Zobacz podgałęzie
 

Protokół z XXXVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 9 listopada 2010 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani

Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni
Porządek obrad


 1. Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Gminy.

 2. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy.

 3. Interpelacje i zapytania.

 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

 5. Przedstawienie Uchwały Nr 239/C/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 września 2010 roku wyrażającą opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Dzierzążnia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 roku.

 6. Podjęcie Uchwały Nr 196/XXXVIII/2010 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Podmarszczyn na lata 2010-2018”.

 7. Podjęcie Uchwały Nr 197/XXXVIII/2010 w sprawie wyrażenia woli udzielenia zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Podmarszczynie” w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

 8. Podjęcie Uchwały Nr 198/XXXVIII/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

 9. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w kadencji 2006-2010.

 10. Przedłożenie informacji o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2009 rok złożonych przez radnych Gminy Dzierzążnia, Wójta Gminy, pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

 11. Wolne wnioski i zapytania.

 12. Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.


Obrady rozpoczęły się o godzinie 9.00 a zakończyły o godzinie 11-tej.

Pani Przewodnicząca otworzyła obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy- Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy- Panią Grażynę Zawłocką, Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, sołtysów przybyłych na dzisiejsze obrady i osoby zainteresowane problematyką sesji oraz przedstawicielkę prasy.

Na stan 15 radnych obecnych było 13 wg listy obecności załączonej do protokołu. Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Pani Przewodnicząca odczytała porządek obrad XXXVIII sesji Rady Gminy.


Ad pkt 2

Przewodnicząca poinformowała Radę, że zapoznała się z protokołem z XXXVII Sesji Rady Gminy , który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji i zapytała radnych, czy nie mają uwag do niego. Uwag nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy bez odczytania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Protokół z XXXVII Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.


Ad pkt 3

W tym punkcie Pani radna Renata Sadkowska zapytała, czy jest możliwość aby na sesję przybyła Pani doktor Skierkowska- Latoszek. Dodała że ma pytania odnośnie złożonego sprawozdania z działalności SG ZOZ w Dzierzążni, ale nie chce ich złożyć na piśmie, gdyż odpowiedź Pani doktor może okazać się nie satysfakcjonująca.

Pani radna Braulińska- Korycka zapytała o termin remontu oczyszczalni ścieków przy Wspólnocie mieszkaniowej w Nowych Kucicach, bo do tej pory nic się tam nie dzieje.


Ad pkt 4

W tym punkcie Pan Wójt złożył informację z działalności międzysesyjnej.

Pan Wójt poinformował że:

 • mieliśmy kontrolę w dniach 19- 29 października z Urzędu Marszałkowskiego

  w sprawie przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z ubieganiem się

  o dofinansowanie tej inwestycji. W protokole pokontrolnym nie stwierdzono nieprawidłowości i dlatego w najbliższym spodziewamy się wpływu środków na ten cel.

 • mieliśmy również kontrolę z policji spowodowaną anonimowymi zgłoszeniami

  w sprawie funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków.

 • W dniu 28 października podpisaliśmy umowę z Wojewodą na dofinansowanie drogi w miejscowości Gumowo Józefina w ramach schetynówki. Przetarg na budowę wygrała firma Wapnopol, za kwotę 779 000, 00 zł. Inwestycja ma być wykonana do 28 listopada.

 • Przygotowano dokumenty projektowo- kosztorysowe na krótkie odcinki dróg, pozostało uregulować stan prawny gruntów ponieważ obecne drogi są zbyt wąskie.

 • Trwa montaż anten do odbioru internetu szerokopasmowego, w najbliższych miesiącach będzie można podpisywać umowy na korzystanie z internetu.

 • Uruchomiono Punkt Apteczny.

 • Uruchomiono świetlicę w Guminie, w ramach prac publicznych zatrudniono pracownika. Świetlica działa 5 dni w tygodniu po południu. Zakupiono wyposażenie- ławy, stoliki, lodówkę, kuchenkę, stoły pingpongowe.

 • Mamy dużo pracy administracyjnej przy wykonaniu budżetu na 2011 rok. Szczególnie dużo pracy ma Pani Skarbnik.

Ad pkt 5

W tym punkcie Pani Przewodnicząca RG Agnieszka Harazińska poinformowała, że jest zobowiązana przedstawić Uchwałę Nr 239/C/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 września 2010 roku wyrażającą opinię

o przedłożonej przez Wójta Gminy Dzierzążnia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 roku. Pani Przewodnicząca odczytała tekst uchwały.


