Zobacz podgałęzie

PROTOKÓŁ XXIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 26 listopada 2021 roku

 

Obrady XXIX Rady Gminy w Dzierzążni odbyły się w dniu 26 listopada 2021 roku  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni, rozpoczęły się o godzinie 10:00, a zakończyły  o godzinie 13:00.

W obradach Sesji Rady Gminy udział wzięli: Radni Rady Gminy w Dzierzążni – lista obecności jako załącznik do protokołu, Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki, Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz, Sekretarz Gminy - Pani Monika Konczewska, Kierownik GOPS – Pani Katarzyna Włodarska, Radny Powiatowy – Pan Mirosław Opolski, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach – Pani Joanna Opolska-Lisińska, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierzążni – Pani Beata Garlej, Radca Prawny – Pani Daniela Nastaszyc.

Na ustawowy stan Rady Gminy w Dzierzążni 15 osób, w obradach udział wzięło 15 osób, czyli liczba odpowiednia do podejmowania prawomocnych uchwał. Głosowanie odbyło się za pomocą elektronicznego systemu.

Ad 1.  Otwarcie XXIX Sesji Rady Gminy

Otwarcia obrad XXIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny, który powitał przybyłych na Sesję.

Poinformował, że zgodnie z podpisami na liście obecności, na sali obrad obecnych jest  15 radnych. Przewodniczący stwierdził, że jest quorum i Rada Gminy może podejmować prawomocne uchwały.

Stan na 15 radnych - obecnych 15 według listy obecności załączonej do protokołu.

Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny poinformował, że radni otrzymali porządek obrad wcześniej, następnie odczytał porządek obrad i wobec braku uwag przeszedł do jego realizacji

 1. Otwarcie XXIX Sesji Rady Gminy
 2. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy
 3. Wystąpienia i zapytania
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
 5. Podjęcie Uchwały Nr 201/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej  podstawę do obliczenia podatku rolnego
 6. Podjęcie Uchwały Nr 202/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 7. Podjęcie Uchwały Nr 203/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  transportowych
 8. Podjęcie Uchwały Nr 204/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zwolnień   w podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie Uchwały Nr 205/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Dzierzążnia oraz nadania jej Statutu
 10. Podjęcie Uchwały Nr 206/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dzierzążnia
 11. Podjęcie Uchwały Nr 207/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie nieodpłatnego nabycia  nieruchomości położonej we wsi Wierzbica Pańska
 12. Podjęcie Uchwały Nr 208/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022-2026
 13. Podjęcie Uchwały Nr 209/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia "Droga Ekspresowa S10"
 14. Podjęcie Uchwały Nr 210/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierzążnia
 15. Podjęcie Uchwały Nr 211/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w  sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 16. Podjęcie Uchwały Nr 212/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
 17. Podjęcie Uchwały Nr 213/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie powierzenia Gminie Płońsk prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą gminną Wilamowice 1
 18. Podjęcie Uchwały Nr 214/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia
 19. Podjęcie Uchwały Nr 215/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej
 20. Przedstawienie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2020/2021
 21. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Dzierzążnia za 2020 rok
 22. Informacja Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy, Wójta Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Dzierzążnia za 2020 rok
 23.  Wolne wnioski i informacje
 24.  Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

 

Ad 2. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy

Prowadzący obrady - Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że osobiście zapoznał się z protokołem XXVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni oraz oznajmił, że w jego ocenie całkowicie odzwierciedla on przebieg Sesji i zawnioskował o przyjęciu go bez odczytania. Przewodniczący Rady zapytał czy Radni mają jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji.      

Radni nie zgłaszali uwag, więc Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 24 września 2021 roku. Radni przyjęli protokół z XXVIII Sesji jednogłośnie.

Ad 3. Wystąpienia i zapytania

Na początku głos zabrał Radny Powiatowy – Pan Mirosław Opolski, który poinformował, że Powiat jest na etapie uzgadniania budżetu na 2022 rok i przedstawił najważniejsze kwoty planowane na 2022 rok. Dochody na 2022 rok to około 130 mln, zaś wydatki około 155 mln zł. Przychody to m.in. kredyt długoterminowy 17 mln zł, które Starostwo musiało zaciągnąć. Dotacje w kwocie około 48 mln zł na różnego rodzaju inwestycje. Subwencje to kwota około 72 mln zł, z czego największa to oświatowa, zaś dochody własne stanowią 8,5 mln zł. Dochody to m.in. inwestycje drogowe około 14 mln zł, 1,5 mln zł to środki finansowane z samorządów gminnych. Największe obciążenie związane są z oświatą.

                Radny Powiatowy podjął temat dróg, poinformował, że wydatki to ponad 28,5 mln zł, z czego   2 mln zł przeznaczone są na remonty dróg. Pieniądze z Zarządu Dróg Powiatowych oraz z Polskiego Ładu już są zaplanowane na konkretne zadania. Odcinek od Ilina, znajdujący się na terenie Gminy Dzierzążnia nie jest objętym programem Polski Ład. Radny Powiatowy podkreślił, że 22 mln zostaje na inwestycje i zwrócił uwagę na Gminy, które są zaniedbane pod względem dróg np. w Gminie Joniec większość dróg jest gruntowych.

Radny Powiatowy poinformował, że odcinek przez Kucice o długości 1600 m zostanie wyremontowane. Koszt inwestycji został zwiększony z powodu inflacji, Gmina dołoży pieniędzy na ten cel. Dodał, że wykonawca nie wyrabia się z wykonaniem pracy, dlatego terminy są poprzesuwane, Pogoda również nie sprzyja wykonaniu, rowy wymagają przeczyszczenia, większość przepustów jest do wymiany. Fragment drogi od Sarnowa do Gumina będzie kontynuowany przynajmniej w części w 2022 roku,  a do wykonania jest 2620 m.

