Zobacz podgałęzie
 

Protokół z XXV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni


odbytej w dniu 26 czerwca 2009 roku w sali konferencyjnej


Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani


Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w DzierzążniPorządek obrad


 1. Otwarcie XXV Sesji Rady Gminy.

 2. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy.

 3. Interpelacje i zapytania.

 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

 5. Podjęcie Uchwały Nr 136/XXV/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej we wsi Nowe Kucice.

 6. Podjęcie Uchwały Nr 137/XXV/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Dzierzążnia do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pod nazwą 1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, 2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

 7. Podjęcie Uchwały Nr 138/XXV/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dzierzążnia.

 8. Podjęcie Uchwały Nr 139/XXV/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie funduszu sołeckiego.

 9. Podjęcie Uchwały Nr 140/XXV/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

 10. Wolne wnioski i zapytania.

 11. Zamknięcie XXV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 10-tej a zakończyły o godzinie 13.30.

Pani Przewodnicząca otworzyła obrady XXV Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy- Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy- Panią Grażynę Zawłocką, Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, Panią mecenas Danielę Nastaszyc, Panią doktor Aleksandrę Paszkowską, Jolantę Gzylewską, która protokołowała przebieg obrad, przedstawicielkę ,,Płońszczaka” oraz sołtysów przybyłych na dzisiejsze obrady i osoby zainteresowane problematyką sesji.

Na stan 15 radnych obecni byli wszyscy wg listy obecności załączonej do protokołu.

Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie o głos poprosiła Pani radna Alina Braulińska- Korycka i złożyła wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad o uchwałę intencyjną wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej, która była omawiana na posiedzeniach komisji i usunięta z porządku obrad dzisiejszej sesji. Jeśli nie podejmiemy dziś tej uchwały, to przez najbliższe 5 lat droga nie będzie remontowana przez powiat a jest w złym stanie i ma szansę na zdobycie dofinansowania.

Pan Wójt stwierdził, że sprawa była omawiana na komisjach i zgodzono się na usunięcie tego punktu z porządku obrad XXV Sesji Rady Gminy. Pan Wójt rozmawiał w tej sprawie z Panem Starostą oraz z Panią Dyrektor Rachocką i jest szansa na remont drogi w 2010 roku. Uchwałę w tej sprawie można podjąć do sierpnia, gdyż wnioski będą składane dopiero we wrześniu 2009 roku. Dziś nie rezygnujemy z tej drogi ale przekładamy tę sprawę na sesję sierpniową. Na dzień dzisiejszy czekamy na rozstrzygnięcie ogłoszonych przetargów, gdyż wtedy okaże się jakimi środkami możemy dysponować. Pan Wójt poprosił radnych o poczekanie do sierpnia z podęciem uchwały.

W związku z tym, że złożono wniosek formalny Pani Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie, czy rozszerzamy porządek obrad dzisiejszej sesji o uchwałę intencyjną w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej.

Za rozszerzeniem głosowała jedna osoba, przeciw było 7 radnych, od głosu wstrzymało się 6 radnych, jedna osoba nie głosowała. W związku z wynikami głosowania porządek obrad XXV Sesji Rady Gminy pozostał bez zmian.

Ad 2

Przewodnicząca poinformowała Radę, że zapoznała się z protokołami XXIV Sesji Rady Gminy z dnia 20 maja 2009 r. który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji.

Wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu bez odczytania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Protokół z XXIV Sesji Rady Gminy Dzierzążni został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.Ad 3

W tym punkcie o głos poprosiła Pani radna Alina Braulinska- Korycka i złożyła dwie interpelacje:

 1. dotyczącą konieczności podjęcia uchwały w sprawie likwidacji SG ZOZ w Dzierzążni do sierpnia 2009 r. ze względu na 3- miesięczny okres likwidacji. Jeśli uchwała nie zostanie podjęta na sesji w sierpniu zostanie zwołana sesja nadzwyczajna.

 2. złożoną na piśmie interpelację o udostępnienie pełnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z kartami oceny asesorskiej w celu oceny, czy powodem braku doinwestowania dwóch inwestycji: przebudowa drogi gminnej Nowe Kucice- Korytowo- Kadłubowo i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kucice była wina asesorów oceniających wniosek czy też wnioski te były źle sporządzone. Interpelacja została złożona na piśmie, gdyż Pan Wójt odmówił wcześniej Pani radnej wglądu do tej dokumentacji, do czego ma pełne prawo.


