Zobacz podgałęzie

Protokół z XXVI nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 29  maja  2017 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni  pod przewodnictwem Pana

Mariusza Wróblewskiego – Przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

 

Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 14 .00 a zakończyły o godzinie 16.45.

 Pan Przewodniczący otworzył obrady XXVI sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy- Pana mgr inż. Witolda Pająka ,  Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, Skarbnik Gminy- Grażynę Zawłocką, Pana Franciszka Goszczyńskiego- radnego Powiatu, Pana Andrzeja Stolpę- Starostę Powiatu, Pana Mariusza Piechockiego- Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku, przedstawicielkę mediów  oraz przybyłych na sesję.

            Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy i umożliwia  podejmowanie prawomocnych uchwał.         

            Pan Przewodniczący odczytał   porządek obrad, który radni przyjęli jednogłośnie

 15 głosami.

 

1.      Otwarcie XXVI Sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy.

3.      Interpelacje i zapytania.

4.      Podjęcie Uchwały Nr 172/XXVI/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

5.      Podjęcie Uchwały Nr 173/XXVI/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

6.      Podjęcie Uchwały Nr 174/XXVI/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu.

7.      Podjęcie Uchwały Nr 175/XXVI/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej 3061W Baboszewo-Dzierzążnia-Kucice”.

8.      Podjęcie Uchwały Nr 176/XXVI/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie realizacji  inwestycji dróg Powiatu Płońskiego.

9.      Podjęcie Uchwały Nr 177/XXVI/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie realizacji dróg Powiatu Płońskiego.

10.  Wolne wnioski i zapytania.

11.  Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

    Ad pkt 2

            Pan Przewodniczący poinformował Radę, że zapoznał się z protokołem z XXV sesji Rady Gminy, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji. Uwag nie zgłoszono

i Pan Przewodniczący wystąpił z wnioskiem o przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddał pod głosowanie. Głosowało 15  radnych obecnych na sali.  Protokół z XXV sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez czytania  15 głosami.

 

Ad pkt 3

            Pani radna Jankowska poprosiła o chwilę przerwy potrzebną do zapoznania się

z materiałami, jakie radni otrzymali przed sesją.

            Pan Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radni otrzymali te same uchwały

z jakimi zapoznali się na spotkaniu w czwartek, ale ogłosił przerwę.

            Po przerwie Pan radny Krzysztof Zimny zapytał, dlaczego przygotowane na sesję projekty uchwał nie są ponumerowane, jak było do tej pory. W porządku obrad są ponumerowane uchwały a radni dostali uchwały bez numeracji.

            Pani mecenas Nastaszyc powiedziała, że projekty uchwał nie powinny być numerowane ani w porządku obrad ani na tekstach.

            Pani radna Jankowska zapytała Pana Goszczyńskiego dlaczego skoro jest radnym powiatowym o sesji powiadomił mieszkańców Starczewa a nie powiadomił mieszkańców Kucic.

Pan Goszczyński odpowiedział, że nikogo nie powiadamiał o sesji.

            Pani sołtys z miejscowości Błomino Gule wyjaśniła, że to ona powiadomiła mieszkańców Starczewa i Błomina o terminie sesji Rady Gminy.

            Pani radna Kawecka powiedziała, że radni sami powinni podejmować decyzje a nie pod presją mieszkańców. Są jeszcze do zrobienia drogi gminne  a powiatowe niech robi Powiat.

            Mieszkaniec Starczewa Wielkiego powiedział, że robione były drogi gminne do pojedynczych gospodarstw.

 

Ad pkt 4, 5

            Pani Skarbnik omówiła dwa projekty uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz  w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Dochody nie uległy zmianie i wynoszą 15 658 445,42 zł.

 W wydatkach dokonano następujących zmian:

Wydatki majątkowe kwotę 476 533zł. występującą w uchwale jako środki krajowe, zmieniono na środki unijne i przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian:

             Inwestycja drogowa, która będzie realizowana przez Powiat została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 -2018 pn: „Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim łączącym się z siecią TEN-T –przebudowa drogi powiatowej nr 3061W Baboszewo – Dzierzążnia – Kucice” w ogólnej kwocie 840 871 zł.

Wydatki po zmianie wynoszą 15 994 737,42 zł.

            Pytań do omówionych uchwał nie zgłoszono.

