Zobacz podgałęzie

Protokół  X sesji  Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 24 września  2019 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pana

Krzysztofa Zimnego – przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

 

Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 10.00 a zakończyły o godzinie 12.00.

Pan przewodniczący otworzył obrady X sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy-  Pana Adama Sobieckiego, Skarbnika Gminy – panią Grażynę Zawłocką, Sekratarza Gminy- panią Monikę Konczewską,  wszystkich radnych, panią Reginę Sobczeńską  - kierownika GOPS,  dyrektora SP w Nowych Kucicach- panią Joannę Opolską- Lisińską, dyrektora SP w Dzierzążni- panią Beatę Garlej, panią mecenas Danielę Nastaszyc ,  sołtysów oraz wszystkich przybyłych na sesję.

            Stwierdził quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał- na stan 15 radnych obecnych było 14 według listy obecności załączonej do protokołu.

             Pan Zimny odczytał nowy porządek obrad i poddał go pod głosowanie.

1.      Otwarcie X Sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy.

3.      Wystąpienia i zapytania.

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.      Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Dzierzążnia za I półrocze 2019 roku.

6.      Podjęcie Uchwały Nr 70/X/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia.

7.      Podjęcie Uchwały Nr 71/X/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu.

8.      Podjęcie Uchwały Nr 72/X/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

9.      Podjęcie Uchwały Nr 73/X/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

10.  Wolne wnioski i informacje.

11.  Zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

       1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Siedlecka Janina - jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Turkowska Teresa- jestem za

13. Wróblewski Mariusz- jestem za

14. Zimny Krzysztof- jestem za

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie 14 głosami.

 

Ad pkt 2

            Pan przewodniczący RG powiedział, że z protokołem z  IX sesji Rady Gminy

 w Dzierzążni zapoznał się w całości, odzwierciedla on przebieg sesji  i zawnioskował

 o przyjęcie go bez odczytania .

 

       1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Siedlecka Janina - jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Turkowska Teresa- jestem za

13. Wróblewski Mariusz- jestem za

14. Zimny Krzysztof- jestem za

Protokół z IX sesji przyjęto jednogłośnie 14 głosami be z czytania.

 

Ad pkt 3

            Brak wystąpień i zapytań.

 

Ad pkt 4

            Pan wójt Adam Sobiecki przedstawił informację z działalności międzysesyjnej

w okresie od  19 sierpnia do 24 września 2019 roku.

W okresie od 19 sierpnia 2019 roku Urząd Gminy realizował zadania ustawowe, oraz podejmowałem działania i uczestniczyłem w następujących wydarzeniach :

W dniu 20 sierpnia w Urzędzie Gminy w Dzierzążni odbył się konwent wójtów i burmistrzów powiatu płońskiego. Tematem spotkania były sprawy związane z funkcjonowaniem wydziału komunikacji starostwa płońskiego, sprawozdanie z funkcjonowania urzędu pracy oraz omówienie procedur związanych z likwidacją ognisk ASF.

Dnia 25 sierpnia pan wójt uczestniczył w dożynkach gminno-parafialnych w Blichowie na zaproszenie Wójta Gminy Bulkowo

W dniu 27 sierpnia  dokonano odbioru prac w świetlicy w Podmarszczynie . Wykonano prace związane z termoizolacją budynku , wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie wokół budynku.

W dniu 27 sierpnia pan wójt wraz z kierownikiem USC uczestniczyli w obchodach 100 lecia urodzin mieszkanki naszej Gminy.

 Dnia 29 sierpnia  podpisano umowę na wykonanie utwardzenia placu przed budynkiem remizy OSP Starczewo.

 W dniu 30 sierpnia podpisano akt sprzedaży nieruchomości w Wilamowicach.

Dnia 2 września pan wójt uczestniczył w rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole podstawowej w Dzierzążni i w Nowych Kucicach.

W dniu 3 września została podpisana  z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie  umowa na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest.

Dnia 7 września otrzymaliśmy dofinansowanie za wykonanie drogi w miejscowości  Nowe Gumino – Przemkowo w wysokości 886 tysięcy złotych. 

 W dniu 10 września  ogłoszono przetarg na wykonanie przebudowy drogi w miejscowości Kucice, otwarcie ofert nastąpi 25 września.

