Uchwała Nr 168/XXIV/2013

Rady Gminy w Dzierzążni

        z dnia  14  listopada 2013 roku

 w sprawie  zmian w Statucie Gminy Dzierzążnia

 

            Na podstawie art.  18 ust 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tj. Dz.U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

                                                                       § 1

W Statucie Gminy Dzierzążnia uchwalonym Uchwałą  Nr 29/IV/2003 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 25 lutego 2003 roku zmienionej Uchwałą                            Nr 137/XXII/2005 Rady Gminy w Dzierzążni  z dnia 26 sierpnia 2005 roku wprowadza się następujące zmiany:

1)    Załącznik Nr 3 do Statutu otrzymuje brzmienie o treści załącznika                                  do niniejszej uchwały.

2)     § 110 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) zgłaszanie Radzie kandydatur na stanowisko  Skarbnika Gminy w terminie do jednego miesiąca od daty  odwołania poprzedniego”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Mazowieckiego.

                                                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                              mgr Agnieszka Harazińska

 

 

UZASADNIENIE

 

                W związku z koniecznością zmiany w Statucie Gminy Dzierzążnia podjętym Uchwałą
Nr 29/IV/2003 roku Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dzierzążnia, oraz Uchwałą Nr 137/XXII/2005 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Gminy Dzierzążnia, zasadnym jest podjęcie uchwały Nr 168/XXIV/2013.

Zmiany dotyczą aktualizacji w wykazie gminnych jednostek organizacyjnych, oraz uwzględnienia zmian wprowadzonych ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z póżn zm) dotyczącej zatrudniania Sekretarza Gminy.

 

 

Załącznik 

do Uchwały Nr 168/XXIV/2013

Rady Gminy w Dzierzążni

                                                                                     z  dnia 14  listopada  2013 roku                                        

 

 

                               WYKAZ   JEDNOSTEK   ORGANIZACYJNYCH

 

 

1.     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni

2.     Gminna Biblioteka Publiczna w Dzierzążni

3.     Zespół Szkół w Dzierzążni:

a.     Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dzierzążni

b.     Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzążni

4.     Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-11-25 14:36:52
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-25 14:36:52
  • Liczba odsłon: 752
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174424]

przewiń do góry