Zobacz podgałęzie

Protokół z XXIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbytej w dniu 21 czerwca 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej -Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

Obrady rozpoczęły się o godzinie 12.00 a zakończyły o godzinie 14.30. Na stan 15 radnych, obecni byli wszyscy radni według listy obecności załączonej do protokołu. Przewodnicząca otworzyła obrady XXIX Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy – Pana Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy – Panią Krystynę Jarosławską, Sekretarza Gminy - Panią Barbarę Wicińską-Misiowiec oraz Panią Reginę Sobczeńską - Kierownika GOPS.

Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Poinformowała Radę, że zapoznała się z protokołem z poprzedniej XXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 24 maja 2006 roku, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji. Następnie wystąpiła z wnioskiem o przyjęcia go bez odczytywania.

Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali obrad. Protokół z XXVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Drugim wnioskiem jaki zgłosiła Przewodnicząca Rady było rozszerzenie porządku obrad, który radni otrzymali w zawiadomieniach o terminie XXIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni wraz z materiałami o punkt ”Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie współdziałania z Zarządem Powiatu Płońskiego w zakresie realizacji zadań dotyczących dróg publicznych”.

Przewodnicząca wyjaśniła, że podjęcie powyższej uchwały podyktowane jest koniecznością dofinansowania inwestycji drogowej realizowanej przez Powiat Płoński, a dotyczącej budowy chodnika przebiegającego przez Nowe Kucice.

Zabezpieczone środki finansowe w budżecie gminy w wysokości 16 500zł należy przekazać w/w odrębną uchwałą, by nie wstrzymywać wykonania zadania.

Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 15 radnych.

Porządek obrad po zmianach został przyjęty jednogłośnie w następującym brzmieniu:

 1. Otwarcie XXIX Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
 4. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie współdziałania z Zarządem Powiatu Płońskiego w zakresie realizacji zadań dotyczących dróg publicznych.
 5. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy
 6. na 2006 rok

 7. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych w związku z planowaną przebudową drogi powiatowej nr: 07787 Wróblewo-Przemkowo-Wilamowice
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Dzierzążnia na lata 2006 -2013”
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy.

Ad pkt 3 W tym punkcie Przewodnicząca oddał głos Wójtowi Gminy, który przedstawił radnym realizacje zadań za okres od 24 maja 2006 roku do 21 czerwca 2006 roku.

Powyższa informacja dotyczyła:

 1. Realizacji wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów i stypendiów za osiągnięcia wyników w nauce.
 2. Przeprowadzenia przetargów na inwestycje gminne:

 • Przetarg na przebudowę drogi gminnej Cumino-Skarszyn o dł. 1750 mb,
 • Przetarg na budowę boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Dzierzążni o nawierzchni syntetycznej wraz z wyposażeniem.

Obydwie te inwestycje będą dofinansowane ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego.

 1. Realizacja inwestycji drogowych:
 2. W obecnym czasie odbywa się przebudowa drogi gminnej w Kucicach. Wykonawcą inwestycji jest firma WAPNOPOL. Na powyższe zadanie Urząd Marszałkowski na złożony wniosek o dofinansowanie potwierdził przyznanie dotacji w wysokości 60 000zł. Sfinalizowanie tej inwestycji nastąpi po ostatecznym wykonaniu bez płacenia odsetek. Należy nadmienić, ze wykonawcą wszystkich inwestycji drogowych planowanych do realizacji w 2006 roku jest firma WAPNOPOL – Glinojeck, która przedstawiła najtańszą ofertę, ale podwyższając cenę w porównaniu z ubiegłym rokiem.

 3. Przebieg realizacji budowy chodnika w Nowych Kucicach.

Wykonawca tego zadania jest Powiat Płoński. Z uwagi na zwiększone koszty inwestycji, Powiat wystąpił o dalsze dofinansowanie przez Gminę, by nie wstrzymywać realizacji budowy. Wysokość dofinansowania to kwota 16 500zł. Przedstawioną propozycję zwiększenia środków finansowych na w/w zadanie Wójt poddał pod rozwagę Radzie, co będzie wiązać się z podjęciem uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Płońskim w zakresie dróg publicznych.

W tym miejscu poinformował Radę, że spłynęły środki finansowe z wykonania inwestycji drogowej w 2005 roku Sadkowo-Wierzbica Pańska w wysokości 411 000zł

5. Realizacja Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2006 roku. Jednym z punktów programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok jest finansowanie i zorganizowanie kolonii i obozów w okresie letnim dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem lub zagrożonych tym problemem. Forma ta cieszy się powodzeniem, dlatego w 2006 roku na powyższe zadanie przeznaczono ogółem kwotę 30 000zł, w tym 19 500zł dla 30 dzieci – poinformował radnych Wójta.

