Zobacz podgałęzie

Protokół z XI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej  w dniu 28 grudnia 2007 roku w sali konferencyjnej

 Urzędu Gminy  w Dzierzążni pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy – Pani Agnieszki Harazińskiej

 

Obrady rozpoczęły się o godzinie 10.00 a zakończyły o godzinie 13.00.  Na stan 15 radnych, obecnych było według listy obecności załączonej do protokołu 13 radnych. Przewodnicząca Rady Gminy przywitała wszystkich zebranych: Wójta Gminy, radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych tj: Panią Bożenę Nowakowską – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach, Panią Reginę Sobczeńską – Kierownik GOPS w Dzierzążni oraz Panią Skarbnik – Grażynę Zawłocką   i Alinę Bieglecką – inspektora ds. organizacyjnych i kadr.

Nadmieniła, ze dzisiejsza sesja jest bardzo ważna ze względu na uchwalenie budżetu gminy na 2008 rok.

Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Poinformowała radnych,   że zapoznała się z treścią protokołu z X sesji Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 listopada 2007 roku. Nadmieniła, że odzwierciedla on w całości przebieg sesji i wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie go bez odczytywania. Głosowało  13 radnych obecnych na sali. Protokół z X Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy przystąpiła do realizacji porządku obrad, którzy wszyscy radni otrzymali wraz z materiałami na obrady dzisiejszej Sesji Rady Gminy.

 

Ad pkt 3              W tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Wójtowi Gminy, który przedstawił ogólną charakterystykę projektu budżetu gminy na 2008 rok. 

Budżet Gminy jest rocznym planem obejmującym dochody i wydatki gminy.

Ujęte w projekcie budżetu gminy na rok 2008 udziały z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, planowane kwoty subwencji  i dotacji są ujęte na podstawie pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w Warszawie, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura  w Ciechanowie oraz Ministerstwa Finansów.

Wójt nadmienił, że dla ustalenia dochodów i wydatków gminy na rok 2008 dokonano szczegółowej analizy wykonania budżetu gminy za okres 10 miesięcy 2007 roku i w oparciu o przybliżone oszacowania wielkości poszczególnych wpływów po uwzględnieniu obowiązujących zadań, stawek podatkowych przyjętych Uchwałą Rady Gminy na rok 2008 oraz metod planowania budżetu.

W budżecie gminy na rok 2008 planuje się:

-          dochody w kwocie  - 7 710 581,00zł

-          wydatki w kwocie   - 7 710 581,00zł

Wójt poinformował wszystkich zebranych, że na dzień 31 grudnia 2007 roku  nie ma żadnych pożyczek do spłaty i innych zobowiązań, w związku z tym budżet gminy jest zrównoważony. Szacuje się, że plan dochodów na 2008 rok w stosunku do uzyskanego w roku 2007 będzie wyższy o ponad 7,73%.

 

Dochody Gminy stanowić będą:

- Subwencja ogólna  4 293 436zł  - 55,69% dochodów w tym subwencja oświatowa 2 426 308zł tj. 31, 47% dochodów

-  wyrównawcza  1 867 128zł – 24,22%.

W stosunku do roku 2007 subwencja ogółem wzrośnie o około 284 887zł tj. o 8,20%.

- Dotacja celowa na realizacje zadań zleconych ustawami wyniesie 1150 950zl tj. 14,93% dochodów oraz dotacja na realizację zadań własnych 157 000zł tj. 2,04% dochodów. Łącznie dotacje wyniosą 1 308 550zł tj. 16,97% budżetu gminy .

Dotacje celowe głównie przeznaczone będą na realizację zadań realizowanych przez GOPS                z przeznaczeniem na:

-          pomoc społeczną 1 112 400zł na świadczenia społeczne

-          na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia społecznego i świadczenia społeczne 151 200zł

  Dochody Własne i udziały stanowić będą kwotę 2 108 595zł tj. 27,35% dochodów gminy. W stosunku do roku 2007 zakłada się wzrost dochodów o ponad 322 838zł  tj. o 18%.

