Sprawozdanie

z wykonania budżetu za 2003 rok

Budżet Gminy w Dzierzążni na rok 2003 wynosił po stronie dochodów 4 982 905 zł, a po stronie wydatków 4 932 905 zł zatwierdzony dnia 25 lutego 2003r. Uchwałą Rady Gminy w Dzierzążni Nr 28/IV/2003 z 25 lutego 2003r.

Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W roku 2003 podjęto następujące uchwały w sprawie zmian w budżecie:

 1. Uchwała Rady Gminy Nr 35/V/2003 z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie na 2003r. (zwiększenie dochodów i wydatków)

  Budżet po zmianach:

  - po stronie dochodów - 5 034 425

  - po stronie wydatków - 4 984 425

 2. Uchwała Rady Gminy Nr 37/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie zmian w budżecie na 2003r. (zwiększenie dochodów i wydatków)

  Budżet po zmianach;

  - po stronie dochodów - 5 091 123

  - po stronie wydatków - 5 041 123

 3. Uchwała Rady Gminy Nr 38/VI/2003 z dnia 2003 w sprawie zmian w budżecie na 2003r. (zwiększenie dochodów i wydatków)

  Budżet po zmianach:

  - po stronie dochodów - 5 091 123

  - po stronie wydatków - 5 443 998

 4. Uchwała Rady Gminy Nr 46/VII/2003 z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie na 2003r. (zwiększenie dochodów i wydatków)

  Budżet po zmianach:

  - po stronie dochodów - 5 170 521

  - po stronie wydatków - 5 523 396

 5. Uchwała Rady Gminy Nr 51/VIII/2003 z dnia 28 października 2003r. w sprawie zmian w budżecie na 2003r. (zwiększenie dochodów i wydatków)

  Budżet po zmianach:

  - po stronie dochodów - 5 191 521

  - stronie wydatków - 5 544 396

 6. Uchwała Rady Gminy Nr 55/IX/2003 z dnia 5 grudnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie na 2003r. (zwiększenie dochodów i wydatków)

  Budżet po zmianach:

  - po stronie dochodów - 5 190 480

  - po stronie wydatków - 5 543 355

 7. Uchwała Rady Gminy Nr 63/X/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie na 2003r. (zwiększenie dochodów i wydatków)

Budżet po zmianach:

- po stronie dochodów - 5 182 870

- po stronie wydatków - 5 547 355

Wykonanie procentowe dochodów w poszczególnych działach

 

Dział

 

Treść

Plan

Wykonanie

%

010

Rolnictwo

  10000

13 694

136,94

020

Leśnictwo

 

1 000

1 532

153,20

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

55000

119 796

217,81

600

 

Transport i łączność

37280

37 280

100,00

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

45400

43 868

96,62

750

 

Administracja publiczna

40958

43 885

107,29

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwo

 

11690

11 668

99,81

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

450

450

 

100,00

756

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

1 021 620

1 124 845

110,10

758

Różne rozliczenia

 

3 450 257

3 472 208

100,63

801

 

Oświata i wychowanie

20 030

19 733

98,51

853

 

Opieka społeczna

465 185

463 946

99,73

900

 

Gospodarka komunalna

24 000

24 000

100,00

Ogółem

5 182 870

5 376 905

103,74

 

Dochody Gminy składają się z subwencji podstawowej, oświatowej i rekompensującej oraz dotacji celowych i dochodów własnych.

Plan subwencji został wykonany w 100% i stanowi kwotę 3 445 257 zł, w tym:

- subwencja oświatowa - 2 394 630,-

- subwencja ogólna - 798 586,-

subwencja rekompensująca, ulgi ustawowe i utrata dochodów w podatku od środków transportowych kwota 252 041 zł.

Ogółem subwencja stanowi 64,07 % ogólnych dochodów.

