Zobacz podgałęzie

Protokół  z II  sesji Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 04 grudnia  2018 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pana

Krzysztofa Zimnego – przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 13.00 a zakończyły o godzinie 15.20.

Pan przewodniczący otworzył obrady II sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy-  Pana Adama Sobieckiego, Skarbnika Gminy – panią Grażynę Zawłocką, wszystkich radnych, panią Reginę Sobczeńską - Kierownika GOPS, panią Jolantę Gzylewską- Dyrektora GBP, pana Franciszka Goszczyńskiego – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dzierzążni, panią Bożenę Nowakowską - Dyrektora Szkoły Podstawowej

 w Nowych Kucicach, pana Artura Czaplińskiego- radnego sejmiku, radnego powiatowego pana Mirosława Opolskiego, panią mecenas Danielę Nastaszyc , przedstawicieli Mazowieckiej Izby Rolniczej, pracownika Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poświętnem pana Włodzimierza Czyżewskiego, sołtysów oraz wszystkich przybyłych na sesję.

Stwierdził quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał- na stan 15 radnych obecni byli wszyscy  według listy obecności załączonej do protokołu.

Państwo radni otrzymali porządek obrad, do którego nie wnieśli uwag. Pan Zimny odczytał porządek obrad.

1. Otwarcie II Sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy.

3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5. Podjęcie Uchwały Nr 3/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

6. Podjęcie Uchwały Nr 4/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

7. Podjęcie Uchwały Nr 5/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.

8. Podjęcie Uchwały Nr 6/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zryczałtowanej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

9. Podjęcie Uchwały Nr 7/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym.

10. Podjęcie Uchwały Nr 8/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy.

11. Podjęcie Uchwały Nr 9/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyboru przewodniczących poszczególnych stałych komisji Rady Gminy.

12. Podjęcie Uchwały Nr 10/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dzierzążnia.

13. Podjęcie Uchwały Nr 11/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

14. Podjęcie Uchwały Nr 12/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.

15. Podjęcie Uchwały Nr 13/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

16. Podjęcie Uchwały Nr 14/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

17. Podjęcie Uchwały Nr 15/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zwolnień

     w podatku od nieruchomości.

18. Podjęcie Uchwały Nr 16/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia opłaty od posiadania od psów.

19. Podjęcie Uchwały Nr 17/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni zmieniająca Uchwałę

 Nr 197/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 24 października 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

    i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

20. Podjęcie Uchwały Nr 18/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wynajem lokalu użytkowego.

21. Wolne wnioski i informacje.

22. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

Pan przewodniczący RG poinformował, że wszystkie głosowania są imienne i głosujemy wypowiadając słowa: jestem za, jestem przeciw, wstrzymuję się od głosu.

            Pan Zimny odczytywał kolejno nazwiska radnych, którzy głosowali nad przyjęciem porządku obrad:

       1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie 15 głosami.

Ad pkt 2

            Pan przewodniczący RG powiedział, że z protokołem z I sesji Rady Gminy w Dzierzążni zapoznał się w całości, odzwierciedla on przebieg sesji  i zawnioskował o przyjęcie go bez odczytania .

             Pan Zimny odczytywał kolejno nazwiska radnych, którzy głosowali nad przyjęciem protokołu z I sesji bez czytania.

     1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Protokół z I sesji przyjęto jednogłośnie 15 głosami bez czytania.

Ad pkt 3

                        W tym punkcie pan przewodniczący RG udzielił głosu  panu Arturowi

Czaplińskiemu- radnemu sejmiku.

Pan Czapliński podziękował za zaproszenie oraz za głosy oddane w wyborach

samorządowych na jego osobę. W naszej gminie otrzymał najwyższy wynik wyborczy. Zadeklarował pomoc i współpracę z gminą. Pan radny pogratulował wyborów wójtowi, przewodniczącemu Rady Gminy oraz radnym. Zapewnił, że w każdej chwili służy radą i pomocą. Na zakończenie życzył radnym owocnych obrad.