Najpoważniejszą pozycję dochodów stanowić będzie Dział 756 tj. dochody od osób prawnych, fizycznych i innych  jednostek nie posiadających osobowości prawnej  stanowić będą kwotę     1 805 390zł w tym: podatek rolny 554 500zł, podatek od nieruchomości 590 000zł, wpływ zapłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 55 000zł

W dziale 010 wpływ ze składników majątkowych – 100 000zł

Dział 758 Różne rozliczenia 4 308 436zł w tym subwencja 4 293 436zł

Dział 852 Pomoc społeczna 1 268 600zł tj. 16,45%.

Wójt wskazał, że przy planowanych w budżecie gminy dochodach wydatki na etapie planowania będą na tym samym poziomie i wyniosą 7 710 581zł.

Najpoważniejsze wydatki występują w działach:

-          dz. 801 i 854 oświata i edukacyjna opieka wychowawcza łącznie  3 356 525zł co stanowi 43,54% budżetu

-          dz. 750 Administracja – 1 379 700zł – 17,90% budżetu

-          dz. 852 Pomoc społeczna 1 479 200zł – 19, 19% budżetu

-          dz. 600 Transport i łączność – 986 126zł – 12,79% budżetu

Wydatki inwestycyjne planuje się  wykonać w działach:

-          w dz. 010 na rozpoczęcie I etapu budowy oczyszczalni przydomowych.

Na to zadanie przeznaczamy kwotę 97 500zł jako udział własny do ewentualnej dotacji w ramach programów unijnych. Zadanie realizowane będzie w ramach przyjęte w ramach przyjętego wieloletniego programu inwestycyjnego.

-          w dz. 801 przyjmuje się kwotę 60 000zł  na termoizolację budynku Szkoły Podstawowej                i 25 000zł za wykonanie utwardzenia  terenu przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach

-          w dz. 600 na budowę dróg i przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przeznaczamy kwotę 986 126 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego zamierzamy wykonać drogi: Nowe Kucice-Korytowo-Kadłubowo-Kucice oraz przygotować mapy do celów projektowych na drogę Gumowo-Sarnowo Góry.

Nadmienił również Wójt, że w ramach tego programu przeznaczamy kwotę 525 917zł jako udział własnych środków w inwestycjach realizowanych ze środków unijnych.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3a na zadania jednoroczne realizowane w 2008 roku zabezpieczamy kwotę             574 309zł.

Z tych środków zamierzamy wykonać  między innymi w/w inwestycje oświatowe oraz drogi gminne:

Nowe Sarnowo - Gumowo  ponad  1700 mb, Stare Gumino  800 mb, Dzierzążnia 250 mb oraz przygotować dokumentację projektowo-kosztorysową na drogę Błomino Gumowskie – Brzeście.

Łącznie na inwestycje gminne w budżecie planujemy kwotę ponad 1 100 000zł tj. 15% budżetu.

Drogi Nowe Sarnowo-Gumowo oraz Gumino zostaną zgłoszone wnioskiem na dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie  w ramach TFOGR i Mazowieckiego Programu Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na obydwa odcinki jest przygotowana pełna dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

Dodatkowe inwestycje drogowe między innymi we wsi Pomianowo Dzierki na bazie przygotowanej dokumentacji będą wprowadzane do budżetu i realizowane z chwilą pozyskania środków z zewnątrz bądź pochodzących  z nadwyżki budżetowej Gminy za rok 2007 czy ewentualnej sprzedaży działek budowlanych.

Podobnie jak w latach ubiegłych prowadzona będzie naprawa gminnych dróg żwirowych i gruntowych poprzez ich dożwirowanie i profilowanie.

Największym obciążeniem budżetu Gminy stanowią jak co roku dział 801 i dział 854 obejmujący oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą.

Na ten cel przeznaczamy 3 356 525zł tj. 43,54% budżetu przy wspomnianej subwencji oświatowej              2 426 308zł.

Z powyższego wynika, że do funkcjonowania oświaty  w Gminie musimy dołożyć z własnych dochodów  930 217zł.