Zna zakończenie swojej wypowiedzi zawiadomił radnych, ze obecnie Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Pani Nowakowska Bożena przebywa na urlopie macierzyńskim, a osobą pełniącą obowiązki Dyrektora Szkoły jest Pani Maria Wyciślak.

Ad pkt 4 Przed przystąpieniem do podjęcia uchwały w sprawie współdziałania z Zarządem Powiatu Płońskiego w zakresie realizacji zadań dotyczących dróg publicznych, Przewodnicząca oddała głos Wójtowi Gminy.

Wójt wyjaśnił, że z uwagi na zwiększone koszty inwestycji, Powiat wystąpił o dalsze dofinansowanie przez Gminę, by nie wstrzymywać realizacji budowy. Wysokość dofinansowania to kwota 16 500zł. Zgodnie z ustawa o finansach publicznych – art. 175, środki finansowe należy przekazać odrębną uchwałą jako pomoc finansową dla Powiatu.

Po wyjaśnieniach Wójta, radni nie wnieśli do projektu uchwały żadnych zmian.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały i poddała go pod głosowanie. Głosowało

15 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 163/XXIX/2006 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie współdziałania z Zarządem Powiatu Płońskiego w zakresie realizacji zadań dotyczących dróg publicznych przyjęto jednogłośnie.

Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 5 Zanim radni przystąpili do podjęcia Uchwały Nr 164/XXIX/2006 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok, Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Skarbnika Gminy – Panią Krystynę Jarosławską.

Omawianie rozpoczęła od załącznika Nr 1 do projektu uchwały dotyczącego zwiększenia dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy.

Zwiększenie dochodów następuje ze względu na otrzymanie zwiększenia dotacji celowej w dziale pomocy społecznej na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 9 000zł.

 • w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zwiększono dochody o 80 000zł w wpływu podatku od nieruchomości od jednostek gospodarki uspołecznionej,
 • w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w § 6339 po otrzymaniu dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie drogi gminnej w Kucicach zwiększono dochody o 60 000zł. Ogółem zwiększenie dochodów wynosi 149 000zł .

Drugim załącznikiem omówionym przez panią Skarbnik był załącznik dotyczący zwiększenia i zmniejszenia wydatków w następujących działach:

 • w dziele 8532 – Pomoc społeczna – zwiększenie wydatków o kwotę 9 000zł na gwarantowane zasiłki okresowe z budżetu państwa,
 • w dziale 900 w rozdziale 90015 dotyczącym oświetlenia ulic, placów i dróg należało zwiększyć wydatki o kwotę 22 500zł,
 • w dziale 853 dotyczącym pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej ze względu na zwiększenie zatrudnienia (prace interwencyjne) przekroczono limit zatrudnienia powyżej 25 osób i tym samym należy zwiększyć składkę na PFRON o kwotę 10 000zł zgodnie z przepisami ustawy,
 • w dziale 600 –Transport i łączność rozdział – drogi publiczne, wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 170 500zł na drogi gminne w Kucicach, Starczewie Pobodze i Cumino-Skarszyn,
 • w dziale 700 – Administracja publiczna zwiększono wydatki o kwotę 6 900zł dokonując przesunięć między rozdziałami i paragrafami,
 • w dziale 801 zwiększono wydatki na zakup energii w szkołach podstawowych o kwotę 11 500zł,
 • w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w związku z wypłatą stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym i osiągane wyniki w nauce – zwiększono wydatki o kwotę 3 500zł.

Ogółem zwiększono wydatki o kwotę 233 900zł, a zmniejszono o kwotę 32 900zł. Do omówionych załączników Nr 1 i N r 2 radni nie wnieśli żadnych uwag. Załączniki Nr 3 i Nr 4 obrazują plan zrealizowanych dochodów i wydatków w administracji rządowej zgodnie z otrzymanymi dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie wyjaśniła pani Skarbnik Gminy. Następnie przeszła do omówienia załącznik Nr 5.

Załącznik Nr 5 to załącznik przedstawiający wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku budżetowym 2006 (nie objęte programem wieloletnim).

W 2006 roku planowane do realizacji są następujące inwestycje gminne:

Inwestycje drogowe:

 1. Przebudowa drogi gminnej – położenie dywanika asfaltowego w Kucicach o długości 1300 mb – 350 000zł
 2. Przebudowa drogi gminnej – położenie dywanika asfaltowego w Podmarszczynie o długości 1400 mb – 340 000zł
 3. Przebudowa drogi gminnej Cumino-Skarszyn – położenie dywanika asfaltowego o długości 1750 mb – 336 411zł
 4. Przebudowa drogi gminnej – położenie dywanika asfaltowego w Starczewie Pobodze o długości 400 mb – 114 000zł
 5. Położenie chodnika przez wieś Nowe Kucice– położenie dywanika asfaltowego o długości 400 mb – 92 500zł

pozostałe inwestycje to:

 1. Zakup komputerów i oprogramowania na kwotę 17 943zł
 2. Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej w Zespole Szkół w Dzierzążni – 102 500zł

Dokładna klasyfikację budżetową zawiera załącznik Nr 5 do uchwały Nr 164/XXIX/2006 Rady Gminy w Dzierzążni.

