Zobacz podgałęzie

Protokół z XVI nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 17 czerwca 2016 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni  pod przewodnictwem Pana

Mariusza Wróblewskiego – Przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

1.      Otwarcie XVI Sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy.

3.      Interpelacje i zapytania.

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.      Podjęcie  Uchwały Nr 110/XVI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego.

6.      Podjęcie  Uchwały Nr 111/XVI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

7.      Podjęcie  Uchwały Nr 112/XVI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

8.      Wolne wnioski i zapytania.

9.      Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 14 .00 a zakończyły o godzinie 15.00.

 Pan Przewodniczący otworzył obrady XVI sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy- Pana mgr inż. Witolda Pająka ,  Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, wszystkich przybyłych na sesję.

Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W sesji uczestniczyło 12 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy w Dzierzążni i umożliwia  podejmowanie prawomocnych uchwał.    

Pan Przewodniczący odczytał  porządek obrad który radni przyjęli jednogłośnie 12 głosami.

 

 

 

Ad pkt 2

            Pan Przewodniczący poinformował Radę, że zapoznał się z protokołem z XV sesji Rady Gminy, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji. Uwag nie zgłoszono i Pan Przewodniczący wystąpił z wnioskiem o przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddał pod głosowanie. Głosowało 12  radnych obecnych na sali.  Protokół z XV sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez czytania  12 głosami.

 

Ad pkt 3

            Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.

 

Ad pkt 4

            W tym punkcie Pan Wójt przedstawił informację z działalności międzysesyjnej w okresie od   31 maja do 17 czerwca.

            W okresie od 31 maja 2016 roku Urząd Gminy realizował zadania ustawowe w sposób sprawny oraz podejmował działania w wykonywaniu następujących zadań:

1.      W dniu 8 czerwca 2016 roku została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie przebudowy drogi w Nowych Kucicach w ramach FOFR na kwotę 150 tys zł.

2.      Dnia 9 czerwca 2016 roku ukazała się lista zakwalifikowanych na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w ramach PROW na lata 2014-2020. Dofinansowanie otrzyma droga w miejscowości Wilamowice o długości 1,642 mb. Całkowita wartość zadania wynosi 973 204,55 zł Dofinansowanie z wniosku to kwota  619 250,00 zł.

W dniu 9 czerwca 2016 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie przebudowy w/w drogi, otwarcie ofert planowane jest na 24 czerwca 2016 roku.

3.      W dniu 13 czerwca 2016 roku została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dzierzążnia na kwotę 100 tys zł.

4.      Trwają prace przygotowawcze nad dokumentacją pod wykonanie sieci wodociągowej dla mieszkańców w Sieklukach.

5.      W dniu 15 czerwca 2016 roku odbył się zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dzierzążnia.

 

Ad pkt 5

            W tym punkcie Pan Wójt omówił  Uchwałę Nr 110/XVI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego.

 Starosta Płoński wystosował pismo o zwiększenie dofinansowania zadania inwestycyjnego z kwoty 75 000 zł (wstępnie zabezpieczonej w budżecie)  do kwoty 110 000 zł z uwagi na zwiększone koszty udziału własnego na budowę drogi powiatowej  znajdującej się na terenie gminy Dzierzążnia .

Pomoc udzielana jest w formie  dotacji celowej a podstawą przekazania środków finansowych jest  umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

Cena budowy drogi wzrosła ze względu na konieczność budowy dwóch zatoczek, gdyż nie otrzymano zgody na usunięcie rosnących wzdłuż drogi kasztanów oraz droga zostanie wydłużona do przystanku autobusowego za kościołem.

            Pytań do uchwały nie zgłoszono.

Pan Przewodniczący RG odczytał   Uchwałę Nr 110/XVI/2016 Rady Gminy

 w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego.

Głosowało 12 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 12 głosami.

 

Ad pkt 6, 7

            Pani Urszula Wróblewska- kierownik Referatu ds. Oświaty omówiła dwie uchwały:

 Uchwałę Nr 111/XVI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz  Uchwałę Nr 112/XVI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

W dochodach dokonano zmian w działach:

1.       Rolnictwo i łowiectwo,  Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – wprowadzono dotację z samorządu województwa na inwestycję pod nazwą:  „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Gumino – Nowe Kucice” w wysokości 150 000 zł;

2.       Transport i łączność, Drogi publiczne powiatowe – zmniejszono dotację na drogę Nowe Kucice o kwotę 8 540 zł. Przyznana wartość dotacji po zmianie wynosi

 66 460 zł na podstawie podjętej uchwały Rady Powiatu;

3.       Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,  Ochotnicze straże pożarne – wprowadzono dotację od Marszałka Województwa  Mazowieckiego dla OSP Dzierzążnia z przeznaczeniem na zakup samochodu;

4.       Pomoc społeczna-  zwiększono dotację o kwotę 795 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dochody po zmianie wynoszą 14 231 546,91 zł. 

