Zobacz podgałęzie
 

Protokół z XXVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni


odbytej w dniu 29 września 2009 roku w sali konferencyjnej


Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani


Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w DzierzążniPorządek obrad


 1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Gminy.

 2. Przyjęcie protokołu z XXVI i XXVII Sesji Rady Gminy.

 3. Interpelacje i zapytania.

 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

 5. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku

 6. Podjęcie Uchwały Nr 149/XXVIII/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian

  w budżecie na 2009 rok,

 7. Podjęcie Uchwały Nr 150/XXVIII/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wygaśnięcia mandatu Sołtysa wsi Wierzbica Pańska i zarządzenia wyborów nowego Sołtysa,

 8. Podjęcie Uchwały Nr 151/XXVIII/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych w związku inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 300319W w miejscowości Pomianowo”,

 9. Podjęcie Uchwały Nr 152/XXVIII/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Naruszewo z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej.,

 10. Podjęcie Uchwały Nr 153/XXVIII/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia woli udzielenia zabezpieczenia wkładu własnego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kucice” w ramach Programu Wieloletniego pn. ”NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKLANYCH W LATACH 2008-2011”,

 11. Podjęcie Uchwały Nr 154/XXVIII/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej,

 12. Sprawy różne

 13. Wolne wnioski i zapytania.

 14. Zamknięcie XXVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.


Obrady rozpoczęły się o godzinie 14-tej a zakończyły o godzinie 17.20.

Pani Przewodnicząca otworzyła obrady XXVIII Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady

radnych, Wójta Gminy- Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy- Panią Grażynę Zawłocką,

Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, Panią Reginę Sobczeńską- Kierownik GOPS, Panią mecenas Danielę Nastaszyc, Panią Bożenę Nowakowską- Dyrektor Szkoły Podstawowej

w Nowych Kucicach, przedstawicielki mediów, Jolantę Gzylewską- która protokołuje Sesję oraz sołtysów przybyłych na dzisiejsze obrady i osoby zainteresowane problematyką sesji.

Na stan 15 radnych obecni byli wszyscy wg listy obecności załączonej do protokołu. Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Radni zapoznali się wcześniej z porządkiem obrad i nie wnieśli żadnych uwag w związku z tym sesja będzie przebiegała według tego porządku.


Ad pkt 2


Przewodnicząca poinformowała Radę, że zapoznała się z protokołami XXVI i XXVII Sesji Rady Gminy , które w całości odzwierciedlają przebieg odbytych sesji i zapytała radnych, czy nie mają uwag do nich. O głos poprosiła radna Alina Braulińska- Korycka i wystąpiła z wnioskiem formalnym o uściślenie zapisu w protokole XXVI Sesji Rady Gminy. Wniosła o umieszczenie dosłownej wypowiedzi Pani Przewodniczącej, która znalazła się w Tygodniku Ciechanowskim. Pani radna uzasadniła taką konieczność faktem, że przyzwyczaiła się już do uderzania w jej osobę niewybrednymi słowami. Wypowiedzi takie naruszają jej dobra osobiste, to zniesławienia. W tym przypadku nie chodzi o nią jako radną lub jako Braulińską- Korycką, ale o to co oznacza taka wypowiedź dla naczelnika wydziału Starostwa Powiatowego, który realizuje inwestycje

za 17 mln zł. Jest ona narażona na pomówienia każdego dnia i uważa, że Pani Przewodnicząca powinna wiedzieć co ma zrobić, gdy ją zniesławiła. Pani radna chciała też odczytać interpretację kodeksu karnego w sprawie zniesławienia, ale Pani Przewodnicząca poprosiła, aby się powstrzymała, gdyż radni sami przeczytają.

Pani Przewodnicząca powiedziała, że faktycznie radna Braulińska- Korycka żądała od niej wyjaśnień i przeprosin w tej sprawie, jednak ona nie czuje się winna. Tygodnik Ciechanowski opisuje różne rzeczy, nawet takie które nie miały miejsca i dlatego nie odniesie się do gazety. Nie wypiera się swoich słów i będzie się bronić w sądzie, bo Pani radna przed poprzednią sesją straszyła sądem. Następnie Pani Harazińska odczytała odpowiedni fragment protokołu i zaznaczyła, że w protokołach nie muszą znajdować się dosłowne wypowiedzi. Jeśli radni dosłownie pamiętają jej słowa to niech głosują. Pani Przewodnicząca wygłosiła komentarz, że czyżby Pani radnej skończyły się poważne sprawy do omawiania. Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek formalny złożony przez radną Braulińską- Korycką w sprawie uściślenia zapisu w protokole z XXVI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

Glosowało 15 radnych obecnych na sali. Za uściśleniem protokołu głosowało 6 radnych, przeciw było 7 radnych. Dwóch wstrzymało się od głosu. Wniosek formalny Pani radnej Braulińskiej- Koryckiej odrzucono zwykłą większością głosów.

Pani Przewodnicząca wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy bez odczytania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali.

Za było 11 radnych, 2 wstrzymało się od głosowania, 2 nie głosowało. Protokół z XXVI Sesji Rady Gminy został przyjęty jedenastoma głosami bez odczytywania.

Następnie Pani Przewodnicząca zapytała radnych, czy nie wnoszą uwag do protokołu

z XXVII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Dzierzążni. Ponownie o głos poprosiła Pani radna Braulińska- Korycka składając wniosek formalny o uściślenie zapisu w protokole XXVII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy. Wniosła o umieszczenie dosłownej wypowiedzi Pana sołtysa Dzierzążni Edwarda Fotka, która również znalazła się w Tygodniku Ciechanowskim. Pani radna odczytała z TC wypowiedź Pana sołtysa.

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek formalny złożony przez radną Braulińską- Korycką w sprawie uściślenia zapisu w protokole z XXVII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Dzierzążnia.

