Zobacz podgałęzie

Protokół z I Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbytej  w dniu 27 listopada 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Dzierzążni

 

Obrady rozpoczęły się o godzinie 10.00 a zakończyły o godzinie 14.00.  Na stan 15 radnych, obecnych było według listy obecności załączonej do protokołu 15 radnych.

Pani Krystyna Marszał- Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Dzierzążni wręczyła nowo wybranym radnym i Wójtowi Gminy  zaświadczenia  o wyborze dokonanym w dniu 12 listopada 2006 roku zgodnie z Ordynacja wyborczą do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i ustawy o bezpośrednim wyborze wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - gratulując wyboru.

Otwarcia I Sesji Rady Gminy dokonała radna senior Pani Zofia Krysiewicz – najstarsza wiekiem radna danej kadencji.

Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał, powitała przybyłych na obrady radnych, Pana Mirosława Opolskiego – wybranego Wójta Gminy, wszystkich radnych, Sołtysów, Skarbnika Gminy – Panią Krystynę  Jarosławską, Sekretarza Gminy - Panią Barbarę Wicińską-Misiowiec, Panią Reginę Sobczeńską - Kierownika GOPS, Pana Franciszka Goszczyńskiego – Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni.

Następnie przystąpiła do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Poprosiła najmłodszego wiekiem radnego Pana Mariusza Wróblewskiego  o odczytywanie z listy kolejno z imienia i nazwiska radnych gminy, poprosiła o powstanie  i potwierdzenie woli złożenia ślubowania przez każdego wyczytywanego radnego słowem „ślubuję” informując, ze po słowie „ślubuję” każdy z radnych może dodatkowo wypowiedzieć formułę” tak mi dopomóż Bóg”. Odczytała rotę ślubowania. Każdy z odczytanych radnych złożył ślubowanie wypowiadając słowo „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

Po złożonym ślubowaniu przez radnych, radna senior Pani Zofia Krysiewicz pogratulował wszystkim i stwierdziła, że  radni objęli mandat radnego Rady Gminy w Dzierzążni.

W dalszej kolejności przystąpiła do ustalenia porządku obrad I Sesji Rady Gminy przygotowany przez zwołującego sesje przewodniczącego rady poprzedniej kadencji Panią Agnieszkę Harazińską.

Odczytała proponowany porządek obrad, który wszyscy radni otrzymali   w zawiadomieniu na sesję i poprosiła o zgłaszanie uwag.

 Nikt z radnych nie zgłosił uwag. Radna senior stwierdziła, ze rada gminy będzie obradować na I Sesji w dniu 27 listopada 2006 roku według przedstawionego porządku obrad:

1.      Otwarcie I Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Złożenie ślubowania przez radnych.

3.      Ustalenie porządku obrad.

4.      Wybór Przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni.

a)      zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,

b)     powołanie komisji skrutacyjnej,

c)     przeprowadzenie głosowania (tajnego)

d)     podjęcie uchwały stwierdzającej wybór

5.      Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

6.      Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni.

a.       zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,

b.      powołanie komisji skrutacyjnej,

c.      przeprowadzenie głosowania (tajnego)

d.      podjęcie uchwały stwierdzającej wybór

7.      Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta.

8.      Podjęcie uchwały  w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących poszczególnych stałych komisji Rady Gminy.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie obrad  I Sesji Rady Gminy.

 

 

Ad pkt 4 i 5      Po zrealizowaniu punktu 1,2,3 porządku obrad radna senior poprosiła  o zgłaszanie  kandydatur na przewodniczącego Rady Gminy.

Pierwszą kandydaturę Pani Agnieszki Harazińskiej zgłosiła radna Pani Wiesława Jankowska, uzasadniając ją tym, że Pani Agnieszka Harazińska – przewodnicząca poprzedniej kadencji dała się poznać jako dobry organizator pracy rady, wykazując  się rzetelną i odpowiedzialną pracą.

Radna Agnieszka Harazińska wyraziła zgodę na kandydowanie.

