Uchwała Nr 36/V/2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 24 kwietnia 2003 roku

w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie wypłaty ekwiwalentu za zaległy urlop wypoczynkowy dla Wójta Gminy

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z póź.zm.) i art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U.Nr 142, poz.1593 z 2001 roku z póź.zm.) oraz § 25 ust 1 Statutu Gminy Dzierzążnia uchwalonego dnia 25 lutego 2003 roku, Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Po dokładnej analizie protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 28 lutego 2003 roku i wyrażeniu pozytywnej opinii o prawidłowości wypłacenia należnego ekwiwalentu za zaległy urlop wypoczynkowy dla Wójta Gminy, Rada Gminy w Dzierzążni stwierdza prawidłowość jego wypłaty zgodną z obowiązującymi przepisami.

§ 2

Uchwała podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

uzasadnienie

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 35/V/2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 24 kwietnia 2003 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z póź.zm.) oraz art. 109, art. 111 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj.Dz.U.Nr 15, poz.148 z 2003 roku) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się i zmniejsza dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się i zmniejsza wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet po zmianach:

- po stronie dochodów - 5 034 425

- po stronie wydatków - 4 984 425

§ 4

Dochody ustalone w § 3 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 487 019zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 487 019zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy Dzierzążnia., który poinformuje Radę Gminy o wykonaniu uchwały łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2003.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku kalendarzowym 2003 i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 34/V/2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 24 kwietnia 2003 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z póź.zm.) oraz art. 136 ust 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj.Dz.U.Nr 15, poz. 148 z 2003 roku) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok udziela się absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.

§ 2

Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi sprawozdanie z wykonania budżetu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik do uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-28 09:41:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-09-26 13:37:23
  • Liczba odsłon: 1191
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181303]

przewiń do góry