Zobacz podgałęzie

Protokół z XLI  sesji Rady Gminy w Dzierzążni,

               która odbyła się w dniu 3 lutego 2023 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pana

 Krzysztofa Zimnego - przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

Ad pkt 1 Otwarcie XLI Sesji Rady Gminy

Obrady rozpoczęły się o godzinie 10.00 a zakończyły o godzinie 12.00. Pan przewodniczący otworzył obrady XLI sesji Rady Gminy. Powitał przybyłych na obrady radnych – lista obecności jako załącznik do protokołu,  Wójta Gminy – Pana Adama Sobieckiego, Skarbnika Gminy – Panią Beatę Łukasiewicz, Sekretarza Gminy - Panią Monikę Konczewską, kierownika GOPS – Panią Katarzynę Najechalską,  Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej - Panią Paulinę Traczyk,  Dyrektora  Szkoły Podstawowej w  Dzierzążni – Panią Beatę Garlej, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach - Panią Joannę Opolską-Lisińską, Panią Mecenas - Danielę Nastaszyc, Radnego Powiatowego – Pana Mirosława Opolskiego, sołtysów oraz Kierownika Powiatowego Zespołu  Doradztwa Rolniczego Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku -  Panią Małgorzatę Niemirską.

Stwierdził quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał - na stan 15 radnych obecnych było 14 według listy obecności załączonej do protokołu.

Stan na 15 radnych - obecnych 14 według listy obecności załączonej do protokołu, czyli liczba odpowiednia do podejmowania prawomocnych uchwał. Głosowanie odbyło się za pomocą elektronicznego systemu.

Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny poinformował, że radni otrzymali porządek obrad, następnie zapytał czy są pytania do porządku obrad, pytań nie było i przeszedł do jego realizacji.

 1. Otwarcie XLI Sesji Rady Gminy
 2. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy
 3. Wystąpienia i zapytania
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
 5. Podjęcie Uchwały Nr 304/XLI/2023 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie zarządzenia wyborów do jednostek pomocniczych Gminy
 6. Podjęcie Uchwały Nr 305/XLI/2023 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków  stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2024
 7. Podjęcie Uchwały Nr 306/XLI/2023 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia stawki za 1 km  przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców do szkół i placówek oświatowych
 8. Podjęcie Uchwały Nr 307/XLI/2023 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie podwyższenia  kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego  w formie świadczenia pieniężnego  na zakup posiłku lub produktów żywnościowych w celu udzielenia  wsparcia  w ramach wieloletniego programu rządowego ,,Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019- 2023 
 9. Podjęcie Uchwały Nr 308/XLI/2023 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek  w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023.
 10. Podjęcie Uchwały Nr 309/XLI/2023 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej o nr ewidencyjnym nr. 47 położonej w miejscowości  Dzierzążnia
 11. Podjęcie Uchwały Nr 310/XLI/2023 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej
 12. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 rok
 13. Wolne wnioski i informacje
 14.  Zamknięcie obrad XLI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

 

Ad 2. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy

Prowadzący obrady - Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że osobiście zapoznał się  w całości z protokołem XL Sesji Rady Gminy w Dzierzążni i zawnioskował o przyjęcie go bez odczytania.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 grudnia 2022 roku.

Radni przyjęli Protokół z XL Sesji bez odczytania jednogłośnie.

 

 • Bartold Krzysztof          - jestem za
 • Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 • Jankowska Wiesława    - jestem za
 • Kawecka Iwona            - jestem za
 • Machnacki Andrzej       - jestem za
 • Maliszewski Konrad      - jestem za
 • Pawlak Radosław         - jestem za
 • Piórkowski Ryszard      - jestem za
 • Rydzewska Ewa           - jestem za
 • Siedlecka Janina          - jestem za
 • Sepetowski Dariusz      - jestem za
 • Turkowska Teresa        - jestem za
 • Wróblewski Mariusz      - jestem za
 • Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 14 głosach „za”, brak głosów „przeciwnych” oraz brak głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z XL Sesji Rady Gminy w Dzierzążni z dnia  28 grudnia 2022 roku.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 3. Wystąpienia i zapytania.