Ad 4

W tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Wójtowi. Pan Wójt złożył informację z działalności międzysesyjnej. W okresie sprawozdawczym został rozstrzygnięty przetarg 28 maja 2009 roku na budowę świetlicy w Guminie. Z pięciu ofert najkorzystniejszą przedstawiła firma Usługi Remontowo – Budowlane Napiórkowski za sumę 292 521,00 zł. brutto.

Prace zostaną rozpoczęte zgodnie z umową w miesiącu czerwcu br.

21 maja 2009 r. przeprowadzono przetarg na sprzedaż 3 działek gminnych, w tym 2 w Dzierzążni i 1 w Nowych Kucicach. Z uwagi na brak zainteresowania nabywców działkami do sprzedaży nie doszło. Następny przetarg na ww. działki oraz na działkę w Dzierzążni po punkcie skupu mleka zostanie przeprowadzony w miesiącu sierpniu br.

Została podpisana umowa pomiędzy Gminą Dzierzążnia a OSM w Skarżynie na częściowy zwrot poniesionych wydatków przez OSM na budowę punktu skupu mleka. Ewentualny zwrot nakładów nastąpi dopiero po sprzedaży ww. działki.

Zostały podpisane umowy pomiędzy Gminą Dzierzążnia a dwoma Wspólnotami Mieszkaniowymi w Nowych Kucicach na współfinansowanie budowy przydomowych kontenerowych oczyszczalni ścieków.

Został ogłoszony przetarg na budowę ww. oczyszczalni. Rozstrzygnięcie ewentualnego wyłonienia wykonawcy powinno nastąpić 03.VII.2009r. Przewidziany termin zakończenia prac budowlanych do końca 2009 roku.

Zostały zgłoszone wnioski na dofinansowanie inwestycji w ramach MIWRM komponent C – dotyczy drogi gminnej w Błominie Gumowskim oraz komponent B – dotyczy zakupu lekkiego samochodu transportowego głównie dla potrzeb placówek oświatowych.

Otrzymaliśmy potwierdzenie dotacji 60 000,00 zł. TF OGR na budowę drogi gminnej w Błomino-Jeże.

Został złożony wniosek w ramach PROW „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej” na budowę 100 przydomowych oczyszczalni ścieków. Rozstrzygnięcie wniosków nastąpi w okresie 3 miesięcy (lipiec- wrzesień). Z chwilą potwierdzenia dotacji przystąpimy do realizacji zadania.

15 czerwca br. otrzymaliśmy informację dotyczącą oceny merytorycznej i strategicznej wniosków na odbudowę dróg gminnych:

 1. Nowe Kucice – Korytowo – Kadłubowo

 2. Kucice.

Wnioski uzyskały niską ocenę pod względem strategicznym. Łącznie obydwa wnioski uzyskały po 49 pkt na 90 możliwych tj. około 55% na wymagane 60% max oceny. Z tych względów zostały wyłączone z dofinansowania. W tej sprawie na podstawie kart oceny, dopatrując się błędów i nierzetelności oceny, 18 czerwca 2009r. został złożony protest do Wojewody Mazowieckiego o ponowne rozpatrzenie przez niezależnych asesorów w/w wniosku.

W związku z zaistniałą sytuacją należy dokonać korekty w postępowaniu inwestycyjnym a po przyjęciu zmian w budżecie gminy na 2009 rok niezwłocznie w drodze postępowania przetargowego wyłonić wykonawcę zaakceptowanych przez Radę Gminy odcinków dróg gminnych.

Z chwilą ostatecznego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji dotyczącej dofinansowania inwestycji głównie drogowych zostaną podjęte dalsze decyzje dotyczące kolejności budowy dróg gminnych.

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowo- kosztorysowej dróg w miejscowościach: Nowa Dzierzążnia; Kadłubowo; Gumino; Gumowo- Józefina.

Został wypłacony podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego w kwocie 264 106,00 zł. dla 365 rolników.

Na stypendia socjalne przeznaczono kwotę 36 000,00 zł., zaś na zasiłki socjalne 1 767,00 zł.

Na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe:

 • w Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach 900,00 zł.

