.

Uchwała   Nr 213/XXIX/2014

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 17 czerwca 2014 r .

 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) art.11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm. ), Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 95/XVI/2008 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29   października 2008 r.
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni, zmieniona uchwałą Nr 110/XV/2012 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28   sierpnia 2012 r.

 

§ 3.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

 

                                                                                             Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                  mgr Agnieszka HarazińskaZałącznik do Uchwały
  Nr 213/XXIX/2014
Rady Gminy w Dzierzążni
z dnia 17 czerwca 2014 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERZĄŻNI

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni zwany dalej „GOPS” jest

jednostką organizacyjną gminy i działa na podstawie:

 

a)       uchwały Rady Gminy w Dzierzążni Nr 17/III/90 z dnia 12.07.1990 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni,

b)       ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn.   zm.),

c)       ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz.182 z późn. zm.),

d)       ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,poz.885 z późn. zm.)

e)       ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz.330 z późn. zm.),

f)        ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.),

g)       niniejszego Statutu.

2. Terenem działania GOPS jest Gmina Dzierzążnia.

3. Siedziba GOPS mieści się w Dzierzążni nr 28

4. Formą organizacyjno – prawną funkcjonowania GOPS jest jednostka budżetowa.

5. GOPS nie posiada osobowości prawnej.

6. Organem nadzorującym działalność GOPS jest Wójt Gminy Dzierzążnia.

7. GOPS używa następującej pieczęci:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w DZIERZĄŻNI

09 – 164 Dzierzążnia, pow. płoński

woj. mazowieckie

tel. 0-23 661-59-04

NIP 567-15-41-487, Regon 130004477

 

Rozdział 2.

Cele i zakres działania

 

§ 2

1.        GOPS prowadzi działania z zakresu pomocy społecznej na rzecz społeczności samorządowej Gminy Dzierzążnia mające na celu umożliwienie rodzinom i osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także zapobieganie tym sytuacjom przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracja ze środowiskiem.

2.        Zakres działania GOPS określają: ustawy i akty wykonawcze do ustaw, uchwały Rady Gminy w Dzierzążni oraz Zarządzenia Wójta Gminy Dzierzążnia.

3.        GOPS realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym w ust.2 niniejszego paragrafu.

 

§ 3.

Do podstawowego zakresu działania Ośrodka w szczególności należy:

1.       wykonywanie zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę Dzierzążnia wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

2.       prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r.o świadczeniach rodzinnych,

3.       wykonywanie zadań należących do właściwości gminy wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

4.       prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,

5.       zadania wynikające z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

6.       prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w zakresie objętym ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

7.       zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz obsługa organizacyjno – techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego,

8.       zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

9.       zadania wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku   pracy,

10.    zadania wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1995r. – Prawo energetyczne   dodatek energetyczny,

11.   zadania wynikające z ustawy   z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

12.   zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

13.     inne zadania wynikające z upoważnienia lub przepisów prawa.

 

§ 4.

1.       GOPS realizując zadania wskazane w § 2 współpracuje w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

2.         Współpraca wskazana w ust. 1 odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

3.       Realizując współpracę wskazaną w ust.1 GOPS w miarę potrzeb i możliwości pełni rolę koordynatora rozwiązywania kwestii społecznych, przy poszanowaniu zasad wskazanych w ust.2.

 

Rozdział 3.

Zarządzanie i struktura organizacyjna

 

§ 5.

1.       GOPS zarządza i kieruje jednoosobowo Kierownik.

2.       Podczas nieobecności Kierownika jego obowiązki przejmuje inna przez niego upoważniona osoba.

3.       Kierownik zarządza GOPS i reprezentuje go na zewnątrz na podstawie udzielonego przez Wójta Gminy Dzierzążnia pełnomocnictwa.

4.       Stosunek pracy z Kierownikiem nawiązuje i rozwiązuje Wójt Gminy Dzierzążnia.

5.       Zwierzchnikiem służbowym w stosunku do Kierownika jest Wójt Gminy Dzierzążnia.

6.       Kierownik zatrudnia i zwalnia pracowników GOPS. Kierownik jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa.

7.       Kierownik i pracownicy zatrudnieni w GOPS powinni posiadać kwalifikacje określone przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych oraz innych odpowiednich aktów prawnych.

8.       Kierownik składa Radzie Gminy Dzierzążnia coroczne sprawozdanie z działalności GOPS i przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

9.       Kierownik zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej   poprzez   wydawanie stosownych zarządzeń.

10.   Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań stanowisk jednoosobowych i wieloosobowych oraz tryb pracy GOPS określa regulamin organizacyjny nadany przez Kierownika GOPS.

11.   Kierownik ustala zasady wynagradzania i nagradzania pracowników w formie

Regulaminu wynagradzania.

12.   Kierownik wydaje decyzje administracyjne, w zakresie zadań GOPS, na podstawie         upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy Dzierzążnia.

 

§ 6.

Nadzór nad realizacją przez GOPS zadań z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego   sprawuje Wojewoda Mazowiecki.

 

Rozdział 4.

Gospodarka finansowa Ośrodka.

 

§ 7.

1.       GOPS prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o        finansach publicznych i o rachunkowości pokrywając swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Dzierzążnia.

2.       Podstawą gospodarki finansowej GOPS jest plan finansowy obejmujący dochody i wydatki zatwierdzony przez Wójta Gminy Dzierzążnia.

3.       Odpowiedzialność za gospodarkę finansową GOPS ponosi kierownik.

4.       Obsługę finansowo- księgową i administracyjną Ośrodka prowadzi Urząd Gminy w Dzierzążni na mocy porozumienia.

5.       GOPS posiada własne rachunki bankowe.

6.       Obsługę kasową, prawną i informatyczną prowadzi Urząd Gminy w Dzierzążni na mocy porozumienia.

7.       GOPS może realizować projekty współfinansowane z funduszu Unii Europejskiej, Budżetu Państwa a także ze środków własnych.

 

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

§ 8.

1. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni uchwala Rada Gminy w Dzierzążni

2. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy prawa ogólnie obowiązujące.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-08-20 12:58:03
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-08 08:51:35
  • Liczba odsłon: 1228
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2277088]

przewiń do góry