Glosowało 15 radnych obecnych na sali. Za uściśleniem protokołu głosowało 6 radnych, przeciw było 7 radnych. Dwóch wstrzymało się od głosu. Wniosek formalny Pani radnej Braulińskiej- Koryckiej odrzucono zwykłą większością głosów. Innych uwag nie zgłoszono, dlatego Pani Przewodnicząca wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu z XXVII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy bez odczytania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, 2 wstrzymało się od głosowania. Protokół z XXVII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy został przyjęty trzynastoma głosami bez odczytywania.


Ad pkt 3


Nie zgłoszono zapytań ani interpelacji.Ad pkt 4


W tym punkcie głos zabrał Pan Wójt gminy Mirosław Opolski i przedstawił radnym informację Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej tj. od 15 sierpnia do 29września 2009r.

W okresie sprawozdawczym na bieżąco realizowane były zadania administracyjne .

Z zadań inwestycyjnych w ramach PROW została wykonana inwestycja pod nazwą: utwardzenie placu przy kościele parafialnym w Guminie; jest to część zadania dot. „Centrum aktywizacji społeczności lokalnej w miejscowości Gumino”.

W/w zadania w trakcie realizacji:

- jest budowa świetlicy wiejskiej,

- zostały rozpoczęte prace dotyczące budowy dróg asfaltowych – 4 odcinków.

Aktualnie trwają prace na drodze Błomino Jeże. Droga dofinansowana dotacją Urzędu Marszałkowskiego w ramach FOGR.

 • 27 sierpnia został przeprowadzony i rozstrzygnięty przetarg na zakup samochodu dla OSP Starczewo. Wygrała firma FRANK – CARS Sp. z. o. o z Częstochowy na sumę 134 660zł brutto.

 • 28 sierpnia przeprowadzony został przetarg na sprzedaż działek gminnych – z wynikiem negatywnym z uwagi na brak nabywców

 • 1 września przeprowadzono przetarg na udzielenie kredytu w kwocie 1 275 000zł.

  z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy 100 przydomowych oczyszczalni ścieków. Przetarg wygrał Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim. 25.09.2009r. została podpisana umowa na zaciągnięcie kredytu.

 • 2 września został podpisany akt notarialny z ANR.SP na przejęcie w drodze darowizny działki nr 20/12 w Nowych Kucicach z przeznaczeniem jej pod budowę oczyszczalni ścieków dla Wspólny Mieszkaniowej w Nowych Kucicach.

 • 10 września przeprowadzono przetarg na zakup samochodu dla potrzeb oświatowych gminy.

Z uwagi na wynik negatywny przetarg powtórzono 18.09.2009r. Wygrała firma Resma

Sp. z. o z Olsztyna na sumę 159 820zł. brutto. Obydwa samochody zostaną zakupione

w m-cu październiku.

 • 15 września został przeprowadzony przetarg na budowę 100 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierzążnia. Wygrała firma EKO –BUD z Łomży na kwotę 1 371 426zł brutto. Prace zostaną wykonane do końca roku 2009.

 • Zostały przygotowane wnioski na budowę dróg gminnych w Kucicach oraz w Gumowie

  w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” i zostaną złożone w Urzędzie Wojewódzkim w dniu 30 września br.

Aktualnie przygotowywane są wnioski na budowę dróg gminnych w Nowej Dzierzążni, Kadłubowie i Guminie. Drogi te zgodnie z harmonogramem powinny być zrealizowane w roku 2010.

Nadal nie ma ostatecznego rozstrzygnięcia wniosków na budowę dróg gminnych w ramach RPO / Nowe Kucice – Korytowo – Kadłubowo oraz Kucice /.

W celu określenia skutków gradobicia komisyjnie zostały określone straty ziemiopłodów. Protokoły strat i zbiorowe zestawienie zostało przekazane do Urzędu Wojewódzkiego

w Warszawie w celu podjęcia stosownych decyzji. Łącznie szkody gradobicia wystąpiły

w 45 gospodarstwach w tym: Nowa Dzierzążnia 25, Dzierzążnia 13, Nowe Sarnowo 5, Korytowo i Skołatowo po 1.

Od 1.IX. br. kontynuujemy działalność oddziałów przedszkolnych dla 5-cio latków w obydwu Szkołach w Dzierzążni i Kucicach. Koszty utrzymania przedszkoli to koszty własne Gminy.

10.IX.2009r. MCZP Oddział Terenowy w Ciechanowie przeprowadził kontrolę funkcjonowania

SG ZOZ w Dzierzążni. Wnioski pokontrolne do wglądu.


Ad pkt 5


W tym punkcie Pan Wójt przedstawił informację o przebiegu wykonania budżetu

za I półrocze 2009 roku. Temat ten szczegółowo omawiano na posiedzeniach komisji.

Budżet Gminy Dzierzążnia na 2009 rok przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr 107/XIX/2008

z dnia 29 grudnia 2008 roku, po stronie dochodów i wydatków wynosił 12 083 669 zł.

Budżet ten zmieniany kolejnymi uchwałami Rady Gminy w I półroczu z powodu zmiany wysokości subwencji oświatowej, kwoty dotacji celowej, dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz dochodów własnych na dzień 30 czerwca 2009 roku ukształtował się na poziomie:

 1. po stronie dochodów – 12 845 630 zł.

 2. po stronie wydatków – 14 173 449 zł.

W stosunku do pierwotnego po stronie dochodów wzrósł o 761 961 zł., a po stronie wydatków o kwotę 2 089 780 zł. Różnica w planie dochodów i wydatków wynika z wprowadzonej do budżetu po stronie wydatków nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 327 819 zł.

Plan dochodów za I półrocze 2009 roku został wykonany w kwocie 5 131 988 zł., co stanowi 39,95 % planu rocznego.

W tej kwocie subwencje stanowią 2 779 744 zł., w tym subwencja oświatowa 1 612 296 zł. oraz subwencja ogólna 1 167 048 zł. Subwencje stanowią 54,16 % wykonanego planu dochodów.