Ad 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

Wójt Gminy Dzierzążnia - Pan Adam Sobiecki przedstawił informację z pracy i prowadzonej działalności międzysesyjnej. Przedstawił najważniejsze działania od ostatniej sesji, jakie uczyniono  w urzędzie:

 • W dniu 27.09 została podpisana umowa na dofinansowanie zadania związanego  z Usuwaniem wyrobów zawierających azbest z WFOŚiGW,
 • Do 30.09 zostały wykonanie i rozliczone wszystkie zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Sołectw,
 • W dniu 5.10 dokonano odbioru wykonania przebudowy dróg publicznych  w miejscowości Błomino Gumowskie i Błomino-Jeże, inwestycja została rozliczona i opłacona,
 • W dniu 11.10 a zostały podpisane 2 akty na sprzedaż nieruchomości w Błominie Gumowskim,
 • W dniu 8.11 został podpisany akt sprzedaży działek w Błominie Gumowskim zgodnie z  ograniczonym przetargiem z dnia 18.08.2021 r.,
 • W dniu 22.10 Wójt Gminy uczestniczył w spotkaniu organizowanym przez Stowarzyszenie "Droga Ekspresowa S10”, na którym omawiane były problemy związane z inwestycją drogi S-10,
 • 25.10 odbyło się ogłoszenie wyników naboru na projekty złożone w ramach Polskiego Ładu, które miało miejsce na zamku w Nidzicy,
 • 29.10 Wójt Gminy uczestniczył w Obradach Rady Społecznej Szpitala w Płońsku, pod przewodnictwem Starosty powiatu płońskiego i nowej Pani Dyrektor Szpitala w Płońsku, gdzie omawiana była trudna sytuacja szpitala,
 • 09.10 zostały przekazane dokumenty do rozliczenia dotacji w ramach KOWRu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz dokumenty do rozliczenia dotacji OSP Kucice ze środków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
 • 10.11 została zakończona realizacja zadania pn. Budowa publicznych punktów dostępu do Internetu dla każdego mieszkańca w Gminie Dzierzążnia w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
 • Zakończona została realizacja zadania w Starczewie Wielkim na kwotę 25 000 zł, które zostały przeznaczone na remont garażu tzn. zostały założone nowe drzwi przesuwne oraz garaż został ocieplony,
 • Trwają ostateczne odbiory wykonanej instalacji gazowej przy OSP Dzierzążnia, gdzie zostały zamontowane nagrzewnice gazowe,
 • Trwa przygotowanie projektu Planu Urządzania Lasu, prowadzone przez Starostwo Powiatowe.

Ad 5. Podjęcie Uchwały Nr 201/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej  podstawę do obliczenia podatku rolnego

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny odczytał treść uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej  podstawę do obliczenia podatku rolnego.

Przewodniczący poinformował, że podatek rolny zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) wynosi równowartość pieniężną: -2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych, -5q żyta od 1 ha fizycznego dla gruntów nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych, obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za      11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosząca  61,48 zł za 1dt (q) (M.P. z 2021 r., poz. 951) jest podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2022 rok.

Rada Gminy działając na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku  o podatku rolnym postanowiła obniżyć średnią cenę skupu żyta przyjętą jako podstawę  do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok na terenie Gminy Dzierzążnia z kwoty 61,48 zł do kwoty 52,00( 54,60) zł za 1dt (q)żyta.  W powyższym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof             - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard      - jestem za
 3. Jankowska Wiesława     - jestem za
 4. Kawecka Iwona                - jestem za
 5. Kokosińska Iwona           - jestem za
 6. Machnacki Andrzej         - jestem za
 7. Maliszewski Konrad        - jestem za
 8. Pawlak Radosław             - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard         - jestem za
 10. Rydzewska Ewa                - jestem za
 11. Siedlecka Janina               - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz        - jestem za
 13. Turkowska Teresa           - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof               - jestem za

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 201/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej  podstawę do obliczenia podatku rolnego

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 6. Podjęcie Uchwały Nr 202/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny odczytał treść uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  

Przewodniczący poinformował, że stawki podatku od nieruchomości zawarte w § 1 uchwały zostały uchwalone zgodnie z zapisem art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach   i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz.1170 ),  z uwzględnieniem ograniczeń zawartych w Obwieszczeniu Ministra Finansów  z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków  i opłat lokalnych na rok 2022 r. (M.P. z dnia 22 lipca 2021 r. poz. 724).

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof             - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard      - jestem za
 3. Jankowska Wiesława     - jestem za
 4. Kawecka Iwona                - jestem za
 5. Kokosińska Iwona           - jestem za
 6. Machnacki Andrzej         - jestem za
 7. Maliszewski Konrad        - jestem za
 8. Pawlak Radosław             - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard         - jestem za
 10. Rydzewska Ewa                - jestem za
 11. Siedlecka Janina               - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz        - jestem za
 13. Turkowska Teresa           - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof               - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 202/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad 7. Podjęcie Uchwały Nr 203/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  transportowych

 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny odczytał treść uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  transportowych.