            Pan Przewodniczący oddał głos pani Kierownik Powiatowego Zespołu  Doradztwa Rolniczego Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Płońsku Małgorzacie Niemirskiej. Pani Niemirska podziękowała za możliwość zabrania głosu i powiedziała, że od 2023 roku czeka nas wiele wyzwań związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych w ramach nowej wspólnej polityki rolnej i planu strategicznego na lata 2023-2027.

             Ośrodek Doradztwa jest zobligowany do pomocy rolnikom zarówno w kwestiach pozyskiwania funduszy jak i przede wszystkim informacyjnych. Od roku 2023 wprowadzane są istotne zmiany w systemie płatności bezpośrednich, które będą przyznawane na nowych zasadach i wiele tych zasad jest bardzo rygorystycznych i związanych z dodatkowymi wymogami jakie rolnicy muszą ponieść. Płatności i system przyznawania płatności będzie zmieniony, żeby te płatności otrzymać trzeba będzie poświęcić trochę uwagi i zaangażowania ze strony rolników. W każdej gminie będą organizowane szkolenia dotyczące tych systemów płatności. Na terenie Gminy Dzierzążnia takie szkolenie odbędzie się 17 marca. Pani Adrianna Krajewska, która opiekuje się Gminą Dzierzążnia będzie organizowała to szkolenie, a Państwu sołtysom rozdała ulotki, żeby przekazali tą informację mieszkańcom wsi. Jeżeli ktoś potrzebuje uzyskać wcześniej taką informację, to pierwsze szkolenie odbędzie się w Poświętnem w Centrum Edukacyjnym 24 lutego o godz.10:00. Te szkolenia organizowane są razem z Agencją, żeby ta wiedza była jak najbardziej rzetelna i pomocna. System płatności będzie składał się z dwóch elementów, będzie system warunkowości, który będzie systemem podstawowym, natomiast dodatkowe płatności jakie można sobie wypracować to będą takie dobrowolne praktyki, tzw. Eko schematy i na tych szkoleniach będzie mówione na czym to polega i jak te fundusze pozyskać. W budżecie finansowym jest coraz mniej środków, a coraz więcej osób, żeby z nich skorzystać, więc trzeba się rzetelnie przygotować, aby od tego roku można było te finanse w swoich gospodarstwach w jakiś sposób poprawić przy tych wzrostach kosztów jakie są aktualnie, żeby te nasze gospodarstwa utrzymywały się na odpowiednim poziomie.

            Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Płońsku serdecznie zaprasza na szkolenia. Pani Krajewska w Gminie Dzierzążnia służy pomocą w każdy piątek w godz. 8:00-12:00, a Ośrodek Doradztwa  w Poświętnem od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz.15:00.

            Pan Zimny podziękował pani Niemirskiej za przedstawienie bardzo ważnych informacji dla mieszkańców naszej gminy, a w szczególności rolników i oddał głos panu sołtysowi wsi Chrościn.Pan Śmigielski zapytał o zboże.

            Pani Małgorzata Niemirska odpowiedziała, że było spotkanie Komisji Europejskiej, była przedstawiona sytuacja, że zboża jest u nas bardzo dużo, jest duży eksport z Ukrainy, że rolnicy mają problemy finansowe ze względu na niską cenę i nie ma komu skupywać tego zboża.  Nie wiadomo, czy to będą jakieś rekompensaty, czy dodatek do cła. Co roku jest inna sytuacja. W zeszłym roku zyskali ci, którzy wcześniej sprzedali zboże. W tym roku zyskali Ci, kiedy cena była wyższa. Jak ktoś ma zaplecze finansowe to poczekać, a kto nie ma to sprzedać. Nie wiadomo co Ministerstwo planuje.

            Pan Zimny podziękował pani kierownik z Ośrodka w Poświętnem i zapytał czy są jeszcze jakieś pytania.

            Zgłosiła się pani Radna Jankowska i zapytała o rygorystyczne wypełnianie dokumentów.  Jeżeli rolnik wypełni dobrze te dokumenty, czy już wiadomo o ile będą zmniejszone te płatności, czy na te spotkania trzeba wcześniej dzwonić, zgłaszać się, czy wystarczy na daną godzinę jechać?

