Uchwała Nr 136/XXV/2009

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 26 czerwca 2009 roku

 

w sprawie nieodpłatnego nabycia  nieruchomości położonej we wsi Nowe Kucice

 

               Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3  w związku z art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591 ze zm ) oraz art. 24 ust 5 pkt. 1 ustawy z dnia 19 października 1991r.  o gospodarowaniu  nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa  ( Dz. U. z 2007 r Nr.231. poz. 1700 ze zm ). Rada Gminy uchwala co następuje:

 

 

§  1

Wyrazić zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Dzierzążnia nieruchomość oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów nr. 20/12 o pow. 0.11 ha położoną we wsi Nowe Kucice, obręb  PGR – Kucice ,  stanowiącą własność Skarbu Państwa pozostającą w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych- Oddział Terenowy w Warszawie z przeznaczeniem pod budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowe Kucice.  

 

§  2

Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia

 

§  3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                                mgr  Agnieszka Harazińska 

uzasadnienie_136.doc

 

                                       

                                              Uchwała Nr 137/XXV/2009

Rady Gminy Dzierzążnia

z dnia 26 czerwca  2009 roku

 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Dzierzążnia do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pod nazwą 1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”,      2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

 

            na podstawie art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 2 i pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze  zm), Rada Gminy  uchwala, co następuje:

 

§ 1

Rada Gminy Dzierzążnia akceptuje uczestnictwo Gminy Dzierzążnia na zasadach partnerstwa w projektach kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  2007-2013 pn.:

1)     „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zwany dalej Projektem BW,

2)     „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zwany dalej Projektem EA, przyjmując jednocześnie, że:

1.      celami Projektu BW są:

a)      promocja gospodarcza Gminy;

b)      wsparcie procesu przekształcenia do standardowej postaci elektronicznej rejestrów publicznych i innych zbiorów danych prowadzonych przez administrację Gminy oraz podniesienia na wyższy poziom aktualności i wiarygodności rejestrów publicznych;

c)      aktywizacja obywateli oraz przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych związanych z obrotem nieruchomościami poprzez dostęp do baz wiedzy o Gminie oraz do systemu informatycznego wspomagającego formułowanie i udostępnianie ofert nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje;

2.      celami Projektu EA są:

a)      poprawa funkcjonowania samorządu Gminy i optymalizacja kosztów utrzymania;

b)      zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej;

c)      usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców m.in. poprzez wdrożenie
e-Government, na który składać się będzie:

1.      elektroniczny obieg dokumentów,

2.      elektroniczna obsługa obywateli,

3.      elektroniczna skrzynka podawcza,

4.      elektroniczny podpis,

5.      systemy dziedzinowe.

 

§ 2

Gmina Dzierzążnia zabezpieczy środki finansowe, niezbędne na pokrycie wkładu własnego w projektach BW i EA w uchwałach budżetowych  Gminy Dzierzążnia na lata 2010 -2012 w następującej wysokości

- w roku 2010 – 21 465 złotych

- w roku 2011 – 11 565 złotych

- w roku 2012 –   5 820 złotych

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                        Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                                 mgr Agnieszka Harazińska

uzasadnienie_137.doc

 

 

Uchwała Nr 138/XXV/2009

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 26 czerwca 2009

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie

Gminy Dzierzążnia

 

            Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 24 ust.   1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r, Nr 123, poz. 858 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza przedłożone przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa            w Mławie taryfy ceny za 1m3 dostarczonej wody w zł/m3 i opłaty abonamentowej     za wodomierz na miesiąc, dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dzierzążnia, w brzmieniu załącznika do uchwały.

 

§ 2

Taryfy, o których mowa w § 1 obowiązują przez okres jednego roku począwszy od dnia 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r.

 

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia

 

  

Przewodnicząca Rady Gminy

 

mgr Agnieszka Harazińska

uzasadnienie i załącznik 138.

 

 

 

Uchwała Nr 139/XXV/2009

Rady Gminy Dzierzążnia

z dnia 26 czerwca 2009 roku

 

 

w sprawie funduszu sołeckiego.

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 1 ust.1 i art. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz.420) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1.

Rada Gminy Dzierzążnia nie wyraża zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dzierzążnia środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2010.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                            Przewodnicząca Rady Gminy

                                                           mgr Agnieszka Harazińska

 

uzasadnienie_139.doc

 

 

                                                                Uchwała Nr   140/XXV/2009                     

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 26 czerwca  2009 roku

 

w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U.  Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz  art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze  zmianami)  oraz § 9 pkt 4 Uchwały Nr 107/XIX/2008 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 grudnia 2008 roku,   Rada Gminy   uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zwiększenie i zmniejszenie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§ 2

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 3

Budżet po zmianach:

- po stronie dochodów   - 12 845 630,15

- po stronie wydatków   - 14 173 449,15

 

§ 4

1.      Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011,  zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2.       Ustala się wydatki inwestycyjne nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym wg załącznika Nr 3a.

3.      Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

 

§ 5

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz  wydatki w kwocie 61 867,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 700,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

§ 6

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 327 819,00 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, w kwocie 1 327 819,00 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2009.  

 

                                             Przewodniczący Rady

                                                        mgr Agnieszka Harazińska

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sobiecki Adam
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-07-21 15:29:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Sobiecki Adam
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-21 15:29:46
  • Liczba odsłon: 958
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181290]

przewiń do góry