Przewodniczący poinformował, że stawki podatku od środków transportowych zostały określone zgodnie z zapisem art. 10 ust. 1-2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach   i opłatach lokalnych (  Dz. U. z 2019 r. poz. 1170.) z uwzględnieniem ograniczeń zawartych  w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2022 r. (M. P. z dnia 22 lipca 2021 r. poz.724) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2021 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r. (M.P. z 26 października 2021 r. poz. 968). Wysokość proponowanych stawek mieści się w granicach stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof             - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard      - jestem za
 3. Jankowska Wiesława     - jestem za
 4. Kawecka Iwona                - jestem za
 5. Kokosińska Iwona           - jestem za
 6. Machnacki Andrzej         - jestem za
 7. Maliszewski Konrad        - jestem za
 8. Pawlak Radosław             - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard         - jestem za
 10. Rydzewska Ewa                - jestem za
 11. Siedlecka Janina               - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz        - jestem za
 13. Turkowska Teresa           - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof               - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 203/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  transportowych

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 8. Podjęcie Uchwały Nr 204/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny odczytał treść uchwały w sprawie zwolnień  w podatku od nieruchomości.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof             - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard      - jestem za
 3. Jankowska Wiesława     - jestem za
 4. Kawecka Iwona                - jestem za
 5. Kokosińska Iwona           - jestem za
 6. Machnacki Andrzej         - jestem za
 7. Maliszewski Konrad        - jestem za
 8. Pawlak Radosław             - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard         - jestem za
 10. Rydzewska Ewa                - jestem za
 11. Siedlecka Janina               - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz        - jestem za
 13. Turkowska Teresa           - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof               - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 204/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zwolnień  w podatku od nieruchomości

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 9. Podjęcie Uchwały Nr 205/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Dzierzążnia oraz nadania jej Statutu

 

Wójt Gminy Dzierzążnia – Pan Adam Sobiecki poinformował, że uchwała w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Dzierzążnia oraz nadania jej Statutu została już podjęta, lecz rozstrzygnięcie nadzorcze wstrzymało wykonanie uchwały w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, do dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Z uwagi na to pojawiła się konieczność ponownego podjęcia uchwały.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof             - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard      - jestem za
 3. Jankowska Wiesława     - jestem za
 4. Kawecka Iwona                - jestem za
 5. Kokosińska Iwona           - jestem za
 6. Machnacki Andrzej         - jestem za
 7. Maliszewski Konrad        - jestem za
 8. Pawlak Radosław             - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard         - jestem za
 10. Rydzewska Ewa                - jestem za
 11. Siedlecka Janina               - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz        - jestem za
 13. Turkowska Teresa           - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof               - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 205/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Dzierzążnia oraz nadania jej Statutu

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 10. Podjęcie Uchwały Nr 206/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dzierzążnia.

Przewodniczący Rady Gminy –Pan Krzysztof Zimny poinformował, że Radni otrzymali  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dzierzążnia przed sesją i mieli czas na zapoznanie się z nim.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof             - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard      - jestem za
 3. Jankowska Wiesława     - jestem za
 4. Kawecka Iwona                - jestem za
 5. Kokosińska Iwona           - jestem za
 6. Machnacki Andrzej         - jestem za
 7. Maliszewski Konrad        - jestem za
 8. Pawlak Radosław             - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard         - jestem za
 10. Rydzewska Ewa                - jestem za
 11. Siedlecka Janina               - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz        - jestem za
 13. Turkowska Teresa           - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof               - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 206/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dzierzążnia

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 11. Podjęcie Uchwały Nr 207/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie nieodpłatnego nabycia  nieruchomości położonej we wsi Wierzbica Pańska

 

Wójt Gminy Dzierzążnia – Pan Adam Sobiecki, że nieruchomość położona we wsi Wierzbica Pańska była w posiadaniu Kółka Rolniczego i z mocy ustawy grunt przechodzi na Skarb Państwa. 

Wójt zwrócił się do Radnych o wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Dzierzążnia nieruchomości oznaczonej  w rejestrze ewidencji gruntów nr. 77 o pow. 0.99 ha położonej we wsi Wierzbica Pańska stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Wójt Gminy zaproponował, by na wskazana nieruchomość po nieodpłatnym nabyciu przez Gminę zostanie przeznaczona podpunkt selektywnego odbierania odpadów komunalnych, który byłby ogrodzony i oświetlony, otwarty w określonych godzinach lub na w/w działce mógłby powstać teren rekreacyjno-sportowy.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny poparł pomysł Pana Wójta. Dodał, że boisko jest bardzo potrzebne, a na wspomnianej działce jest wystarczająca ilość miejsca.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof             - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard      - jestem za
 3. Jankowska Wiesława     - jestem za
 4. Kawecka Iwona                - jestem za
 5. Kokosińska Iwona           - jestem za
 6. Machnacki Andrzej         - jestem za
 7. Maliszewski Konrad        - jestem za
 8. Pawlak Radosław             - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard         - jestem za
 10. Rydzewska Ewa                - jestem za
 11. Siedlecka Janina               - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz        - jestem za
 13. Turkowska Teresa           - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof               - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 207/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie nieodpłatnego nabycia  nieruchomości położonej we wsi Wierzbica Pańska

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny ogłosił 15 minut przerwy.

 

Ad 12. Podjęcie Uchwały Nr 208/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022-2026

 

Kierownik GOPS odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022-2026.

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022 – 2026  jest wieloletnim dokumentem programowym, który ma istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa społecznego jej mieszkańców w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem. Strategia wskazuje na kluczowe trudności społeczne, z jakimi borykają się mieszkańcy gminy oraz ich potrzeby. Jest dokumentem, który wytycza kierunki działań na rzecz niwelowania zjawisk społecznie niepożądanych.