 • w Szkole Podstawowej w Dzierzążni 3 200,00 zł.

 • w Gimnazjum w Dzierzążni 2 800,00 zł. + 1 500,00 zł.

Łącznie 8 400,00 zł.

Inne zadania administracyjne realizowane są na bieżąco.


Ad pkt 5

W tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Wójtowi. Pan Wójt przedstawił radnym projekt Uchwały Nr 136/XXV/2009 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej we wsi Nowe Kucice. Wskazana do nieodpłatnego nabycia nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa pozostaje w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych- Oddział Terenowy w Warszawie , położona we wsi Nowe Kucice obręb PGR- Kucice , oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów nr 20/12 o pow. 0.11 ha

W/w nieruchomość po nieodpłatnym nabyciu przez Gminę zostanie przeznaczona pod budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowe Kucice.

Mając na względzie uregulowanie gospodarki ściekowo - kanalizacyjnej Pan Wójt przedłożył projekt uchwały pod rozwagę Rady Gminy. Radni żadnych pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłosili zatem Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały

Nr 136/XXV/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej we wsi Nowe Kucice.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 136/XXV/2009 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 6

W tym punkcie Pani Przewodnicząca Rady gminy oddała głos Sekretarzowi Gminy, który przedstawił radnym projekt Uchwały Nr 137/XXV/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Dzierzążnia do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pod nazwą 1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, 2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Marszałek Województwa Mazowieckiego zaproponował samorządom przystąpienie do 2 projektów kluczowych zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego planowanych do realizacji w ramach Priorytetu I i II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007- 2013. Akces do realizacji projektów, o których mowa w uchwale zgłosiło 279 gmin i 39 powiatów z terenu województwa mazowieckiego. Projekt realizowany w ramach Priorytetu I tj. ,, Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego

i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - projekt BW- związany jest z budową baz wiedzy o przestrzeni. Istniejące bazy danych tematycznych są rozproszone i niespójne. Wydłuża to proces korzystania z danych a tym samym proces decyzyjny.

Celami projektu BW są:

  1. promocja gospodarcza Gminy;

  2. wsparcie procesu przekształcania do standardowej postaci elektronicznej rejestrów publicznych

  i innych zbiorów danych prowadzonych przez administrację gminy oraz podniesienia na wyższy poziom aktualności i wiarygodności rejestrów publicznych;

  3. aktywizacja obywateli oraz przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych związanych z obrotem nieruchomościami poprzez dostęp do baz wiedzy o Gminie oraz do systemu informatycznego wspomagającego formułowanie i udostępnianie ofert nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje.

  Celami drugiego Projektu- EA są:

  1. poprawa funkcjonowania samorządu Gminy i optymalizacja kosztów utrzymania;

  2. zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej;

  3. usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców poprzez wdrożenie e- Government, na który składać się będzie:

  a) elektroniczny obieg dokumentów;

  b) elektroniczna obsługa obywateli;

  c) elektroniczna skrzynka podawcza;

  d) elektroniczny podpis;

  e) systemy dziedzinowe.

   

  Gmina Dzierzążnia zabezpieczy środki finansowe niezbędne na pokrycie wkładu własnego w projektach BW i EA w uchwałach budżetowych Gminy Dzierzążnia na lata 2010- 2012 w wysokościach:

  - rok 2010- 21 465 złotych;

  - rok 2011- 11 565 złotych;

  - rok 2012- 5820 złotych.

  Pan Sekretarz poprosił radnych o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.

  Radni żadnych pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłosili zatem Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały Nr 137/XXV/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Dzierzążnia do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pod nazwą 1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, 2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 137/XXV/2009 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 7

W tym punkcie głos zabrał Pan Wójt i przedstawił radnym projekt Uchwały

Nr 138/XXV/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dzierzążnia.