Dotacje zrealizowano w kwocie 1 037 737 zł. tj. 19,76 % dochodów dotacji i 20,22 % dochodów ogółem.

W I półroczu 2009 wprowadzono do budżetu dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz dotacje rozwojowe.


Szczegółowy wykaz dotacji przedstawia układ tabelaryczny sprawozdania. Należy zauważyć najpoważniejsze pozycje i są to:

 • dotacje rozwojowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 1 275 000 zł. – wykonanie „0”;

 • zwrot podatku akcyzowego 269 389 zł. – wykonanie pełne 100 %;

 • dotacje na przebudowę dróg :

 • Błomino Jeże 60 000 zł. w ramach FOGR

 • Nowe Kucice-Korytowo-Kadłubowo 900 000 zł. – wykonanie „0”

 • Kucice 1 190 000 zł. – wykonanie „0”;

 • dotacje na świadczenia rodzinne 1 000 000 zł. – wykonanie 441 929 zł.;

 • zasiłki i pomoc w naturze 112 400 zł. – wykonanie 60 980 zł.;

 • na program Kapitał Ludzki 78 537 zł. – wykonanie „0”;

 • Ośrodek Pomocy Społecznej 102 800 zł. – wykonanie 57 566 zł.;

 • na realizację PPWOW 127 233 zł. – wykonanie 110 756 zł.;

 • stypendia socjalne 37 761 zł. – wykonanie 100 %.


Dochody własne zostały wykonane na plan 2 638 564 zł. w kwocie 1 314 907 zł., co stanowi 49,83 % dochodów własnych i 25,62 % dochodów ogółem.

Analizując powyższe należy stwierdzić, że realizacja dochodów własnych i subwencji nie jest zagrożona w żadnym z działów. Natomiast istnieje zagrożenie nie wykonania dotacji głównie tych, które dotyczą dofinansowania dróg w ramach programów pomocowych „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego”.

Wydatki w I półroczu 2009 roku na plan roczny 14 173 449 zł. zostały wykonane w kwocie 3 731 299 zł., co stanowi 26,33 % planu rocznego.

Szczegółowe zestawienie wydatków w I półroczu przedstawia układ tabelaryczny (str. 16 sprawozdania). Najpoważniejsze z nich to:

 • oświata i wychowanie 1 691 004 zł. – 46,50 % planu;

 • opieka społeczna 759 693 zł. – 43,35 % planu;

 • administracja publiczna 637 355 zł. – 44,54 % planu.

Natomiast minimalne zaangażowanie środków finansowych wystąpiło w działach 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 10,29 % planu wydatków oraz w dziale 600 – Transport i łączność

1,17 % planu wydatków. Są to działy, w których zgromadzone są środki finansowe na inwestycje drogowe (odbudowa dróg) oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla 100 gospodarstw domowych i dwóch oczyszczalni dla dwóch wspólnot mieszkaniowych w Nowych Kucicach.

Inwestycje te zrealizowane będą w II półroczu bieżącego roku, podobnie jak inne np. zakup samochodów dla OSP Starczewo, dla potrzeb oświaty w Gminie, czy budowa świetlicy i parkingu w Guminie.

Szanowni Radni otrzymali w ujęciu opisowym i tabelarycznym pełne sprawozdanie wykonania budżetu Gminy Dzierzążnia za I półrocze 2009 roku.

Dochody w poszczególnych działach, szczególnie te, na które Urząd Gminy i Wójt Gminy mają wpływ są pod stałą kontrolą i nic nie zagraża ich realizacji. Dotyczy to głównie dochodów pochodzących z dochodów własnych i subwencji. Dotacje rozwojowe na inwestycje będą sukcesywnie wykorzystywane na rozpisane już w drodze przetargów inwestycje.

Jeśli wystąpi potrzeba przemieszczenia środków pomiędzy działami, wystąpimy z wnioskiem o zmiany w budżecie gminy.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku i do chwili obecnej Gmina zachowuje płynność finansową.

Środki pieniężne zgromadzone są na lokatach terminowych w Banku Spółdzielczym w Płońsku

O/Dzierzążnia w pełni zabezpieczają funkcjonowanie Gminy.

Wypracowana nadwyżka budżetowa za rok 2008 w kwocie 1 327 819 zł. została zagospodarowana z przeznaczeniem na inwestycje kolejnymi Uchwałami Rady Gminy.

Z uwagi na przeciągający się proces oceny wniosków w ramach RPO WM i PROW WM część tych środków złożona jest na lokatach bankowych jako zabezpieczenie wkładu własnego Gminy na realizację inwestycji.

Skład orzekający RIO w Warszawie Uchwałą Nr 217/C/2009 z dnia 11 września 2009 roku wydał pozytywną opinię o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu z I półrocza 2009 roku. W związku z powyższymi faktami Pan Wójt poprosił radnych o pozytywne przyjęcie sprawozdania.

Następnie Pani Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem.

O głos poprosiła Pani Zofia Krysiewicz- Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury stwierdzając, że Gmina jest zarządzana prawidłowo, posiada płynność finansową. Inwestycje są przeprowadzane według planu. Uzyskano pozytywną opinię o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku od składu orzekającego RIO w Warszawie. W związku z powyższym radni z Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury są za przyjęciem sprawozdania.

W związku z sytuacją, że nikt z radnych nie poprosił o głos Pani Przewodnicząca przypomniała, że jest obowiązek dyskusji w tej sprawie.

Głos zabrała Pani Jankowska- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej i stwierdziła, że nie ma

o czym dyskutować, bo wszystkie inwestycje są w toku i wszystko zostało powiedziane.

Pan radny Jerzy Pomianowski- Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P/poż. i Ochrony Środowiska powiedział, że nie ma o czym dyskutować.

