Sprawozdanie

z wykonania budżetu za I półrocze 2003 roku.

Budżet Gminy Dzierzążnia na rok 2003 wynosił po stronie dochodów 4.982.905 zł po stronie wydatków 4.932.905 zł zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Dzierzążni Nr 28/IV/ 2003 z dnia 25 lutego 2003r.

Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W I półroczu podjęto następujące uchwały w sprawie zmiany w budżecie :

1. Uchwała Rady Gminy Nr 35/V/2003 z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie / zwiększenie dochodów i wydatków /

Budżet po zmianach :

Po stronie dochodów - 5.034.425

Po stronie wydatków - 4.984.425

2. Uchwała Rady Gminy Nr 37/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie zmian w budżecie / zwiększenie dochodów i wydatków /

Budżet po zmianach :

Po stronie dochodów - 5.091.123

Po stronie wydatków - 5.041.123

3. Uchwała Rady Gminy Nr 38/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie zmian w budżecie / środki pochodzące z nadwyżki budżetowej za 2002r./

Budżet po zmianach na dzień 30 czerwca 2003 wynosi :

Po stronie dochodów - 5.091.123

Po stronie wydatków - 5.443.998

Plan dochodów za rok 2003 został zrealizowany w 57,05% co stanowi sumę 2.904.706

Wykonanie procentowe dochodów w poszczególnych działach :

dział

Treść

Plan

Wykonanie

%

010

Rolnictwo

10.000

3.450

34,50

020

Leśnictwo

1.000

-

-

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

55.000

55.188

100,34

700

Gospodarka mieszkaniowa

49.000

21.149

43,16

750

Administracja publiczna

36.958

21.277

57.57

751

Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej kontroli ochrony prawa

oraz sądownictwa

11.990

11.691

97,50

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

450

450

100,00

756

Dochody od osób prawnych od osób

fizycznych fizycznych i od osób innych jednostek nie posiadających

osobowości prawnej

 

1.021.620

 

510.655

 

49,98

758

Różne rozliczenia

3.427.373

2.000.172

58,35

801

Oświata i wychowanie

14.912

13.912

93,29

853

Opieka społeczna

438.820

251.789

57,37

900

Gospodarka komunalna

24.000

14.973

62,38

 

Ogółem :

5.091.123

.2.904.706

57,05

Dochody gminy składają się z subwencji podstawowej , oświatowej i rekompensującej oraz dotacji celowych i dochodów własnych .

Plan subwencji wynosi 3.422.373 został zrealizowany w wysokości 58,41% co stanowi 1.999.281 zł , w tym :

Subwencja oświatowa plan 2.394.630 wykonanie 1.473.616 tj. 61,53% planu rocznego Wykonanie subwencji oświatowej za 7 m-cy 2003r.

Subwencja ogólna plan 798.586 wykonanie - 399.294 tj. 50,00% planu rocznego .

Subwencja rekompensują 229.157 wykonanie 126.373 tj. 55,14% planu rocznego .

W w/w kwocie mieści się 23587 zł refundacja ulg ustawowych za II półrocze 2002r.

Subwencja stanowi 68,83% ogólnych dochodów .

Dotacje celowe zrealizowano za I półrocze w kwocie 310.130zł jest to 59,62% planu rocznego oraz 10,68% dochodów ogółem .

Cel dotacji

Plan

Wykonanie

%

- Dotacja na administrację państwową

33.958

18.284

55,84

- Aktualizacja Nr PESEL

599

300

50,08

- Obrona cywilna

450

450

100,00

- Zasiłki i zapomogi

237.000

136.000

57,38

- Zasiłki rodzinne

53.000

26.600

50,18

- składki ZUS

13.500

7.000

51,85

- utrzymanie GOPS

85.000

46.000

54.11

- dotacja na opiekę specjalistyczne

15.000

7.700

51,33

- dożywianie uczniów

30.700

25.900

84,36

- oświetlenie dróg

24.000

14.973

62,38

- f-sz socjalny dla emerytowanych

nauczycieli

12.512

12.512

100,00

- dotacja na zakup książek

1.400

1.400

100,00

- dotacja na zakup plecaków plecaków

plecaków wyposażeniem

1.620

1.620

100,00

- dotacja na referendum

11.391

11.391

100,00

Ogółem :

520.130

310.130

59,62

Kwota 595.295 zł są to dochody własne co stanowią 20,49% dochodów ogółem .