            Pani Niemirska odpowiedziała na drugie pytanie, że szkolenia są nielimitowane i każdy może przyjść i wysłuchać, i nie trzeba się zapisywać, ponieważ są to szkolenia otwarte.

Odnośnie pierwszego pytania, to rolnicy mogą liczyć na pewno na płatności podstawowe. Kiedyś było tzw. JPO, teraz to będzie tzw. podstawowa płatność obszarowa na poziomie ok. 116 EURO. Oprócz tego mogą liczyć na płatność dodatkową około 40 EURO do powierzchni 30 ha, ewentualnie młody rolnik ok. 60 EURO do hektara, i płatności do produkcji na poziomie jak było do tej do poziomu buraka, truskawki, krowy mleczne, bydło, ziemniak skrobiowy. Reszta to są płatności Eko schematy,               w zależności z jakiego Eko schematu rolnicy skorzystają to zależy od ich wyboru. Eko schematy to są takie praktyki bardzo pro środowiskowe, które będą regenerowały dodatkowe prace, dodatkowe zobowiązania, a za to będą te płatności wyższe. Podstawa to 116 EURO minimum. Ten rok będzie taki przejściowy i nie będą naliczane kary.

Pan Przewodniczący podziękował pani Małgorzacie Niemirskiej za przybycie na sesję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.

Pytań nie było i przystąpiono do dalszej części obrad.

 

Ad 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

Wójt Gminy Dzierzążnia - Pan Adam Sobiecki powitał wszystkich na obradach sesji Rady  Gminy i przedstawił informację z pracy i prowadzonej działalności międzysesyjnej.

Powiedział, że ostatnia sesja była 28 grudnia 2022 r., to było zakończenie roku, czyli  kończenie wszystkich umów i zawieranie nowych umów na następny rok, a także przygotowywanie się do realizacji nowych zadań, które mogą być dofinansowane w tym roku.

Najważniejsze działania od ostatniej sesji z dnia 28 grudnia 2022 r. jakie uczyniono  w urzędzie:

-  w dniu 4-9 stycznia Wójt przeprowadził spotkania z mieszkańcami następujących sołectw: Sarnowo Góry, Wierzbica Szlachecka, Nowe Gumino, Sadkowo, Rakowo, Korytowo, Pomianowo, na których były podjęte uchwały konieczne do złożenia wniosku w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Jest to ostatnie 7 sołectw, które mogą zakwalifikować się do tego programu. Pozostałe sołectwa już skorzystały z tego programu Mazowieckich Instrumentów Aktywizacji Sołectw  i były tam realizowane różne zadania.

- w dniu 24 stycznia Wójt uczestniczył w obradach Gminnej Rady Seniorów, na której został poruszony temat na złożenie dwóch wniosków na dofinansowanie działań Rady Seniorów w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rady Seniorów. Te zadania, tak jak Urząd Marszałkowski ogłasza i będzie ogłaszał, będzie jeszcze więcej, także będą to działania  z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, z działaniami sportowymi, działaniami dla młodzieży i można otrzymać około 30 tys. zł. plus wkład własny Urzędy Gminy. To są dobre działania dla organizacji, bo organizacje zgłaszają tylko projekt, pomysł, a całą realizacją zajmuje się Urząd Gminy łącznie  z właściwym wydatkowaniem tych środków i ich rozliczeniem.

-  w dniu 26 stycznia odbyło się spotkanie z Prezesami sześciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z firmą, która chce uczestniczyć w pozyskaniu i montażu paneli fotowoltaicznych na budynkach zarządzanych przez te jednostki. Jesteśmy po wstępnych rozmowach, zapoznajemy się  z tematem i będziemy składać wnioski.

- w dniu 30 stycznia została odebrana i przekazana do użytku sieć wodociągowa w Gumowie, pomimo nie sprzyjających warunków atmosferycznych, firma wykonała to, co do niej należało. Wszystkie dokumenty konieczne do użytkowania sieci zostały dostarczone.

