Protokół z I Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni

 

 

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 10.00 a zakończyły o godzinie 12.00.

Pan Sekretarz wyjaśnił, że wybory po raz pierwszy przeprowadzono według kodeksu wyborczego. Pierwszą sesję Rady Gminy zwołuje Komisarz Wyborczy z Ciechanowa. Pan Sekretarz odczytał Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy w Dzierzążni w celu złożenia ślubowania przez radnych wybranych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.   Następnie oddał głos

Pani Krystynie Marszał- Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Dzierzążni, która wręczyła nowo wybranym radnym  zaświadczenia  o wyborze dokonanym w dniu  16 listopada 2014 roku .

            Otwarcia I Sesji Rady Gminy dokonał radny senior Pan Ireneusz Pawlak – najstarszy wiekiem radny obecnej  kadencji. Stwierdził quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał-  na stan 15 radnych obecni byli wszyscy według listy obecności załączonej do protokołu. Następnie powitał przybyłych na obrady: Pana Mirosława Opolskiego –  Wójta Gminy, wszystkich radnych, Sołtysów, Skarbnika Gminy – Panią Grażynę Zawłocką, Sekretarza Gminy – Pana Adama Sobieckiego, Panią Reginę Sobczeńską - Kierownika GOPS,  Panią Jolantę Gzylewską- Dyrektora GBP, Panią Bożennę Markowską- Kierownika USC,  Pana Franciszka Goszczyńskiego – Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni, Panią Bożenę Nowakowską- Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach, oraz wszystkich przybyłych na sesję. Po powitaniu radny senior  przystąpił do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Odczytywał z listy kolejno z imienia i nazwiska radnych gminy. Następnie poprosił o powstanie  i potwierdzenie woli złożenia ślubowania przez każdego wyczytywanego radnego słowem „ślubuję”. Odczytał rotę ślubowania. Każdy z odczytanych radnych złożył ślubowanie wypowiadając słowo „ślubuję”.

            Po złożonym ślubowaniu przez radnych, radny senior Pan Ireneusz Pawlak pogratulował wszystkim i stwierdził, że  radni objęli mandat radnego Rady Gminy  Dzierzążnia.

            W dalszej kolejności przystąpił do ustalenia porządku obrad I Sesji Rady Gminy przygotowanego przez zwołującego sesję Komisarza Wyborczego.

Odczytał proponowany porządek obrad, który wszyscy radni otrzymali   w zawiadomieniu na sesję i poprosił o zgłaszanie uwag.

 Nikt z radnych nie zgłosił uwag. Radny senior stwierdził, że Rada Gminy będzie obradować na I Sesji w dniu 27 listopada 20104roku według przedstawionego porządku obrad:

1.      Otwarcie I Sesji przez Radnego Seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Złożenie ślubowania przez radnych.

3.      Ustalenie porządku obrad.

4.      Wybór Przewodniczącego Rady.

5.      Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.

6.      Zakończenie obrad  I Sesji Rady Gminy.

 

Ad pkt 4

               Po zrealizowaniu punktu 1,2,3 porządku obrad radny senior poprosił  o zgłaszanie  kandydatur na przewodniczącego Rady Gminy wg następujących podpunktów:

Wybór Przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni.

      a)     powołanie Komisji Skrutacyjnej,

b)      zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,

c)      przeprowadzenie głosowania (tajnego),

d)     przedstawienie uchwały stwierdzającej wybór.

Radny senior poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej informując, że członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować na Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujących radnych:

1.      Pawlak Radosław

2.      Jankowska Wiesława

3.     Gołębiewski Ryszard

 

Radni wyrazili zgodę na pracę komisji. Odbyło się głosowanie jawne. Radni jednogłośnie 15 głosami przyjęli skład Komisji Skrutacyjnej.

Następnie radny senior poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego rady Gminy. Pan radny Piórkowski zgłosił kandydaturę radnego Mariusza Wróblewskiego. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Pan Wróblewski wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego RG.