Zakład Usług dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie przedłożył w dniu 14 mają 2009 roku wniosek

o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 1 lipca 2009 roku

do dnia 20 czerwca 2010 roku. Po przeprowadzonej analizie wniosku stwierdzono, że został on sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opracowano kartę kosztów utrzymania, eksploatacji i konserwacji urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę z której wynika, że otrzymane przychody własne z tytułu produkcji i sprzedaży wody pokrywają koszty eksploatacji i prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowych i urządzeń wodnych. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody i zmniejszenia ilości awarii trzeba zwiększyć koszty utrzymania, eksploatacji i konserwacji urządzeń wodociągowych. Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podwyższenie stawki o 5 groszy za 1 metr sześcienny wytworzonej i dostarczonej wody. Ponadto Pan Wójt poinformował o prowadzonej kontroli na terenie naszej gminy przez pracowników Zakładu Usług dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie. Kontrola została spowodowana niezgodnością wskazań poboru wody a ilością wody faktycznie pobranej. Do tej pory ustalono już kilku mieszkańców gminy pobierających wodę z nielegalnego przyłącza i nałożono na nich kary pieniężne.

Radni żadnych pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłosili zatem Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały Nr 138/XXV/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dzierzążnia.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 138/XXV/2009 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 8


W tym punkcie głos zabrała Pani skarbnik gminy, która przedstawiła radnym projekt Uchwały Nr 139/XXV/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie funduszu sołeckiego. Fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie danego przedsięwzięcia służącego do poprawy warunków życia mieszkańców. Wysokość Funduszu Sołeckiego zależy od zamożności gminy. Rada Gminy podejmuje uchwałę, w której wyraża lub nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w terminie do 31 marca. W tym roku ze względu, że jest to nowy przepis termin upływa 30 czerwca. Sołtysi i mieszkańcy sołectw, którzy chcą utworzyć fundusz sołecki winni zwracać się w tej sprawie do wójta gminy. Pieniądze

z funduszu można przeznaczyć na realizację zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców danego sołectwa a także usuwanie klęsk żywiołowych. To, co dane sołectwo może faktycznie zrobić będzie zależało od środków finansowych, które będą w jego dyspozycji. Mieszkańcy mogą wspomóc wykonywane przedsięwzięcie pracą społeczną.

Aby otrzymać środki finansowe dane sołectwo musi zwołać zebranie wiejskie, na którym zostanie uchwalony wniosek o przyznanie środków. Wniosek uchwalany jest z inicjatywy sołtysa lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. We wniosku należy wskazać przedsięwzięcie wraz z uzasadnieniem jego słuszności oraz podać przewidywany koszt. Koszt nie może przekroczyć kwoty przypadającej na dane sołectwo. Wnioski winny być składane do 31 lipca.

Ocena wniosku należy do wójta gminy. Jeśli nie jest on prawidłowo wypełniony lub złożony po terminie zostaje zwrócony do sołtysa. Sołectwa nie dostają pieniędzy do ręki, to wójt dysponuje pieniędzmi funduszu. Sołectwo zakupuje towary i usługi zawarte we wniosku.

Wysokość funduszu sołeckiego jest obliczana według wzoru. Wykorzystując ten wzór kwota funduszu dla sołectwa liczącego 110 mieszkańców wyniesie 1777 zł.

Po wyliczeniu kwot dla każdego sołectwa w gminie Dzierzążnia łączna kwota w budżecie gminy stanowiłaby ok. 60 000 zł.

Następnie głos zabrał Pan Wójt. Poprosił radnych o nie wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2010. Korzyści

z takiego funduszu ze względu na jego wysokość są znikome.

Pani radna Braulińska- Korycka wypowiedziała się za utworzeniem funduszu sołeckiego. Stwierdziła, że jeśli utworzymy fundusz sołecki można ubiegać się o uzyskanie dotacji w wysokości 30% kwoty funduszu na rok przyszły. Poza tym nie rozumie, dlaczego trzeba przyjmować uchwałę o nie utworzeniu funduszu. Jeśli go nie tworzymy, to nie musimy podejmować uchwały w tej sprawie.

Następnie głos zabrała Pani Daniela Nastaszyc- radca prawny, która powołując się na Ustawę z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim art. 1 pkt 1 w brzmieniu ,, Rada gminy rozstrzyga

o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, zwany dalej ,,funduszem”, do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, podejmując uchwałę,

w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym” stwierdziła, że zasadne jest podjęcie uchwały o nie wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Dalej Pani radna Braulińska- Korycka złożyła wniosek o zdjęcie z porządku obrad tej absurdalnej według niej uchwały.

W związku z tym Pani Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie wniosek pani radnej. Poprosiła radnych o odrzucenie tego wniosku. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Za odrzuceniem wniosku Pani radnej głosowało 14 radnych, przeciw był jeden. Wniosek o zdjęciu

z porządku obrad uchwały w sprawie funduszu sołeckiego odrzucono 14 głosami.