Dotacje celowe, które zrealizowano w kwocie 588 456,- zł to stanowi 10,94 % planu rocznego, w tym:

- dotacja na administrację państwową - 33 958,-

- aktualizacja Nr PESEL - 599,-

- obrona cywilna - 450,-

- dotacja na drogi gminne - 37 280,-

- zasiłki i zapomogi - 247 000,-

- zasiłki rodzinne - 39 667,-

- składka ZUS - 12 103,-

- utrzymanie GOPS - 90 000,-

- dotacja na opiekę specjalistyczną - 15 000,-

- dożywianie uczniów - 51 700,-

- oświetlanie dróg - 24 000,-

- f-sz socjalny dla emerytowanych nauczycieli - 17 400,-

- na zakup książek - 1 630,-

- na zakup plecaków z wyposażeniem - 900,-

- na zakup węgla dla rodzin najuboższych - 5 700,-

- dotacja na referendum - 11 069,-

Kwota 1 343 192,- zł są to dochody własne. Stanowią 24,99 % dochodów ogółem.

Dochody własne to:

 

Dochody własne

 

Plan

Wykonanie

%

Sprzedaż świadectw pochodzenia zwierząt

Odpłatność za przyłącza

Dzierżawa terenów łowieckich

Opłata administracyjna

Sprzedaż wody

Wieczyste użytkowanie

Czynsz

Pozwolenia na sprzedaż alkoholu

Podatek od działalności gospodarczej

Podatek od nieruchomości

Podatek rolny RSP

Podatek leśny

Opłata skarbowa

Podatek transportowy

Podatek od czynności cywilnoprawnej

Za wynajem autobusu

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Podatek rolny

Podatek transportowy

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób prawnych

Odpłatności podopiecznych

Za sprzedaż działki

Od spadków i darowizn

Odsetki

5 000

 

5 000

1 000

3 000

55 000

400

45 000

40 000

 

218 020

15 000

1 200

3 000

2 000

6 500

1 000

45 000

 

430 000

5 000

250 900

 

2 000

2 710

4 000

3 000

5 000

2 074

 

11 620

1 532

5 843

119 796

342

43 526

43 105

4 314

276 598

13 389

1 216

1 337

4 100

19 890

703

62 801

 

443 956

10 489

233 063

 

1 912

1 876

4 000

8 060

27 650

41,48

 

232,40

153,20

194,76

217,81

85,50

96,72

107,76

-

126,86

89,26

101,33

44,56

205,00

306,00

70,30

139,55

 

103,24

209,78

92,89

 

95,60

69,48

100,00

268,66

553,00

Ogółem

1 149  135

1 343 192

116,88

Plan dochodów własnych został wykonany w 116,88 %. Największym dochodem własnym sa zobowiązania pieniężne rolników indywidualnych. Plan roczny został wykonany w 103,24 %. Mimo wykonania planu rocznego są jeszcze wysokie zaległości i wynoszą 279 497,15 zł w stosunku do roku 2002 wzrost o 3,80 %. Zaległości z lat ubiegłych to kwota 211 586,55 zł zmniejszyła się o 21,41 %, tj. o kwotę 57 674,21 zł. Skutki obniżenia górnych stawek za rok sprawozdawczy wynosi 41 388,- zł. Przesunięcie terminu płatności, ulgi i umorzenie to kwota 27 151,- zł.

Rolnicy wsi Rakowo, Przemkowo i Korytowo są wzorem od kilku lat dla innych sołectw pod względem płatności podatku rolnego.

