Zobacz podgałęzie

Protokół z XXVII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbytej w dniu 26 kwietnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej -Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

Obrady rozpoczęły się o godzinie 10.00 a zakończyły o godzinie 14.00. Na stan 15 radnych, obecni byli wszyscy radni według listy obecności załączonej do protokołu. Przewodnicząca otworzyła obrady XXVII Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy – Pana Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy – Panią Krystynę Jarosławską, Sekretarza Gminy - Panią Barbarę Wicińską-Misiowiec, kierowników jednostek organizacyjnych: Panią Reginę Sobczeńską - Kierownika GOPS, Panią Ewę Sieklucka - Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni, zaproszonych gości w osobach: Pana Kazimierza Dąbkowskiego – Starostę Powiatu Płońskiego, radnego sejmiku województwa mazowieckiego i jednocześnie Dyrektora SPZZOZ w Płońsku – Pana Pawła Obermeyera, Panią Skarbnik Powiatu Płońskiego Marię Damięcką, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Płońsku – Panią Elżbietę Rachocką oraz Sołtysów biorących udział w obradach.

Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Poinformowała Radę, że zapoznała się z protokołem z poprzedniej XXVI Sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2006 roku, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji.

Następnie wystąpiła z wnioskiem o przyjęcia go bez odczytywania.

Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali obrad. Protokół z XXVI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Przewodnicząca zatem przystąpiła do realizacji kolejnych punktów porządku obrad, który radni otrzymali w zawiadomieniach o terminie sesji wraz z materiałami.

Ad pkt 3 W tym punkcie Przewodnicząca oddał głos Wójtowi Gminy, który przedstawił radnym realizacje zadań za okres od 15 marca 2006 roku do 26 kwietnia 2006 roku.

Główne zadania w informacji stanowiły:

 1. pomocy socjalnej dla uczniów, wypłata stypendiów
 2. przygotowania i realizacji inwestycji gminnych,
 3. przeprowadzonych przetargów i planowania innych oraz ich zabezpieczenia finansowego w budżecie gminy,
 4. wprowadzenia do budżetu nowego zadania dotyczącego budowy boiska sportowego przy Zespole Szkół w Dzierzążni.

Szczegółowe wykonanie powyższych zadań zawiera informacja załączona do protokołu.

Ad pkt 4, 5 i 6 Kolejnym punktem porządku obrad było przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok. Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Po przedstawieniu sprawozdania przez Wójta Gminy, Przewodnicząca Rady Gminy odczytała Uchwałę Nr 91/C/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

Skład Orzekający RIO w Warszawie wydał pozytywną opinię o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2005 rok z uwagą o niskiej realizacji wydatków w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wraz z uzasadnieniem powyższa uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Następnie poprosiła radnych o zabieranie głosu i dyskusję nad przedłożonym sprawozdaniem przez Wójta Gminy, które było dokładnie omówione na posiedzeniach komisji rady gminy w dniu 10 kwietnia 2006 roku.

W pierwszej kolejności wypowiedzieli się przewodniczący poszczególnych komisji:

Jako pierwsza zabrała głos Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Pani Wiesława Jankowska. W swej wypowiedzi podkreśliła, że decyzja Komisji Rewizyjnej o podjęciu uchwały odnośnie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dzierzążnia była jednogłośna i pozytywna. Nikogo nie zdziwi fakt, bowiem patrząc na cały ubiegły rok wystarczy przypomnieć sobie w jaki sposób głosowaliśmy nad proponowanymi uchwałami – prawie zawsze były to głosowania jednomyślne. Co do realizacji uchwał powierzonych do wykonania Wójtowi naszej gminy nie mieliśmy zastrzeżeń. Budżet przyjęty w ubiegłym roku był zrealizowany w sposób konsekwentny i gospodarczy, czego dowodem jest szereg prac i inwestycji wykonanych na rzecz naszej gminnej społeczności oraz uzyskana nadwyżka budżetowa.

W analizowanym sprawozdaniu członkowie komisji nie stwierdzili przekroczenia wydatków budżetowych na koniec roku sprawozdawczego.

Na zakończenie dodała, że atmosfera podczas obrad sesji sprzyja realizacji zakładanych celów i zadań.

Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury – Pani Zofia Krysiewicz potwierdziła, że członkowie komisji po przeanalizowaniu budżetu gminy zaakceptowali jednogłośnie faktyczny stan przedstawiony przez Wójta i Panią Skarbnik. W 2005 roku zostały zrealizowane wszystkie uchwały podjęte przez radnych. Poprawiono stan dróg gminnych i powiatowych. Została zakończona i oddana do użytku sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach.

Rok budżetowy został zamknięty nadwyżką w kwocie 272 747zł.

W związku z powyższym Wójt Gminy gospodaruje oszczędnie finansami, a wszystkie inwestycje są zakończone w ustalonych terminach i sfinansowane bez korzystania z kredytów bankowych. Dużym atutem jest pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz co umożliwiło we wcześniejszym terminie zakończenie inwestycji oświatowej jakim było wybudowanie sali gimnastycznej, inwestycji wieloletniej.

Biorąc powyższe pod uwagę komisja jednogłośnie jest za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej – Pan Ryszard Piórkowski również potwierdził przyjęcie sprawozdania bez żadnych uwag i zastrzeżeń podkreślając, że wykonanie budżetu było zgodne z przepisami i podjętymi uchwałami budżetowymi, a wypracowana nadwyżka budżetowa jest tego dowodem.

Dodał, że wszyscy radni współuczestniczyli w planowaniu zadań inwestycyjnych i byli zgodni z ich rozmieszczeniem w terenie.

Wobec powyższego członkowie komisji są za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska – Pan Kazimierz Milewski również podkreślił, że członkowie komisji przyjmują sprawozdanie bez żadnych uwag i są za udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy także wyraziła pozytywną opinię o współpracy z Wójtem Gminy, co przejawia się w prawidłowości wykonywania podjętych przez radę uchwał i prawidłowej gospodarce finansowej.

W następnej kolejności Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zapoznała radnych z Uchwałą Nr 1/2006 Komisji Rewizyjnej z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2005 rok.

Po wypowiedzi Pani Jankowskiej Wiesławy – Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała Radę z Uchwałą Nr 126/C/2006 z dnia 03 kwietnia 2006 roku Składu Orzekającego RIO w Warszawie, który pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.

Po wypowiedziach Przewodniczących Komisji, Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o dalszą dyskusją nad sprawozdaniem.

Innych głosów w dyskusji nad sprawozdaniem nie zgłoszono.

Przewodnicząca zatem zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Zwróciła się do radnych z zapytaniem:

 1. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2005 rok? „Za” przyjęciem wniosku było 14 radnych.
 2. Kto z państwa radnych przeciwny przyjęciu wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2005 rok? - 0 głosów.
 3. Kto z państwa radnych wstrzymał się od głosu nad przyjęciem wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2005 rok? – 0 głosów.

Jak wynika z powyższego głosowania, Uchwała Nr 156/XXVII/2006 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy została przyjęta jednogłośnie, a tym samym Wójt Gminy uzyskał absolutorium z tego tytułu.

Pierwsze gratulacje Wójtowi złożyła Przewodnicząca Rady Gminy, podkreślając że jednomyślny wynik głosowania nad uchwałą absolutoryjną nie spowodował jej zdziwienia, gdyż całoroczna praca Wójta Gminy i jego współpracowników została trafnie przez radnych oceniona. Pogratulowała Wójtowi Gminy takich osiągnięć i wyników pracy oraz życzyła satysfakcji w dalszej współpracy z Radą Gminy i działania na rzecz społeczeństwa gminy.

Za udzielone absolutorium Wójt podziękował całej Radzie podkreślając, że te wyniki w pracy można było osiągnąć tylko przez wspólne zrozumienie i zaufanie radnych.

Wynik jednomyślności w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium wskazuje na to, że wszystkie zadania inwestycyjne były trafnie wybrane i prawidłowo realizowane w wyznaczonych terminach.

Dzięki pozyskaniu środków finansowych z zewnątrz i przy współpracy Starostwa Powiatowego udało się osiągnąć odpowiednie sukcesy.

Wspólne działanie i obupólne zrozumienie prowadzi do uzyskania takiego dorobku dla społeczności gminnej.