Tym samym przyjęcie strategii, jej wdrażanie oraz monitoring i nadzór nad realizacją Strategii,  a następnie ewaluacja pozwolą na rozwiązanie czy chociaż częściowe ograniczenie uciążliwości problemów społecznych, które są obecne w życiu mieszkańców gminy Dzierzążnia.

Przyjmując Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dzierzążnia na lata 2022 – 2026  władze Gminy Dzierzążnia podejmują obietnice aktywnej działalności sprzyjającej wspieraniu mieszkańców Gminy Dzierzążnia w przezwyciężaniu problemówi kwestii społecznych oraz ciągłej aktywności na rzecz uczynienia obszaru gminy miejscem przyjaznym dla wszystkich mieszkańców.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof             - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard      - jestem za
 3. Jankowska Wiesława     - jestem za
 4. Kawecka Iwona                - jestem za
 5. Kokosińska Iwona           - jestem za
 6. Machnacki Andrzej         - jestem za
 7. Maliszewski Konrad        - jestem za
 8. Pawlak Radosław             - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard         - jestem za
 10. Rydzewska Ewa                - jestem za
 11. Siedlecka Janina               - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz        - jestem za
 13. Turkowska Teresa           - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof               - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 208/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022-2026

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 13. Podjęcie Uchwały Nr 209/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia "Droga Ekspresowa S10

Wójt Gminy Dzierzążnia – Pan Adam Sobiecki poinformował, że uczestniczył w spotkaniu dotyczącym przebudowy drogi S-10 i poinformował, że stowarzyszenie „Droga Ekspresowa S10" jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem gmin, powiatów i województw położonych przy drodze krajowej 10 na terenie całej Polski.

Celem podjęcia inicjatywy Stowarzyszenia będzie wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami Stowarzyszenia; a w szczególności inicjowanie, propagowanie, przygotowanie i realizacja na terenie zrzeszonych w Stowarzyszeniu gmin, powiatów i województw, wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy samorządów na rzecz budowy drogi ekspresowej S10; koordynowanie i wspieranie współpracy na rzecz budowy drogi ekspresowej S10; wykonywanie zadań określonych w podpisywanych przez Stowarzyszenie umowach i porozumieniach; realizacja innych przedsięwzięć promujących budowę drogi ekspresowej S10.

Stowarzyszenie realizować będzie swoje cele poprzez m.in. reprezentowanie interesów jednostek samorządu terytorialnego na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym; podejmowanie inicjatyw, promowanie oraz aktywne popieranie wszelkich działań mających na celu budowę drogi ekspresowej S10; prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej mającej na celu budowę drogi ekspresowej S10; prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej dotyczącej problematyki Stowarzyszenia i jego członków; organizację szkoleń, konferencji, seminariów, wystaw, wyjazdów studyjnych oraz prezentacji; upublicznianie przedsięwzięć Stowarzyszenia  w szczególności w prasie, radiu i telewizji.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof             - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard      - jestem za
 3. Jankowska Wiesława     - jestem za
 4. Kawecka Iwona                - jestem za
 5. Kokosińska Iwona           - jestem za
 6. Machnacki Andrzej         - jestem za
 7. Maliszewski Konrad        - jestem za
 8. Pawlak Radosław             - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard         - jestem za
 10. Rydzewska Ewa                - jestem za
 11. Siedlecka Janina               - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz        - jestem za
 13. Turkowska Teresa           - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof               - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 209/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia "Droga Ekspresowa S10.

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad 14. Podjęcie Uchwały Nr 210/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierzążnia.

 

Przewodniczący Rady Gminy –Pan Krzysztof Zimny poinformował, że Radni otrzymali  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierzążnia przed sesją i mieli czas na zapoznanie się z nim.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof             - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard      - jestem za
 3. Jankowska Wiesława     - jestem za
 4. Kawecka Iwona                - jestem za
 5. Kokosińska Iwona           - jestem za
 6. Machnacki Andrzej         - jestem za
 7. Maliszewski Konrad        - jestem za
 8. Pawlak Radosław             - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard         - jestem za
 10. Rydzewska Ewa                - jestem za
 11. Siedlecka Janina               - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz        - jestem za
 13. Turkowska Teresa           - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof               - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 210/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierzążnia

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 15. Podjęcie Uchwały Nr 211/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w  sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof             - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard      - jestem za
 3. Jankowska Wiesława     - jestem za
 4. Kawecka Iwona                - jestem za
 5. Kokosińska Iwona           - jestem za
 6. Machnacki Andrzej         - jestem za
 7. Maliszewski Konrad        - jestem za
 8. Pawlak Radosław             - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard         - jestem za
 10. Rydzewska Ewa                - jestem za
 11. Siedlecka Janina               - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz        - jestem za
 13. Turkowska Teresa           - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof               - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 211/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 16. Podjęcie Uchwały Nr 212/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zaliczenia drogi  do kategorii dróg gminnych

Wójt Gminy Dzierzążnia – Pan Adam Sobiecki poinformował, że  droga o nazwie Wilamowice  1 (dz. ewid. nr 190, o długości 319 m) stanowi własność Gminy Dzierzążnia.

Mając na uwadze rozwój gminy, w której zlokalizowana jest wymieniona w niniejszej uchwale droga, Gmina Dzierzążnia chcąc wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców poprzez zaliczenie przedmiotowej drogi do kategorii dróg gminnych, co znacznie ułatwi oraz przyśpieszy procedurę przebudowy przedmiotowej drogi.