W ogólnych wydatkach oświatowych musimy zabezpieczyć na;

-          Gimnazjum                                          818 100zł

-          Szkoły Podstawowe                           1 816 650zł

-          Oddziały przedszkolne                          118 000zł

-          Dowożenie uczniów do szkół                192 100zł

-          Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 100zł

-          Funkcjonowanie stołówki szkolnej          228 500zł

-          Referat ds oświaty                                148 575zł

-          Pomoc materialna dla uczniów                  19 500zł

Poważną pozycję finansową w wydatkach budżetowych stanowi administracja 1 379 700zł                      tj. wspomniane 17,90% w tym: administracja państwowa 127 300zł,   administracja samorządowa            1 118 500zł, Rada Gminy 53 500zł oraz pozostała działalność łącznie z promocją gminy 84 400zł.  Poza płacami, które podobnie jak w oświacie stanowią największe wydatki, pozostałe dotyczą między innymi utrzymania budynków administracji gminnej, ubezpieczenia mienia Gminy, wydawania decyzji urbanistycznych, zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych, funkcjonowania Rady Gminy, USC, zakupu materiałów biurowych, urządzeń technicznych, doskonalenia zawodowego pracowników, ogrzewania budynków i ich remontów, obsługę prawna Urzędu Gminy.

W stosunku do roku 2007 wzrosną wydatki związane z funkcjonowaniem  GOPS.

Na ten cel przeznaczamy wspomniana kwotę 1 479 200zł  tj. 19,19% przy dotacji państwowej                      1 263 600zł.

Najpoważniejsze wydatki w tym dziale dotyczą realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych               i ustawy o  zaliczce alimentacyjnej – 1 000 000zł, zasiłków stałych, okresowych i celowych  -        150 000zl, utrzymania GOPS - 96 200zł, usług opiekuńczych i specjalistycznych – 25 400zł, programu dożywiania dzieci szkolnych – 47 000zł

Z zestawienia zadań GOPS wynika, ze zakres form zasiłków i świadczeń co roku wzrasta, a Gmina realizując zadania w części jako własne wynikające z ustawy o pomocy społecznej z własnych dochodów musi dofinansować w tym dziale 215 600zł.

Z własnych dochodów zabezpieczamy również:

-          oświetlenie dróg na terenie gminy  61 000zł

-          funkcjonowanie 8 jednostek OSP w kwocie 65 900zł

-          funkcjonowanie i utrzymanie  budynków SG ZOZ w Dzierzążni  i Kucicach        80 000zł

-          w dziale 851 na wdrażanie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii przeznaczamy kwotę 55 000zł

-          na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 37 000zł

-          na kulturę fizyczną i sport – 6 000zł

-          w dziale 758 planuje się utworzyć rezerwę ogólną w wysokości 20 000zł  i kryzysową  1 000zl.

Na zakończenie Wójt poinformował wszystkich zebranych, że z zestawienia dochodów i wydatków na rok 2008 wynika, że główne działy 801, 750 i 852 są w pełni zabezpieczone, natomiast pozostałe zabezpieczone są w wysokości niezbędnej do podstawowego funkcjonowania gminy. Szczególnie nie może być ograniczeń jeśli chodzi o dział 600 tj. transport i łączność. Dlatego każdą kwotę pozyskaną w 2008 roku należy kolejnymi uchwałami Rady Gminy wprowadzać na ten dział przeznaczając na odbudowę dróg gminnych.

Aktualnie po uchwaleniu budżetu na rok 2008, możemy w drodze przetargu wyłonić wykonawcę na drogi wymienione w załączniku Nr 3a.

Poinformował również, że Skład Orzekający RIO w Warszawie wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej  na 2008 rok wraz  z informacją  o stanie mienia komunalnego.

Po wypowiedzi Wójta, Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się do radnych o zgłaszanie uwag dotyczących projektu budżetu gminy na 2008 rok.

Jako pierwsza głos zabrała radna Alina Braulińska-Korycka, która zgłosiła wniosek formalny dotyczący wydatków wieloletnich tj. przebudowy drogi gminnej Gumowo-Sarnowo Góry.

Wniosek ten dotyczył przekazania środków finansowych pochodzących z nadwyżki budżetowej za rok 2007  na przebudowę drogi gminnej we wsi  Sarnowo Góry. Wniosek swój uzasadniła tym,     że wraz  z sołtysem po przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi mieszkańcami wsi Sarnowo Góry widzi większą potrzebę realizacji inwestycji drogowej biegnącej przez wieś Sarnowo Góry niż inwestycji drogowej Gumowo-Sarnowo Góry.