Po wypowiedzi Wójta Gminy o głos poprosił Starosta Powiatu – Pan Kazimierz Dąbkowski. W swej wypowiedzi podkreślił, że przez takie działania pokazujemy rządowi jak powinno się rządzić, by móc uzyskiwać jak najlepsze sukcesy. To właśnie jakość i umiejętność prowadzenia rozmowy przekłada się na podejmowanie trafnych decyzji służących dla dobra społeczeństwa.

To rzadkość w samorządzie gmin, by móc pozyskać środki unijne, odpowiednio je wykorzystać i prawidłowo rozliczyć. Jest to bardzo trudna sztuka technicznie i umiejętność prawidłowego przygotowania i opracowania wniosków o środki unijne. Wcześniej należało opracować strategię gminy, by teraz móc sięgać po środki unijne.

Kilkakrotnie podkreślił, ze tylko odpowiednia współpraca wójta z Przewodniczącym Rady, przewodniczącymi komisji i pracownikami Urzędu Gminy daje możliwość uzyskiwania efektów w pracy i realizacji podjętych działań dających wymowne korzyści dla samorządu gminnego. Życzył Wójtowi i Radzie dalszej dobrej współpracy i dynamicznego rozwoju gminy.

Gratulacje złożył również Pan Paweł Obermeyer, dziękując za wsparcie dla budowy szpitala. Podkreślił, aby ten szpital mógł się rozbudowywać trzeba było nawiązać współpracę z samorządami i tylko dobra współpraca twórcza a nie destrukcyjna daje odpowiednie rezultaty. Tam gdzie panuje spokój i zrozumienie, tam widać wyniki i osiągnięcia. Rozbudowa szpitala jest zasługą wszystkich pracowników szpitala i mieszkańców powiatu płońskiego.

Nadmienił, że obecnie szpital posiada 11 oddziałów, pracownię tomograficzną. Została zainstalowana teletransmisja w karetkach pogotowia, by móc szybciej zdiagnozować i reanimować pacjenta.

Szpital planuje otworzyć oddział prawidłowej urologii i pracownie urologiczną. Należy dodać, że szpital nadal będzie się rozwijać, gdyż nastąpiła lepsza atmosfera wokół niego.

Na zakończenie życzył Wójtowi i Radzie dalszej tak dobrej atmosfery, a na jej efekty działania nie będzie trzeba długo czekać.

Ad pkt 7 Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raciąż z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych w pożarze we wsi Kiniki gm. Raciąż, Wójt wyjaśnił, ze wszystkie gminy ościenne wykazały solidarność z gminą Raciąż i przeznaczyły pewne środki finansowe by udzielić pomocy pogorzelcom. W takiej sytuacji i nasza gmina powinna przystąpić do ich grona.

Radni do złożonych wyjaśnień przez Wójta Gminy i propozycji udzielenia pomocy finansowej w wysokości 1000zł nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały i poddała go pod głosowanie. Głosowało

15 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 157/XXVII/2006 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raciąż z przeznaczeniem dla osób poszkodowanych w pożarze we wsi Kiniki gmina Raciąż przyjęto jednogłośnie.

Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 8 Zanim przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu dróg publicznych, a dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Wierzbica Pańska-Pomianowo, Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Panią Elżbietę Rachocką – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku i przedstawienie inwestycji drogowych jakie będzie realizował Powiat na terenie naszej gminy.

Dyrektor poinformowała, że w 2006 roku zostanie wykonana jedna część drogi powiatowej Wierzbica Pańska-Pomianowo o dł. około 900 mb, a służąca w dużej mierze na zabezpieczenie dowozu dzieci do szkół i tylko tą częścią drogi Powiat jest zainteresowany i przy częściowej pomocy finansowej gminy może tą inwestycję zrealizować w 2006 roku.

Druga inwestycja to droga Wilamowice-Przemkowo, która zostanie rozpoczęta w 2006 roku, ale jej dalsza kontynuacja nastąpi w 2007 roku. Gmina ma zapewnić środki finansowe na uregulowanie stanu prawnego gruntów i aktów notarialnych. Prace ziemne jak nawożenie żwirem itp. odbędą się już w 2006 roku.