Ze względu na to, iż koszty utrzymania dróg wewnętrznych ponosi Gmina Dzierzążnia,  więc zaliczenie dróg wewnętrznych do sieci dróg publicznych nie wpłynie na zwiększenie kosztów utrzymania dróg gminnych.

Zgodnie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Gmina Dzierzążnia   w dniu 22 listopada 2021r. wystąpiła do Zarządu Powiatu Płońskiego z wnioskiem w sprawie zaopiniowania wykazu dróg przewidzianych do kategorii dróg gminnych, które zostały pozytywnie zaopiniowane uchwałą Zarządu Powiatu Płońskiego.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof             - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard      - jestem za
 3. Jankowska Wiesława     - jestem za
 4. Kawecka Iwona                - jestem za
 5. Kokosińska Iwona           - jestem za
 6. Machnacki Andrzej         - jestem za
 7. Maliszewski Konrad        - jestem za
 8. Pawlak Radosław             - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard         - jestem za
 10. Rydzewska Ewa                - jestem za
 11. Siedlecka Janina               - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz        - jestem za
 13. Turkowska Teresa           - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof               - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 212/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 17. Podjęcie Uchwały Nr 213/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie powierzenia Gminie Płońsk prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą gminną Wilamowice 1

 

Wójt Gminy Dzierzążnia – Pan Adam Sobiecki omówił uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Płońsk prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą gminną Wilamowice 1.

 Wójt Gminy poinformował, że Gmina Płońsk pismem z dnia 28.10.2021 r. wystąpiła z inicjatywą przebudowy odcinak drogi w miejscowości Wilamowice gmina Dzierzążnia oznaczonej nr ewid. działki 190 o długości 310 mb łączącej dwa odcinki drogi gminnej nr 300720W w miejscowości Skarżyn od km 2+546,5 do drogi gminnej nr 300720W w miejscowości Wroninko od km 2+865,5 stanowiącej własność gminy Płońsk. Jeden z odcinków drogi gminnej w gminie Płońsk został przebudowany i posiada nawietrznie bitumiczną, drugi odcinek jest obecnie przebudowywany i w bieżącym roku planowane jest zakończenie inwestycji. Pomiędzy tymi odcinkami znajduje się przedmiotowy odcinek drogi żwirowej (Wilamowice 1, dz. ewid. nr 190) należący do gminy Dzierzążnia.

Przebudowa przedmiotowego odcinaka drogi znacznie poprawiłaby warunki komunikacyjne mieszkańców Gminy Płońsk i Gminy Dzierzążnia.

W projekcie uchwały proponuje się wyrażenie zgody na powierzenie Gminie Płońsk prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą gminną Wilamowice 1 (dz. ewid. 190 w miejscowości Wilamowice o długości 319 m gm. Dzierzążnia od drogi gminnej nr 300720W   w miejscowości Skarżyn od km 2+546,5 do drogi gminnej nr 300720W w miejscowości Wroninko od km 2+865,5 gm. Płońsk) – polegającego na realizacji inwestycji poprzez przebudowę drogi gminnej Wilamowice 1. Obydwie drogi tworzą naturalny ciąg komunikacyjny łączący drogę krajową nr 50 w Zaborowie gm. Naruszewo, przez gminę Płońsk i gminę Dzierzążnia do drogi krajowej nr 10.

Realizacja przez Gminę Płońsk powyższego zamierzenia, ze wskazanego w porozumieniu pomiędzy samorządami źródła finansowania przysporzy korzyści obydwu samorządom.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof             - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard      - jestem za
 3. Jankowska Wiesława     - jestem za
 4. Kawecka Iwona                - jestem za
 5. Kokosińska Iwona           - jestem za
 6. Machnacki Andrzej         - jestem za
 7. Maliszewski Konrad        - jestem za
 8. Pawlak Radosław             - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard         - jestem za
 10. Rydzewska Ewa                - jestem za
 11. Siedlecka Janina               - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz        - jestem za
 13. Turkowska Teresa           - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof               - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 213/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie powierzenia Gminie Płońsk prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą gminną Wilamowice 1.

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 18. Podjęcie Uchwały Nr 214/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

 

Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz omówiła projekt uchwały dotyczący zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia. Poinformowała, że zostaną wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz wyjaśniła, na czym polegają zmiany. 

W dochodach  dokonuje się zmian:

 

 1. Z tytułu otrzymania dotacji celowej w kwocie 5000,00 zł na realizację zadań wynikających   z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. na konserwację /renowację ksiąg stanu cywilnego)
 2. Z tytułu zwiększenia dotacji celowej w kwocie 8 032,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
 3. Z tytułu zwiększenia dotacji celowej w kwocie 4 434,00 zł na  składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.
 4. Z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz  składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 8 770,00 zł, na zasiłki stałe w kwocie 2 415,00 zł, na Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 9 617,00 zł.
 5. Z tytułu otrzymania dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz  na pokrycie kosztów postepowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę  w II terminie 2021 roku w kwocie 330 818,60 zł.
 6. Otrzymania z Wojewódzkiego Biura Spisowego dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia  w formie nagród spisowych za wykonywanie prac spisowych w kwocie 9 000,00 zł
 7. Zwiększoną dotację na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych i pozostałe zadania w łącznej kwocie 2 913,00 zł.
 8. wprowadza się nagrodę otrzymaną w ramach realizacji zadań dofinansowanych  z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 w kwocie 4 000,00 zł. Nagroda dla sołectwa Podmarszczyn.
 9. przyznaną kwotę 305 600,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej.
 10. zmniejsza się decyzję Wojewody Mazowieckiego (WF-I.3112.15.38.2021 z dnia 27.10.2021 r.)dotację z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne o kwotę 499,95 zł.
 11. W ramach pomocy społecznej wprowadza się dotację na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne -247,00 zł ,na wypłatę zasiłków okresowych-854,00 , na wypłatę zasiłków stałych-437,00 zł, na zaspokojenie potrzeb w zakresie posiłków i żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 2 910,00 zł.
 12. W zakresie działu Rodzina wprowadza się dotację celową na realizację świadczeń  wychowawczych -23 538,00 zł,  na realizację świadczeń rodzinnych – 20 784,00 zł,  na realizację zadań dot. Karty dużej rodziny w kwocie 21,00 zł, zwiększoną dotację na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 159,00 zł.
 13. wprowadza się  dotację  z Biblioteki Narodowej w Warszawie w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” w kwocie 5 000,00 zł.
 14. Zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu nie dokonania sprzedaży tych składników  o kwotę 305 600,00 zł