Dnia 11 września podpisano porozumienie z gabinetem stomatologicznym na wykonywanie obsługi dentystycznej dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dzierzążni i oraz Szkoły Podstawowej w  Nowych Kucicach

Trwają prace w budynku OSP Podmarszczyn, obecnie montowane jest ogrzewanie. W  Sieklukach zostały zamówione drzwi, wymieniona instalacja elektryczna, w tym tygodniu będzie wykonana posadzka oraz podwieszany sufit.

W dniu 19 września zostało przeprowadzone tyczenie drogi w miejscowości Cumino,

Dnia  19 września pan wójt uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej SPZOZ w Płońsku.

19 września  ogłoszono przetarg na wykonanie przebudowy drogi w miejscowości Sarnowo-Góry.

Podpisano umowy z dwoma organizacjami pożytku publicznego na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dzierzążnia.

Ad pkt 5

            Następnie  Pani  Skarbnik omówiła informację z wykonania budżetu gminy

 za pierwsze półrocze 2019 roku.

Radni otrzymali wcześniej tę informację, była ona omawiana na posiedzeniu komisji

i stanowi załącznik do protokołu.

            Pan Wójt powiedział, że staramy się wydatkować pieniądze racjonalnie. Zaciągnęliśmy kredyt, gdyż była nadzieja na otrzymanie dofinansowania 2 dróg. Okres wydatkowania otrzymanych środków jest bardzo krótki.

W następnym roku budżetowym problemem mogą okazać się koszty energii elektrycznej, zapowiadane są bardzo duże podwyżki.

Nie mamy pracowników finansowanych ze środków przekazanych przez urząd pracy. Jeśli chcemy kogoś zatrudnić, to tylko z własnych środków.

W I półroczu 2019 roku mieliśmy wydatki konieczne: wymianę okien w budynku gminnym w Nowych Kucicach, przeglądy budynków gminnych, przeglądy kominiarskie. Budżetem gospodarujemy oszczędnie- wydatki na poziomie 44%.

Wydatki majątkowe w I półroczu są na bardzo niskim poziomie. Wynika to z faktu, że inwestycje wykonano w I półroczu a zapłacimy za nie w II półroczu.

           Pan Wójt odczytał Uchwałę nr Ci.216.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2019 roku wyrażającą pozytywną opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Dzierzążnia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku.

Pytań nie zgłoszono.

Pan przewodniczący RG ogłosił 15 minut przerwy.

 

Ad pkt 6

Pan wójt poinformował, że uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli

 w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia podejmowaliśmy wcześniej. Okazało się, że podjęta uchwała nie spełniała wymogu formalnego- treść uchwały powinna być skonsultowana ze związkami zawodowymi.

W naszych szkołach nie ma związków zawodowych nauczycieli, dlatego uchwałę zaopiniował ZNP z Płońska. Treść uchwały pozostaje bez zmian, ale jesteśmy zobowiązani ponownie ją przyjąć.

            Pan przewodniczący RG poddał pod głosowanie  Uchwałę Nr 70/X/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia.

 

       1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2. Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Siedlecka Janina - jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Turkowska Teresa- jestem za

13. Wróblewski Mariusz- jestem za

14. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7

            Pan wójt przedstawił Uchwałę Nr 71/X/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu.

W grudniu 2018 roku i na początku 2019 roku wpłynęły pisma od dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku z prośbą o dofinansowanie zakupu sprzętu dla szpitala, m.in. 2 karetek. Każda pomoc jest potrzebna. Dlatego chcemy przekazać 3 tys. zł na ten cel.

Pan przewodniczący RG poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 71/X/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu.

       1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2. Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Siedlecka Janina - jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Turkowska Teresa- jestem za

13. Wróblewski Mariusz- jestem za

14. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8

            Pani Skarbnik omówiła  Uchwałę Nr 72/X/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

- budowa drogi Przemkowo- Gumino- zmniejszono o kwotę 104 822,00 zł ( inwestycję     zakończono);

- budowa drogi Kucice o długości 0,977 mb.- zwiększono o kwotę 485 000,00 zł;

- budowa drogi Pomianowo- zmniejszono o kwotę 5976,00 zł ( inwestycję zakończono);

- budowa drogi Sarnowo Góry-zmniejszono o kwotę 310 000,00 ( inwestycja do realizacji na 2020 rok. Planowana dotacja na tę drogę z Funduszu Dróg Samorządowych).

- zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy- zmniejszono o kwotę 2000 zł ( inwestycję zakończono).

Wydatki po zmianie wynoszą 19 197 753,39 zł.

Pytań nie zgłoszono.

Pan Zimny poddał pod głosowanie omówiła  Uchwałę Nr 72/X/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

       1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2. Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Siedlecka Janina - jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Turkowska Teresa- jestem za

13. Wróblewski Mariusz- jestem za

14. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9

W tym punkcie pani Skarbnik przedstawiła Uchwałę Nr 73/X/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Dokonano następujących zmian:

Dochody zwiększono o kwotę 94 752,23.

Dział rolnictwo i łowiectwo- wprowadzono dotację na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 334 994,23 zł.

Dział Administracja Publiczna- wprowadzono dotację na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 8767 zł.

Dział 751 rozdział Wybory do sejmu i senatu- wprowadzono dotację w wysokości 8767 zł na podstawie decyzji MUW.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych.. rozdział 75618 – zwiększono dochody z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 6 000 zł.

Dział 758, rozdział 75801 – zwiększono subwencję o kwotę 89 313 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów.

Dział Oświata i wychowanie- zwiększono o kwotę 2 400 zł- refundacja pracowników interwencyjnych. Rozdział 80195- wprowadzono środki na realizację zadania pod nazwą ,,Utworzenie nowej pracowni językowej w wysokości 46 500 zł- kwota ta stanowi 70% dofinansowania do zadania. Pozostałe 30% to środki własne.

Dział Pomoc społeczna, rozdział 85228- zmniejszono dotację o kwotę 4 320 zł.

Dział Rodzina, rozdział 85503- zwiększono o kwotę 50 zł- karta dużej rodziny. Rozdział 85504- wprowadzono dotację z przeznaczeniem na asystenta rodziny w wysokości 39 311 zł zgodnie z decyzją MUW.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zwiększono dochody o kwotę 30 000 zł- są to środki własne na zadanie ,, Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy- Etap III”.

Dochody majątkowe:

            Dział 010, rozdział 01042- dotację przyznaną na drogę w miejscowości Pomianowo zmniejszono o kwotę 5 976 zł z uwagi na mniejszą wartość po przetargową.

Dział 600 rozdział 30016 drogi publiczne gminne- wprowadzono dotację w kwocie 680 178 zł na dofinansowanie budowy drogi w miejscowości Kucice o długości 0,977 mb.

Dział 754 rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe- zadanie pod nazwą ,, Budowa systemów przed zjawiskami wczesnego ostrzegania i alarmowania” z uwagi na zerwaną umowę przez Starostwo nie będzie kontynuowane.

Dochody po zmianie wynoszą 18 052 753,39 zł.

Wprowadzone dotacje przeznaczono na wydatki bieżące:

Dział Rolnictwo i łowiectwo- kwota 328 425,72 zł stanowi wypłatę dla rolników z tytułu akcyzy natomiast pozostałe 2% przeznaczono na nagrodę dla pracownika naliczającego akcyzę oraz materiały niezbędne do obsługi.

            Dział 600 zwiększono środki o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na profilowanie dróg.

            Dział Gospodarka mieszkaniowa- zwiększono środki na wymianę okien w budynku gminnym oraz opłatę vat- u.

            Dział Administracja publiczna- zwiększono środki o kwotę 36 698 zł. Rozdział 75011- wprowadzono dotację w kwocie 8767 zł z czego o  3767 zł zwiększono wynagrodzenie oraz 5000 zł przeznaczono na konserwację ksiąg. Rozdział 75023 zwiększono o kwotę 22 731 zł, zakup materiałów zwiększono o kwotę 25 031 zł natomiast dodatkowe wynagrodzenia roczne zmniejszono o kwotę 3500 zł. Rozdział Pozostała działalność zwiększono o kwotę 2 200 zł- prowizja dla sołtysów oraz odpisy na ZFŚS.