Drugą kandydaturę Pani Aliny Braulińskiej-Koryckiej zgłosił radny Pan Dariusz Skrzyński. W swej wypowiedzi stwierdził, że Pani Alina Braulińska-Korycka posiada wysokie kwalifikacje dotyczące zarządzania w samorządach. Obecnie pracuje w Starostwie Powiatowym w Płońsku na kierowniczym stanowisku w Wydziale  Promocji, dlatego sprawy gminy nie są jej obce.

Uważał, ze jest to odpowiednia  osoba do pełnienia powyższej funkcji. Radna Aklina Braulinska-Korycka wyraziła zgodę na kandydowanie.

Trzecia kandydaturę Pani Wiesławy Jankowskiej zgłosiła radna Alina Braulińska-Korycka uzasadniając tym, że Pani Jankowska Wiesława cieszy się uznaniem wyborców, uzyskując największe poparcie w wyborach jest dobrze znaną osobą i na pewno sprawdziłaby się pełniąc funkcję Przewodniczącej Rady Gminy.

Radna Wiesława Jankowska nie wyraziła zgody na kandydowanie.

Innych kandydatów nie zgłoszono.

Każda z osób kandydujących przedstawiła krótką charakterystykę swojej osoby. Po zamknięciu listy kandydatów na funkcje Przewodniczącej Rady Gminy, Pani Zofia Krysiewicz poprosiła o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej informując, że nie mogą w jej skład wchodzić kandydujący na przewodniczącego radni.

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujących radnych:

1.      Piórkowski Ryszard

2.      Kawecka Iwona

3.      Sadkowska Renata

Radni wyrazili zgodę na pracę komisji. Po przegłosowaniu jawnym przez radę  składu osobowego komisji, komisja przystąpiła do pracy. Przygotowała karty do głosowania tajnego, sprawdziła że urna jest pusta i podała sposób głosowania tajnego, który również był umieszczony w informacji na karcie głosowania.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Ryszard Piórkowski odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania, który stwierdził, że w wyniku głosowania  tajnego Przewodniczącym Rady Gminy została wybrana Pani Agnieszka Harazińska otrzymując 12 głosów za wyborem jej na powyższą funkcję.

Alina Braulińska-Korycka otrzymała 3 głosy za wyborem. Minimalna liczba głosów do dokonania wyboru na Przewodniczącego Rady Gminy wynosiła 8.

Protokół wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca obrad odczytała Uchwałę Nr 1/I/2006 Rady Gminy w Dzierzążni    w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy stwierdzając, że w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów na Przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni została wybrana Pani Agnieszka Harazińska.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Jako pierwsza złożyła gratulacje Pani Agnieszce Harazińskiej i poprosiła ją o dalszą realizację porządku obrad.

 

Ad pkt 6    Przed przystąpieniem do wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy o głos poprosił Pan Franciszek Goszczyński nowo wybrany radny powiatu.

Podziękował wszystkim wyborcom za oddanie na niego głosu w wyborach do Rady Powiatu, zapewniał że uczyni wszystko by dalej móc przekonywać Radę Powiatu w pozyskiwaniu środków finansowych dla gminy.

Nawiązał również do bezpośredniego kontaktu z wyborcami, poprzez ustalenie terminów spotkań, jak również ustalenia dyżurów w gminie by ludzie którzy mają problemy mogli je na gorąco przekazywać radnym. Częstsze rozmowy z mieszkańcami pozwolą na szybsze i skuteczniejsze rozwiązywanie zaistniałych problemów. Przeprosił za opuszczenie dalszych obrad Sesji i udał się na obrady I Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Pani Agnieszka Harazińska przystąpiła do realizacji punktu 6 dotyczącego wyboru wiceprzewodniczącego rady Gminy.