Ogółem inwestycje gminne w 2006 roku wynoszą 1 353 854zł.

Po omówieniu powyższego załącznika przez Panią Skarbnik, Wójt Gminy poprosił o głos.

W swej wypowiedzi podkreślił, że zwiększenie środków finansowych na inwestycje drogową w Starczewie Pobodze wynika ze zwiększonego całkowitego jej kosztu wykonania i aby móc ostatecznie rozliczyć te inwestycję należałoby kwotę 70 000 zabezpieczoną w budżecie gminy zwiększyć o 44 000zł, co dałoby końcowy koszt tej inwestycji 114 000zł. Zaproponował również, ze jeżeli będzie zachodziła konieczność zwiększenia wydatków na bardziej pilne sprawy, można dokonać zmniejszenia środków finansowych zaplanowanych na dożwirowanie dróg i przekazać na to zadanie.

Wyjaśnił, że projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy został rozszerzony o § 6 upoważniający Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie deficytu budżetowego występującego w ciągu roku, udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym oraz dokonywanie innych zmian w planie wydatków budżetowych w granicach danego działu klasyfikacji budżetowej, zaciągania zobowiązań z tytułu umów by zapewnić ciągłość działania gminy, a termin zapłaty upływa w 2007 roku oraz zaciąganie pożyczek na refinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Załącznik Nr 6 do projektu uchwały przedstawia całkowite rozdysponowanie nadwyżki budżetowej.

Po wyjaśnieniach pani Skarbnik radni nie wnieśli do projektu uchwały żadnych zmian.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały i poddała go pod głosowanie. Głosowało

15 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 164/XXIX/2006 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok przyjęto jednogłośnie.

Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 6 Podjęcie Uchwały Nr 165/XXIX/2006 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych w związku planowana przebudową drogi powiatowej Wróblewo-Przemkowo-Wilamowice poprzedziła wypowiedź Wójta Gminy, który wyjaśnił, że Gmina Dzierzążnia partycypuje w realizacji inwestycji drogowej. Wykonawcą jest Powiat Płoński. Przedmiotowa droga przebiega przez grunty stanowiące własność Gminy Dzierzążnia.

Przekazanie przez Gminę niezbędnych gruntów wykorzystanych przy przebudowie drogi powiatowej przyczyni się do dalszej poprawy sieci dróg na terenie gminy i warunków życia mieszkańców tych miejscowości.

Wobec powyższego zasadne jest przekazanie w formie darowizny 3 nieruchomości leżących w Niwie, Przemkowie i Wilamowicach na rzecz Powiatu Płońskiego.

Po zapoznaniu się z koniecznością podjęcia powyższej uchwały radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały i poddała go pod głosowanie. Głosowało

15 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 165/XXIX/2006 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych w związku z planowaną inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 07787 Wróblewo-Przemkowo-Wilamowice” od km 4+948 do km 8+104 przyjęto jednogłośnie.

Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 7 W tym punkcie Przewodnicząca poinformowała radnych, że na poprzedniej XXVIII Sesji Rady Gminy wszyscy radni otrzymali projekt „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Dzierzązni na lata 2006-2013” celem zapoznania się z jej problematyką i założeniami, by ewentualnie zgłaszać zmiany i uwagi do projektu.

Radni do złożonych wyjaśnień do projektu uchwały nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały i poddała go pod głosowanie. Głosowało

15 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 166/XXIX/2006 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Dzierzążnia na lata 2006-2013” przyjęto jednogłośnie.

Stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8 W tym punkcie Wójt wyjaśnił, że wszyscy radni otrzymali projekt Statutu Urzędu Gminy w Dzierzążni i zgodnie z przepisami art. 238 ust 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2006 roku uchwala go Rada Gminy.

Statut ten na pewno ulegnie zmianie. Art. 238 jako przepis przejściowy należy odczytywać zgodnie z art. 21 w/w ustawy, w którym jest mowa, że organ stanowiący tworząc jednostki budżetowe nadaje im statut.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Urząd Gminy jest jednostką budżetową dla której niniejsza ustawa wprowadziła obowiązek uchwalania Statutu Urzędu Gminy.

Po udoskonaleniu zapisów w Statucie Urzędu Gminy na najbliższej Sesji Rady Gminy zostanie przedłożony projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy wraz z załącznikiem do uchwały zawierającym podstawowe zapisy i przepisy na podstawie których funkcjonuje Urząd Gminy.

Innych pytań i wniosków nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XXIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

Protokółowała

Barbara Wicińska-Misiowiec

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-07-12 14:32:05
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-07-12 14:32:05
 • Liczba odsłon: 1049
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269826]

przewiń do góry