Pan radny Ryszard Piórkowski- Przewodniczący Komisji Budżetowo- Gospodarczej stwierdził, że radni z jego komisji są za przyjęciem sprawozdania.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że cieszy fakt, że gospodarka Gminy jest prowadzona prawidłowo i w oszczędny sposób. Wszystko przebiega płynnie i bez zakłóceń. Następnie zarządziła głosowanie nad przyjęciem informacji o przebiegu wykonania budżetu

za I półrocze 2009 roku. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Za przyjęciem informacji głosowało 15 radnych. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku przyjęto jednogłośnie.


W tym momencie Pani radna Krysiewicz poprosiła o przerwę. Po 10 min. przerwie

wznowiono posiedzenie. Pani Przewodnicząca poprosiła o zajmowanie miejsc przy stołach zgodnie z wytycznymi zawartymi w statucie. Radni siedzą przy jednym stole a sołtysi i goście przy drugim

.

Ad pkt 6


W tym punkcie Pani Skarbnik omówiła projekt Uchwały Nr 149/XXVIII/2009 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.

W propozycjach zmian do uchwały budżetowej proponuje się przyjąć następujące zmiany:

W dochodach zmniejsza się środki na dofinansowanie do inwestycji:

 1. Na zadaniu inwestycyjnym ,, Przebudowa drogi gminnej Kucice” - zmniejsza się środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 1.190.000 zł zabezpieczając wkładem własnym w tej samej wysokości na rok następny. Na wymienioną inwestycję będzie składany wniosek z innego programu.

 2. Wprowadza się do budżetu dotację celową dla biblioteki na dofinansowanie zakupu księgozbioru na podstawie zawartego porozumienia z Biblioteką Narodową w wysokości 1.700 zł.

Ogółem dochody zmniejsza się o kwotę 1.188.300 zł.


Natomiast w wydatkach wprowadza się następujące zmiany:

Zadania inwestycyjne:

 1. ,, Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierzążnia” zmniejszenie środków w wysokości 125.000 zł zabezpieczone w wymienionej inwestycji jako wkład własny. Zmniejszeń dokonano po rozstrzygnięciu przetargu. Wymieniona inwestycja została zabezpieczona w wydatkach wkładem własnym o wysokości 300 000 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 1.275.000 zł. Oprocentowanie kredytu na 5 lat po przeprowadzonym przetargu wynosi 5,26 %, bez prowizji. Kredytu udzielił Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim. Wstępna kalkulacja oprocentowania wynosiła 7,75%.

 2. Zwiększa się środki na zadania inwestycyjne jednoroczne na opracowanie dokumentacji technicznej na następujące drogi:

  a) Dzierzążnia Nowa o kwotę 10.000 zł. Aktualna wysokość inwestycji wynosi 20.000 zł;

  b) Kadłubowo o kwotę 10.000 zł. Aktualna wysokość inwestycji wynosi 25.000 zł;

  c) Pomianowo Dzierki z przeznaczeniem na podział działek i regulacje stanu prawnego

  o kwotę 23.000 zł.

 3. Na zadaniu inwestycyjnym ,, Przebudowa drogi gminnej Kucice”- zmniejsza się środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 1.190.000 zł zabezpieczając wkładem własnym w tej samej wysokości na rok następny;

 4. Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego w wysokości 4.400 zł. Obecna wartość inwestycji wynosi 134.687 zł;

 5. Dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu dzieci z terenu gminy o kwotę

  20.000 zł. Obecna wartość inwestycji wynosi 160.000 zł.


W wydatkach bieżących proponuje się następujące zmiany:

 1. W rozdziale administracja samorządowa zwiększa się środki o kwotę 14.800 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu ( zakup oleju opałowego i media);

 2. W rozdziale Rady Gmin zwiększa się środki o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet za udział w komisjach i sesjach radnych gminy;

 3. W rozdziale pozostała działalność zwiększa się środki na:

  a) diety dla sołtysów o kwotę 2.000 zł;

  b) wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych w kwocie 15.300 zł oraz

  zwiększenie odpisów za ZFŚS o 2 zł;

 4. Ochotnicze Straże Pożarne- dokonano przesunięć z uwagi na brak środków niezbędnych

  na opłatę za energię elektryczną oraz ubezpieczenie nowo zakupionego samochodu.

  Ogółem o kwotę 3.500 zł;

 5. W rozdziale 75647 pobór podatków dokonano zwiększeń o kwotę 3.000 zł

  z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla sołtysów za inkasowanie podatków;

 6. Oświata i wychowanie- dokonano przesunięć między paragrafami celem zabezpieczenia

  paragrafów płacowych i niezbędnych odpisów na ZFŚS które w całości należy przekazać

  na konto ZFŚS do 30 września 2009 roku;

 7. PO KL- Program ten jest realizowany przez GOPS już drugi rok i został wprowadzony

  w wysokości 83.651 zł ( łącznie z wkładem własnym). Dokonano przesunięć na

  świadczenia społeczne, zmniejszono natomiast świadczenia zdrowotne. Paragrafy

  te stanowią wkład własny do uzyskanej dotacji z POKL;

 8. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.700 zł;

 9. Oświetlenie uliczne- zwiększono o 10.000 zł.

  Ogółem wydatki zmniejsza się o kwotę 1.188.300 zł.


Budżet po zmianach wynosi:

Po stronie dochodów 10.738.672,15 zł

Po stronie wydatków 13.341.491,15 zł

Różnica między dochodami i wydatkami w wysokości 2.602.819 zł wynika z wprowadzenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych do wydatków budżetu gminy w kwocie 1.327.819 zł oraz kredytu w wysokości 1.275.000 zł.

Pani Przewodnicząca odczytała Uchwały Nr 149/XXVIII/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 149/XXVIII/2009 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 7

W tym punkcie Pan Wójt poinformował radnych , że w związku z tragiczną śmiercią sołtysa wsi Wierzbica Pańska Rada gminy ma obowiązek podjęcia uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu sołtysa i zarządzenia wyborów nowego. Dlatego też prosi o przyjęcie Uchwały

Nr 150/XXVIII/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wygaśnięcia mandatu Sołtysa wsi Wierzbica Pańska i zarządzenia wyborów nowego Sołtysa.