- w dniu 30 stycznia Pan Wójt złożył wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski na remonty dróg. Wniosek dotyczy remontu odcinka drogi Gumowo - Rakowo - Kluczewo i dofinansowanie możemy otrzymać na wykonanie remontu całościowego. W planie jest założenie tzw. nakładki czterocentymetrowej i dosypanie  poboczy  i wyremontowanie tej drogi. Wartość kosztorysowa danego remontu to kwota 1,5 mln. zł.

- złożyliśmy wniosek na wykonanie przebudowy drogi w Korytowie i czekamy na informacje z Urzędu Wojewódzkiego czy nasza droga zakwalifikowała się do realizacji czy nie.

- w dniu 31 stycznia zostały dostarczone do Gminy 2 autobusy szkolne. Jest to drugie zadanie  w ramach Polskiego Ładu. Pierwsze zadanie dotyczyło wykonania modernizacji oświetlenia ulicznego w Dzierzążni i zostało rozliczone, już zapłaciliśmy, a było wyszacowane na kwotę   80 tys. zł. (40 tys. zł. Gmina i 40 tys. zł. w ramach Polskiego Ładu).

 Odebraliśmy autobusy szkolne, złożyliśmy zapotrzebowanie na środki finansowe i czekamy na odpowiedź z Banku Gospodarstwa Krajowego.

- w ramach Polskiego Ładu działamy z dokumentacją w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, dokumentacja jest na ukończeniu. Termin realizacji tego zadania jest do ukończenia w 2024 roku ale Gmina planuje zrealizować zadanie w bieżącym roku.

- w ramach Polskiego Ładu do 15 marca zostaną ogłoszone 2 przetargi:

1 - na wykonanie dróg gminnych, dotyczący trzech odcinków dróg, tj. w Kucicach, w Gumowie i w Pomianowie. Składamy dokumentację do Starostwa w celu pozwolenia na budowę.

2 - na budowę kompleksu sportowego przy szkole w Dzierzążni, jest zebrana pełna dokumentacja.

 Kolejnym zadaniem w ramach Polskiego Ładu jest budowa świetlicy wiejskiej w Kucicach, przetarg będzie ogłoszony 15 maja.

 

            Gmina posiada w ciągłej dystrybucji węgiel typu Orzech ok. 50 ton na stanie. Zamówienia   z Eko groszkiem będą realizowane pod indywidualne zamówienia jeśli zbierzemy chętnych na 25 ton.

 

            Uczestniczymy w różnych działaniach. W zeszłym tygodniu były eliminacje w Turnieju  o Puchar Ministra Administracji Macieja Wąsika, nasza drużyna, która składa się z członków strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z całej Gminy przeszliśmy do drugiej tury i w niedzielę o godz.10:00 w Baboszewie będą uczestniczyły drużyny z Jońca, Sochocina, Dzierzążni  i Państwowej Straży Pożarnej. Pan Wójt serdecznie zaprasza.

 

Pan Zimny podziękował Panu Wójtowi i zapytał, czy są jakieś pytania. Pytań nie było, więc Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji kolejnego punktu obrad.

 

Ad 5. Podjęcie Uchwały Nr 304/XLI/2023 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zarządzenia wyborów do jednostek pomocniczych Gminy.

             Pan Przewodniczący powiedział, że kończy się kadencja sołtysów jak i Rad Sołeckich zgodnie ze statutem Gminy musimy podjąć uchwałę w tej sprawie. Terminy i harmonogram zebrań na poszczególnych sołectwach Pan Wójt ustali w przerwie obrad. Wszystko było omówione szczegółowo na komisjach. Zapytał, czy Państwo Radni mają jakieś pytania.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał uchwałę pod głosowanie

 

 • Bartold Krzysztof          - jestem za
 • Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 • Jankowska Wiesława    - jestem za
 • Kawecka Iwona            - jestem za
 • Machnacki Andrzej       - jestem za
 • Maliszewski Konrad      - jestem za
 • Pawlak Radosław         - jestem za
 • Piórkowski Ryszard      - jestem za
 • Rydzewska Ewa           - jestem za
 • Siedlecka Janina          - jestem za
 • Sepetowski Dariusz      - jestem za
 • Turkowska Teresa        - jestem za
 • Wróblewski Mariusz      - jestem za
 • Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 14 głosach „za”, brak głosów „przeciwnych” oraz brak głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 304/XLI/2023 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zarządzenia wyborów do jednostek pomocniczych Gminy.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 6. Podjęcie Uchwały Nr 305/XLI/2023 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków  stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2024.