Droga Gumino-Zaborowo zostanie przesunięta do realizacji w 2007 roku gdyż nastąpiło pomniejszenie środków finansowych i nie było możliwości wygospodarowania 150 000zł z przeznaczeniem na powyższą inwestycję. Realne szanse istnieją w 2007 roku. Przesunięcie tej inwestycji spowodowałoby ciężkie warunki zimowe, które powiększyły wydatki na prace remontowe na drogach powiatowych, które należało wykonać w pierwszej kolejności.

Radni do złożonych wyjaśnień do projektów uchwał przez Panią Elżbietę Rachocką nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały i poddała go pod głosowanie. Głosowało

15 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 158/XXVII/2006 Rady Gminy w Dzierzążni

przyjęto jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 9 Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok. Przewodnicząca o głos poprosiła Panią Krystynę Jarosławską – Skarbnika Gminy.

W pierwszej kolejności skarbnik omówiła załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr 159/XXVII/2006 obrazujący zwiększenie i zmniejszenie dochodów w następujących działach, rozdziałach i paragrafach budżetu gminy:

 • w dziale 600 Transport i łączność , drogi publiczne gminne wprowadzono na podstawie umowy i aneksu refundowanie wydatków drogi Wierzbica Pańska-Sadkowo w wysokości 438 076zł,
 • w dziale 852 Pomoc społeczna wprowadzono dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom w kwocie 40 000zł i jednocześnie zmniejszono dochody na usługi specjalistyczne w wysokości 1000zł,
 • w dziele 756 – Dochody od osób fizycznych i prawnych zwiększono dochody na podstawie decyzji Ministra Finansów o kwotę 4 329zł,
 • w dziale 758 zmniejszono subwencje ogólną w części oświatowej o kwotę 42 150zł,
 • w dziale 854 zwiększono dochody o kwotę 8 026zł na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na stypendia dla uczniów.

Ogółem zwiększono dochody o kwotę 490 431zł a zmniejszono o kwotę 43 150zł.

Drugi załącznik do projektu uchwały omówiony przez panią Skarbnik dotyczył zwiększenia i zmniejszenia wydatków w poszczególnych działach budżetu i tak:

 • w dziale 600 Transport i łączność kwotę 462 000zł przeznaczono na dofinansowanie dróg gminnych: 200 000zł na drogę Wierzbica Pańska-Pomianowo, 90 000zł na drogę w Podmarszczynie i 120 000zł na drogę Cumino-Skarszyn. Na drogę powiatową Wilamowice-Przemkowo przeznaczono kwotę 52 000zł,
 • w dziale 854 zwiększono wydatki na sfinansowanie stypendiów dla uczniów o charakterze pomocy materialnej i stypendium dla uczniów osiągających wysokie wyniki nauczania w wysokości 19 028zł,
 • w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono wydatki na świadczenia rodzinne w wysokości 40 000zł i 1000zł na pomoc gminie Raciąż dla osób poszkodowanych w pożarze, natomiast zmniejszono o 1000zł na usługi specjalistyczne.

Ogółem zwiększenie wydatków wynosi 522 028zł a zmniejszenie 1000zł. Różnica między dochodami a wydatkami wynosi 73 747zł. Różnica ta została dofinansowana z nadwyżki budżetowej, która wynosiła 247 747zł. Pozostała kwota 199 000zł zostanie rozdysponowana w późniejszym terminie zgodnie z planowanymi zadaniami.

Załącznik Nr 3 i 4 przedstawiają zadania i ich realizację z zakresu administracji rządowej.

Załącznik Nr 5 – wydatki inwestycyjne na poszczególne inwestycje gminne planowane do realizacji w 2006 roku.