Nadmieniła,, że podczas przebudowy drogi gminnej Gumowo-Sarnowo Góry trzeba będzie wykupić działki od rolników, którzy w niewielkim stopniu korzystają z tej drogi. Natomiast dużo bardziej ruchliwa i potrzebna mieszkańcom wsi Sarnowo Góry jest droga biegnąca przy ich domostwach. Poinformowała zebranych, że ci rolnicy gotowi są przekazać niezbędne fragmenty swoich działek pod warunkiem, ze te dwie inwestycje realizowane będą jednocześnie lub najpierw zostanie wykonana droga biegnąca przez wieś Sarnowo Góry. Dlatego zaproponowała, aby w pierwszej kolejności przekazać pieniądze pochodzące z nadwyżki budżetowej na wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i przebudowę drogi Gminnej w Sarnowie Góry.

Wójt zabierając głos wyjaśnił, że w projekcie budżetu gminy zaplanowana jest kwota 3 750zł na wykonanie niezbędnych map geodezyjnych na drogę Gumowo-Sarnowo Góry. W 2008 roku    ta inwestycja nie będzie realizowana z powodu braku środków finansowych w budżecie gminy. W Gminie jest wiele dróg wymagających  przebudowy i położenia dywanika asfaltowego. Na razie wykonywana jest tylko dokumentacja projektowo-kosztorysowa, a z chwilą pozyskania środków finansowych z zewnątrz lub sprzedaży wyznaczonych działek stanowiących własność Gminy będą rozpoczynane inwestycje drogowe.

 Wójt nadmienił, że nasza Gmina nie posiada żadnych zadłużeń i nie planuje brać kredytów na realizacje planowanych przedsięwzięć.

Poinformował również, że rozumie potrzebę mieszkańców wsi Sarnowo Góry co do przebudowy drogi ale w roku 2008 inwestycja drogowa w Sarnowie Góry i inwestycja drogowa Gumowo-Sarnowo Góry nie będzie realizowana z powodu braku środków finansowych. Natomiast uważa wniosek zgłoszony przez radną Braulińską-Korycką  za jak najbardziej uzasadniony.

Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Pani Wiesława Jankowska, która stwierdziła, że członkowie komisji jednogłośnie zaakceptowali przełożony przez Wójta Gminy projekt budżetu gminy na 2008 rok. Według nich jest to budżet rozsądny zgodny z dochodami. Stwierdziła,        że do tej pory Wójt Gminy oszczędnie i rozsądnie gospodarował środkami finansowymi i ma nadzieję,     że w 2008 roku będzie podobnie.

Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury – Pani Zofia Krysiewicz, która w imieniu członków swojej  komisji jak również Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P/pożarowej i Ochrony Środowiska poinformowała zebranych, że na wspólnym posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2007 roku  członkowie komisji bez uwag przyjęli projekt budżetu gminy na 2008 rok.

Również Pan Ryszard Piórkowski – Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej  stwierdził,        że członkowie po szczegółowej analizie projektu budżetu gminy, jednogłośnie wyrazili pozytywną

 

opinię. Więcej uwag radni nie zgłosili.

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie na d przedłożonym przez radną Aliną Braulińską - Korycką wnioskiem formalnym dotyczącym przebudowy drogi gminnej we wsi  Sarnowo Góry. Głosowało 13 radnych obecnych na sali.

 „Za” przyjęciem wniosku głosowało 2 radnych

„przeciw” – 11 radnych. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wniosek radnej Braulińskiej Koryckiej został odrzucony większością głosów.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały Nr 62/XI/2007 Rady Gminy   w Dzierzążni w sprawie uchwalenia budżetu  gminy Dzierzążnia na 2008 rok i poddała go pod głosowanie. Głosowało 13 radnych obecnych na sali.

