Zobacz podgałęzie

Protokół z XII ( nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 08 stycznia 2016 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni  pod przewodnictwem Pana

Mariusza Wróblewskiego – Przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

1.      Otwarcie XII Sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy.

3.      Interpelacje i zapytania.

4.      Podjęcie Uchwały Nr 88/XII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia z Gminą Płońsk.

5.      Podjęcie Uchwały Nr 89/XII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

6.      Podjęcie Uchwały Nr 90/XII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

7.      Wolne wnioski i zapytania.

8.      Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

 Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 16.00 a zakończyły o godzinie 16.40.

 Pan Przewodniczący otworzył obrady XII sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy- Pana mgr inż. Witolda Pająka ,  Sekretarza Gminy- Adama Sobieckiego, Skarbnika Gminy – Panią Grażynę Zawłocką.

Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy w Dzierzążni i umożliwia  podejmowanie prawomocnych uchwał.

 

Ad pkt 2

            Pan Przewodniczący poinformował Radę, że zapoznał się z protokołem z XI sesji Rady Gminy, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji. Uwag nie zgłoszono i Pan Przewodniczący wystąpił z wnioskiem o przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddał pod głosowanie. Głosowało 14  radnych obecnych na sali. Protokół z XI sesji Rady Gminy został przyjęty bez czytania jednogłośnie 14 głosami.

 

Ad pkt 3

            Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.

 

Ad pkt 4

            Pan Wójt omówił  Uchwałę Nr 88/XII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia z Gminą Płońsk.

Chcemy złożyć wniosek w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”  który umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego występowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z wnioskami o dofinansowanie projektów przebudowy, rozbudowy i remontu dróg publicznych.  Proponowane porozumienie zobowiązuje Gminę Dzierzążnia i Gminę Płońsk do realizacji na swoim terenie łączącej się inwestycji drogowej w celu kompleksowego rozwiązania lokalnej infrastruktury. Gmina Dzierzążnia i Gmina Płońsk podjęły współpracę w celu wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na poprawie bezpieczeństwa  na drogach a podpisanie stosownego porozumienia zwiększy szanse uzyskania dofinansowania z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020” w ramach operacji   „Budowa lub modernizacji dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” .

Wspólna realizacja zadania jest korzystna zarówno dla Gminy Dzierzążnia i dla Gminy Płońsk.

Pani radna Piłkowska zapytała, jak brzmi tekst porozumienia.

Pan Wójt wyjaśnił, że porozumienie zawiera gmina w celu uzyskania dodatkowych punktów do wniosku.

            Pan radny Zimny zapytał, kiedy będziemy składać wniosek o dofinansowanie.

Pan Wójt wyjaśnił, że wniosek złożymy 11 stycznia, a rozpatrzenie odbędzie się w kwietniu.

Pan radny Radosław Pawlak zapytał, kiedy będzie ogłoszony przetarg na budowę drogi w Nowych Kucicach.

Pan Wójt powiedział, że przetarg ogłosimy w lutym. Są ciągłe zmiany a złożony wniosek o dofinansowanie można poprawić tylko jeden raz.

Więcej pytań do uchwały nie zgłoszono. Pan Przewodniczący Rady Gminy odczytał  Uchwałę Nr 88/XII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia z Gminą Płońsk. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 5, 6

            Pani Skarbnik omówiła 2 uchwały: Uchwałę Nr 89/XII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz Uchwałę Nr 90/XII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Uchwałę  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia dostosowano do uchwały budżetowej.

W uchwale budżetowej dokonano zmian:

Dochody:

    Transport i łączność,   Drogi publiczne gminne-  wprowadzono do budżetu dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich do złożonego wniosku w ramach PROW na lata 2016 - 2020 na dofinansowanie do inwestycji pn „Przebudowa ciągu dróg Wrononko – Wilamowice”  na kwotę 82 000 zł.

Dochody po zmianie wynoszą 11 927 809 zł.  

Wydatki:

    Transport i łączność,  drogi publiczne gminne – 

W wydatkach majątkowych dokonano następujących  zmian:

1.      Przesunięto dotację, w wysokości 100 000 zł która była przeznaczona dla gminy Płońsk z przeznaczeniem na „Przebudowę ciągu dróg Wroninko – Wilamowice” celem utworzenia własnego zadania na wymieniony odcinek (zalecenia PROW)

z uwagi na składany wniosek o uzyskanie dotacji przez obie gminy.

2.      Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ciągu dróg Wroninko – Wilamowice” o długości 0,396 km na ogólną kwotę 130 000 zł z czego 48000 zł stanowią środki własne gminy natomiast 82 000 zł gmina złożyła wniosek do PROW.

3.      Z pozostałych środków 52 000 zł zwiększono zadanie wieloletnie pn „Przebudowa drogi gminnej o długości 0,800 km w miejscowości Nowe Gumino – Nowe Kucice”.

Wydatki  po zmianie wynoszą 11 819 101 zł.

Pytań nie zgłoszono. Pan Przewodniczący Wróblewski odczytał Uchwałę Nr 89/XII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

            Następnie odczytał  Uchwałę Nr 90/XII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7

            Pan Wójt poinformował, że zmienił się komendant KPP w Płońsku.

Pan radny Pawlak zapytał o przyłącza gazu, czy po obu stronach szosy będzie gaz przeprowadzany.

            Pan Sekretarz wyjaśnił, że gaz będzie poprowadzony po obu stronach wsi i doprowadzony mieszkańcom, którzy deklarowali chęć korzystania z gazu ziemnego.

Więcej pytań nie zgłoszono.

 

Ad pkt 8

        Pan Przewodniczący Rady Gminy   podziękował  za przybycie i zamknął  obrady XII sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 Protokołowała   

 Jolanta Gzylewska 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-03-01 10:07:21
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-01 10:07:21
  • Liczba odsłon: 649
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1904865]

przewiń do góry