Więcej uwag nie zgłoszono zatem Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały

Nr 139/XXV/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie funduszu sołeckiego.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw był jeden. Uchwała Nr 139/XXV/2009 Rady Gminy w Dzierzążni została przyjęta zwykłą większością głosów i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 9

W tym punkcie głos zabrał Pan Wójt, który poinformował radnych, że nadwyżkę budżetową przesunięto obecnie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy

i mieszkańców wspólnot mieszkaniowych w Nowych Kucicach, na drogę w miejscowości

Błomino- Jeże. Po rozstrzygnięciu przetargów będziemy wiedzieli ile dokładnie pieniędzy wróci

do budżetu gminy. Wtedy będzie można zająć się drogą w Kucicach oraz dwoma odcinkami drogi w Korytowie. Pani radna Braulińska- Korycka- pracownik Starostwa zapewniła, że środki

z wcześniejszych inwestycji zostaną zwrócone gminie na początku lipca.

W dalszej części głos zabrała Pani Grażyna Zawłocka- Skarbnik gminy, która przedstawiła radnym propozycje zmian do uchwały budżetowej na 2009 rok.

Proponuje się przyjąć następujące zmiany:

 1. W dochodach wprowadza się środki na dofinansowanie inwestycji ,, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błomino Jeże” w wysokości 60 000 zł uzyskane z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wymieniona inwestycja została zabezpieczona w wydatkach wkładem własnym w wysokości 361 267 zł. Środki te pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

 2. Na zadaniu inwestycyjnym ,, Przebudowa drogi gminnej Kucice- Korytowo- Kadłubowo” zmniejsza się środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 460 000 zł zabezpieczając wkładem własnym w tej samej wysokości.

 3. Wprowadza się również wpłaty wciągnięte przez komornika od dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w wysokości 4 000 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z obsługą Funduszu Alimentacyjnego.

 4. W dziale pomoc społeczna wprowadzono środki pochodzące z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej realizowane przez ośrodki pomocy społecznej w wysokości 78 537,15 zł.

  Ogólne dochody zmniejsza się o kwotę 317 462,50 zł.

  1. W wydatkach zwiększa się środki w referacie USC – niezbędne na bieżące funkcjonowanie

  w wysokości 4 000 zł.

  2. Diety dla sołtysów zwiększono o kwotę 4 000 zł.

  3. W rozdziale administracji samorządowej oraz gospodarce komunalnej i ochronie środowiska dokonano przesunięć o kwotę 117 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego

  na inwestycję ,, Przebudowa drogi gminnej Kucice- Korytowo- Kadłubowo”.

  4. Ochotnicze Straże Pożarne- dokonano przesunięć z uwagi na brak środków niezbędnych

  na zakup paliwa do samochodów strażackich.

  5. Oświata i wychowanie- zwiększono środki na dokształcanie nauczycieli oraz drobne remonty.

  6. Ochrona zdrowia- zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi- dokonano przesunięć na brakujące paragrafy, zmniejszono natomiast te, na których istnieje możliwość ograniczenia wydatku.

  7. Kultura fizyczna i sport- przesunięto środki z uwagi na wydatki związane z utrzymaniem klubu GKS.

  8. Ośrodki Pomocy Społecznej- zasiłki stałe zmniejszono o kwotę 9 213,85 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  9. PO KL- program ten realizowany jest przez GOPS już drugi rok i został wprowadzony

  w wysokości 83 651 zł ( łącznie z wkładem własnym).

  10. Proakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich- dokonano przesunięć na brakujące paragrafy, zmniejszono natomiast te, na których istnieje możliwość ograniczenia wydatku. Ogółem wydatki zmniejszono o kwotę 34 562,85 zł.

  11. W inwestycjach dokonano przesunięć- zmniejszono środki własne na inwestycję ,, Przebudowa drogi gminnej Kucice” w wysokości 205 000 zł celem przesunięcia na inwestycję ,, Przebudowa drogi gminnej Kucice- Korytowo- Kadłubowo”.

  Budżet po zmianach wynosi:

  Po stronie dochodów 12 845 630,15 zł

  Po stronie wydatków 14 173 449,15 zł

  Różnica między dochodami i wydatkami w wysokości 1 327 819,00 wynika z wprowadzenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych do wydatków budżetu gminy.