Ad pkt 6

Następnie głos zabrał Pan Wójt . Poinformował radnych, że z inicjatywy strażaków

z Podmarszczyna w ramach PROW powstał dokument dotyczący Planu Odnowy Miejscowości Podmarszczyn na lata 2010-2018. Do końca listopada prowadzony jest nabór wniosków w ramach tego komponentu. Potrzebne jest podjęcie uchwały intencyjnej

w sprawie wyrażenia woli udzielenia zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Podmarszczynie” w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Pozyskane środki przeznaczymy na generalny remont (ocieplenie budynku, ogrzewanie, łazienki). W ramach dofinansowania możemy otrzymać 75% kosztów kwalifikowanych. Inwestycję powinniśmy wykonać w ciągu dwóch lat

(2011- 2012).

Pani Przewodnicząca odczytała treść Uchwały Nr 196/XXXVIII/2010 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Podmarszczyn na lata 2010-2018”.

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 196/XXXVIII/2010 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.Ad pkt 7

Pani Przewodnicząca Agnieszka Harazińska odczytała tekst Uchwały Nr 197/XXXVIII/2010 w sprawie wyrażenia woli udzielenia zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Podmarszczynie” w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 197/XXXVIII/2010 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.Ad pkt 8

W tym punkcie głos zabrała Pani Skarbnik i przedstawiła zmiany w uchwale budżetowej.

DOCHODY

 1. W dziale 600 Transport i łączność,

  1. rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe wprowadzono dotację w wysokości 10 000 zł. pochodząca powiatu płońskiego, na podstawie umowy z dnia 28.10.2010r. Powyższa kwota stanowi dofinansowanie do inwestycji pn; „Przebudowa drogi gminnej Gumowo – Sarnowo Góry”

  2. rozdział 60016 Drogi publiczne gminne wprowadzono dotację w wysokości 20 561 zł. pochodząca z programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych” na dofinansowanie do inwestycji pn; „Przebudowa drogi gminnej Gumowo – Sarnowo Góry”

 2. Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

  1. rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zmniejszono dochody w wysokości 1 000 zł. z tytułu wpisów do ewidencji działalności gospodarczej,

  2. rozdział 75647 Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowychzwiększono dochody o kwotę 15 000 zł. z tytułu różnych dochodów gminy (wpłaty za noty obciążeniowe, refundacja pracowników interwencyjnych)

 3. Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnegozmniejszono subwencję oświatową o kwotę 59 234 zł. na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów ST5/0341/196C/KBM/10/791 z dnia 04 października 2010 roku

 4. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły Podstawowe Wprowadzono do budżetu środki pochodzące z odszkodowania za uszkodzony dach w wyniku huraganu w Zespole Szkół w Dzierzążni, w wysokości 11 339 zł,

Kwota ta stanowi refundację poniesionych wydatków za remont dachu szkoły.

 1. Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów - Wprowadzono do budżetu dotację celową w wysokości 17 209 zł. z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów, na podstawie decyzji MUW Warszawa,

 2. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

  1. rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- wprowadzono do budżetu środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wysokości 14 500 zł (przeksięgowanie z działu 90095)

  2. rozdział 90095 Pozostała działalność – przeksięgowanie środków z Funduszu Ochrony Środowiska do rozdziału 90019

Ogółem dochody po zmianach wynoszą 10 504 698 zł.


WYDATKI

 1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 26 631 zł na następujących zadaniach:

 1. Opracowanie dokumentacji - przebudowa drogi gminnej Korytowo – Nowe Kucice, o kwotę 1 500zł

 2. Opracowanie dokumentacji - przebudowa drogi gminnej Wilamowice, o kwotę 2 700zł

 3. Opracowanie dokumentacji - przebudowa drogi gminnej Nowe Gumino, o kwotę 370zł

 4. Opracowanie dokumentacji - przebudowa drogi gminnej Sarnowo Góry, o kwotę  500zł

 5. Opracowanie dokumentacji - przebudowa drogi gminnej Rakowo, o kwotę 1 000zł

 6. Przebudowa drogi gminnej Gumowo – Sarnowo Góry, o kwotę 20 561zł.

W tym samym rozdziale zwiększono środki w wysokości 10 000 zł. z przeznaczeniem na żwirowanie dróg.

 1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonano zmian między paragrafami. Zmniejszono te, gdzie istnieje możliwość ograniczenia wydatku, zwiększono z przeznaczeniem za zakup oleju opałowego do budynku SG ZOZ

 2. W dziale 750 Administracja publiczna dokonano zwiększeń o kwotę 21 400 zł.

  1. rozdział 75023 Urzędy gmin – dokonano przesunięć między paragrafami, zwiększono na zakup oleju opałowego do UG oraz opłatę za media,

  2. rozdział 75095 pozostała działalność – zwiększono o kwotę 14 400 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy).

 3. Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Dokonano zmniejszeń na poz. zakup usług remontowych, celem przesunięcia na opłaty za media w rozdziale 75023

 4. Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejszono o kwotę 41 900zł. z uwagi na zmniejszenie subwencji oświatowej

  1. rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – zmniejszono wynagrodzenia o kwotę 92 400 zł. oraz zakup usług zdrowotnych, zwiększono natomiast wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego w szkole,

  2. rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszono wynagrodzenia o kwotę 7 000 zł.

