stanowisko do spraw planowania przestrzennego i mienia komunalnego:

 

mgr  inż. Wioleta Krygier-Szulińska

 

tel. (0-23)  661 - 59 - 04 

                   wewn. 48

e-mail: planowanie@dzierzaznia.pl

 

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dzierzążni zatwierdzonego przez Wójta Gminy Zarządzeniem Nr 9/2010 z dnia 1 kwietnia  2010 roku  - zakres czynności  insp. ds gospodarki komunalnej, zamówień publicznych i planowania przestrzennego przedstawia się następująco :

1. Do zadań samodzielnego stanowiska ds. gospodarki komunalnej, zamówień publicznych
  i planowania przestrzennego
należą sprawy planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych.

Zadania określone w ust.1 obejmują w szczególności:

1)       Przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych gminy,

2)       Koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,

3)       Koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych
do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

4)       Przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów
  i wyrysów,

5)       Prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6)       Ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny,

7)       Dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

8)       Prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

9)       Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

10)   Prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

11)   Rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,

12)   prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości.

2.       Ponadto prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi. Zadania
  te obejmują w szczególności:

1)       przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii,

2)       projektowanie przebiegu dróg,

3)       budowę, modernizację i ochronę dróg,

4)       zarządzanie drogami gminnymi,

5)       określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,

6)      koordynację i obsługę w współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych.

 

3.       Do zadań stanowiska ds. gospodarki komunalnej, zamówień publicznych i planowania przestrzennego należą sprawy z dziedziny gospodarki komunalnej i lokalowej,
a w szczególności dotyczące:

1)       administrowania, gospodarowania i zarządzania gminnym zasobem lokalowym   oraz nieruchomościami budynkowymi,

2)      przyznawania lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych oraz    zapewnienia
      w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych,

3)      zarządu nieruchomościami wspólnymi,

4)      egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej,

5)      stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowej,

6)      cmentarzy w tym cmentarzy wojennych.

4.   Do zadań stanowiska ds. gospodarki komunalnej, zamówień publicznych i planowania przestrzennego należy prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie wykraczającym poza zadania innych referatów i stanowisk pracy.

5.    Wytwarzanie i przetwarzanie informacji dla potrzeb Biuletynu Informacji Publicznej w ściśle określonym terminie.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-12 11:57:54
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-11 12:52:06
  • Liczba odsłon: 1852
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276898]

przewiń do góry