            Pan Zimny powiedział, że uchwała również była szczegółowo omówiona na komisjach, jak co roku musimy podejmować uchwałę w tej sprawie, aczkolwiek stanowisko Radych i Pana Wójta w tej sprawie było jednogłośne. Pan przewodniczący oddał głos Panu Wójtowi. Pan Sobiecki zwrócił się do sołtysów, którzy są sołtysami od dawna, że kiedyś były takie fundusze sołeckie po wioskach i z tych funduszy przeważnie były żwirowane drogi, i one w niektórych gminach nadal funkcjonują. My tego nie wyodrębniamy, bo w naszym budżecie gminy musielibyśmy przyblokować ok. 400 tys. zł. na realizację tych działań, a tam też są potrzebne uchwały, zebrania i taka dokumentacja, żeby te pieniądze pozyskiwać. Pan Wójt wyjaśnił, że jest taki program MIAS, który był realizowany na każdej wsi  w naszej gminie, tam, gdzie były budynki, świetlice, miejsca, gdzie można było inwestować. Przeważnie pieniądze były wydatkowane przy świetlicach, robiono doświetlenie miejscowości ale wszędzie jest wkład własny.

Pan Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy Państwo Radni mają pytania do uchwały.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 • Bartold Krzysztof          - jestem za
 • Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 • Jankowska Wiesława    - jestem za
 • Kawecka Iwona            - jestem za
 • Machnacki Andrzej       - jestem za
 • Maliszewski Konrad      - jestem za
 • Pawlak Radosław         - jestem za
 • Piórkowski Ryszard      - jestem za
 • Rydzewska Ewa           - jestem za
 • Siedlecka Janina          - jestem za
 • Sepetowski Dariusz      - jestem za
 • Turkowska Teresa        - jestem za
 • Wróblewski Mariusz      - jestem za
 • Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 14 głosach „za”, brak głosów „przeciwnych” oraz brak głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 305/XLI/2023 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie  nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2024.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 7. Podjęcie Uchwały Nr 306/XLI/2023 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia stawki za 1 km  przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców do szkół i placówek oświatowych.

            Pan Przewodniczący poprosił Pana Wójta o omówienie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci  i młodzieży.

            Pan Sobiecki powiedział, że już Państwo Radni dyskutowali nad projektem tej uchwały  i że chce przedstawić Państwu Sołtysom, że zmieniła się ustawa odnośnie prawa oświatowego                     i rozporządzenia sprawy warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych, samochodów osobowych, które służą rodzicom do dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych. Do tej pory było tak, że Gmina wypłacała pieniądze, jeśli ustaliła cenę paliwa jaka funkcjonuje np. u nas w Gminie i była podejmowana taka uchwała, i mogliśmy wpisać tą stawkę do umowy podpisywanej we wrześniu, na podstawie której Gmina zwraca koszty. Po zmianie ustawy okazało się, że  wzrosły stawki. Określa się stawkę za 1 km  przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców w wysokości dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm³- 0,89 zł , a dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³- 1,15 zł.

 Pan Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi za omówienie uchwały i zapytał, czy Państwo Radni mają pytania do uchwały.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 

 • Bartold Krzysztof          - jestem za
 • Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 • Jankowska Wiesława    - jestem za
 • Kawecka Iwona            - jestem za
 • Machnacki Andrzej       - jestem za
 • Maliszewski Konrad      - jestem za
 • Pawlak Radosław         - jestem za
 • Piórkowski Ryszard      - jestem za
 • Rydzewska Ewa           - jestem za
 • Siedlecka Janina          - jestem za
 • Sepetowski Dariusz      - jestem za
 • Turkowska Teresa        - jestem za
 • Wróblewski Mariusz      - jestem za
 • Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 14 głosach „za”, brak głosów „przeciwnych” oraz brak głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr 306/XLI/2023 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia stawki za 1 km  przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców do szkół i placówek oświatowych.