            Następnie głos zabrał pan Mirosław Opolski- radny powiatowy. Podziękował za zaproszenie na sesję. Pogratulował wyborów. Powiedział, że mieszkańcy dokonali właściwego wyboru wójta. On sam z woli wyborców został radnym powiatowym. Nie będzie się wtrącał w pracę Rady Gminy, choć krążą takie pogłoski. Zapewnił, że w każdej chwili służy radą. Życzył owocnych obrad i udanej pięcioletniej kadencji.

             W dalszej części pan przewodniczący RG przedstawił informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

             Od zaprzysiężenia Rady Gminy w Dzierzążni w dniu 19 listopada 2018 roku rozpoczęła się praca radnych. W dniu 26 listopada 2018 roku odbyło się posiedzenie Rady na którym omówiono i wstępnie przegłosowano projekty uchwał, które regulują pracę rady poprzez ustalenie składów komisji i ich przewodniczących oraz ryczałtów i diet im przysługujących. W pracach uczestniczyli wszyscy radni. Do przewodniczącego nie wpłynęły żadne wnioski ani pisma.

Ad pkt 4

            Pan Wójt Adam Sobiecki przedstawił informację międzysesyjną.

W okresie od 20 listopada 2018 roku Urząd Gminy realizował zadania ustawowe
w sposób sprawny oraz realizował  następujące działania:

1. W dniu 22 listopada nastąpiło okazanie granic pod przebudowę drogi gminnej Gumowo Józefina – Sarnowo-Góry. W okazaniu uczestniczyli wszyscy właściciele nieruchomości, którzy wyrazili zgodę na przebieg projektowanej drogi.

2. W dniu 23 listopada realizując uzgodnienia poprzedniego Wójta, pan Wójt Adam Sobiecki podpisał umowę na wykonanie prac tynkarskich w budynku świetlicy wiejskiej w Podmarszczynie. Prace wykona do końca roku firma Pana Wachoskiego Sławomira za kwotę 10 tys. brutto.

3. W dniu 27 listopada został ogłoszony przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Dzierzążnia. Planowany termin składania ofert upływa 5 grudnia 2018 roku.

4. W dniu 27 listopada zostały dostarczone mapy do celów projektowych pod przebudowę drogi gminnej w miejscowości Cumino.

5. W dniu 28 listopada zostały dostarczone przeglądy budynków mienia komunalnego. Obowiązkiem Gminy jest posiadanie  dokumentów, które określają stan techniczny budynków zarówno mieszkalnych jaki użyteczności publicznej. Z analizy dokonanej przez pana inżyniera wynika, że    do wykonania bardzo pilne prace. W związku z tym zlecono wykonanie przeglądu kominiarskiego budynków, oraz dokonanie wymiany czterech okien w budynku drogomistrzówki. Pozostałe zalecenia będziemy realizować sukcesywnie w następnym roku.

6. W dniu 3 grudnia  ogłoszono konkurs na stanowisko sekretarza Gminy Dzierzążnia.

7. Przygotowano i ogłoszono zapytania ofertowe:

-  na dostawę oleju opałowego na potrzeby ogrzewania budynków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach oraz budynku Ośrodka Zdrowia w Nowych Kucicach;

-  oleju napędowego na potrzeby autobusów szkolnych i samochodów strażackich.

8. Wpłynęła oferta na zimowe utrzymanie dróg gminnych. Ofertę złożył dotychczasowy usługodawca.

Ad pkt 5

            Pani skarbnik omówiła Uchwałę Nr 3/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

        Do uchwały nie zgłoszono pytań. Projekty uchwał są wyświetlane na tablicy. Pan Przewodniczący RG poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 3/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia bez odczytania.

 1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

 Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6

            Pani skarbnik omówiła  Uchwałę Nr 4/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

 Dochody:

1. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 26 298,55 zł.

1) Zmniejszenie dochodów z tytułu opłat czynszowych – 5 000 zł;

2) Zwiększenie z tytułu wpłat za CO – 5 000 zł;

3) Zmniejszenie wpłat z PUP (refundacja pracowników interwencyjnych) 5 000zł;

4) Wprowadzenie dochodów z tytułu wpłat za usuwanie azbestu (wkład własny mieszkańców – 9 000zł);

5) Wprowadzenie dochodów z tytułu udostępnienia danych 5% należne gminie

      – 1,55 zł;

6) Zwiększenie dotacje dla ewidencji ludności- 865 zł;

7) Zmiany w dotacjach dla GOPS – zwiększenie – 31 711 zł zmniejszenie 15 279zł.

2. Dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dochody po zmianie wynoszą 16 024 985,64zł.

Wydatki:

 W wydatkach bieżących dokonano następujących zmian:

1. Dział 010, rozdział 01095 dokonano zmniejszeń  celem zwiększenia wydatków na    innych brakujących paragrafach;

2.  Działalność usługowa zmniejszono o kwotę 5 000zł celem zwiększenia wydatków w dziale 750;

3.   Administracja publiczna – zwiększono o kwotę 49 866,65 zł:

-  Urzędy wojewódzkie – otrzymaną dotację w wysokości 865 zł przeznaczono na zwiększenie wynagrodzeń w referacie ewidencji ludności;

-  Urzędy Gmin – zwiększono o kwotę 14 000 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego i opłatę za media;

-  Pozostałą działalność zwiększono odpisy ZFŚS(ostateczne rozliczenie)zmniejszając inne paragrafy w tym rozdziale, na których wydatek nie będzie już konieczny.

   4. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej… rozdział 75109 dokonano zmian     między paragrafami ;

   5. Oświata i wychowanie – zwiększono o kwotę 75 000 zł

    W dziale tym zwiększono plan o kwotę 25 000zł dla Szkoły Podstawowej w Dzierzążni

     z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, zmniejszając wydatki majątkowe w dziale       600;

-  Szkoły podstawowe dokonano przesunięć miedzy paragrafami zwiększając wynagrodzenia;

-  dowożenie dzieci do przedszkoli w innych miejscowościach zwiększono o kwotę 15 000zł;

-  Gimnazja – zwiększono o kwotę 4 500zł ( nagroda dla nauczyciela przyznana przez Kuratorium);

-  dowożenie uczniów do szkół – zwiększono o kwotę 35 000zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do autobusów szkolnych.

6. Pomoc społeczna zmniejszono o kwotę 310 zł.

-  Rozdział 85213 – zwiększono o kwotę 185 zł (środki z dotacji);

-  Rozdział 85216 – zwiększono o kwotę 2 485 zł (środki z dotacji);

-  Rozdział 85228 – zmniejszono o kwotę 2 880zł (decyzja MUW);

7. Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszono o kwotę 15 000zł celem przesunięcia              do rozdziału 80106;

8. Rodzina – dotacje zwiększono o kwotę 16 742 zł.

-  świadczenia wychowawcze – zmniejszono o kwotę 12 358 zł (decyzja MUW);

-  rozdział 85502 – zwiększono o kwotę 29 000 zł (środki z dotacji) oraz dokonano przesunięć miedzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych;

- rodziny zastępcze- zwiększono o kwotę 100 zł  (przesunięcie z działu 852);

  -  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono o kwotę 7 000zł ;

-  oświetlenie ulic – zwiększono o kwotę 10 000 zł;

-  pozostała działalność – zmniejszono o kwotę 3 000 zł celem przesunięcia do rozdziału 90015.

  Wydatki majątkowe  zmniejszono o kwotę 49 000 zł.

1. transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne- zmniejszono o kwotę 84 000 zł.

-  „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kucice” – 60 000 zł (WPF), inwestycja zabezpieczona na 2019 rok;

-  „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pomianowo Dzierki” – 6 000 zł(WPF) inwestycja zakończona;

-  „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korytowo - Kucice” – 8 000 zł(WPF) inwestycja zakończona;

-  „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sarnowo Góry” – 10 000 zł(jednoroczna) zabezpieczona w 2019 roku do realizacji;

2. Dział 750, rozdział 75022 „Zakup i wyposażenie sali konferencyjnej w system do transmisji nagrywania podczas sesji”- kwota 35 000 zł.

    Deficyt nie uległ zmianie.

Wydatki po zmianach wynoszą 16 868 157,47 zł.

 

  Do uchwały nie zgłoszono pytań.  Pan Przewodniczący RG poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 4/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

 1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

 Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 7

            Pan przewodniczący RG poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 5/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.

 1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

 Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 8

            Pan Zimny poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 6/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zryczałtowanej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

 1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

 Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9

            Pan przewodniczący RG poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 7/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym.