Poprosiła o zgłaszanie kandydatów. Padła tylko jedna kandydatura Pana Grzegorza Matusiaka, który został zgłoszony przez radnego Pana Bartolda Krzysztofa uzasadnił on, że Pan radny Grzegorz Matusiak pełnił tę  funkcję w poprzedniej kadencji rady, wywiązuje się z powierzonych obowiązków odpowiedzialnie i rzetelnie.

Radny Matusiak Grzegorz wyraził zgodę  na kandydowanie.

Przewodnicząca zaproponowała skład Komisji Skrutacyjnej.

Skład Komisji Skrutacyjnej do wyboru wiceprzewodniczącego został bez zmian, zaakceptowany w jednogłośnym głosowaniu przez radnych. Za tym Komisja Skrutacyjna pozostała w następującym składzie:

1.      Przewodniczący Komisji  -  Ryszard Piórkowski

2.      Członek                             -  Sadkowska Renata 

3.      Członek                              - Kawecka Iwona 

Po odbytym głosowaniu przystąpiła do pracy.

W głosowaniu tajnym brało 15 radnych. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, stwierdził, że  urna jest pusta , karty zostały przygotowane i rozdane do przeprowadzenia głosowania. Przedstawił również sposób głosowania, który  zawiera informacje umieszczoną na karcie do głosowania. Po odbytym głosowaniu tajnym, przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał protokół.

Za wyborem Grzegorza Matusiaka na funkcję wiceprzewodniczącego głosowało 15 radnych. Przeciwnych głosów było - 0. Maksymalna liczba głosów dla dokonania wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy stanowiła 8, zgodnie z wynikiem głosowania na wiceprzewodniczącego rady gminy został wybrano Pana Grzegorza Matusiaka.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała Uchwałę Nr 2/I/2006 Rady Gminy   w Dzierzążni w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego rady Gminy stwierdzając,  że bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym został wybrany Pan Grzegorz Matusiak.

Protokół wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do protokółu.

Załącznik do protokółu stanowi również uchwała o wyborze.

 

Ad pkt 7            Zaprzysiężenie nowo wybranego Wójta odbyło się przed Radą Gminy. Przewodnicząca Rady poprosiła wszystkich o powstanie, a Wójt Mirosław Opolski odczytał treść ślubowania :„Obejmując Urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję,  że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”.

Rota ślubowania stanowi załącznik do protokółu.

 

Ad pkt 8          Przed przystąpieniem do podjęcia uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji radni zadeklarowali swój udział w poszczególnych komisjach rady Gminy i tak:

1. Do Komisji Rewizyjnej :

    - Jankowska Wiesława

    - Bartold Krzysztof

    - Traczyk Paweł

    - Turkowska Teresa

    - Braulińska-Korycka Alina

2. Do Komisji Budżetowo-Gospodarczej:

-         Piórkowski Ryszard

-         Matusiak Grzegorz

-         Turkowska Teresa

-         Wróblewski Mariusz

3.Do Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury

-         Krysiewicz Zofia

-         Sadkowska Renata

-         Skrzyński Dariusz

-         Kawecka Iwona

4. Do Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P.pożarowej i Ochrony

    Środowiska:

-         Pomianowski Jerzy

-         Kosudziński Janusz

-         Matusiak Grzegorz.

Przewodnicząca Rady Gminy po otrzymaniu proponowanego składu osobowego poszczególnych stałych komisji rady, wyjaśniła, że składy tych komisji powinny być przynajmniej 4 osobowe. Jak wynika z przedstawionego do akceptacji składu komisji, w Komisji Rewizyjnej istnieje wpisanych 5 osób, a w Komisji Bezpieczeństwa tylko                     3 osoby z tego względu Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie na poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej. Wynik tego głosowania jawnego był następujący:

 1.      Jankowska Wiesława  - 15 głosów

                                                 -  przeciwko 0 głosów 

                                              -  wstrzymało się 0 głosów

2. Bartold Krzysztof              -  za 13 głosów

                                                      -  przeciwko  0 głosów

                                              -  wstrzymało się  2 głosy

3. Turkowska Teresa            -  za 12 głosów

                                             - przeciwko  0 głosów

                                                 - wstrzymało się  3 głosy

   4. Traczyk Paweł                  - za 12 głosów

                                             - przeciwko  0 głosów

                                                   - wstrzymało się    3 głosy

5.      Braulińska –Korycka Alina  - za 3 głosy

     - przeciwko   10 głosów

     - wstrzymało się  2 głosy

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym w skład Komisji Rewizyjnej weszli:

1. Jankowska Wiesława

2. Bartold Krzysztof

3. Turkowska Teresa

4. Traczyk Paweł

Pani Alina Braulińska-Korycka zadeklarował swój udział w Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P/pożarowej i Ochrony Środowiska.

Przewodnicząca Rady w dalszej kolejności przeprowadziła głosowanie nad pozostałymi składami komisji.

Komisja Budżetowo-Gospodarcza w proponowanym składzie otrzymała 15 głosów. Jednogłośnie radni zaakceptowali jej skład.

Komisja Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury otrzymała 15 głosów oraz skład Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony p/pożarowej i Ochrony Środowiska poszerzony o radną Alinę Braulińską-Korycką otrzymał również 15 głosów.

Przewodnicząca Rady Odczytała Uchwałę Nr 3/I/2006 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy, która została przyjęta jednogłośnie przez radnych.

.

Ad pkt 9             Przed  przystąpieniem do podjęcia uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy, Przewodnicząca Rady poinformowała, że komisje w głosowaniu jawnym wybierają ze swego grona przewodniczącego komisji.

 Komisje podały, że w głosowaniu jawnym na :

·        Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano Panią Wiesławę Jankowską,

·         Przewodniczącego Komisji Ochrony zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty                i Kultury – Panią Zofię Krysiewicz,

·        Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej – Pana Ryszarda Piórkowskiego,

·        Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P/pożarowej i Ochrony Środowiska – pana Jerzego Pomianowskiego.

Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr 4/I/2006, którą radni przyjęli jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu.

      I

Ad pkt  10            W tym punkcie jako pierwszy zabrał głos Wójt Gminy, który  na wstępie pogratulował radnym wyboru podkreślając, że stanowi to dowód uznania  i zaufania wyborców do radnych poprzedniej kadencji i nowo wybranych.

Na ręce radnych i sołtysów złożył również podziękowanie za powtórne obdarzenie go zaufaniem do pełnienia funkcji Wójta już w I turze wyborów.

 Jest to wspólny sukces rady, Wójta i Sołtysów.

Podkreślił, że aby praca nadal układała się dobrze nie należy tylko przeszkadzać   w podejmowaniu decyzji, bo od Wójta również dużo zależy, by móc pozyskiwać środki finansowe  z zewnątrz. Środki te były już pozyskiwane w poprzedniej kadencji  na realizację inwestycji gminnych. Dodał, że jest przekonany, ze wspólnie z radą będzie pracował dla dobra społeczeństwa gminy.

W dalszej swej wypowiedzi nawiązał  do uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok jeszcze w grudniu 2006 roku. Projekt budżetu został przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej  i jeżeli nie będzie żadnych uwag ze strony RIO, po analizie przez radnych należałoby go przyjąć.

W tym roku na sesji grudniowej należy również ustalić stawki podatków i opłat lokalnych na 2007 rok.

Na pewno będą też zmiany w budżecie, które trzeba będzie wprowadzić pod koniec 2006 roku.

Jak wynika z powyższego grudzień będzie miesiącem  bardzo pracowitym dla nowej rady.

Na zakończenie pogratulował Przewodniczącej Rady Gminy Pani Agnieszce Harazińskiej ponownego wybory życząc, by wspólna praca nadal układała się poprawnie, a zdobyta wiedza i doświadczenie były tego przykładem.

 

Innych głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady I Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Protokółowała

Barbara  Wicińska-Misiowiec 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-12-28 11:46:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-28 11:46:50
  • Liczba odsłon: 961
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2272400]

przewiń do góry