 

Ad 8. Podjęcie Uchwały Nr 307/XLI/2023 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych w celu udzielenia  wsparcia  w ramach wieloletniego programu rządowego ,,Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019 - 2023.

 

             Pan Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do kolejnego punktu obrad dotyczącego uchwały dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego ,,Posiłek w szkole i w domu''. O zabranie głosu poprosił Panią kierownik GOPS Katarzynę Najechalską.

            Pani kierownik poinformowała, że stosownie do art.8 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego. Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od  1 stycznia 2022 r. kwoty te wynoszą  776 zł.  dla samotnie gospodarującej oraz 600 zł. na osobę  w rodzinie. Uchwałą Rady Ministrów nr 264 z dnia 28 grudnia 2022 r. została zmieniona uchwała  w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu'' na lata   2019 - 2023, która przewiduje udzielenie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku i żywności osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium dochodowego o których mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. do kwoty 1552 zł. dla osoby samotnej oraz 1200 zł. dla osoby w rodzinie. Zgodnie z art.8 ust.2 ustawy o pomocy społecznej Rada Gminy w drodze uchwały może podwyższyć kwotę kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej i na osobę w rodzinie uprawniającego do zasiłku okresowego i celowego. Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi objęcie pomocą większej grupy odbiorców, którzy dotychczas korzystali ze wsparcia w ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania w latach 2019 - 2023 o niskich dochodach z niepełnosprawnościami i w podeszłym wieku.

 Pan Zimny podziękował pani kierownik GOPS i zapytał czy Państwo Radni mają pytania.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 • Bartold Krzysztof          - jestem za
 • Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 • Jankowska Wiesława    - jestem za
 • Kawecka Iwona            - jestem za
 • Machnacki Andrzej       - jestem za
 • Maliszewski Konrad      - jestem za
 • Pawlak Radosław         - jestem za
 • Piórkowski Ryszard      - jestem za
 • Rydzewska Ewa           - jestem za
 • Siedlecka Janina          - jestem za
 • Sepetowski Dariusz      - jestem za
 • Turkowska Teresa        - jestem za
 • Wróblewski Mariusz      - jestem za
 • Zimny Krzysztof            - jestem za

Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 307/XLI/2023 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych w celu udzielenia  wsparcia  w ramach wieloletniego programu rządowego ,,Posiłek w szkole                i w domu'' na lata 2019 - 2023.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 9. Podjęcie Uchwały Nr 308/XLI/2023 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem  ,, Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023.

 

      Następnie Pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad dotyczącego uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim  rządowym programem ,, Posiłek w szkole i w domu’’, prosząc o zabranie głosu panią Najechalską.

            Pani kierownik GOPS powiedziała, że ustanowiony uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia  15 października 2018 r. wieloletni rządowy program ,, Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023 zmieniony uchwałą nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. przewiduje m.in. udzielenie pomocy w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym kryterium dochodowe wysokości 200% kryterium o których mowa w art. 8 ustawy                o pomocy społecznej, tj. do kwoty 1552 zł. dla osoby samotnej oraz 1200 zł. dla osoby w rodzinie.  Zgodnie z art.96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej  wydatki na zasiłki i pomoc rzeczową podlegają zwrotowi jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kryterium dochodowe. Zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej  Rada Gminy określa zasady zwrotu wydatków, zaświadczenia z pomocy społecznej będącej w zakresie zadań własnych. Przyjęcie tej uchwały pozwoli na udzielenie wsparcia w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego  w postaci produktów żywnościowych w szczególności osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym bez konieczności zwrotu części lub całości udzielonej pomocy. Konieczność zwrotu wynika wprost   z art. 41 ust. o pomocy społecznej mówiącego, że w przypadku przyznania zasiłku osobo  o dochodach przekraczającym kryterium dochodowe podlegają one zwrotowi.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 