Największe zaległości są w sołectwach:

- Nowe Gumino - 27 319,30 zł zmniejszenie o 0,99 %

- Gumino - 26 584,30 zł wzrost o 8,90 %

- Dzierzążnia - 24 879,59 zł wzrost o 5,85 %

- Błomino Gumowskie - 11 135,20 zł wzrost o 97,00 %

- Kucice - 27 526,92 zł wzrost o 21,37 %

- Niwa - 10 797,30 zł wzrost o 13,47 %

- Nowe Sarnowo - 13 582,01 zł wzrost o 8,93 %

- Starczewo Wielkie - 13 451,60 zł wzrost o 31,28 %

- Siekluki - 18 378,69 zł zmniejszenie o 7,29 %

W pozostałych sołectwach zaległości kształtują się na wysokości roku ubiegłego lub minimalnie zwiększone. Do osób zalegających w zobowiązaniach podatkowych wysłano upomnienie oraz wystawiono tytuły wykonawcze które przekazano do Urzędu Skarbowego.

Podatek od nieruchomości od rolników został wykonany w 139,55 %. Zaległości stanowią 70 322,- zł co stanowi 86,56 % wymiaru rocznego, w tym zaległości z lat ubiegłych 53 739,- zł, tj. 66,15 % wymiaru rocznego.

Podatek transportowy wynosi 14 589,- zł . Zaległości zmniejszyły się do kwoty 15 534,74 zł jest to 76 % wymiaru rocznego.

Wpłaty za czynsz wykonano w 96,72 % jest to kwota 43526,- zł. Zaległości – 17 060,07 zł co stanowi 35,3 % wymiaru rocznego.

Podatek od nieruchomości j.g.u. to kwota 276 598,- zł. Plan roczny został wykonany w 126,86 %, zaległości – 30 345,- zł, zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 60 630,- zł, co stanowi 20,36 % wymiaru rocznego.

Ogółem należności wynoszą 426 526,- zł, w tym:

 • zaległości 312 658,- zł, z lat ubiegłych

 • nadpłaty 5 438,- zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 98 245,- zł.

Skutki udzielenia przez Wójta Gminy ulg 30 826,24 zł i odroczeń 77 984,76 zł. Razem stanowi to kwotę 108 811,- zł.

Ulgi ustawowe wynoszą 48 491,- zł, w tym

- z nabycia gruntów - 35 741,- zł

- ulgi inwestycyjne - 11 406,- zł

- ulgi żołnierski - 1 344,- zł

Ulgi ustawowe w 50 % zostały zrefundowane.

 

Wykonanie procentowe wydatków w poszczególnych działach

Dział

Treść

Plan

Wykonanie

%

 

010

020

400

 

600

700

750

 

751

 

 

754

757

801

851

853

854

900

921

926

 

Rolnictwo

Leśnictwo

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Transport i łączność

Gospodarka mieszkaniowa

Administracja publiczna

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Obsługa długu publicznego

Oświata i wychowanie

Ochrona zdrowia

Pomoc społeczna

Edukacyjna opieka wychowawcza

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura fizyczna i sport

 

10000

1 000

124630

 

1 007761

60 000

899446

11 690

 

 

72 450

8 000

2 580 529

40 000

579219

58 130

 

47 500

 

35 000

12 000

 

9 893

604

81 654

 

1 005 558

55 917

867 320

11 668

 

61 141

 

 

6 815

2 301 086

25 161

563 082

53 238

 

46 919

 

16 621

7 143

 

98,93

60,40

65,51

 

99,78

93,19

96,42

99,81

 

84,39

 

 

85,18

89,17

62,90

97,21

91,58

 

98,77

 

47,48

59,52

Razem

5 547 355

5 113 820

92,18

Plan wydatków na rok 2003 to kwota 5 547 355,- zł został zrealizowany w 92,18 % co stanowi kwotę 5 113 820,- zł.

Dział 010 – suma wydatków 9 893,- zł to 98,93 % planu rocznego. Jest to 2 % od podatku rolnego na Izby Rolnicze w kwocie 8 000,- zł oraz prowizja za sprzedane świadectwa pochodzenia zwierząt – kwota 1 893,- zł.

Dział 020 – zakup paszy na dożywianie dzikiej zwierzyny.