Państwo sołtysi poprosili o odczytywanie uchwał, ponieważ uchwały wyświetlane na tablicy są mało czytelne i nie wiedzą, jakie uchwały są poddawane głosowaniu. Poprosili o poinformowanie o wysokości diety dla przewodniczącego RG i jego zastępcy.

            Pan Zimny poinformował, że zryczałtowana dieta przewodniczącego RG wynosi 1200 zł, natomiast jego zastępcy 600 zł. Radni otrzymują 250 zł za udział w komisjach i sesjach, przewodniczący poszczególnych komisji po 300 zł.

Więcej pytań nie zgłoszono i pan Zimny poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 7/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym.

 1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

 Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10

            Pan przewodniczący RG odczytał  Uchwałę Nr 8/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy i poddał ją pod głosowanie.

 1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

 Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 11

            Pan Zimny odczytał Uchwałę Nr 9/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyboru przewodniczących poszczególnych stałych komisji Rady Gminy i poddał ją pod głosowanie.

 1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

 Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 12

            Pan przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr 10/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dzierzążnia i poddał ją pod głosowanie

 1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

 Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

Ogłoszono przerwę.

 

Ad pkt 13

            Pan wójt omówił  Uchwałę Nr 11/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Zmieniły się przepisy o zbiorowym zaopatrzeniu w odę i dlatego jesteśmy zobowiązani przyjąć nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała 154/XXVI/2006 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody zmieniona Uchwałą

 Nr 51/IX/2007 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 27 września 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie dostarczania wody (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2007 roku Nr 236 poz. 6844).

            Pytań nie zgłoszono.

Pan przewodniczący RG poddał pod głosowanie  Uchwałę Nr 11/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

 Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 14

            Pan wójt powiedział, że uchwały podatkowe są uchwałami okołobudżetowymi. Są to wytyczne do tworzenia budżetu na przyszły rok. Projekt budżetu musiał być złożony do 15 listopada. Jest to projekt budżetu poprzedniego wójta. Rada Gminy postanowiła nie zmieniać wysokości podatku rolnego i pozostawić go na poziomie 51 zł za 1 dt. W kolejnych podatkowych uchwałach dokonano minimalne zmiany.

            Pan Zimny odczytał Uchwałę Nr 12/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego i poddał ją pod głosowanie.

 1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- wstrzymuję się od głosowania

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto większością 14 głosów, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

 

Ad pkt 15

            Pan przewodniczący RG powiedział, że w wysokości podatku od nieruchomości dokonano zmian:

- Pod wodami powierzchniowymi- wzrost o 17 groszy- dostosowano do stawki Ministra Finansów,

- Pozostałe grunty – zmniejszono o 2 grosze w stosunku do roku ubiegłego,

- Niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji- wzrost o 11 groszy,

- Zajęte na prowadzenie świadczeń medycznych- wzrost o 4 grosze,

- Pozostałe budynki- wzrost o 5 groszy.

Pozostałe stawki pozostawiono na poziomie zeszłorocznym.

Pytań nie zgłoszono. Pan Zimny poddał pod głosowanie  Uchwałę Nr 13/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława-jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski Konrad- wstrzymuję się od głosowania

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto większością 14 głosów, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

 

 

Ad pkt 16

            Pan przewodniczący RG omówił  Uchwałę Nr 14/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

W stawkach podatku od środków transportowych dokonano jednej zmiany

- Autobusy: mniej niż 22 miejsca- 1000 zł; równej lub > niż 22 miejsca- 1600 zł.

W naszej gminie nie mamy takich pojazdów, autobusy szkolne są zwolnione z podatku.

Pytań nie zgłoszono.

            Pan przewodniczący RG poddał pod głosowanie  Uchwałę Nr 14/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

 Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 17

            Pan przewodniczący RG omówił Uchwałę Nr 15/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zwolnień  w podatku od nieruchomości. Odczytał podmioty zwolnione z podatku od nieruchomości. Nie naniesiono zmian w uchwale w porównaniu z rokiem 2018.

            Pan Zimny poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 15/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zwolnień  w podatku od nieruchomości.

