Zobacz podgałęzie

Protokół XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 30 października   2018 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pana

Mariusza Wróblewskiego – przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 15.00 a zakończyły o godzinie 16.00.

Pan przewodniczący otworzył obrady XL sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy- Pana Witolda Pająka , Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, Skarbnik Gminy- Grażynę Zawłocką,, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy,   oraz przybyłych na sesję.

            Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy i umożliwia podejmowanie prawomocnych uchwał.

                        Pan przewodniczący odczytał porządek obrad, który radni przyjęli jednogłośnie 13 głosami.

 

1.   Otwarcie XL Sesji Rady Gminy

2. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy.

3. Podjęcie Uchwały Nr 259/XL/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

4. Podjęcie Uchwały Nr 260/XL/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

5. Podjęcie Uchwały Nr 261/XL/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dzierzążnia.

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Ad pkt 2

                        Pan Przewodniczący poinformował Radę, że zapoznał się z protokołem

  z XXIX sesji Rady Gminy, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji.

  Uwag nie zgłoszono i Pan Przewodniczący wystąpił z wnioskiem o przyjęcie protokołu

z XXIX sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddał pod głosowanie. Głosowało 13 radnych obecnych na sali.   Protokół z XXIX sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez czytania   13 głosami.

 

Ad pkt 3, 4

            Pan Wójt omówił 2 uchwały: Uchwałę Nr 259/XL/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz Uchwałę

  Nr 260/XL/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

            Dokonano następujących zmian w uchwale budżetowej:

Dochody:

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 35 693 zł ( dotacja na II turę wyborów w wysokości 15 472 zł oraz zmniejszenie dotacji dla GOPS o 19951 zł.

            W dochodach majątkowych nastąpiło zwiększenie-   dotacja dla OSP Kadłubowo na zakup motopompy w kwocie 20 000 zł.

Dochody po zmianie wynoszą 16 017 019,09 zł.

            Pani radna Kawecka zapytała, do czego jest potrzebna taka motopompa.

Pan wójt wyjaśnił, że motopompa jest wykorzystywana na zawodach strażackich. Dostaliśmy dofinansowanie a brakującą kwotę miał pokryć sponsor. Do tej pory jednak nie wpłacił zadeklarowanej kwoty.

            Radna Siedlecka powiedziała, że gmina musi dołożyć do motopompy a urządzenie to nie jest potrzebne.

            W wydatkach bieżących dokonano zmian:

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej rozdział 75109 – dotację wprowadzono zgodnie z wytycznymi KBW.

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze Straże Pożarne- zmniejszono środki na pozycji zakup materiałów z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

- Rodzina- zwiększono dotację o 19 951 zł- zwiększenie wynagrodzenia asystent rodziny.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zmniejszono o 20 000 zł celem przesunięcia do działu 921.

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zwiększono środki o 20 000 zł

z przeznaczeniem na zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w Podmarszczynie.

            Pan radny Zimny zapytał, czemu wcześniej gmina nie mogła dofinansować remontu świetlicy w Podmarszczynie a teraz może.

            Pani Skarbnik wyjaśniła, że wystąpiliśmy w imieniu OSP Podmarszczyn

z zapytaniem do Urzędu Marszałkowskiego o możliwość dofinansowania remontu świetlicy przez gminę. Urząd Marszałkowski nie wyraził sprzeciwu. Gmina może dofinansować inwestycje, które nie znalazły się w umowie i projekcie złożonym do UM.

            Pan Sekretarz powiedział, że musimy wykonać określone remonty

  w Podmarszczynie, żeby inwestycja została odebrana i dotacja przekazana. Musi być zrobiony częściowy odbiór po czym nastąpi zwrot dotacji. Do końca marca 2019 roku przedłużono rozliczenie wniosku.

            Pani radna Jankowska powiedziała, że sprawa ta budzi duże emocje, ponieważ wcześniej gmina nie mogła dofinansować tej inwestycji a teraz jednak może.

Pan Wójt dokończył omawianie zmian w budżecie.

Wydatki majątkowe zwiększono o 25 000 zł.

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Kadłubowo w kwocie 25 000 zł.

  Deficyt nie uległ zmianie.

Wydatki po zmianach wynoszą 16 860 190,92 zł.

            Więcej pytań nie zgłoszono.

Pan Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr 259/XL/2018 Rady

  w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

              13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami

  i stanowi ona załącznik do protokołu.

            Następnie pan Wróblewski odczytał   Uchwałę Nr 260/XL/2018 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

            Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami

  i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 5

            W tym punkcie Pan Sekretarz przedstawił Uchwałę Nr 261/XL/2018 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dzierzążnia.

  Potrzeba nowej regulacji Regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów   z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej. Zmiany wprowadzone w regulaminie na podstawie w/w Rozporządzeń pozwalają na ustalenie wysokości dochodu na osobę uprawniającej do pomocy oraz do ustalania zasad wyliczenia tego dochodu - ustawa o pomocy społecznej.

            Pytań nie zgłoszono. Pan Przewodniczący RG odczytał   Uchwałę Nr 261/XL/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dzierzążnia.

            Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami

  i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6

            Pan wójt poinformował, że otrzymał pismo od Wojewody mazowieckiego w sprawie drogi Przemkowo- Gumino.   Wojewoda w trybie pilny zwrócił się do starosty o przesłanie akt odnośnie drogi w celu przesłania ich do Wojewódzkiego Sądu administracyjnego. Wniosek, jaki został złożony przez gminę na budowę tej drogi przeszedł pierwszą merytoryczną ocenę.

            Pani radna Siedlecka zapytała, czy mieszkańcy Wilamowic i Przemkowa mogą się odwołać do protestów składanych przez mieszkańca, który blokuje   budowę drogi.

            Pan wójt powiedział, że wojewoda wezwał tego pana do uzupełnienia dokumentów. On tego nie zrobił więc uchylono jego odwołanie. Możemy ogłaszać przetarg na tę inwestycję.

            Pan wójt poinformował, że otrzymał pismo od Powiatu Płońskiego w sprawie budowy drogi i mostu na rzecze Żurawiance w Kucicach. Powiat ubiega się o dofinansowanie na tę inwestycję w wysokości 50 %. Koszt całkowity to dwa i pół miliona złotych. Udział własny 1 250 000 zł z czego połowę pokryje Powiat a połowę Gmina Dzierzążnia. Pan wójt poprosił radnych o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

            Pan radny Zimny powiedział, że mieliśmy analogiczną sytuację przy budowie drogi powiatowej Kucice- Baboszewo.

            Pan radny Zimny zapytał, na jakim etapie jest projekt drogi Gumowo- Sarnowo- Góry.

            Pan wójt powiedział, że projekt jest w trakcie realizacji. Był planowany przepust, ale w związku z brakiem rowu przepustu nie będzie. Projektowanie rowów wiąże się z pozyskaniem gruntów, na co nie zgadza się jeden z mieszkańców. Do końca roku dokumentacja będzie gotowa.

            Pan radny Zimny poprosił panią skarbnik o zapoznanie go po sesji z wykonaniem budżetu gminy za 9 miesięcy.

            Pani radna Kawecka podziękowała wójtowi za zbudowanie chodnika w Gumowie. Zapytała też o budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Dzierzążni.

            Pan wójt powiedział, że sygnalizacja ma być wykonana do końca 2018 roku.

Pan radny Zimny zapytał, kto będzie zatrudniony na stanowisku inspektora do spraw gospodarki komunalnej, zamówień publicznych i planowania przestrzennego.

Pracownik odszedł na emeryturę, była inna osoba zatrudniona, która też rezygnuje z pracy w naszym urzędzie. W ofercie pracy na to stanowisko kryteria naboru są śmieszne. Jest to odpowiedzialne samodzielne stanowisko. Kiedy będzie ogłoszony konkurs na to stanowisko.

            Pan sekretarz powiedział, że razem z panem wójtem podjęli decyzję o zatrudnienia osoby na zastępstwo. Była zatrudniona osoba przez urząd pracy. Budżet gminy jest jaki jest i nie stać nas na zatrudnienie fachowców z doświadczeniem.

            Radny Zimny powiedział, jeśli się proponuje przy obowiązkach na tym stanowisku tak śmieszne wynagrodzenie, to chętnych nie będzie.

            Pan sekretarz powiedział, że dadzą wyższe wynagrodzenie a radni na sesji absolutoryjnej zarzucą wójtowi, że środki przeznacza na wynagrodzenia a nie na inwestycje.   Pracowała pani bez doświadczenia i żadnych zażaleń na jej pracę nie było.

            Pan radny Zimny powiedział, że dotychczasowy pracownik załatwiał sprawy bieżące, nie była osobą kompetentną. W konkursie wzięła udział osoba kompetentna, jednak nie została zatrudniona.

            Pan wójt powiedział, że osoba ta chciała wysokie wynagrodzenie, na co nie mógł się zgodzić.

            Pani radna Siedlecka powiedziała, że gdyby nie pomoc sekretarza, to osoba dotychczas pracująca nie załatwiłaby spraw. Ludzie się skarżyli, że słabo się orientuje w sprawach związanych ze swoją pracą.

            Pan sekretarz powiedział, że on przyszedł do pracy bez doświadczenia. W trakcie pracy nauczył się wszystkiego. Przyjdzie czas, to konkurs na to stanowisko zostanie ogłoszony. W urzędzie pracują osoby, które zaczynają od stażu , pozostają i sprawdzają się na objętych stanowiskach.

            Pani radna Kawecka powiedziała, że część stażystów pracuje jako etatowi pracownicy ale są tacy, którzy byli na stażu chcieli pracować, ale takiej szansy nie dostali.

            Pan radny zapytał, do kiedy będzie pracowała osoba obecnie zatrudniona i kiedy zostanie ogłoszony konkurs na to stanowisko.

            Pan sekretarz wyjaśnił, że konkurs na razie nie będzie ogłaszany, natomiast do 30 kwietnia będzie zatrudniona pani przez biuro pracy.


Ad pkt 7

              Pan Przewodniczący Rady Gminy    podziękował   za przybycie i zamknął   obrady XL sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

  Protokołowała    


    Jolanta Gzylewska

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-22 15:26:01
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-22 15:33:36
  • Liczba odsłon: 830
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181127]

przewiń do góry