Dział 400 – wydatki związane z utrzymaniem hydroforni Nowe Sarnowo i Kucice – 81 654,- zł tj. 65,51 % planu rocznego. Głównym wydatkiem stanowiącym 56,46 % ogólnych kosztów utrzymania hydroforni jest energia i stanowi to kwotę 46 105,- zł.

Usuwanie awarii na sieci i przed wodomierzami łącznie z materiałami to kwota 8210,- zł, co stanowi 10,05 % ogólnych kosztów hydroforni. Ryczały konserwatora i wyjazdy służbowe – 2 001,- zł, f-sz socjalny – 700,- zł, wynagrodzenie roczne – 1 692,- zł. Płace z narzutami konserwatora to kwota 22 946,- zł jest to 28,10 % kosztów utrzymania dwóch hydroforni.

Dział 600 – kwota 1 005 558,- zł są to koszty remontu i budowy dróg na terenie naszej gminy. Wydatki inwestycyjne to kwota 952 326,- zł, jest to 94,70 % wydatków ogólnych tego działu, budowa chodnika przez wieś Dzierzążnia - 161 133,-

droga asfaltowa Gumino – Sarnowo - 339 750,-

droga asfaltowa Kucice – Chrościn - 159 696,-

droga asfaltowa Podmarszczy - 188 524,-

droga żwirowa Sadkowo – Skołatowo - 103 223,-

Pozostała kwota 53 236,- zł - są to remonty dróg gminnych, niwelacja równiarką oraz uzupełnienie żwirem częściowo przygotowując już do położenia asfaltu.

Dział 700 – za wycenę nieruchomości i ogłoszenia przetargowe – kwota 5 994,- zł.

Wymiana okien w budynku UG - 19 220,- i za materiały budowlane - 757,- za gaz do ogrzewania domu nauczycieli - 12 002,- za ogrzewanie budynku w Kucicach - 15 949,- za drobne remonty w budynkach gminnych - 1 995,-

Dział 750 – są to koszty administracji państwowej, samorządowej Rady Gminy oraz dofinansowanie zatrudnionych osób skierowanych przez Biuro Pracy – kwota 867 320,- zł – stanowi 16,96 % ogólnych wydatków, w tym:

Administracja państwowa - plan 89 340,- zł wykonanie 84 550,- zł, tj. 94,63% Administracja samorządowa – plan 750 866,-zł wykonanie 725 209,-zł, tj. 96,58%Rada Gminy – plan 41 000,- zł wykonanie 40 321,- zł, tj. 98,34%

Dofinansowanie do kierowanych przez Urząd Pracy – plan 18 240,- zł wykonanie 17 240,- zł, tj. 94,51%

Plan administracji państwowej został zrealizowanej w 94,63 % - kwota 84 550,- zł, w tym wynagrodzenie z narzutami dla kierownika USC oraz osoby prowadzącej meldunki - 69 439,- wynagrodzenie roczne - 4 528,- wyjazdy służbowe - 512,- f-sz socjalny - 1 400,- konserwacja komputerów - 5 189,- zakup druków, materiałów biurowych oraz zorganizowanie uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego 3 482,- zł

Ryczały dla Przewodniczącego i zastępcy Rady Gminy – kwota 7 200,- zł, diety radnych - 31 340,- zł oraz zakup słodyczy, kawy i napojów oraz materiałów biurowych – kwota 1 781,- zł.

Dofinansowanie zatrudnionych osób kierowanych przez Biuro Pracy to kwota 17 240,- zł

Koszty utrzymania administracji samorządowej to suma 750 866,- zł, w tym zakupy komputerów, drukarki i programów - 9 364,- zł

- wynagrodzenie osobowe z narzutami - 481 122,-

- wynagrodzenie roczne - 29 090,-

- prowizja od zebranego podatku - 11 225,-

- energia - 4 653,-

- f-sz socjalny - 9 100,- - wyjazdy służbowe i utrzymanie samochodu służbowego - 5210,-