Pan Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr 172/XXVI/2017 Rady Gminy

 w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

            Następnie Pan Wróblewski odczytał Uchwałę Nr 173/XXVI/2017 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6, 7, 8, 9

            Pan Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że uchwały odnośnie pomocy Powiatowi Płońskiemu były omawiane radni przystąpią do głosowania nad ich przyjęciem.

            Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu.

Uchwała dotyczy dofinansowania przez Gminę Dzierzążnia realizowanego przez Powiat zadania pod nazwą ,, Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej

w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim łączących się z siecią TEN-T- przebudowa drogi powiatowej Nr 3061 W Baboszewo- Dzierzążnia- Kucice”. Wysokość dofinansowania to 476 533,00 zł.

            Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Za przyjęciem uchwały zagłosowało

8 radnych, 7 radnych zagłosowało przeciw, wstrzymali się od głosu- 0.

Uchwałę  Nr 174/XXVI/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu przyjęto większością głosów i stanowi ona załącznik

do protokołu.

             Następnie Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej 3061W Baboszewo- Dzierzążnia- Kucice”.

            Uchwała dotyczy dofinansowania przez Gminę Dzierzążnia inwestycji realizowanej przez Powiat pod nazwą ,, Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej

 w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim łączących się z siecią TEN-T- przebudowa drogi powiatowej Nr 3061 W Baboszewo- Dzierzążnia- Kucice”. Gmina Dzierzążnia zabezpieczy na ten cel w 2018 roku kwotę 364 338,00 zł.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Za przyjęciem uchwały zagłosowało

8 radnych, 7 radnych zagłosowało przeciw, wstrzymali się od głosu- 0.

Uchwałę Nr 175/XXVI/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej 3061W Baboszewo- Dzierzążnia- ” przyjęto większością głosów i stanowi ona załącznik do protokołu.

            Pan Wróblewski odczytał projekt uchwały  w sprawie realizacji  inwestycji dróg Powiatu Płońskiego.

Uchwała dotyczy dofinansowania przez Gminę Dzierzążnia zadania pod nazwą ,,Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim łączących się z siecią TEN-T- przebudowa drogi powiatowej Nr 3061 W Baboszewo- Dzierzążnia- Kucice”. Gmina Dzierzążnia zabezpieczy na ten cel w 2019 roku  364 338,00 zł i w roku 2020 364 338,00 zł.

            Głosowało 15 radnych obecnych na sali.   Za przyjęciem uchwały zagłosowało

6 radnych, 9 radnych zagłosowało przeciw, wstrzymali się od głosu- 0.

Uchwała nie została podjęta.

            O głos poprosiła Pani sołtys z miejscowości Błomino Gule. Powiedział ona,

 powiat chce remontować 2 drogi na terenie naszej gminy. Z drogi Baboszewo- Dzierzążnia- Kucice  korzystają lokalni przedsiębiorcy, którzy niszczą tę drogę a płacą podatki w innych gminach.  Droga ta jest ważna ale gmina niekoniecznie musi dofinansować jej przebudowę. Jest to droga o znaczeniu strategicznym i powiat i tak będzie musiał przeprowadzić jej remont. Kilka lat temu odcinki tej drogi były remontowane. Jeśli chodzi o drogę Wierzbica Szlachecka- Starczewo- Arcelin ma ona bardziej charakter lokalny, służy mieszkańcom naszej gminy. Droga ta od 40 lat nie była remontowana. Jeśli teraz tej drogi nie zrobimy,

 to jeszcze długie lata nie będzie ona remontowana a jest ona w tragicznym stanie.

            Następnie głos zabrał mieszkaniec Starczewa Wielkiego który stwierdził, że jeśli chcemy przebudowywać drogę, to trzeba mieć uregulowane sprawy własności działek, przez które droga przebiega. Przez jego prywatną działkę przebiega droga powiatowa.

Były na tym odcinku wypadki i on jako właściciel gruntu może być odpowiedzialny. Pytał  Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku dlaczego nie został powiadomiony, że droga powiatowa na pewnym odcinku w całości przebiega przez jego grunty. Nie wyklucza on możliwości blokady drogi. Nie chce pieniędzy, ale chciałby, żeby uregulować prawnie sprawę własności gruntu pod drogą.

            Pan radny Zimny poprosił, aby Pan Starosta odniósł się do tej wypowiedzi.

            Pan Stolpa powiedział, że nabycie gruntów pod drogę powiatową nastąpiło na mocy specustawy i w najbliższym czasie zostaną rolnikom wypłacone odszkodowania.