 1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

 Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 18

            Pan przewodniczący RG omówił  Uchwałę Nr 16/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia opłaty od posiadania od psów. Uchwała jest taka sama jak w roku 2018.

Osoba fizyczna nie posiadająca gospodarstwa rolnego bezpłatnie może posiadać 1 psa, rolnik- 2 psy. Za każdego kolejnego psa opłata wynosi 30 zł rocznie.

Załącznikiem do uchwały jest wykaz sołectw i sołtysów, którzy są inkasentami.

Pytań nie zgłoszono.

            Pan Zimny poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 16/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia opłaty od posiadania od psów.

 1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

 Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 19

            W tym punkcie pani kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni omówiła  Uchwałę Nr 17/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni zmieniającą Uchwałę

 Nr 197/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 24 października 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

W związku ze zmianę stawek wynagrodzenia niezbędne jest podjęcie takiej uchwały.

Pytań nie zgłoszono.

Pan przewodniczący RG poddał pod głosowanie  Uchwałę Nr 17/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni zmieniającą Uchwałę Nr 197/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 24 października 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

 1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

 Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 20

            Pan wójt omówił Uchwałę Nr 18/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wynajem lokalu użytkowego.

             Dotychczasowa umowa najmu na lokal użytkowy wygasła, lokal ten jest wynajmowany na cele i zadania ściśle określone działalnością prowadzenia punktu aptecznego i służy realizacji potrzeb głównie mieszkańców gminy Dzierzążnia. Trzeba podjąć uchwałę, żeby wójt mógł podpisać umowę na wynajem tego lokalu.

            Pytań nie zgłoszono.

Pan przewodniczący RG poddał pod głosowanie  Uchwałę Nr 18/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wynajem lokalu użytkowego.

 1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

 Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 21

            W wolnych wnioskach radny Radosław Pawlak zapytał, kiedy będzie obsadzone stanowisko sekretarza.

Pan wójt wyjaśnił, że został ogłoszony konkurs na to stanowisko. Do 13 grudnia czekamy na oferty. Jesteśmy małym urzędem, koszty administracyjne są wysokie- płace, ogrzewanie, prace interwencyjne.

            Pan wójt powiedział, że mamy nowy system głosowania a sesje są nagrywane. Musimy zainstalować kamery na sali konferencyjnej, rzutnik oraz urządzenia do głosowania.

Wpłynęło również pismo z SPZ ZOZ Płońsk o dofinansowanie zakupu sprzętu, który będzie służył mieszkańcom powiatu.

            Przedstawiciel  Mazowieckiej Izby Rolniczej zapytał, dlaczego zmniejszono o 2 gr podatek od Pozostałych gruntów i jaka to jest strata w skali roku dla budżetu gminy.

Pan przewodniczący RG powiedział, że dokonano obniżki tego podatku na wniosek Rady Gminy. Szczegółowe informacje zostaną udzielone na piśmie.

            Pani radna Siedlecka powiedziała, że zmniejszono podatek od Pozostałych gruntów dlatego, że dwa lata temu podatek wzrósł o 7 gr co spowodowało znaczną podwyżkę dla użytkowników tych gruntów. Podatek ten dotyczy przede wszystkim emerytów, którzy posiadają działki poniżej 1 ha. Na prośbę tych płatników w zeszłym roku podatek ten obniżono o 2 gr, w tym roku również. Dochody emerytów są niskie, wszyscy się starzejemy. Wysoki podatek jest dla nich bardzo dużym obciążeniem.

            Pan Zimny powiedział, że obniżenie tego podatku skutkuje mniejszym wpływem do budżetu gminy w skali roku o 3 tys. zł.

            Pan radny Radosław Pawlak powiedział, że jest duża dysproporcja w wysokości prowizji dla sołtysów w zależności od wielkości sołectwa. Może ustalić inny system wynagradzania sołtysów.

            Pan wójt powiedział, że trzeba będzie zastanowić się nad tą sprawą.

 

Ad pkt 22

              Pan Przewodniczący Rady Gminy   podziękował  za przybycie i zamknął  obrady II sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 Protokołowała   

 

 Jolanta Gzylewska

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-27 14:45:22
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-27 14:45:22
  • Liczba odsłon: 859
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269766]

przewiń do góry