Plan dochodów własnych został wykonany w 51,82 % planu rocznego .

Dochody własne to :

Dochody własne

Plan

Wykonanie

%

Sprzedaż świadectw poch. zwierząt

5.000

1.750

35,00

Dzierżawa terenów łowieckich

1.000

-

-

Za wynajem autokaru

1.000

-

-

Za sprzedaż wody i przyłącza

60.000

56.888

94,81

Wieczyste użytkowanie

4.000

57

1,42

Czynsz

45.000

21.092

46,87

Pozwolenie na sprzedaż alkoholu

40.000

25.463

63,65

Podatek od dział. gospodarczej

3.000

2.677

89,23

Podatek od nieruchomości j.g.u.

218.020

170.444

78,18

Podatek rolny RSP

15.000

4.000

26,66

Podatek leśny

1.200

608

50,67

Opłata skarbowa

3.000

756

25.20

Podatek transportowy j.g.u.

2.000

-

-

Podatek od czynności cywilnoprawnej

6.500

6.229

95,83

Podatek od nieruchomości osób fiz.

45.000

19.295

42,88

Podatek rolny od osób fizycznych

430.000

183.407

42,65

Podatek transportowy osób fizycznych

5.000

2.673

53,46

Podatek dochodowy osób fizycznych

250.900

90.236

35,96

Podatek dochodowy os osób prawnych

2.000

792

39,60

Odpłatność podopiecznych

3.000

969

32,30

Za zeznania świadków

3.000

2.993

99,77

Odsetki

5.000

1.280

25,60

Od spadków i darowizn

 

3.686

 

Ogółem :

1.148.620

595.295

51,82

Największym dochodem własnym są zobowiązania pieniężne rolników indywidualnych .

Plan roczny został wykonany w 42,65% co stanowi 183.407 zł W w/w kwocie są również zaległości , które wpłynęły w I półroczu 2003r. jest to kwota 40.098 zł. Rozliczając tylko rok bieżący to plan 430.000 został za I półrocze wykonany w 33,32 % i stanowi kwotę 143.309zł

Ogółem należności za okres sprawozdawczy wynoszą 552.927 w tym zaległości i odroczenia terminu płatności z 2003 r - 92.993 , zaległości z lat poprzednich 229.163 oraz III i IV rata podatku 232.150. Do osób zalegających w zobowiązaniach podatkowych wysłano upomnienia .

Ogółem należności na koniec I półrocza wynoszą 971.175 zł, w tym :

Podatek rolny należność 568.796 w tym zaległości 229.163

Czynsz należność 39.870 w tym zaległości 13.033

Podatek od dział. gospodarczej należność 1.532 w tym zaległości 1.532

Podatek od nieruchomości jgu należność 214.654 w tym zaległości 86.986

Podatek leśny 608 w tym zaległości -

Podatek transportowy 31.685 w tym zaległości 12.688

Podatek od nieruchomości osób fiz. 113.571 w tym zaległości 54.054

Skutki obniżenia górnych stawek w I półroczu 2003 r. to kwota 49.123 zł.

Umorzenia , ulgi i odroczenia to kwota 51.583 .

Ulgi ustawowe 45.768 zł w tym :

Z gruntów nabytych - 33.798 zł. ulgi inwestycyjne - 10.810 zł. ulgi żołnierskie 1.160 zł

Wykonanie procentowe wydatków wydatków poszczególnych działach :

Dział

Treść

Plan

Wykonanie

%

010

Rolnictwo

10.000

4.700

47.00

020

Leśnictwo

1.000

-

-

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w

energię elektryczną gaz i wodę

124.630

40.514

32,51

600

Transport i łączność

962.761

29.504

3,06

700

Gospodarka mieszkaniowa

45.000

30.183

67,07

750

Administracja publiczna

908.962

448.568

49,35

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i urzędy prawa oraz sądownictwo

11.990

6.983

95,31

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

72.450

26.983

37,24

757

Obsługa długu publicznego

8.000

3.757

46,96

801

Oświata i wychowanie

2.566.011

1.091.886

42,55

851

Ochrona zdrowia

40.000

17.007

42,51

853

Opieka społeczna

551.064

293.994

53.35

854

Świetlice szkolne

58.130

23.188

39.89

900

Gospodarka komunalna

37.000

22.404

60,55

921

Kultura i ochrona dziedzictwa

35.000

5.000

14,28

926

Kultura fizyczna i sport

12.000

2.886

24,05

 

Ogółem :

5.443.998

2.052.002

37,69

Plan wydatków na 2003 rok to kwota 5.443.998 został zrealizowany w 37,69% co stanowi kwotę - 2.052.002.

