Uchwała Nr 21/III/2006

  Rady Gminy w Dzierzążni

  z   dnia 28 grudnia 2006 roku

 

w sprawie wyłonienia kandydatury do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej   w Płońsku

 

         Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym ( (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591;Dz. U. z 2002r Nr 23 poz. 220,   Nr 62, poz.558, Nr 113, poz 984, Nr 153,    poz. 1271, Nr 214, poz 1806; Dz. U. z 2003r Nr 80, poz 717, Nr 162, poz 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055,   Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz.U.z 2005r. Nr 172, poz 1441, Nr 175, poz 1457; Dz.U. z 2006r.   Nr 17 poz. 128,   Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337 ) w związku z art. 45 ust 1 pkt 2 lit b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 91, poz.408 z 1991 roku z póź. zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

 

                                                        § 1

  Przedstawicielem Gminy Dzierzążnia w Radzie Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku ustanawia Pana Mirosława Opolskiego – Wójta Gminy.

 

                                                        § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy.

 

                                                        § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

 

                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                    mgr Agnieszka Harazińska

 

 

Uchwała Nr 20/III/2006

Rady Gminy w Dzierzążni

  z dnia 28 grudnia 2006 roku

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 

 

   Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;   Dz. U. z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005r . Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181. 1337) oraz art. 54 ust. 1, 3, 7 w związku z art. 91 d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz.674 Dz. U Nr 170 poz. 1218) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

   

§ 1

Ustala się Regulamin w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w brzmieniu załącznika   do uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2007 roku.

uzasadnienie

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

mgr Agnieszka Harazińska

 

UCHWAŁA Nr 19/III/2006

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 28 grudnia 2006 roku

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia.

         Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.8 i art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr   142, poz. 1591; z 2002 r.   Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; Dz. U z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz.1759; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457,   Nr 181 poz. 1337) oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela ( tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674   Dz. U. Nr 170 poz.1218) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r .w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2006 Nr 22 poz. 18; z 2006r. Dz. U. Nr 43 poz. 293) - Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

§ 1

  Ustala się regulamin wynagrodzenia określający wysokość stawek i warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego motywacyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania i wypłacania nagród w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 146/XXV/2005 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 grudnia 2005 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia.

 

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2007 roku.

uzasadnienie

   

   Przewodniczący Rady Gminy   

  mgr Agnieszka Harazińska

 

 

Uchwała Nr 18/III/2006

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia   28 grudnia 2006r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dzierzążnia na rok 2007

 

   Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit d oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym   / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz .1591; z 2002r.Dz.U.Nr 23, poz.220, Nr 62,poz. 558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806; z 2003r Dz.U.Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568; z 2004r Dz.U.Nr 105,poz.1055, Nr 166, poz. 1206, Nr 167,poz.1759; z 2005r Dz.U. Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.457; z 2006   Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 175,poz.1417, Nr 181,poz.1337/oraz art. 165, art. 184, ust 2 i art. 195 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 249,poz.2104, Nr 169, poz.1420; z 2006r. Dz.U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170,poz.1217, Nr 170, poz.1218/ Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:  

                                                         § 1

 

Dochody budżetu gminy w wysokości   7.157.306 zł ,zgodnie z załącznikiem

Nr 1

                                                         § 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 7.157.306 zł, zgodnie z załącznikiem

     Nr 2.

2. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2007 w   wysokości   1.089.500 zł

     nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym zgodnie   z załącznikiem

     Nr 3.

                                                        § 3

 

W budżecie tworzy się rezerwy ogólną w wysokości 20.000 zł.

 

                                                        ­§ 4

1. Dochody   związane z realizacją zadań   z zakresu administracji

    rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie

    z załącznikiem   Nr 4.

                                                       § 5

1.      Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej   i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami , zgodnie

           z załącznikiem Nr 5.

 

                                                         § 6

1. Ustala się dochody w kwocie   50.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na

    sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000 zł na

    realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązy-

- wania problemów alkoholowych.

 

                                                        § 7

1. Dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury na łączną kwotę   - 34 650

        zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

                                                        § 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

    Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :

    1. przychody         -     3.000 zł

    2. wydatki            -      6.400 zł

     zgodnie z załącznikiem Nr   7

 

                                                        § 9

  Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów  

i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie    - 150.000 zł

 

                                                         § 10

  Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych  

    na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

    w wysokości    150.000 zł

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym

    / 2008/ jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin

     zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę   400.000 zł

3. dokonywania zmian w planie wydatków   z wyłączeniem przeniesień

     między działami

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych

    w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

                                                 § 10

Wykonanie   Uchwały powierza się Wójtowi .

 

                                                         § 11  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy

ogłoszeń Urzędu Gminy.

uzasadnienie

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy       

mgr Agnieszka   Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-08 12:33:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-08 12:33:50
  • Liczba odsłon: 964
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276876]

przewiń do góry