 • Bartold Krzysztof          - jestem za
 • Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 • Jankowska Wiesława    - jestem za
 • Kawecka Iwona            - jestem za
 • Machnacki Andrzej       - jestem za
 • Maliszewski Konrad      - jestem za
 • Pawlak Radosław         - jestem za
 • Piórkowski Ryszard      - jestem za
 • Rydzewska Ewa           - jestem za
 • Siedlecka Janina          - jestem za
 • Sepetowski Dariusz      - jestem za
 • Turkowska Teresa        - jestem za
 • Wróblewski Mariusz      - jestem za
 • Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 308/XLI/2023 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 10. Podjęcie Uchwały Nr 309/XLI/2023 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej o nr ewidencyjnym nr. 47 położonej w miejscowości  Dzierzążnia.

 

Pan Zimny przekazał głos Panu Wójtowi, który przedłożył pod rozwagę Rady Gminy wniosek na wyrażenie zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości  o pow. 0,6 arów położonej w miejscowości Dzierzążnia. Wpłynął wniosek do Wójta Gminy o rozwagę, czy istnieje możliwość sprzedaży danej nieruchomości. Pan Sobiecki akceptuje ten wniosek i prosi  o wyrażenie zgody na sprzedaż tej nieruchomości, ponieważ ta nieruchomość jest nieużytkowana przez Gminę i nie ma ograniczeń prawnych do sprzedaży.

 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny dla formalności zapytał, czy są pytania do uchwały.

 Pytań nie zgłoszono, więc Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 •  Bartold Krzysztof         - jestem za
 • Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 • Jankowska Wiesława    - jestem za
 • Kawecka Iwona            - jestem za
 • Kokosińska Iwona         - jestem za
 • Maliszewski Konrad      - jestem za
 • Piórkowski Ryszard      - jestem za
 • Rydzewska Ewa           - jestem za
 • Siedlecka Janina          - jestem za
 • Sepetowski Dariusz      - jestem za
 • Turkowska Teresa        - jestem za
 • Wróblewski Mariusz      - jestem za
 • Zimny Krzysztof            - jestem z

Przy 14 głosach „za”, braku (0) głosów „przeciwnych” oraz braku (0) głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie przyjęła Podjęcie Uchwały Nr 309/XLI/2023 Rady Gminy w Dzierzążni                 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej o nr ewidencyjnym nr. 47 położonej   w miejscowości  Dzierzążnia.

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

  Ad 11. Podjęcie Uchwały Nr 310/XLI/2023 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

            W kolejnym punkcie obrad Pan Przewodniczący poprosił o omówienie uchwały Panią Skarbnik Beatę Łukasiewicz, która dotyczy zmiany uchwały budżetowej.

Pani Skarbnik powiedziała, że w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dzierzążnia w budżecie Gminy dokonuje się następujących zmian:

- w dochodach bieżących w dziale 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz   w związku z wytycznymi Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania klasyfikacji budżetowej  przeniesiono plan dochodów z działu 853 do działu 400, tj. dział, który dotyczył sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych w kwocie 600 tys. zł.

- w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadza się środki z funduszu pomocy na zadanie związane  z nadaniem nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w kwocie 14,62 zł.

- w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przenosi się do działu 400 kwotę 600 tys. zł. w związku z legacją zadań związanych z wypłatą dodatku energetycznego wprowadza się środki z funduszu przeciwdziałania covid na finansowanie tego zadania w kwocie 1020 zł.

Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 23 702 234,62 zł. w tym dochody bieżące stanowią 15 299 465,62 zł.  Natomiast dochody majątkowe stanowią 8 402 769 zł.

 Wydatki.

W wydatkach bieżących w dziale 400 przeniesiono plan wydatków z działu 853 do działu 400 i przeniesiono tutaj kwotę 575 tys. zł.

-  w dziale 750 administracja publiczna w rozdziale 75023 przenosi się z działu 853 kwotę 25 tys. zł.  na zapłatę VAT od sprzedaży węgla,  przenosi się do działu 905 kwotę 35 tys. zł. na realizację zadań w ramach programu czyste powietrze i rozdział 75095 przenosi się kwotę 600 zł. z paragrafu 4300 do paragrafu 20910  i  4560  na zwrot dotacji.