Dział 010 - suma wydatków 4.700 jest to 47% planu rocznego . W/w kwota to składka 2%

Dla Izby Rolniczej od podatku rolnego za okres I półrocza 2003r.

Dział 400 - koszty związane z utrzymaniem hydroforni Kucice i Nowe Sarnowo kwota 40.514 co stanowi 32,51%planu rocznego . Głównym wydatkiem stanowiącym 47,01% ogólnych kosztów utrzymania hydroforni jest energia stanowi to kwotę 19.046. Usuwanie awarii na sieci i przyłączach przed wodomierzem łącznie z materiałami to kwota 4.633 jest to 11% ogólnych kosztów . Pozostała suma to f-sz socjalny, ryczałt na samochód prywatny konserwatora oraz płace z narzutami suma 16.835 zł w tym wynagrodzenie 10.407.

Dział 600 - na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz zaplanowane do wykonania inwestycje drogowe takie jak :

a/ budowa chodnika przez wieś Dzierzążnia zadanie I

b/ położenie dywanika asfaltowego we wsi Podmarszczyn długości 1570 mb

c/ remont drogi żwirowej Wierzbina Pańska, Sadkowo dł. 3300 mb

d/ położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej Sarnowo Góry -Gumino długości około 2600mb zaplanowano w budżecie gminy kwotę 962.761 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano prace za kwotę 29.504 zł tj. 3,06% przyjętego budżetu

Koszty te obejmują :

a/ mapy do celów projektowych wraz z dokumentacją projektowo – koszto-rysową na budowę chodnika w Dzierzążni 20.317 zł zakup materiałów budowlanych na remont dróg gminnych - 4.167 transport żużlu - 1.989zł , mapy do celów projektowych na położenie dywanika asfaltowego Gumino – Sarnowo Góry oraz na drodze Kucice – Chrościn - 3.031 zł.

Niskie wykonanie wydatków wydatków dziale 600 wynika z faktu ,że wszystkie inwestycje drogowe prowadzone będą i realizowane w II półroczu 2003 roku

Dział 700 - koszty gospodarki mieszkaniowej zostały wykonane na plan 45.000 zł kwota 30.183 co stanowi 67,07 % planu rocznego .

Za wycenę działek do sprzedaży 850 zł ,ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości 610 zł.

Pozostałe koszty to 19.918 za ogrzewanie budynku w Kucicach, ogrzewanie budynku w Dzierzążni - 8.804 , są to budynki w których mieszkają lokatorzy oraz mieści się SG ZOZ w Dzierzążni .

Dział 750 - koszty utrzymania administracji za I półrocze to suma 448.568 wykonano 49,35 % planu rocznego w tym :

Koszty utrzymania USC i meldunków to kwota 43.638 zł w tym płace z narzutami 34.526, wynagrodzenie roczne 4.528 , zakup druków i zbioru przepisów - 555 zł , konserwacja oprogramowania komputerowego 2.503 , wyjazdy służbowe 126, f-sz socjalny - 1.400 .

Plan kosztów utrzymania Rady Gminy wynosi 28.500, został wykonany w 69,76 % w tym 593 zakup słodyczy i napoi na Sesję oraz diety dla P. Przewodniczącej i zastępcy 4.800 zł, diety za posiedzenia komisji i Sesje dla radnych 12.050 oraz diety sołtysów 2.440 . Ogółem plan wydatków na diety został wykonany w 77,16% planu rocznego.

Dofinansowanie do zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych to kwota 11.243 zł, jest to 61,64% planu rocznego .