„za” głosowało 12 radnych

„przeciw” – 0

„wstrzymało się” – 1 radna

Uchwała Nr 62/XI/2007 została przyjęta przez radnych większością głosów. Stanowi ona załącznik        do protokołu.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Agnieszka Harazińska pogratulowała Wójtowi Gminy i życzyła dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz sukcesów w pozyskiwaniu środków finansowych    z zewnątrz.

Wójt Gminy również podziękował radnym za uchwalenie budżetu gminy na 2008 rok. Nadmienił,          że opracowany  budżet gminy  w dużej mierze jest zasługą Pani Skarbnik Gminy.

Poinformował, że główne zadania planowane do realizacji w 2008 roku zostaną wykonane, a inne   w latach następnych. Jest przekonany, że rok 2008 będzie bogaty w inwestycje na terenie Gminy.

 

Ad pkt  4         W tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Pani Skarbnik - Grażynie Zawłockiej, która przedstawiła radnym projekt Uchwały Nr 63/XI/2007 Rady Gminy w Dzierzążni   w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały przedstawia zwiększenie i zmniejszenie dochodów budżetowych.

Dział 600 zwiększono o kwotę 5 400zł – przyznanie przez firmę ubezpieczeniową odszkodowania za uszkodzona wiatę przystankową w Wierzbicy Pańskiej.

Dział 754 zwiększono o kwotę 2 000zł  na zakup 20 kompletów ubrań ochronnych dla OSP Nowe Sarnowo i OSP Wierzbica Pańska.

Dział 801 – zwiększono o kwotę 8 081zł – sfinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dział 852 – zmniejszono dotacje o kwotę 65 000zł , natomiast dział 852 zmniejszono dotację o kwotę 300zł, a w dziale 852 zmniejszono dotacje o kwotę 3 000zł – nadwyżka środków na realizację programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Ogółem dokonano zwiększenia o kwotę 15 481zł a zmniejszenia o kwotę 68 300zł.

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu gminy przedstawia zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetowych. W dziale 710  dokonano zwiększeń na zakup oleju opałowego, zakupu materiałów i wyposażenia, natomiast dokonano zmniejszenia wydatków na zakup papieru do ksero i wynagrodzenia bezosobowe.

Ponadto w działach 010, 710, 801, 852 i 854 dokonano przesunięć środków finansowych na inne brakujące paragrafy.

Załącznik Nr 3 i załącznik Nr 4 przedstawiają dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku.

Natomiast Załącznik r 5 przedstawia zadania inwestycyjne w 2007 roku dotyczące przebudowy dróg:     w Pomianowie, Nowe Kucice-Korytowo, Wierzbica Pańska-Skołatowo, Gumino, Podmarszczyn, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg w Kucicach, Gumowo-Sarnowo Nowe, Pomianowo Dzierki. Ponadto zakup komputerów, wiaty przystankowej zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy, samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Dzierzążnia, termoizolacja i remont budynku  oraz wielofunkcyjne boisko  przy szkole w Nowych Kucicach oraz ogrodzenie szkoły i zakup monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Dzierzążni.

Łączne koszty finansowe w/w inwestycji wyniosły 2 145 330zł.

Radni żadnych pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłosili, zatem Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały Nr 63/XI/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian            w budżecie gminy na 2007 rok i poddała go pod głosowanie. Głosowało 13 radnych obecnych na sali.. Uchwała Nr 63/XI/2007 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt  5 i 6         W tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Wójtowi Gminy, który przedstawił radnym projekt Uchwały Nr 63/XI/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia oraz projekt Uchwały Nr 65/XI/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania   i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Wójt nadmienił, ze organ prowadzący szkołę jest zobowiązany określić w regulaminie wysokość poszczególnych składników wynagrodzenia na okres od 01 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego. Regulacje zawarte w nowym regulaminie są takie same jak w roku ubiegłym, nie ma żadnych nowych zapisów.

Podobnie jest w przypadku przyznawania dodatków mieszkaniowych nauczycielom. Nie ma żadnych nowych zapisów ani zmian dotyczących kwoty przyznawanych dodatków. Są one zgodne z art. 54     ust 1,3,7 ustawy – Karta Nauczyciela.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr 64/XI/2007 oraz projekt Uchwały Nr 65/XI/2007 Rady Gminy w Dzierzążni i poddała je pod głosowanie. Zarówno Uchwała Nr 64/XI/2007 jak  i Uchwała Nr 65/XI/2007 zostały przyjęte jednogłośnie przez 13 radnych obecnych na sali.