Pani Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 150/XXVIII/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wygaśnięcia mandatu Sołtysa wsi Wierzbica Pańska i zarządzenia wyborów nowego Sołtysa.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 150/XXVIII/2009 Rady Gminy Dzierzążnia została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 8

W tym punkcie Pan Wójt przedstawił radnym projekt Uchwały Nr 151/XXVIII/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych w związku inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej

Nr 300319W w miejscowości Pomianowo”.

Zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym ze środków własnych gminy wykonano w ubiegłym roku drogę w miejscowości Pomianowo bez pełnej dokumentacji. W celu uregulowania własności gruntów pod tę inwestycję zachodzi konieczność przejęcia na własność w drodze umowy darowizny na rzecz Gminy Dzierzążnia wydzielonych nieruchomości gruntowych położonych we wsi Pomianowo Dzierki, przedstawionych w załączniku do uchwały. Przekazanie gruntów niezbędnych przy realizacji powyższego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy infrastruktury sieci dróg gminnych oraz bezpieczeństwa i komfortu ruchu.

Pani Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 151/XXVIII/2009 Rady Gminy Dzierzążnia

w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych w związku inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 300319W w miejscowości Pomianowo”.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 151/XXVIII/2009 Rady Gminy Dzierzążnia została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 9

W tym punkcie Pan Wójt przedstawił radnym projekt Uchwały Nr 152/XXVIII/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Naruszewo z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej.

Pismem Nr RSG.07112-1/1/09 z dnia 17.09.2009r. Wójt Gminy Naruszewo wystąpił o pomoc finansową w roku 2010 na realizację zadania pn: „Przebudowa dwóch dróg gminnych

w miejscowościach Kozarzewo i Zaborowo łączących się z drogą krajową nr 50”. Powyższa inwestycja planowana jest do realizacji w ramach Wieloletniego programu pn: „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2007 – 2013”.

Gmina Dzierzążnia sfinansuje koszty udziału własnego Gminy Naruszewo. Wysokość tych kosztów wyniesie 10 000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).Powyższe środki finansowe znajda się w budżecie Gminy Dzierzążnia na rok 2010.

Równocześnie radni z Naruszewa podjęli uchwałę w sprawie wsparcia w takiej samej kwocie przebudowę drogi w Kucicach. Jest to sposób na pozyskanie dodatkowych punktów przy ocenie wniosków składanych w sprawie dofinansowania inwestycji.Dlatego Pan Wójt prosi o podjęcie tej uchwały.

Pani Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 152/XXVIII/2009 Rady Gminy Dzierzążnia

w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Naruszewo z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 152/XXVIII/2009 Rady Gminy Dzierzążnia została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 10

W tym punkcie Pan Wójt przedstawił projekt Uchwały Nr 153/XXVIII/2009 Rady Gminy Dzierzążnia w sprawie wyrażenia woli udzielenia zabezpieczenia wkładu własnego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kucice” w ramach Programu Wieloletniego pn. ”NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKLANYCH W LATACH 2008-2011”.

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 po zakończeniu całkowitej oceny merytorycznej projekt dotyczący „Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kucice” został oceniony na 55% przy obowiązującym min. 60% - max liczby punktów. W związku z czym nie podlega dalszej ocenie i jest wyłączony z dofinansowania w ramach RPO WM. W zaistniałej sytuacji zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kucice” jest przeznaczone do realizacji w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011”. Według kosztorysu wartość inwestycji wynosi 1 300 000zł. Gmina ubiegać się będzie o 50% wartości inwestycji

tj. 650 000zł. w ramach w/w programu, pozostałą kwotę tj. 650 000zł należy zabezpieczyć

w budżecie gminy na rok 2010.

Powyższa droga jest kolejną inwestycją planowaną do realizacji w 2010r i zmierzającą do poprawy infrastruktury drogowej Gminy Dzierzążnia . Wykonanie przebudowy drogi gminnej

w miejscowości Kucice jest zasadne i potrzebne dla mieszkańców Gminy Dzierzążnia oraz osób, które korzystają i będą korzystały z przebudowanej drogi. Wykonanie przebudowy poprawi zarówno komfort jazdy jak i w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu na tej drodze. Podjęcie powyższej Uchwały jest konieczne w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach w/w programu.

Pani Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 153/XXVIII/2009 Rady Gminy Dzierzążnia w sprawie wyrażenia woli udzielenia zabezpieczenia wkładu własnego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kucice” w ramach Programu Wieloletniego pn. ”NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKLANYCH W LATACH 2008-2011”.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Za głosowało 14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. Uchwała Nr 153/XXVIII/2009 została przyjęta zwykłą większością głosów.


Ad pkt 11

Pan Wójt przedstawił projekt Uchwały Nr 154/XXVIII/2009 Rady Gminy Dzierzążnia

w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego

z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej,

Pismem Nr PZD T-04/221-2/24/09 z dnia 24.08.2009r. Starosta Płoński wystąpił o pomoc finansową w roku 2010 na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej 2991 W Kobylniki – Garwolewo – Czerwińsk w km 1+852 do km 9+324 długości 7472m” na terenie gm. Czerwińsk, inwestycja planowana do realizacji w ramach Programu Wieloletniego pn. NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH W LATACH 2008 – 2011. Gmina Dzierzążnia sfinansuje koszty udziału własnego Powiatu. Według montażu finansowego wysokość tych kosztów wyniesie 10 000,00zł. Przebudowa w/w drogi będzie miała znaczący wpływ na usprawnienie ruchu na drogach zarówno w gminie Czerwińsk jak i w gminach sąsiednich. Powyższe środki finansowe znajdą się w budżecie Gminy Dzierzążnia na rok 2010.

Pan Wójt poprosił o przyjęcie przedstawionej uchwały.