- w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się środki na wypłatę w kwocie 14,62 zł.

- w dziale 801 oświata i wychowanie przenosi się w ramach działu łączną kwotę 48 665 zł. z tego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 3 tys. zł., na ubezpieczenie nowych autobusów szkolnych i rejestrację 17 tys. zł., na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej reorganizacji nauki  i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych   i innych formach wychowania przedszkolnego 23 665 zł., na dodatkowe wynagrodzenie roczne  5 tys. zł.

- w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przenosi się do działu 400 kwotę 575 tys. zł. i do działu 750 administracja publiczna kwotę 25 tys. zł. na zapłatę VAT od sprzedaży węgla i na wypłatę 1020 zł. dodatku elektrycznego 

- w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się środki na realizację tego zadania w kwocie 35 tys. zł.

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 26 102 234,62 zł., w tym wydatki bieżące stanowią 14 992 893,62 zł., natomiast wydatki majątkowe wynoszą 11 109 341 zł. Wynik budżetu jak wcześniej ustalono jest bez zmian.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 • Bartold Krzysztof         - jestem za
 • Gołębiewski Ryszard   - jestem za
 • Jankowska Wiesława   - jestem za
 • Kawecka Iwona           - jestem za
 • Kokosińska Iwona        - jestem za
 • Maliszewski Konrad     - jestem za
 • Piórkowski Ryszard     - jestem za
 • Rydzewska Ewa          - jestem za
 • Siedlecka Janina         - jestem za
 • Sepetowski Dariusz     - jestem za
 • Turkowska Teresa       - jestem za
 • Wróblewski Mariusz     - jestem za
 • Zimny Krzysztof           - jestem za

 

Przy 14 głosach „za”, braku (0) głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy podjęła uchwałę Nr 310/XLI/2023 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 12.  Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 rok.

 

W punkcie 12, Pan Zimny poprosił Pana Wójta o przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 rok.

Pan Wójt przedstawił sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli zgodnie  z art. 30a ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela Wójt Gminy Dzierzążnia przedkłada w załączeniu, sprawozdanie za 2022 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia. Pan Sobiecki powiedział, że Państwo Radni zapoznali się z tabelą i poinformował, że wynagrodzenia spełniają wszystkie wymagania, nie ma tak stanowionych wynagrodzeń, które by powodowały to, że musiałaby być dokonana dopłata tzw. Czternastka, tak to jest realizowane. Np. liczba średnich etatów nauczycieli stażystów od 1 stycznia do 30 kwietnia to było 4,03 , od 1 maja do 31 sierpnia – 3,89, nauczycieli mianowanych od 1 września do 31 grudnia było 7,22 etatu,  nauczycieli dyplomowanych od 1 stycznia do 30 kwietnia 22,02 etatu. Jeśli ktoś chciałby szczegółowo zapoznać się, to można w referacie oświaty, panie dyrektor mogą udzielić informacji. Pan Wójt powiedział, że gospodarka odnośnie wynagrodzeń jest racjonalna i właściwa.

Pan Przewodniczący podziękował Panu Wójtowi za przedstawienie sprawozdania i zapytał czy są pytania. Pytań nie był, więc przeszedł do następnego punku obrad.

 

Ad 13. Wolne wnioski i informacje.

Wobec braku wolnych wniosków i informacji  przystąpiono do dalszej części obrad.

 

Ad 14. Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Krzysztof Zimny podziękował wszystkim obecnym za udział w sesji oraz zamknął obrady XLI sesji Rady Gminy w Dzierzążni o godz.12:00.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Uchwały dostępne na stronie BIP, w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Dzierzążni.

Transmisja z sesji Rady Gminy w Dzierzążni dostępna jest w serwisie YouTube.

 

Protokołowała:                                                            

Bożena Jabłkowska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-02-07 15:19:24
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-04-13 14:31:10
 • Liczba odsłon: 330
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269774]

przewiń do góry