Pracownicy są zatrudnieni w stołówce szkolnej oraz do prac przy budowie ogrodzenia w szkole w Kucicach oraz remoncie strażnic OSP w Kadłubowie i Wierzbiny Pańskiej .

Koszty administracji samorządowej to kwota 373.804 zostały wykonane w 48,31% planu rocznego w tym :

wynagrodzenie łączne z wypłaconymi jubileuszówkami to kwota 193.984

wynagrodzenie roczne 29.090

prowizja sołtysów 4.074

narzuty do wynagrodzeń 41.462

zakup materiałow 47.782

jest to 53.29% planu rocznego , większe wydatki to :

zakup wyposażenia biurowego / biurka, stół, krzesła / - 6338 zł.

zakup oleju opałowego dla UG – 12.848, materiały biurowe 5.276 zł , ksero 2.989, wertykale 1.482 , szafa do map 2.469, teczka do przenoszenia gotówki z banku 1.6476 zł oraz środki czystości i inne drobne materiały ,

energia - 2.794

f-sz socjalny - 6.600

ubezpieczenie samochodu służbowego - 924

koszty utrzymania samochodu służbowego oraz wyjazdy służbowe - 2.636

zakup zestawu komputerowego komputerowego, drukarki 6.451

koszty usług to suma 38.005 w tym obsługa prawnicza - 11.712 zł, rozmowy telefoniczne i połączenie internetowe - 12.304 zł pozostała kwota to szkolenia pracowników , konserwacja komputerów , wywóz nieczystości, naprawa maszyn, oprawa dzienników ustaw, prowizja bankowa od przekazów ZUS .

Dział 751 - są to koszty w sumie 11.428 na aktualizację nr PESEL - 359 zł. i koszty przeprowadzonego referendum - 11.069

Dział 754 - koszty utrzymania OSP kwota 26.942 w tym zakup paliwa i części do sprzętu strażackiego - 10.551 , ubezpieczenie - 5.718 , energia - 1.017,oraz wynagrodzenie konserwatorów z narzutami - 5.232 wyjazd strażaków strażaków nagrodę do Ciechanowa - 645, przegląd gaśnic 761 , szkolenia 500 oraz inne drobne remonty .

Dział 757- kwota 3.757 są to odsetki od pożyczki z NFOS

Dział 801 - Koszty wynoszą 42,55% planu rocznego i stanowią kwotę 1.091.886

Szczegółowe sprawozdanie załącznik Nr 1.

Dział 851 Koszty wynoszą 17.007 jest to 67,52% planu rocznego .

Szczegółowe sprawozdanie załącznik Nr 2.

Dział 853 Koszty wynoszą 293.994 zł co stanowi 53,37% planu rocznego .

Szczegółowe sprawozdanie załącznik Nr 3 .

Dział 854 Kwota 23.188 jest to 39,89 % planu rocznego .

Szczegółowe sprawozdanie załącznik Nr 1.

Dział 900 Oświetlenie dróg nie będących w zarządzaniu Gminy to kwota 22.404

Dział 921 Wydatki 5.000 zł jest to dofinansowanie częściowe na utrzymanie Biblioteki Gminnej do stanu konta za rok ubiegły .

Koszty wynagrodzenia odprawa emerytalna oraz zakup książek to kwota 19.600 zł.

Dział 926 Kwota 2.886 zł to 24,05% planu rocznego na wydatki związane z osiągnięciami sportowców z terenu naszej gminy , zakup nagród dla młodzieży szkolnej za osiągnięcia w sporcie - 1.547 zł, oraz opłata sędziów i koszty wynajmu autokaru dla drużyny piłkarskiej klubu Błyskawica Gumino 1339zł

Za I półrocze 2003r. nadwyżkę budżetową w wysokości 852.704 zł , nadwyżka budżetowa z roku 2002 w kwocie 402.875 zł została uchwałą Rady Gminy zatwierdzona na budowę dywanika asfaltowego dla ponad 2600 mb w miejscowości Gumino – Sarnowo Góry .

Zadłużenie Gminy wynosi 125.220 zł wobec WFOS w Warszawie . Jest to pożyczka zaciągnięta w roku 2001 na budowę wodociągu grupowego Gumino – Cumino .

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-09-03 13:35:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-09-09 11:35:06
  • Liczba odsłon: 1003
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276924]

przewiń do góry