  Następnie o głos poprosiła Pani radna Braulińska- Korycka i spytała, w jaki sposób zmniejszyły się dochody o 460 000 zł. Pani Skarbnik wyjaśniła, że różnica powstała z tego powodu, że na etapie tworzenia budżetu były wprowadzone pieniądze w momencie tworzenia wniosku- 460 000 zł z wirtualnych środków, które przesunięto do dochodów własnych. Budżet uległ zmniejszeniu, gdyż środki te nie były nasze.

  Po tych wyjaśnieniach Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały

Nr 140/XXV/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.

  Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, jedna wstrzymała się od głosu. Uchwała Nr 140/XXV/2009 Rady Gminy w Dzierzążni została przyjęta zwykłą większością głosów i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 10

W tym punkcie o głos poprosiła Pani radna Braulińska- Korycka. Powiedziała, że ma prawo jako radna zajrzeć do wniosków aplikacyjnych i zorientować się, jak zostały one przygotowane.

Nie rozumie, dlaczego Pan Wójt obawia się udostępnić tę dokumentację.

Zapytała też Pana Wójta dlaczego wykonał telefon do Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni i zabronił Pani Paszkowskiej wykonywania remontu w budynku na jej koszt.

W dalszej części o głos poprosiła Pani sołtys wsi Niwa i zwróciła się do wójta, aby zainterweniował w MPGK w Płońsku w sprawie częstszego pobierania opłaty za wywóz śmieci. Ostatnio pobrano opłatę za pół roku, a dla ludzi starszych jest to duża kwota do jednorazowej zapłaty. Łatwiej byłoby płacić miesięcznie.

Następnie głos zabrała Pani Aleksandra Paszkowska. Wyjaśniła, że w ostatnią środę rozmawiała z Panem Wójtem na temat remontu tzn. wymiany podłóg i instalowania mebli. Żadnego sprzeciwu ze strony wójta nie było, więc nie rozumie, dlaczego dziś wójt zabronił wykonywania remontów w budynku SG ZOZ w Dzierzążni. Dalej Pani doktor Paszkowska zarzuciła wójtowi,

że próbuje zablokować uchwałę intencyjną w sprawie likwidacji SG ZOZ w Dzierzążni i nie chce, aby dotarła ona do wojewody. Pan wojewoda nie wypowiada się negatywnie w sprawie likwidacji ośrodka zdrowia w Dzierzążni. Pan Wójt blokuje od początku uchwałę i gdyby nie Pani doktor

i radni jej pomagający to uchwała ta do wojewody by nie dotarła. Pan Wójt telefonicznie interweniuje w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie delegatura w Ciechanowie

i niesłusznie pomawia Panią doktor. Jeśli sytuacja się nie zmieni, to Pani Paszkowska walczyć dalej nie będzie tylko zrezygnuje z pracy.

Dalej głos zabrał Pan Wójt. Poinformował radnych, że do końca roku zapadnie decyzja o rekultywacji wysypiska śmieci w Pomianowie. Będzie przygotowany kosztorys i złożymy wniosek o pożyczkę na ten cel w części umarzalną do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Zaapelował też, aby powiadomić mieszkańców gminy o możliwości wywożenia niepotrzebnej ziemi na wysypisko w Pomianowie.

W ramach Proakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich działają przedszkola

i być może ze względu na zmianę kursu euro działalność ta będzie przedłużona.

Odpowiadając Pani radnej Braulińskiej- Koryckiej odnośnie dostępności do kart asesorskich to Pani radna może zapoznać się z nimi na miejscu ale nie może ich kserować i wynosić. Pan Wójt uważa, że w ocenie wniosków przez asesorów popełniono plagiat i przekazał do wglądu sołtysom te oceny.

Pan Wójt obiecał zaprosić na sesję przedstawiciela MPGK i przedstawić kwestię częstotliwości zbierania należności za wywóz śmieci.