Pani Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 153/XXVIII/2009 Rady Gminy Dzierzążnia

w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego

z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 153/XXVIII/2009 Rady Gminy Dzierzążnia została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 12

W tym punkcie o głos poprosił Pan Wójt. Poinformował on , że wpłynęły do niego dwa pisma, z którymi chce radnych zapoznać.

Od wiosny wszystkie sesje zostały zdominowane przez temat likwidacji SG ZOZ w Dzierzążni.

Na sesji nadzwyczajnej 16 września radni wprowadzili poprawki do uchwały podjętej na sesji sierpniowej dotyczącej tego tematu, pomimo że termin na poprawę podjętej uchwały wynosi

1 miesiąc ( w tym przypadku termin został przekroczony).

Na 5 dni przed sesją w SG ZOZ w Dzierzążni odbyła się kontrola z Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego. Pani doktor nie podzieliła się z radnymi tą informacją ani nie przedstawiła protokołu z tej kontroli. Posądza się Wójta o złośliwe przeprowadzenie kontroli

tzw. pięcioprocentówki ale ostatnia kontrola nie była wykonana na jego polecenie.

Pan Wójt otrzymał pismo z Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego zawierające 8 stron wniosków pokontrolnych. Gdybyśmy wzięli protokół pokontrolny z kontroli rachunkowej oraz tej ostatniej, to byłaby podstawa do likwidacji zakładu, gdyż jest źle a Pani kierownik nie wypełnia podstawowych obowiązków.

Pani radna Braulińska- Korycka poczuła się obrażona słowami Pani Przewodniczącej a ile razy obraziło się Wójta, Pani Paszkowska oskarżyła go o mobing stosowany w stosunku jej osoby.

Pan Wójt wielokrotnie prosił radnych o zmianę decyzji w sprawie likwidacji ośrodka. Do 30 września zobowiązano Wójta do podpisania umowy dzierżawy na budynek ośrodka zdrowia, jednak nie wiadomo z kim ma to zrobić, gdyż kierownik placówki nie zgłosił się do niego.

Jaki interes osobisty mają radni likwidując ośrodek.

Pan Wójt po kolei pytał radnych: Kosudzińskiego, Kawecką, Traczyka jaki mają prywatny interes, że chcą likwidacji, czy obecnie lub w ostatnim czasie korzystali ze zwolnień lekarskich wystawianych przez doktor Paszkowską.

Cała trójka pytanych radnych oświadczyła, że nie mają żadnego prywatnego interesu i że nie byli i nie są na zwolnieniach lekarskich.

Pan Wójt zapytał też Panią doktor Paszkowską, czy od stycznia tego roku wystawiała wymienionym radnym zwolnienia lekarskie.

Pani doktor odpowiedziała, że takie przepytywanie to łamanie tajemnicy lekarskiej. Ona jako lekarz traktuje wszystkich jednakowo, nikomu nie zagląda do rodowodu. Każdy ma prawo korzystać z długotrwałych zwolnień jeśli jest chory.

Dalej Pan Wójt powiedział, że otrzymuje telefony z pogróżkami ale też od ludzi którzy proszą o utrzymanie bez zmian ośrodka zdrowia. Ostatnio Pan Wójt otrzymał anonim, który postanowił odczytać. W liście tym pojawił się zarzut wystawiania radnym długotrwałych zwolnień lekarskich za pomoc w likwidacji SG ZOZ w Dzierzążni, oraz podjęcie pracy przez syna Pana radnego Pomianowskiego w Starostwie dzięki pomocy Pani radnej Braulińskiej- Koryckiej. Wójt sprawdził informacje zawarte w anonimie i okazały się one prawdziwe. Pan radny Kosudziński przebywa na zwolnieniu lekarskim ( pan radny wyjaśnił zaraz, że jest to zalecenie lekarza- specjalisty wykonane przez doktor Paszkowską).

Pani radna Kawecka od marca do sierpnia przebywała na zwolnieniu lekarskim.

Pani radna podniesionym głosem powiedziała, że to co robi Wójt jest przesadą, to nie żadne śledztwo. Ona nie ma obowiązku się przed nikim tłumaczyć i potwierdzać, że ze zwolnień korzysta.

Pan radny Traczyk stwierdził, że jego żona przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, ale jest ono spowodowane przebytymi operacjami. On sam po wypadku nie stanął na komisję lekarską, nie skorzystał też z rehabilitacji.

Pani radna Kawecka zaproponowała, aby sprawdzić wszystkich radnych a nie tylko ósemkę popierającą proces likwidacji SG ZOZ. Pan Wójt powiedział, że jeśli Państwo radni przebywali na zwolnieniach, to przyzwoitość nakazuje, aby wstrzymali się od głosowania w tej sprawie. Osoby wskazane w anonimie otrzymywały zwolnienia na użytek sesji sierpniowej.

Pan Wójt oświadczył, że nie odpuści tej sprawy, jeśli jest szansa na uratowanie zakładu. Nie pozwoli przehandlować go za zwolnienia lekarskie. Radni dali się nabrać, zadziałał mechanizm prawa buszu. Pani doktor wybrała najsłabszych, potrzebujących pomocy i wymusza na nich potrzebne decyzje. Od jesieni radni lub członkowie ich rodzin korzystają ze zwolnień lekarskich.

W sytuacji jaka zaistniała postępowanie Pani doktor dyskryminuje ją jako kierownika placówki medycznej.

W tym momencie nie przedstawiając się ani nie czekając na udzielenie mu głosu Pan Ziółkowski (jak się później okazało) wykrzyczał, że jest to skandal. Zarzuca się Pani Paszkowskiej przekupstwo. Zarzut ten znajdzie rozwiązanie w prokuraturze.

Pani Przewodnicząca przywołała Pana Ziółkowskiego do porządku przypominając, że nie zostało mu udzielone prawo do zabrania głosu.