Dochody po zmianach ustalono w kwocie  19 753 274,96 zł

w tym dochody bieżące stanowią 18 364 578,13 zł, w tym;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 903 192,00 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 7 000,00 zł

- pozostałe dochody bieżące – 3 509 620,76 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1 452 600,00 zł

- subwencja ogólna – 6 482 132,00 zł

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 6 462 633,37 zł

w tym dochody majątkowe stanowią 1 388 696,83  zł w tym:

- ze sprzedaży majątku – 117 600,00 zł

- z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje – 1 270 796,83 zł

Wydatki

Wydatki w WPF skorygowano zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i załącznikiem   nr 2  do uchwały.

W załączniku nr 2 w wydatkach majątkowych dokonano zmniejszenia planowanych wydatków  w zakończonych zadaniach inwestycyjnych i w tych, które nie zostaną wykonane  do końca 2021 roku przenosząc na udzielenie dotacji dla gminy Płońsk na wspólną realizację przebudowy gminnej  w miejscowości Wilamowice. Dokonano zmian limitów wydatków w poszczególnych latach: limit na rok 2021–  1 928 165,34 zł, limit na 2022 rok – 432 500,00 zł, limit na 2023 rok -360 000,00 zł, limit na 2024 rok – 180 000,00 zł.

Wydatki po zmianach stanowią kwotę 21 019 063,96  zł, z tego:

Wydatki bieżące – 18 519 274,25 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 7 895 147,77 zł , na obsługę długu 35 000,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią  2 499 789,71zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 155 000,00 zł

Przychody i rozchody

 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie  1 265 789,00 zł  który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości  240 000,00 zł, z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   o finansach publicznych w kwocie 500 000,00 zł, spłaty  z udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 29 289,00 zł oraz nadwyżki budżetowej   z lat ubiegłych w kwocie  496 500,00 zł.
 2.  Przychody budżetu (wolne środki) w kwocie 245 000,00zł przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej  zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).
 3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1 510 789,00 zł i rozchody w kwocie  245 000,00 zł.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof             - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard      - jestem za
 3. Jankowska Wiesława     - jestem za
 4. Kawecka Iwona                - jestem za
 5. Kokosińska Iwona           - jestem za
 6. Machnacki Andrzej         - jestem za
 7. Maliszewski Konrad        - jestem za
 8. Pawlak Radosław             - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard         - jestem za
 10. Rydzewska Ewa                - jestem za
 11. Siedlecka Janina               - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz        - jestem za
 13. Turkowska Teresa           - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof               - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 214/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 19. Podjęcie Uchwały Nr 215/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na początku głos zabrała Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz przedstawiła projekt uchwały uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Szczegółowo przedstawiła plan dochodów budżetu gminy, którego kwota ogółem wynosi 19 753 274,96 . i zaś plan wydatków  21 019 063,96 zł

 

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

Dochody bieżące

W dziale 750, rozdział 75011 - wprowadza się decyzją Wojewody Mazowieckiego (WF-I.3112.9.59.2021 z dnia 03.11.2021 r.; WF-I.3112.9.65.2021 z dnia 10.11.2021 r.; WF- I.3112.9.66.2021 z dnia 15.11.2021 r) zwiększoną dotację na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych i pozostałe zadania w łącznej kwocie 2 913,00 zł.

W dziale 750, rozdział 75075 wprowadza się nagrodę otrzymaną w ramach realizacji zadań dofinansowanych z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 w kwocie 4 000,00 zł. Nagroda dla sołectwa Podmarszczyn.

W dziale 758, rozdział 75802 §2750 wprowadza się pismem nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021r. przyznaną kwotę 305 600,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 zmniejsza się decyzję Wojewody Mazowieckiego (WF-I.3112.15.38.2021 z dnia 27.10.2021 r.)dotację z przeznaczeniem na wyposażenie szkół   w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne o kwotę 499,95 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 wprowadza się dotację (WF- I.3112.17.106.2021 z dnia 24.11.2021) na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne -247,00 zł , rozdział 85214 wprowadza się dotację (WF- I.3112.17.110.2021 z dnia 24.11.2021) na wypłatę zasiłków okresowych-854,00 zł, rozdział 85216 wprowadza się dotację (WF- I.3112.17.107.2021 z dnia 24.11.2021) na wypłatę zasiłków stałych-437,00 zł, rozdział 85230 wprowadza się dotację (WF- I.3112.17.105.2021 z dnia 23.11.2021)   na zaspokojenie potrzeb w zakresie posiłków i żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 2 910,00 zł.