  3. rozdział 80110 Gimnazja – dokonano zwiększeń o kwotę 26 100 zł. na poz. wynagrodzenia o kwotę 20 000zł. oraz zakup materiałów o kwotę 6 100 zł.

  4. rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększono o kwotę 1 000zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia,

  5. rozdział 80195 Pozostała działalność – zwiększono odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli o kwotę 520zł.

 5. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonano zmian między paragrafami. Zmniejszono wydatki na paragrafach płacowych, celem przesunięcia na wydatki bieżące.

 6. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniówwydatki z zadań zleconych zwiększono o kwotę 17 209 zł. zmniejszono natomiast wydatki z zadań własnych o kwotę 6 100 zł.

 7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

  1. rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach- zmniejszono o kwotę 3 000zł. celem przesunięcia do rozdziału 75023 na opłaty za media,

  2. rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – przeksięgowanie środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wysokości 14 500 zł z działu 90095,

  3. rozdział 90095 Pozostała działalność przeksięgowanie środków z Funduszu Ochrony Środowiska do rozdziału 90019 w wysokości 12 000zł

W tym samym rozdziale zaplanowano inwestycję pn. „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Podmarszczynie, w ramach działania Odnowa i Rozwój wsi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (inwestycja wieloletnia). Na rok bieżący zabezpieczona została w budżecie kwota 7 320 zł. z przeznaczeniem na wykonanie map do celów projektowych

Ogółem wydatki po zmianach wynoszą 12 421 572 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami w wysokości 1 916 874 zł. stanowi deficyt pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 560 008 zł. wolnymi środkami w kwocie 956 866 zł. oraz zaciągniętym kredytem w wysokości 400 000zl.

Pani Przewodnicząca odczytała treść Uchwały Nr 198/XXXVIII/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 198/XXXVIII/2010 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.Ad pkt 9

W tym punkcie Pan Wójt przedstawił Informację Wójta Gminy z realizacji zadań w kadencji 2006-2010 która stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Pan Wójt wręczył podziękowania radnym, sołtysom i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy oraz Pani Przewodniczącej RG Agnieszce Harazińskiej.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała Panu Wójtowi za współpracę w mijającej kadencji. Podziękowała też Pani Danieli Nastaszyc- radcy prawnemu, radnym, sołtysom oraz pracownikom Urzędu Gminy.

Następnie głos zabrał Sekretarz Adam Sobiecki i w imieniu swoim, Pani Skarbnik oraz wszystkich pracowników złożył podziękowania za współpracę w czasie ostatniej kadencji Panu Wójtowi oraz radnym i sołtysom.

Dalej głos zabrał Pan dyrektor Zespołu Szkół w Dzierzążni i w imieniu własnym oraz dyrektora SP w Nowych Kucicach podziękował Panu Wójtowi za współpracę, podziękował radnym i sołtysom. Podkreślił, że w mijającej kadencji udało się wiele w gminie zrobić. Młodzież z naszych szkół zostaje laureatami w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych, uczniowie osiągają sukcesy w sporcie. Udało się zrealizować wiele zadań. Wójt przy akceptacji RG pozyskiwał środki na budowę dróg. Pan Goszczyński stwierdził, że biorąc udział w wyborach nie powinniśmy zwracać uwagi na przynależność partyjną, należy głosować zgodnie z własnym sumieniem. Rozgrywki partyjne nie powinny mieć u nas miejsca.Ad pkt 10

W tym punkcie Pan Wójt i Pani Przewodnicząca Rady Gminy przedłożyli informację o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2009 rok złożonych przez radnych Gminy Dzierzążnia, Wójta Gminy, pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych. Stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 11

Pani radna Braulińska- Korycka zapytała, czy jest zrobiony projekt na drogę Sarnowo- Góry.

Pan Wójt poinformował, że Pani doktor Latoszek- Skierkowska nie przybyła na obrady sesji ze względu na dużą ilość pacjentów. Jeśli radni mają pytania do Pani doktor mogą złożyć je na piśmie. SG ZOZ w Dzierzążni funkcjonuje i nie ma zagrożenia że będzie inaczej. Apteka jest otwarta. Odnośnie oczyszczalni w Nowych Kucicach to awarie były zgłaszane wykonawcy. Wspólnota Mieszkaniowa miała ogrodzić teren, na którym znajduje się oczyszczalnia, miała na to środki, ale do tej pory nie zrobiono tego.

Zrobiona jest dokumentacja na drogę Sarnowo- Góry.

Ad pkt 12

Innych uwag nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała jeszcze raz za współpracę i zamknęła obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.Protokołowała


Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-11-30 12:11:52
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-30 12:11:52
 • Liczba odsłon: 834
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181106]

przewiń do góry