Następnie Pan Wójt powiedział, że Pani radna Jankowska została wykorzystana, nie przewidziała, że część radnych została wmanewrowana w cały proces likwidacji. Pan Wójt zaproponował zwołanie sesji nadzwyczajnej, na której zostanie odwołana uchwała o likwidacji SG ZOZ w Dzierzążni. Należy tę sprawę jeszcze raz na spokojnie przedyskutować na komisjach.

Następnie o głos poprosiła Pani doktor Paszkowska. Powiedziała, aby Wójt spytał pozostałych radnych, czy korzystają ze zwolnień lekarskich, bo korzystają. Pan Wójt naruszył tajemnicę lekarską, podważając zasadność otrzymywania zwolnień. Także sołtysi przebywają na zwolnieniach, każdy ma do tego prawo. Nie można nikomu zarzucać, że otrzymuje zwolnienie za poparcie Pani doktor. Nie można opierać się na anonimie bo jest to paszkwil.

Pani Paszkowska odczytała też sprostowanie jakie otrzymała z Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego, w którym znajdują się sprostowania do sporządzonego wcześniej protokołu.

Wyjaśniła też, na czym polegały uchybienia zawarte w protokole pokontrolnym. I tak:

-brak podpisów po obu stronach na kartach pacjentów- według starego rozporządzenia podpisywano kartę z jednej strony. Po wydaniu drugiego rozporządzenia wszystkie nowe karty są podpisywane prawidłowo;

 • złe zabezpieczenie dokumentacji medycznej pacjentów- to nie ona zamawiała szafy znajdujące się w ośrodku zdrowia. Teraz złożyła zamówienie na szafy zamykane, więc sprawa jest nieaktualna;

 • brak pokoju, w którym można przygotować dziecko do badania- w gabinecie badań dzieci wydzielono kącik służący do tego celu.

  Najważniejszym zarzutem zawartym w protokole pokontrolnym jest brak prawa najmu lokalu od dnia 3 lipca 2009 roku. Dotychczas obowiązująca umowa najmu była niezgodna z prawem. Gmina tworząc zakład ma oddać lokal w którym funkcjonuje w nieodpłatne użytkowanie. Pani doktor wysłała do Wójta pismo w sprawie nieodpłatnego najmu i chociaż minął już termin na odpowiedź, ona jej nie uzyskała. W związku z tym poinformuje ona Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego o tym fakcie.

  Innym poważnym zarzutem jest niedostosowanie pomieszczeń do prowadzenia działalności medycznej zgodne z wytycznymi. Pani doktor chciała remontować lokal z własnych środków na co nie wyraził zgody Pan Wójt, więc jest to bardziej zarzut do Wójta a nie kierownika placówki medycznej. Również na pismo przesłane do Pana Wójta w sprawie remontu lokalu nie ma odpowiedzi. Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego ma zastrzeżenia do współpracy Gminy

  z SG ZOZ w Dzierzążni.

  Jeśli chodzi o brak podpisanych na deklaracjach upoważnień dla osób, które mają być informowane o stanie zdrowia pacjenta, to od czasu kontroli jest ten wymóg spełniany. Pan Wójt będąc

  w przychodni jako pacjent poproszony o takie upoważnienie odmówił podpisania. Nie należy obciążać zarzutami tylko lekarza, jeśli Wójt na nic nie wyraża zgody ( brak umowy najmu lokalu, brak zgody na remont).

W dalszej części o głos poprosił Pan Ziółkowski, chcąc się przedstawić osobom biorącym udział w sesji. Pan Wójt nie odpowiada na pisma które wystosował do gminy. Powiedział, że od tygodnia jest kierownikiem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotne- Usługi Anestezjologiczne ,, ANEST- MED” . Jest to zakład zatrudniający 12 lekarzy anestezjologów. Po otwarciu niepublicznego zakładu będą zatrudniani lekarze rodzinni i pediatrzy według potrzeb. Pan Ziółkowski prosił Wójta o zainteresowanie tą sprawą, chciał przekazać dokumenty rejestrowe dotyczące ,,ANEST- MEDU”. Zgodnie z podjętą uchwałą Pan Wójt jest zobowiązany podpisać umowę najmu lokalu, aby można stworzyć przychodnię. Po rozmowie z Panem Wójtem brak zainteresowania w tej sprawie z jego strony. ,,ANEST- MED” to nie firma- krzak, jest zarejestrowana w miejscu zamieszkania właściciela, o czym Wójt powinien wiedzieć.

Pan Wójt ma dobrego lekarza i wolę radnych, więc powinien to wykorzystać. To skandal, jak traktuje radnych, jak traktuje osoby wychowujące dzieci.

Następnie Pan Wójt poprosił Panią mecenas o wyjaśnienie formy przekazania lokalu zakładowi pozabudżetowemu, jakim jest SG ZOZ w Dzierzążni.

Pani Nastaszyc zapytała Pana Ziółkowskiego, że skoro w Uchwale zapisano, że ,,ANEST- MED” jest kierowany przez doktor Paszkowską, to w jakim charakterze on występuje. Twierdzi,

że jest kierownikiem zakładu, a uchwała zobowiązuje do podpisywania wszelkich dokumentów

z Panią Paszkowską. Gdyby Pan Wójt podpisał z nim umowę najmu lokalu, to było by to niezgodne

z prawem.

Uchwała zobowiązuje Wójta do podpisania umowy do dnia 30 września 2009 roku a w innym paragrafie uchwały jest zapisane, że ,,ANEST- MED” zostanie powołany po likwidacji SG ZOZ

w Dzierzążni. W & 4 napisano, że umowa najmu zostanie podpisana z kierownikiem nowo powstałego zakładu, a takiego jeszcze nie ma więc z kim Pan Wójt ma umowę podpisać.

Pan Ziółkowski zapytał, czy jako kierownik zakładu nie ma prawa podpisać umowy najmu lokalu z Panem Wójtem.