Uchwały wraz z załącznikami stanowią załącznik do protokołu.

 

 

Ad pkt  7         W tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Wójtowi Gminy,  który przedstawił radnym projekt Uchwały Nr 66/XI/2007 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz odpłatności za posiłki przygotowane w tej stołówce.

Wójt wyjaśnił, że na podstawie art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572), organ prowadzący szkoły, zobowiązany jest ustalić zasady korzystania ze stołówki szkolnej oraz odpłatności za posiłki przygotowane w tej stołówce. Zgodnie   z art. 67a ust. 3 ustawy o systemie oświaty, opłata wnoszona za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej stanowi koszt surowca tzw. „wsad do kotła". Ustalona przez organ prowadzący szkołę cena za obiady dla nauczycieli i pracowników obejmuje całość kosztów przygotowania posiłku. Obejmują one: koszty tzw. „ wsadu do kotła", wydatki na płace wraz z pochodnymi osób zatrudnionych przy przygotowaniu i wydaniu posiłków, a także koszty mediów- tj. wody, ścieków, prądu, gazu oraz inne wydatki, w tym koszty sfinansowania zakupu składników majątkowych    i wydatki na sfinansowanie zamawianych na rzecz stołówki-usług (np. usług remontowych i innych).

Nadmienił, że zestawienie ww. wydatków dało podstawę do ustalenia kosztu przygotowania jednego posiłku dla uczniów 2,50 zł., zaś dla nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół w Dzierzążni 5zł.        Radni żadnych pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłosili, zatem Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały Nr 66/XI/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz odpłatności za posiłki przygotowane w tej stołówce i poddała go pod głosowanie. Głosowało 13 radnych obecnych na sali.

Uchwała Nr 66/XI/2007 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt  8         W tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Pani Reginie Sobczeńskiej – Kierownikowi GOPS w Dzierzążni,  która przedstawiła radnym projekt Uchwały Nr 67/XI/2007 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 jako część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Dzierzążnia. Pani Kierownik wyjaśniła, ze program przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości   i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi. Celem tego programu jest przede wszystkim niedopuszczanie   do powstawania problemów alkoholowych, podnoszenie poziomu wiedzy o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz pomoc społeczna i prawna dla „ofiar tego zjawiska. Określone w GPPiRPA formy zlecania zadań będą finansowane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczonych w budżecie gminy na jego realizację.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje wypoczynek letni dla dzieci,   z rodzin w których występują problemy alkoholowe czy przemoc, organizowane są w szkołach spektakle profilaktyczne, rozdawane materiały informacyjne o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i jego skutkom.

Radni żadnych pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłosili.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały Nr 67/XI/2007 Rady Gminy w Dzierzążni        w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych        na rok 2008 jako część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Dzierzążnia.i poddała go pod głosowanie. Głosowało 13 radnych obecnych na sali.

Uchwała Nr 67/XI/2007 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu

 

Ad pkt  9         W tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy ponownie oddała głos Pani Reginie Sobczeńskiej – Kierownikowi GOPS w Dzierzążni,  która przedstawiła radnym projekt Uchwały           Nr 68/XI/2007 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii na 2008 rok stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  na terenie gminy Dzierzążnia.

 Pani Kierownik nadmieniła, że na dzień dzisiejszy na terenie Gminy Dzierzążnia nie ma zjawiska narkomanii. Nie zwalnia to jednak Gminy z obowiązku zapobiegania powstaniu tego zjawiska i dlatego został opracowany Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Określone w w/w Programie zadania  będą finansowane również z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczonych w budżecie gminy na jego realizację.

Radni żadnych pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłosili.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały Nr 68/XI/2007 Rady Gminy w Dzierzążni   w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Dzierzążnia.i poddała go pod głosowanie. Głosowało 13 radnych obecnych na sali.

Uchwała Nr 68/XI/2007 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

 

Ad pkt  10         O omówienie projektu Uchwały Nr 69/XI/2007 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzążni, Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Reginę Sobczeńską – Kierownika GOPS.