Pan Starosta dodał, że radni przyjęli dwie pierwsze uchwały odnośnie dofinansowania powiatu przy budowie dróg, trzecią uchwałę odrzucili, przez co znaleźliśmy się znowu

w punkcie wyjścia.

            Pan radny Zimny zapytał Panią mecenas, czemu nie ma numerów na uchwałach chociaż wcześniej zawsze numerowano uchwały. Mamy uchwały o tym samym tytule

 i radni się gubią, nad czym głosują.

            Pani mecenas wyjaśniła, że numeracja nie ma znaczenia. Na poprzedniej sesji radni nie przyjęli kilku uchwał i trzeba było zmienić numerację pozostałych.

            Pani radna Piłkowska powiedziała, że jest to sesja nadzwyczajna, materiały otrzymali i nie mieli czasu się z nimi zapoznać.

            Pan Przewodniczący RG odczytał uchwałę  w sprawie realizacji dróg Powiatu Płońskiego. Uchwała dotyczy  dofinansowania przez Gminę Dzierzążnia zadania pod nazwą ,,Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim łączących się z siecią TEN-T- przebudowa drogi powiatowej Nr 3030 W Wierzbica Szlachecka- Starczewo- Arcelin”. Gmina Dzierzążnia zabezpieczy na ten cel łącznie 1 145 044 zł: w 2021 roku 

286 261,00 zł , w roku 2022-286 261,00 zł, w 2023- 286 261,00 zł i w roku 2024- 286 261,00 zł.

            Głosowało 15 radnych obecnych na sali.   Za przyjęciem uchwały zagłosowało

5 radnych, 9 radnych zagłosowało przeciw, wstrzymali się od głosu- 1.

Uchwała nie została podjęta.

            Pan Starosta powiedział, że w związku z nie podjęciem przez Radę Gminy Dzierzążnia wszystkich uchwał dotyczących dofinansowania inwestycji powiatowych na terenie Gminy Dzierzążnia żadna z dróg nie będzie remontowana. Drogi będą utrzymywane w przejezdności, natomiast długo nie będzie przeprowadzony gruntowny remont. Pan Stolpa dodał, że szanuje decyzje radnych i wyraził nadzieję na współpracę przy innych wspólnych inwestycjach.

 

Ogłoszono przerwę.

 

Ad pkt 10

            W tym punkcie Pan dyrektor Zespołu Szkół w Dzierzążni zaprosił radnych na jubileusz 90 rocznicy nadania sztandaru Szkole Powszechnej w Dzierzążni Szkoły Podstawowej w Dzierzążni.

            Pan radny Zimny ponownie zapytał o brak numeracji na uchwałach. Radni mieli problem, jedna radna źle zagłosowała, bo nie wiedziała, na którą uchwałę głosuje. Do tej pory były numerowane i był porządek.

            Pani mecenas wyjaśniła, że numeracja nie ma znaczenia, do tej pory była praktyka że były uchwały numerowane, ale nie ma takiego wymogu.

            Pani radna Piłkowska zapytała, czemu w takim razie w porządku obrad nadano uchwałom numery.

            Pan Sekretarz wyjaśnił, że były sesje nadzwyczajne, nie podjęto wszystkich uchwał i musieliśmy zmieniać numerację podjętych uchwał. Na posiedzeniach komisji są omawiane uchwały i ustalany porządek obrad. Jeśli radnym będzie wygodniej, to w dalszym ciągu będziemy nadawać numery projektom uchwał. Na posiedzeniach komisji wpisujemy numery uchwał.

            Pan radny Zimny podziękował za wyjaśnienia, Pani radna Siedlecka powiedziała, że szkoda, że na dzisiejszej tak ważnej sesji zabrakło dobrej praktyki numerowania uchwał.

            Pani mecenas stwierdziła, że nawet jedna radna, która się pomyliła w głosowaniu zagłosowała poprawnie to nie zmieni to nic- uchwała i tak nie będzie przyjęta.

            Pan Wójt powiedział, że na spotkaniu radni umawiali się, że przyjmą uchwały a na sesji dwóch nie podejmują to jest to niepoważne podejście z ich strony.

            Więcej uwag nie było.

 

Ad pkt 11

 

           Pan Przewodniczący Rady Gminy   podziękował  za przybycie i zamknął  obrady XXVI nadzwyczajne sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 Protokołowała   

 

 Jolanta Gzylewska

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-06-13 14:07:59
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-13 14:07:59
  • Liczba odsłon: 923
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267173]

przewiń do góry