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85501 wprowadza się dotację (WF- I.3112.20.47.2021 z dnia 15.11.2021) na realizację świadczeń wychowawczych-23 538,00 zł, rozdział 85502 wprowadza się dotację (WF- I.3112.20.51.2021 z dnia 17.11.2021) na realizację świadczeń rodzinnych – 20 784,00 zł,  rozdział 85503 wprowadza się dotację (WF-I.3112.20.43.2021 z dnia 12.11.2021r.)na realizację zadań dot. Karty dużej rodziny w kwocie 21,00 zł, rozdział 85513 wprowadza się decyzją Wojewody Mazowieckiego (WF-I.3112.20.33.2021 z dnia 21.10.2021 r.) zwiększoną dotację na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 159,00 zł.

W dziale 921, rozdział 92116 Biblioteki § 2020 wprowadza się  dotację  z Biblioteki Narodowej  w Warszawie w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”  w kwocie 5 000,00 zł.

Dochody majątkowe

W dziale 700  Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 §0770  w związku z nie wykonaniem  dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży składników majątkowych  zmniejsza się plan z tego tytułu o kwotę 305 600,00 zł

Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 19 753 274,96 zł w tym dochody bieżące stanowią 18 364 578,13 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 1 388 696,83 zł.

WYDATKI

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje  się przesunięcia między paragrafami  kwoty  2 000,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 – zwiększa się wydatki o kwotę dotacji 2 913,00 zł, rozdział 75023 §4300 zwiększono wydatki w kwocie 11 578,29 zł na realizację bieżących zadań Urzędu Gminy, §4710 – zmniejszono wydatki o kwotę 17 000,00 zł przenosząc do rozdziału 60016 §6610, rozdział 75095 §4010 zmniejszono wydatki o kwotę 13 000,00 zł przenosząc do rozdziału 60016 §6610

W dziale 801 Oświata i wychowanie, dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami  i zmniejsza się  plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł i przenosi do działu 600 rozdziału 60016 §6610,

W dziale 852 Pomoc społeczna, dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami  oraz zwiększając planowane wydatki o otrzymane dotacje.

W dziale 855 Rodzina, - zwiększa planowane wydatki o otrzymane dotacje oraz dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami.                                    

W dziale 921, rozdział 92116 Biblioteki wprowadzono kwotę 5 000,00 na zakup książek.

W dziale 926 przesunięto środki w ramach działu  w kwocie 500,00 zł.

Wydatki majątkowe

W dziale 600  Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne §6050- zmniejszono wydatki w inwestycjach drogowych znajdujących się w WPF i w inwestycjach jednorocznych:

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Błomino Gumowskie – 2 636,30 zł WPF

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Stare Gumino – Nowe Gumino  – 3 662,56 zł WPF

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Kucice – 10 000,00 zł WPF

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Błomino Gumowski -Błomino Jeże – 535,80 zł WPF

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Pluskocin – 15 000,00 zł WPF

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Pomianowo – 20 000,00 zł WPF

- Przygotowanie wstępnej dokumentacji przebudowy drogi gminnej Gumowo-Kruszewie – 5 795,86 zł 

- Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez położenie chodnika w miejscowości Dzierzążnia – 23 447,77 zł,

łącznie 81 078,29 zł  przenosi się do §6610 - 80 000,00 zł, pozostałą kwotę 1 078,29 do rozdziału 75023 §4300.

 

W dziale 900  rozdział 90015 §6050   - zmniejszono w inwestycjach jednorocznych:

- Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Dzierzążnia o kwotę 12 000,00 zł,

- Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Nowe Sarnowo o kwotę 8 000,00 zł

łącznie 20 000,00 zł  przenosi się do §6610 .

W dziale 600  Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne §6610 przenosi się  z wydatków majątkowych §6050- 100 000,00 zł i wydatków bieżących 50 000,00 zł na  pomoc finansową dla Gminy Płońsk na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wilamowice- łącznie 150 000,00 zł

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 §6060  przenosi się kwotę 10 500,00 zł  do §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 10 500,00 zł.

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 21 019 063,96 zł w tym wydatki bieżące stanowią 18 519 274,25 zł , natomiast wydatki majątkowe stanowią 2 499 789,71  zł.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof             - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard      - jestem za
 3. Jankowska Wiesława     - jestem za
 4. Kawecka Iwona                - jestem za
 5. Kokosińska Iwona           - jestem za
 6. Machnacki Andrzej         - jestem za
 7. Maliszewski Konrad        - jestem za
 8. Pawlak Radosław             - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard         - jestem za
 10. Rydzewska Ewa                - jestem za
 11. Siedlecka Janina               - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz        - jestem za
 13. Turkowska Teresa           - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof               - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 215/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 20. Przedstawienie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2020/2021

Wójt Gminy Dzierzążnia – Pan Adam Sobiecki przedstawił Informację o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2020/2021. W roku szkolnym 2020/2021 gmina Dzierzążnia była organem prowadzącym dla 2 szkół podstawowych.

Wójt Gminy przedstawił stan organizacyjny szkół. W Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach uczyło się 86 uczniów, zaś w Szkole Podstawowej w Dzierzążni – 172.

Ponadto w Gminie w roku szkolnym 2020/2021 funkcjonowały 4 oddziały przedszkolne dla dzieci sześcioletnich, pięcioletnich, czteroletnich i trzyletnich, oddział
w Nowych Kucicach liczył  25 dzieci, zaś oddziały w Dzierzążni – 55 dzieci.

Stan zatrudnienia w roku szkolnym 2020/2021 to 59 nauczycieli, 4 pracowników administracji, 14 osób obsług oraz 1 osoba zatrudniona w szkole w Kucicach jako pomoc dla nauczyciela.