W wydatkach dokonano następujących  zmian:

1.      Rolnictwo i łowiectwo,  Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – wprowadzono dodatkowe środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z nadzorem inwestorskim na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Siekluki” o kwotę 3 000 zł;

2.      Transport i łączność,  drogi publiczne gminne: w wyniku uzyskanego dofinansowania na przebudowę drogi gminnej Nowe Kucice – Nowe Gumino – wprowadzono  dotację w kwocie 150 000 zł zmniejszając wkład własny  w tej samej wysokości. Zmniejszono  zadanie wieloletnie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kucice ” o kwotę 6 000 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale zmniejszono o kwotę  2 540 zł celem przesunięcia do wydatków majątkowych.

3.     Administracja publiczna, Urzędy gmin – zmniejszono środki na wynagrodzeniach (niewykorzystane środki z nagród rocznych oraz umów zleceń) celem przesunięcia na szkolenia (podpisana umowa z Powiatowym Urzędem Pracy na dofinansowanie 80% wartości szkolenia - refundacja);

4.     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,  Ochotnicze straże pożarne - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 250 000 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Zakup samochodu dla OSP Dzierzążnia”-    100 000 zł uzyskane dofinansowanie od Marszałka woj. Mazowieckiego oraz 150 000 zł – środki własne gminy.

Wydatki bieżące w tym dziale zwiększono o kwotę 2 000zł z przeznaczeniem na zakup paliwa.

W rozdziale  zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie gminy” – przeniesiono do WPF- na podstawie pisma Starosty Płońskiego,z uwagi na okres realizacji powyżej jednego roku.

5.     Oświata i wychowanie – zmniejszono o kwotę 3 000 zł ( Szkoły podstawowe – zmniejszono o kwotę 3 000 zł zakończoną inwestycję „Założenie monitoringu w SP Nowych Kucicach”; Realizacja zadań wymagających stosowania  specjalnej organizacji ……… - dokonano przesunięć między paragrafami, w celu utworzenia zadania inwestycyjnego pn „Dostosowanie budynku SP w Nowych Kucicach do potrzeb uczniów niepełnosprawnych” na kwotę 30 000 zł.

6.     Pomoc społeczna – zwiększono o kwotę 795zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatki  po zmianie wynoszą 14 885 338,91 zł.

                        Radni nie mieli pytań do omawianych  uchwał.

            Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwały Nr 111/XVI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

Głosowało 12 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 12 głosami.

            Następnie Pan Wróblewski odczytał   Uchwałę Nr 112/XVI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Głosowało 12 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 12 głosami.

 

Ad pkt 8

            Pani radna Piłkowska zapytała, kiedy będą robione przydomowe oczyszczalnie ścieków, bo jest wiele osób chętnych. Gdyby ta inwestycja była wykonywana, to przy okazji można poprawić działanie oczyszczalni przy bloku w Nowych Kucicach, bo  źle działa.

Można by też wybudować nową większą oczyszczalnię i przyłączyć do niej całe osiedle.

            Pan Wójt odpowiedział, że na razie nie ma naboru wniosków na takie inwestycje. Jest to duża inwestycje i nie możemy robić wszystkiego równocześnie.

            Pan radny Radosław Pawlak zapytał, czy zmniejszyły się rachunki za oświetlenie po zmianie lamp na ledowe.

            Pan Sekretarz wyjaśnił, że mamy podpisaną umowę z dostawcą i płacimy rachunki o jednakowej wysokości a za oszczędności firma wymienia lampy i zakłada nowe.

            Pani radna Siedlecka zapytała, kiedy zostanie zorganizowana sesja objazdowa.

            Pan Wójt odpowiedział, że oczekuje na propozycje od radnych.

 

Ad pkt 9

    Pan Przewodniczący Rady Gminy   podziękował  za przybycie i zamknął  obrady XVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 Protokołowała   

 

       Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-07-28 07:44:05
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-28 07:44:05
  • Liczba odsłon: 852
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278453]

przewiń do góry