Dnia 6 czerwca przesłano uchwałę intencyjną dotyczącą likwidacji SG ZOZ w Dzierzążni do nadzoru prawnego delegatury w Ciechanowie. Pan Wójt złożył wniosek do tejże delegatury

o wydanie rozstrzygnięcia stwierdzającego nieważność uchwały intencyjnej. We wniosku tym Pan Wójt napisał, że naruszono zasady ustawy o zakładach opieki zdrowotnej poprzez wskazanie

w projekcie uchwały intencyjnej jako prowadzącego jeszcze nie utworzonego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez doktor Aleksandrę Paszkowską. Pani Paszkowska jest kierownikiem obecnie funkcjonującego SG ZOZ w Dzierzążni i nie prowadzi Niepublicznego ZOZ. Pan Wójt oczekuje na odpowiedź w tej sprawie.

Pan Wójt powiedział, że jeśli radni podejmą uchwałę o likwidacji, to w ciągu 3 miesięcy zakład upadnie. Wydzielenie lokalu na ośrodek zdrowia nastąpi tylko w wyniku przetargu bądź konkursu.

Jeśli Rada Gminy podejmie decyzję o likwidacji to z dniem 1 grudnia SG ZOZ w Dzierzążni przestanie istnieć.

Przeprowadzono kontrolę w SG ZOZ w Dzierzążni, gdyż czeka nas kontrola kompleksowa z RIO. Ze wstępnych ustaleń wynika, że dokumentacja w placówce jest źle prowadzona. Szczegóły zostaną omówione na posiedzeniu Rady Społecznej. W sprawie remontu budynku ośrodka nie było wiążących uzgodnień a pieniądze jakimi dysponuje kierownik SG ZOZ miały być przeznaczone

na leczenie pacjentów i zakup sprzętu medycznego a nie na remonty. Pani Paszkowska nie poinformowała też Pana Wójta o swoim urlopie.

Pan Wójt poprosił radnych aby jeszcze raz do sesji sierpniowej rozważyli zasadność likwidacji dotychczas funkcjonującego SG ZOZ w Dzierzążni.

W dalszej części głos zabrała Pani Paszkowska. Zarzuciła Panu Wójtowi, że pod jej nieobecność atakuje jej matkę zastępującą ją w czasie urlopu oraz że przekazuje nieprawdziwe informacje dotyczące jej osoby Pani kierownik Departamentu Prawa w Ciechanowie. Mimo, że jest akceptacja radnych to Pan Wójt w dalszym ciągu jest przeciwny likwidacji SG ZOZ. Chce zrobić przetarg na wydzierżawienie lokalu chociaż jest możliwość udostępnić go bezprzetargowo.

Pani radna Braulińska- Korycka stwierdziła, że będzie podjęta uchwała w sprawie likwidacji SG ZOZ w Dzierzążni w takiej formie, w jakiej wysłano ją do Ciechanowa, z dopiskiem dokładnego adresu placówki leczniczej. Nie ma możliwości, aby ogłosić przetarg na udostępnienie lokalu a lokal zostanie przekazany bezprzetargowo. Jeśli do połowy sierpnia nie zostanie zwołana sesja Rady gminy, to Pani radna zwoła sesję nadzwyczajną, na której zapadnie decyzja o likwidacji SG ZOZ w Dzierzążni.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej umożliwia skopiowanie lub wydruk materiałów- w tym przypadku dokumentacji aplikacyjnej wraz z kartami oceny asesorskiej w zakresie inwestycji

,, Przebudowa drogi gminnej Nowe Kucice- Korytowo- Kadłubowo” i ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kucice”. Jeśli wnioski były poprawne, to nie powinny być negatywnie ocenione.

Niepotrzebnie Pan Wójt przekazał ekspertyzy asesorskie do wglądu sołtysom, gdyż oni i tak nie potrafią ich ocenić.

Dalej Pan Wójt stwierdził, że musimy poczekać na decyzję dotyczącą uchwały. Co postanowi Rada Gminy w sprawie SG ZOZ to tak będzie. Niegrzeczne jest posądzać przez Panią radną 20 sołtysów o analfabetyzm.

Pan sołtys Dzierzążni Edward Fotek poczuł się dotknięty wypowiedzią radnej Braulińskiej- Koryckiej i powiedział, że nie życzy sobie aby sołtysów traktowano jak ,, ciemniaków”.

Innych uwag nie zgłoszono zatem Pani Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.Protkołowała


Jolanta GzylewskaInformacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-18 13:42:08
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-18 13:42:08
 • Liczba odsłon: 817
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181071]

przewiń do góry