Pani Kierownik wyjaśniła, że z dniem 7 sierpnia 2005 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. Nr 146, póz. 1222 z późn. zm. /.

Przepisy Rozporządzenia nakładają na Radę Gminy obowiązek ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy.

Biorąc pod uwagę możliwości finansowe jednostki organizacyjnej - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - wnioskuję o ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii wynagrodzenia dla pracowników tej jednostki w wysokości 1.000 zł miesięcznie.

Wójt Gminy zabierając głos poinformował zebranych, że poprzednia uchwała była podjęta w 2004 roku. W związku ze zmianami wynagrodzeń przez te lata jak również planowanych na rok 2008 , zachodzi konieczność zmiany najniższego wynagrodzenia celem realizacji uchwały budżetowej.

Radni żadnych pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłosili.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały Nr 69/XI/2007 Rady Gminy                         w Dzierzążni w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzążni i poddała go pod głosowanie. Głosowało 12 radnych.

Uchwała Nr 69/XI/2007 została przyjęta jednogłośnie przez 12 radnych i stanowi załącznik    do protokołu.

 

Ad pkt  11        W tym punkcie jako pierwsza głos zabrała radna Alina Braulińska-Korycka, która zwróciła się do Wójta z zapytaniem - w jakiej gazecie był ogłoszony przetarg dotyczący sprzedaży działki w Dzierzążni (po GS „SCH”) oraz działki w Nowych Kucicach (po SKR)?

Na powyższe odpowiedzi udzieliła Pani Aldona Kowalska  - inspektor ds. gospodarki gruntami, działalności gospodarczej i ochrony środowiska poproszona o przybycie na obrady Sesji Rady Gminy.

Wyjaśniła, że w/w przetarg został ogłoszony w „Panoramie Firm” – jest to ogólnopolski spis instytucji wraz z wykazem działek przeznaczonych do sprzedaży, ponadto w gazecie lokalnej „Płońszczak-Press”, na portalu internetowym Gminy Dzierzążnia oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Niestety nikt zainteresowany nie złożył oferty kupna w związku z czym przetarg, który odbył się w dniu     7 grudnia 2007 roku  został zakończony wynikiem negatywnym.

Cena działki w Dzierzążni wynosiła 311 398zł + podatek VAT.

Radna Braulińska-Korycka ponownie zwróciła się do Wójta z pytaniem, co dalej Wójt planuje   w związku ze sprzedażą działek w Dzierzążni i w Nowych Kucicach i dlaczego w żadnym Dzienniku Ogólnokrajowym nie ogłoszono przetargu na sprzedaż w/w działek?

Wójt wyjaśnił, że „Panorama Firm” jest ogólnopolskim wydawnictwem, ale na przyszłość postara się ogłaszać przetargi na sprzedaż nieruchomości i działek również w innych dziennikach ogólnokrajowych, natomiast nie zamierza obniżać cen planowanych do sprzedaży działek gdyż umiejscowione są one w dość atrakcyjnym dla potencjalnych inwestorów miejscach.

Poinformował Wójt wszystkich zebranych, że do końca roku 2007 wszystkie stare dowody osobiste tracą ważność, a w naszej Gminie blisko 140 osób nie złożyło jeszcze wniosku o wymianę dowodu osobistego. Poprosił sołtysów aby poinformowali w swoich sołectwach wszystkie osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku żeby do 31 grudnia zgłosiły się do Urzędu Gminy.

Przypomniał też, że z dniem 01 grudnia 2007 roku obowiązki kierownika SG ZOZ w Dzierzążni pełni Pani Aleksandra Paszkowska – lekarz rodzinny, pulmonolog. Na razie jest tylko jeden lekarz i mogą być pewne trudności w przyjmowaniu pacjentów, ale po Nowym Roku zostanie zatrudniony drugi lekarz i praca w Ośrodkach Zdrowia w Dzierzążni i w Kucicach wróci do normy.

 

Innych głosów i uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Protokółowała

 

Alina Bieglecka

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-01-04 14:27:00
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-04 14:27:00
  • Liczba odsłon: 862
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267053]

przewiń do góry