Wójt Gminy przedstawił formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej oraz bezpieczeństwa w szkole. W roku szkolnym 2021/2022 były organizowane wycieczki, imprezy   i uroczystości szkolne, akcje charytatywne, realizacja programów i projektów edukacyjnych, realizacja innowacji pedagogicznych, apele, pogadanki z rodzicami, a także spotkania, projekcje filmów, przedstawienia.

Wójt Gminy omówił sukcesy uczniów, którzy brali udział w licznych konkursach.  Badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów  przybierały różne formy. Najczęściej były to diagnozy, badania umiejętności,  sprawdziany wewnętrzne i  zewnętrzne oraz konkursy.

W roku szkolnym 2020/2021 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych obowiązków gminy na rzecz uczniów i szkół.

Dowożono lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół.

Wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, ale także szkół ponadpodstawowych, którzy zamieszkują na terenie Gminy. Na powyższe zadanie wykorzystano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 16 775,30 zł, dofinansowanie ze środków Urzędu Gminy wyniosło 4 512,20 zł:

wrzesień – grudzień 2020 –  10 007,50 zł;

styczeń – sierpień 2021 –  11 280,00 zł.

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021 -  52 uczniów z naszej gminy otrzymało stypendia za wysokie wyniki w nauce w kwocie po 200 zł na ucznia, zaś w drugim semestrze liczba uczniów, którzy otrzymali ww. stypendium wynosiła 71 uczniów. Wykorzystano środki własne budżetu gminy w kwocie 24 600,00 zł.

Wydatki na oświatę za I półrocze 2021 roku stanowiły ok. 49,27 % w ogólnych wydatkach budżetu Gminy. Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków stanowiło
treść sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 r.

 

Ad 21. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Dzierzążnia za 2020 rok

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Dzierzążnia za 2020 rok.

 

Ad 22. Informacja Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy, Wójta Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Dzierzążnia za 2020 rok

 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy, Wójta Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Dzierzążnia za 2020 rok.

 

Ad 23. Wolne wnioski i informacje

Na początku głos zabrała Radna Kawecka, która zwróciła uwagę na problem dziur w drodze  w miejscowości Gumowo, co jest bardzo uciążliwe dla mieszkańców. Następnie Radna zaznaczyła, że już kilkukrotnie zwracała się z wnioskiem o założenie lampy w Gumowie, a jej wniosek nadal  nie został rozpatrzony.

Wójt Gminy odpowiedział, że jest problem z wykonaniem, więc jest to odwleczone w czasie.  Wójt dodał, że w Dzierzążni oraz Nowym Sarnowie lampą wiszą od maja/czerwca,  ale nie ma przyłącza i nadal nie świecą. Wójt Gminy podkreślił, że wiele osób składa wnioski, ale nie ma możliwości zrealizować wszystkich.  Wójt Gminy dodał, że pieniądze na wydatki bieżące są duże mniejsze niż do tej pory. Zwrócił uwagę na podwyżki cen prądu i gazu.

Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki poinformował, że pieniądze otrzymane z Polskiego Ładu zostaną przeznaczone na termomodernizację remiz oraz zakup autobusów. Dodał, że Stacja Uzdatniania Wody wymaga wymiany technologii.  Wójt podkreślił, że drogi są ważne, ale są też inne potrzeby spoczywające na Gminie, a fundusz jest ograniczony.

W dalszej kolejności głos zabrała Radna Janina Siedlecka, która zwróciła uwagę na problem ziemi sołeckiej, na której koś składuje opony, prawdopodobnie jakieś przedsiębiorstwo. Następnie Radna zwróciła się z pytaniem, dlaczego w szkole w Nowych Kucicach nie można zrobić 2 oddziału przedszkolnego, ponieważ ludzie z okolic Kucic muszą wozić dzieci do Dzierzążni lub Bulkowa.

Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki odpowiedział, że nie ma możliwości zrobienia 2 oddziału  w szkole w Nowych Kucicach, bo są rygorystyczne wymagania odnośnie prowadzenia przedszkoli, Drugim problemem jest utrzymanie pracownika, ponieważ w szkole w Dzierzążni są 3 oddziały, w którym na początku jest zapisane 20 osób, a w konsekwencji chodzi połowa dzieci, które zajmują miejsce innym zainteresowanym. Wójt dodał, że był również pomysł, by przedszkole było otwarte do godz. 17 z uwagi na pracujących rodziców, co również się nie sprawdziło i o godzinie 14 przedszkole było już puste.

Następnie głos zabrał Radny - Pan Dariusz Sepetowski, który zwrócił się z pytaniem czy rowy będą wycinane. 

Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki odpowiedział, że nie są przewidziane środki na wycinanie poboczy.

Następnie Radny – Pan Ryszard Gołębiewski, zapytał kiedy odbędzie się odbiór folii rolniczych.

Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki odpowiedział, że prawdopodobnie  na początku roku 2022.   By została odebrana musi być złożony wniosek na pomoc de mini mis, które trzeba rozliczyć .

 

Ad 24. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Krzysztof Zimny podziękował wszystkim za udział w sesji oraz zamknął obrady XXIX sesji Rady Gminy w Dzierzążni o godz. 13:00.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Transmisja z sesji Rady Gminy w Dzierzążni dostępna jest w serwisie YouTube.

 

Protokołowała:                                                           

Paulina Ryglewicz

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-11-30 11:34:58
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-05 10:43:30
 • Liczba odsłon: 873
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267125]

przewiń do góry