Pani mecenas stwierdziła, że uchwała jest tak napisana, że nie.

Pan Ziółkowski zapytał jeszcze Panią Nastaszyc czy twierdzi ona, że funkcjonujący kierownik firmy nie ma prawa podpisywać umów, składać oświadczeń woli? Czy Pan Wójt może podpisać umowę z Panią Paszkowską? Czy aby podpisać umowę najmu musi funkcjonować nowy zakład?

Pani mecenas odpowiedziała, że tylko z Panią Paszkowską wg Uchwały Wójt może podpisać umowę najmu. To nie ona pisała uchwałę, jest skonstruowana w ten sposób i trzeba się

na niej opierać.

Pani Paszkowska oświadczyła, że firma funkcjonuje a ona jest jej właścicielem i dlatego może powoływać kierowników i wyznaczać im zakres obowiązków. Prosi, aby Pani mecenas odpowiedziała na pytanie postawione przez Pana Wójta czy dotychczas obowiązująca umowa najmu lokalu jest zgodna z prawem?

Dalej głos zabrał Pan Wójt. Powiedział, że Pani doktor otrzymała w ubiegłym roku wykładnię prawa dotyczącą najmu budynku. Jeśli zostanie podjęta uchwała utworzenia zakładu budżetowego, to nie będzie czynsz pobierany. Poza tym gmina płaci za ogrzewanie a Pani doktor tylko symboliczne kwoty, bo w budynku znajduje się też gabinet stomatologiczny oraz mieszkania. W związku z tym nie jest możliwe naliczenie właściwych opłat za ogrzewanie. Pan Wójt stwierdził, że z Panem Ziółkowskim nie ma o czym rozmawiać, bo nie jest on stroną w sprawie. Nie zna go, nie widział żadnych dokumentów dotyczących jego osoby.

Pan Ziółkowski przerwał Panu Wójtowi i podniesionym głosem powiedział, że Pan Wójt jest bezczelny i przekracza wszelkie granice.

Pan Wójt kontynuował. Nie jest w posiadaniu żadnych dokumentów dotyczących

,,ANEST- MEDU”. Z tekstu uchwały sprawdził adres firmy i pojechał do Baboszewa sprawdzić istnienie zakładu. Pod podanym w uchwale adresem zakład nie funkcjonuje, jest to firma fikcyjna. Radni dali się wmanipulować, jeśli są chorzy to mają prawo do zwolnień. Pan Wójt jeszcze raz zaapelował do radnych o zmianę decyzji.

Następnie o głos poprosiła Pani radna Alina Braulińska- Korycka. Skierowała pytanie do Pani doktor. Likwidacja SG ZOZ postępuje i niebawem zostanie on wykreślony z listy KRS. Co się stanie w sytuacji, gdy Wójt nie podpisze umowy najmu? Co się stanie z pacjentami? Jeśli zakład nie będzie zarejestrowany to NFZ nie przekaże nawet złotówki.

Pani Paszkowska odpowiedziała, że procedura likwidacyjna trwa, uchwała jest aktem prawnym i dokumentem wystarczającym do wykreślenia z rejestru KRS. Tracimy czas na ubliżanie sobie a nie tworzymy nic nowego. 20 grudnia zakład przestanie istnieć. Jeśli Pan Wójt chce podpisać umowę z innym zakładem to nie jest to takie proste, gdyż procedura z NFZ jest długotrwała.

Pan Wójt powiedział, że marzeniem Pani doktor jest, że 20 grudnia zakład przestanie istnieć. Skoro Pani Paszkowska ma swoją przychodnię to zabierze do siebie pacjentów. 20 grudnia Pan Wójt zamknie budynek. Pani doktor sama sobie chce przekazać zakład. Wykorzystała radnych, uderzyła w słabszych, aby osiągnąć zamierzony cel. Nie ma jeszcze ostatecznej wykładni, czy uchwała jest dobra. Niech radni jeszcze raz wszystko przemyślą.

Pani radna Braulińska- Korycka zadała pytanie Panu Wójtowi, czy jeśli otrzyma on decyzję z Nadzoru Prawnego, że uchwała jest zgodna z prawem to podpisze umowę najmu z doktor Paszkowską?

Pan Wójt odpowiedział, że jeśli wykorzysta wszystkie sposoby prawne to tak, ale do tego czasu jeszcze daleka droga i nie ma potrzeby na razie takiej umowy podpisywać. Nie podpisze jej dopóki istnieje szansa na uratowanie zakładu.

Pani radna Braulińska- Korycka, powiedziała że radni otrzymają opinię z nadzoru prawnego oddzielnie, gdyż Pani Przewodnicząca nie przekazuje radnym korespondencji do nich kierowanej i sama odpowiada w imieniu radnych.

Pan Ziółkowski stwierdził, że słuchając wypowiedzi Wójta zastanawia się, że skoro zakład tak źle funkcjonuje, jest tyle błędów formalnych, to czemu na Radzie Społecznej nie postawi wniosku o odwołanie kierownika.

Pan Wójt wyjaśnił, że nie ma takiej potrzeby, gdyż na koniec roku umowa o pracę wygasa samoczynnie. Od kwietnia ubiegłego roku Pani doktor obiecuje odejść i do tej pory tego nie uczyniła.


Ad pkt 13

Pani radna Braulińska- Korycka zapytała, czy Pani Kierownik Paszkowska powinna zasiadać na sesji jako publiczność. Statut mówi, że radni siedzą przy oddzielnym stole a sołtysi i publiczność przy innym. Czy Kierownika zakładu należy zaliczyć do publiczności i wskazać mu takie miejsce do siedzenia ?

Pani Przewodnicząca odpowiedziała, że kierownicy nie są radnymi i nie powinni siedzieć z nimi.

Innych uwag nie zgłoszono zatem Pani Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.
Protokołowała


Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-18 13:20:39
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-18 13:20:39
 • Liczba odsłon: 813
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174587]

przewiń do góry