Wydatki po zmianach według uchwały na inwestycje gminne wynoszą:

 • przebudowa drogi gminnej – dywanik asfaltowy w Kucicach o dł. 1300 mb – 230 000zł,
 • przebudowa drogi gminnej – dywanik asfaltowy w Podmarszczynie o dł. 1400 mb – 340 000zł,
 • zakup komputerów i oprogramowania dla administracji samorządowej – 10 000zł,
 • zakup komputerów i oprogramowania w opiece społecznej – 6 000zł,
 • przebudowa drogi gminnej – dywanik asfaltowy Cumino-Skarszyn o dł. 1750 mb – 302 411zł,
 • przebudowa drogi gminnej – dywanik asfaltowy w Starczewie Pobodze o dł. 400 mb – 70 000zł,
 • chodnik przez wieś Nowe Kucice o dł. 1350 m² – 76 000zł

Ogółem wydatki na inwestycje gminne wynoszą 1 034 411zł.

Załącznik Nr 6 dotyczył zwiększenia dochodów gminy z częścią nadwyżki budżetowej w wysokości 73 747zł.

Radni do złożonych wyjaśnień przez Skarbnika Gminy nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 159/XXVII/2006 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok przyjęto jednogłośnie.

Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 10 Podjęcie Uchwały Nr 160/XXVII/2006 poprzedziło wyjaśnienie Wójta Gminy, który poinformował Radę Gminy, ze Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie przedłożył wniosek o zatwierdzenie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę w dniu 03 kwietnia 2006 roku na okres od dnia 01 lipca 2006 roku do 30 czerwca 2007 roku proponując podwyższenie stawki za 1 m³ dostarczonej wody o 2 grosze.

Wójt wyjaśnił, że aby zapewnić odpowiednią jakość wody i zmniejszenie ilości awarii, należy zwiększyć koszty utrzymania, eksploatacji i konserwacji urządzeń wodociągowych.

Radni do złożonych wyjaśnień przez Wójta nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały i poddała go pod głosowanie. Głosowało

15 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 160/XXVII/2006 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na tereni Gminy Dzierzążnia przyjęto jednogłośnie.

Stanowi ona załącznik do protokołu

Ad pkt 11 Kolejną uchwałą podjętą na dzisiejszej sesji była uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dzierzążnia na 2006 rok z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Przed jej podjęciem przewodnicząca wyjaśniła, że Rada Gminy uchwala corocznie taki program współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność po żytku publicznego. Uchwalenie programu ma charakter obligatoryjny i zgodnie z przepisami art. 101 ustawy o samorządzie gminnym należy go uchwalić i podmioty lub organizacje w przypadku jego nie uchwalenia mogą jego brak zaskarżyć do Sądu Administracyjnego. Program na 2006 rok nie uległ zmianie.

W 2005 roku nie była zanotowana żadna inicjatywa współpracy Gminy z organizacjami pożytku publicznego.

Radni do złożonych wyjaśnień dotyczących programu nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 161/XXVII/2006 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dzierzążnia na 2006 rok z organizacjami pożytku publicznego przyjęto jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu

Ad pkt 12 W tym punkcie o głos poprosił Sołtys wsi Starczewo Pobodze - Pan Ryszard Matuszewski, który podziękował Wójtowi Gminy i Radzie Gminy za położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej w Starczewie Pobodze, który rozwiązał problem dojazdu do tej miejscowości.

Radny Wacław Olszewski zabierając głos przekazał Sołtysom wiadomość i wskazówkę dotyczącą koszenia traw. Są to następujące terminy:

 • I termin – około 21-22 maja – do 1 czerwca,
 • II termin – około 10 lipca,
 • III termin – około 10 września.

Wyjaśnił, że po tych terminach w następujących dniach nastąpią opady deszczu.

Jest to sprawdzone na przestrzeni 100 lat. Tylko 8 razy na 100 lat w tych dniach mogą padać deszcze. Poprosił Sołtysów o przekazanie tej informacji mieszkańcom Sołectw.

Następnie Wójt zwrócił się do radnych i Sołtysów o ustalenie terminu 3-dniowej wycieczki, która jest organizowana wyłącznie dla nich i kwota 20 000zł jest zabezpieczona w budżecie gminy z przeznaczeniem na powyższą wycieczkę. Należy tylko uzgodnić trasę i dokładny termin.

Innych pytań i wniosków nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XXVII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

Protokółowała

Barbara Wicińska-Misiowiec

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-17 11:20:41
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-17 11:20:41
 • Liczba odsłon: 1197
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269722]

przewiń do góry