            Dział 751 rozdział Wybory do sejmu i senatu. Otrzymana dotację przeznaczono na przeprowadzenie wyborów zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

            Dział  Ochotnicze straże pożarne- dokonano zmian między paragrafami. Zwiększono opłaty za usługi telekomunikacyjne. W tym samym dziale, rozdział Zarządzanie kryzysowe- zadanie pod nazwą ,,Budowa systemów przed zjawiskami wczesnego ostrzegania i alarmowania” w kwocie 41 719 zł z uwagi na zerwaną umowę przez Starostwo nie będzie kontynuowane.

            Dział Oświata i wychowanie, Szkoły podstawowe- zwiększono o kwotę 154 384 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli. Rozdział 80103 zwiększono o kwotę 200 zł – zwiększono dodatki dla nauczycieli, zmniejszono wydatki na pomoce dydaktyczne. Rozdział 80106- zwiększono środki na opłatę za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych miejscowościach w kwocie 50 000 zł. Rozdział 80110zmniejszono o kwotę 112 778,39 zł. Są to środki nie wykorzystane w gimnazjum, które przesunięto na inne rozdziały. Rozdział 80113 zwiększono środki na wynagrodzenia kierowców i zakup paliwa do autobusów szkolnych. Rozdział 80150- przesunięto środki z rozdziału 80152 na wynagrodzenia i pomoce dydaktyczne. Rozdział 80195 wprowadzono środki na realizację zadania pod nazwą ,,Utworzenie nowej pracowni językowej w wysokości 46 500 zł- kwota ta stanowi 70% dofinansowania do zadania. Pozostałe 30% środki własne.

            Dział Ochrona zdrowia- dokonano przesunięć między paragrafami w wydatkach na działania przeciwalkoholowe.

            Dział 852 i 855 Pomoc społeczna- dokonano zmian między paragrafami- zwiększono środki na opłatę za domy pomocy społecznej i domy dziecka, zmniejszono te paragrafy, na których istnieje możliwość ograniczenia wydatku.

            Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- zmniejszono o kwotę 25 800 zł. Rozdział 8515 zmniejszono o kwotę 15 000 zł celem przesunięcia do wydatków majątkowych. Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zmniejszono o kwotę 10 800 zł celem przesunięcia do działu 801.

            Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 Pozostałe zadania z gospodarką odpadami- zmniejszono środki na azbest o kwotę 5000 zł. Rozdział 90095 zwiększono o kwotę 5000 zł z przeznaczeniem na bezdomne psy.

            Rozdział 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- usługi zwiększono o kwotę 10 000 zł.

Wydatki po zmianie wynoszą 19 197 753,39 zł.

Pytań do omówionej uchwały nie zgłoszono.

Pan przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 73/X/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

       1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2. Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Siedlecka Janina - jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Turkowska Teresa- jestem za

13. Wróblewski Mariusz- jestem za

14. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10

Pan sołtys Dzierzążni powiedział, że w zmianach w uchwale budżetowej zarezerwowano środki na zwiększenie prowizji dla sołtysów. Czy to oznacza, że sołtysi otrzymają większą prowizję.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w budżecie jest planowana określona kwota na wypłatę prowizji sołtysom za zebrane podatki. Nie jesteśmy w stanie określić dokładnie kwoty prowizji. Okazało się, że zabezpieczona kwota jest nie wystarczająca, dlatego trzeba zwiększyć środki na ten cel.

Pan sołtys Chrościna zgłosił problem z odbiorem folii po kiszonkach. Nie ma firm, które by odbierały takie odpady.

Pan wójt wyjaśnił, że odbiór folii będzie odbywał się na takich zasadach jak odbiór azbestu. Na stronie internetowej gminy są wnioski, które rolnicy powinni wypełnić i złożyć w urzędzie gminy. Termin składania do 15 października. Złożymy zapytanie ofertowe i wyłonimy firmę, która folię i sznurek odbierze.

Wybory do sejmu i senatu tak jak zawsze odbędą się w 3 lokalach wyborczych.

Pan radny Pawlak zapytał o termin uruchomienia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Dzierzążni.

Pan Wójt poinformował, że brakuje dokumentacji formalnej i nie wiadomo dokładnie, kiedy sygnalizacja zacznie działać.

            Więcej pytań nie zgłoszono.

 

Ad pkt 11

Pan Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady X Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Protokołowała

 

Gzylewska Jolanta

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-11-28 14:21:25
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-28 14:21:25
  • Liczba odsłon: 862
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2270018]

przewiń do góry