Uchwała Nr 133/XXIV/2009

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 20.05.2009r.

 

          w sprawie zatwierdzenia  „Planu Odnowy Miejscowości Nowe Gumino  na lata 2009 - 2017” i „Planu Odnowy Miejscowości Stare Gumino na lata  2009 -2017”

 

        Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.  9 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 12a, ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.), § 10, ust. 2 pkt. 2 lit. b i  § 3  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z dnia 14 lutego 2008 r.,  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, (Dz. U. Nr 38, poz. 220,) Rada Gminy  uchwala co następuje:

 

§ 1

1.     Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Nowe Gumino  na lata 2009 – 2017”  w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

2.     Zatwierdza się „Planu Odnowy Miejscowości Stare Gumino na lata 2009 – 2017” w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 81/XIII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Starego Gumina i Nowego Gumina na lata 2008 – 2016”.

 

 §4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                    Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                         mgr Agnieszka Harazińska

uzasadnienie_133.doc

plan_odnowy_miejscowosci_nowe_gumino.docx

plan_odnowy_miejscowosci_stare_gumino.docx

 

Uchwała Nr 134/XXIV/2009

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia  20 maja 2009 roku

 

zmieniająca  Uchwałę Nr 123/XXI/2009 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.

 

            Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142. poz. 1591 z 2001 r. ze zm.)  w związku z art.8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektach fizjograficznych ( Dz. U. Nr 166, poz. 1612) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 § 1

W Uchwale Nr 123/XXI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 30 marca 2009 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wprowadza się następujące zmiany:

1)     uchyla się w  § 1 ust. 2 pkt 4

2)     § 3 otrzymuje brzmienie „Konsultacje przeprowadzić w terminie do 30 lipca 2009 roku.”

 

  § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

.

 

                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                               mgr Agnieszka Harazińska

uzasadnienie_134.doc

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sobiecki Adam
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-07-21 13:18:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Sobiecki Adam
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-21 13:18:27
  • Liczba odsłon: 1023
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269820]

przewiń do góry