- ubezpieczenie samochodu i budynku - 1 719,-

- obsługa prawna - 23 424,-

- konserwacja komputerów - 1 604,-

- rozmowy telefoniczne - 27 195,-

- wywóz nieczystości - 6 284,-

- szkolenie pracowników - 8 942,-

- oprawa dzienników - 1 024,-

- oraz inne wydatki jak: ogłoszenie przetargu, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, naprawa maszyn biurowych, abonament SIP, naprawa kserokopiarek, programu płatnik - 16 331,- zł

Zakupy materiałowe to kwota 88 922,- zł, w tym:

- olej opałowy - 19 513,-

- zakup żaluzji - 1 482,-

- wyposażenie biura: meble, szafy do map i krzesła - 8 806,-

- materiały biurowe - 10 361,-

- teczka kasjera - 1 647,-

- okna - 7 904,-

- odzież ochronna - 900,-

- parapety - 3 709,-

- dzienniki ustaw - 1 643,-

- prenumerata czasopism - 3 455,-

- znaczki pocztowe - 12 000,-

- terakota - 4 735,-

- za kalendarze, znaki sądowe, środki czystości, pieczątki, herbatę i ręczniki dla pracowników, druki oraz inne drobne zakupy materiałowe - 12 767,- zł

Dział 751 – wydatki dotyczące aktualizacji numerów PESEL to suma 599,- zł kwota 11 069,- zł są to wydatki dotyczące referendum.

Dział 754 – dział ten gromadzi koszty związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 60 691,- zł, w tym:

- koszty energii - 2 374,-

- ubezpieczenie mienia OSP - 10 060,-

- składka ZUS od wynagrodzenia konserwatorów - 1 344,-

- delegacje - 406,-

- zakup motopompy - 12 850,-

- zakup paliwa, wynagrodzenie kierowców, za udział strażaków przy pożarze, zakup części sprzętu strażackiego - 33 657,-

Dział 757 – odsetki od pożyczki z WFOŚ – kwota 6 815,- zł

Dział 801 – plan wydatków na oświatę został wykonany w 89,17 % i stanowi kwotę 2 301 086,- zł. Szczegółowe sprawozdanie z wydatków załącznik Nr 1

Dział 854 – plan wydatków na stołówkę szkolną został zrealizowany w 91,58 % planu rocznego.

Szczegółowe sprawozdanie załącznik Nr 1

Dział 851 – koszt rozwiązywania problemów alkoholowych to suma 25 161 tj. 62,90 % planowanych wydatków.

Szczegółowe sprawozdanie z wydatków załącznik Nr 2

Dział 853 – wydatki zawiązane z pomocą osobom najuboższym oraz koszty utrzymania GOPS to suma – 563 082,- zł. Jest to 97,21 % planowanych wydatków na 2003r.

Szczegółowe sprawozdanie z wydatków załącznik Nr 3

Dział 900 – oświetlenie dróg wojewódzkich i konserwacja oświetlenia - kwota 46 919,- zł

Dział 921 – koszty związane z utrzymaniem Biblioteki Gminnej w Dzierzążni – suma 16621,- zł jest to wynagrodzenie z narzutami oraz zakup książek.

Dział 926 – zakup ubioru sportowego, nagrody oraz wyjazdy na zawody, opłata sędziów i rejestracja klubu – koszt 7 143,- zł

W roku 2003 rozpoczęliśmy duże inwestycje czyli asfaltowanie dróg gminnych i powiatowych. Dzięki oszczędnemu gospodarowaniu nie mamy żadnych zobowiązań, wszystkie prace wykonane są sfinansowane. Pozostało 87 610,- zł pożyczki do spłaty w latach następnych. Wypracowano nadwyżkę budżetową w wysokości 665 960,- zł, która w roku następnym będzie podzielona przez Radę w zależności od potrzeb w naszej Gminie.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-04-30 13:52:38
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-04-30 13:52:38
 • Liczba odsłon: 1032
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181257]

przewiń do góry