Dzierzążnia,dn.2008.10.22


                                                                                   Pan(i)     ......................................................

                                                                          zam. ..............................................................

 

 Na podstawie art. 20 ust 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.  z 2001r Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.) zwołuję  XVI  Sesję Rady Gminy  w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

 

1.        Otwarcie XVI Sesji Rady Gminy.

2.        Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy.

3.        Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

4.        Podjęcie Uchwały Nr 94/XVI/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

5.        Podjęcia Uchwały Nr 95/XVI/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Dzierzążni

6.        Podjęcie Uchwały Nr 96/XVI/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni projektu systemowego nr KL/01351/08/7.1.1  pt. „Aktywność-to lepsza przyszłość" klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   ( PO KL ) 2007 - 2013, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

7.        Podjęcie Uchwały Nr 97/XVI/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 rok jako część Strategii Rozwiązywania  Problemów Społecznych na terenie gminy Dzierzążnia

8.        Podjęcie Uchwały Nr 98/XVI/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dzierzążnia

9.        Przedłożenie Informacji o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2007 rok złożonych przez radnych Gminy Dzierzążnia, pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych

10.     Wolne wnioski i zapytania

11.     Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Obrady XVI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  29 października 2008 roku   o godzinie 13ºº  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

                                                                             

 

                                                                                                             

                                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

 

 

                                                                                               mgr  Agnieszka Harazińska

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-19 09:13:54
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-19 09:13:54
  • Liczba odsłon: 779
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269857]

przewiń do góry