Ogłoszono 10 minutową przerwę na przygotowanie przez Komisję Skrutacyjną kart do glosowania.

            Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania tajnego, sprawdziła że urna jest pusta i podała sposób głosowania tajnego, który również był umieszczony w informacji na karcie głosowania.

            Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono przerwę na zliczenie głosów. W tym czasie Dyrektor Zespołu Szkół w Dzierzążni Pan Franciszek Goszczyński podziękował za udział w wyborach i oddanie głosów na jego kandydaturę na radnego Powiatu, dzięki czemu uzyskał mandat radnego.

            Po przerwie Przewodniczący  Komisji Skrutacyjnej Pan Pawlak Radosław odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania. W wyniku głosowania  tajnego Przewodniczącym Rady Gminy został wybrany Pan Mariusz Wróblewski  otrzymując 15 głosów za wyborem  na powyższą funkcję, 0 głosów przeciw, wstrzymało się od głosu- 0.

Minimalna liczba głosów do dokonania wyboru na Przewodniczącego Rady Gminy wynosiła 8.

Protokół wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do protokołu.

            Przewodniczący obrad odczytał Uchwałę Nr 1/I/2014 Rady Gminy w Dzierzążni  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy stwierdzając, że w głosowaniu tajnym jednogłośnie na Przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni został wybrany Pan Mariusz Wróblewski. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

            Radny senior złożył gratulacje Panu Mariuszowi Wróblewskiemu i poprosił ją o dalszą realizację porządku obrad.

            Pan Wróblewski przedstawił się wszystkim zgromadzonym i podziękował za wybór jego osoby na funkcję Przewodniczącego rady Gminy.

 

Ad pkt 5

            Przewodniczący Rady Pan Mariusz Wróblewski  przystąpił do realizacji punktu

 5 dotyczącego wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Poprosił o zgłaszanie kandydatów. Padła kandydatura Pana radnego seniora Pawlaka Ireneusza,  który został zgłoszony przez radną Panią Turkowską Teresę..

Radny Ireneusz Pawlak wyraził zgodę  na kandydowanie.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

            W głosowaniu tajnym brało udział 15 radnych. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, stwierdził, że  urna jest pusta , karty zostały przygotowane i rozdane do przeprowadzenia głosowania. Przedstawił również sposób głosowania, który  zawiera informacje umieszczoną na karcie do głosowania. Po odbytym głosowaniu tajnym, przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał protokół.

            Za wyborem Ireneusza Pawlaka na funkcję wiceprzewodniczącego głosowało 15 radnych. Otrzymał on 15 głosów za wyborem  na powyższą funkcję, 0 głosów przeciw, wstrzymało się od głosu- 0.

             Maksymalna liczba głosów dla dokonania wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy stanowiła 8, zgodnie z wynikiem głosowania na wiceprzewodniczącego Rady Gminy został wybrany Pan Ireneusz Pawlak.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr 2/I/2014 Rady Gminy   w Dzierzążni w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego  Rady Gminy stwierdzając,  że jednogłośnie

 w głosowaniu tajnym został wybrany Pan Ireneusz Pawlak.

Protokół wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do protokółu.

Załącznik do protokołu stanowi również uchwała o wyborze wiceprzewodniczącego.

Pan Przewodniczący Rady Gminy pogratulował nowemu wiceprzewodniczącemu RG wyboru. Pan Pawlak i podziękował radnym za wybór i zaufanie.

 

Ad pkt 6

            W tym punkcie Pan Wójt pogratulował radnym nowej kadencji. Wyraził nadzieję,

że będą pracować zgodnie na rzecz gminy a nie na rzecz komitetów wyborczych.

Pan Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Wróblewski zakończył obrady I sesji RG w Dzierzążni.

 

Protokołowała                        Przewodniczący Rady Gminy w Dzierzążni

 

Jolanta Gzylewska                                 Mariusz Wróblewski

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-08 13:47:25
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-08 13:47:25
  • Liczba odsłon: 779
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2277073]

przewiń do góry