Zobacz podgałęzie

Protokół z XV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 28 sierpnia 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

 

1.              Otwarcie XV Sesji Rady Gminy.

2.              Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy.

3.              Interpelacje i zapytania.

4.              Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.              Podjęcie Uchwały Nr 107/XV/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015.

6.              Podjęcie Uchwały Nr 108/XV/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

7.              Podjęcie Uchwały Nr 109/XV/2012 w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej jako właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny.

8.              Podjęcie Uchwały Nr 110/XV/2012 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni.

9.              Podjęcie Uchwały Nr 111/XV/2012 w sprawie podziału Gminy Dzierzążnia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

10.         Wolne wnioski i zapytania.

11.         Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Ad pkt 1

                      Obrady rozpoczęły się o godzinie 13.00 a zakończyły o godzinie 15.00.

        Pani Przewodnicząca otworzyła obrady XV Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy- Pana Mirosława Opolskiego,  Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, Panią Skarbnik Grażynę Zawłocką, Pna Krzysztofa Wrzesińskiego- radnego powiatowego, Kierownika GOPS- Panią Reginę Sobczeńską, Pana Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążnia Franciszka Goszczyńskiego, Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach, Panią mecenas Danielę Nastaszyc, sołtysów oraz osoby zainteresowane problematyką sesji.

Na stan 15 radnych obecnych było 14 według listy obecności załączonej do  protokołu. Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Radni nie zgłosili żadnych uwag odnośnie przedstawionego porządku obrad.

 

       Ad pkt 2

                      Przewodnicząca poinformowała radnych, że zapoznała się z protokołem z XIV Sesji Rady Gminy , który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji   i zapytała , czy radni nie mają uwag do niego. Uwag nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca wystąpiła

         z wnioskiem  o przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało  14 radnych obecnych na sali.  Protokół z XIV  Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

 

        Ad pkt 3

                      W tym punkcie nie zgłoszono interpelacji ani zapytań. O głos poprosił radny powiatu- Pan Krzysztof Wrzesiński. Poinformował, że w okresie wakacyjnym odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Powiatu. Pan radny zgłosił drogę w Wierzbicy i Starczewie, aby dofinansować ich przebudowę w ramach schetynówki. Zarząd Powiatu jednak nie przychylił się do jego zgłoszenia. Pan radny zapytał Pana Wójta, czy gmina dołoży połowę kosztorysu na budowę drogi i czy ktoś konsultował te ustalenia z Wójtem. Pan           Wójt wyjaśnił, że nikt z Powiatu na ten temat z nim nie rozmawiał. Kilkakrotnie wniosek na budowę na szej drogi konkurował z wnioskami innych gmin i zawsze był odrzucany. Musimy się zastanowić, czy w przyszłorocznym budżecie zabezpieczyć środki na ten cel.

          Pan Franciszek Goszczyński zgłosił problem z parkowaniem na ulicy Płockiej. Mimo wyznaczonych miejsc parkingowych kierowcy parkują po przeciwnej stronie utrudniając przejazd samochodów ulicą. Poprosił, aby podjąć jakieś kroki w tej sprawie.

 

Ad pkt 4

          W tym punkcie Pan Wójt przedstawił informacje w sprawie realizacji zadań Gminy w okresie międzysesyjnym tj. od 13 czerwca 2012 do 28 sierpnia 2012 roku. Poinformował radnych, że została zakończona budowa dróg gminnych asfaltowych na odcinkach: Nowe Kucice - 1229 mb, Sarnowo-Góry -  706 mb i Wilamowice- 1216 mb.

 

Zakończono remont I etapu budynku Szkoły Podstawowej w Dzierzążni tj. remont

I piętra na który składało się: wymiana stolarki drzwiowej, położenie paneli podłogowych oraz malowanie wszystkich pomieszczeń lekcyjnych, biurowych, korytarzy. Prace wykonane zostały przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy.

Podpisaliśmy umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na:

1.       dofinansowanie zakupu 4 motopomp dla OSP ( Wierzbica Pańska, Kadłubowo, Podmarszczyn, Starczewo Wielkie)  na kwotę 16 000 zł,

2.       remont świetlicy wiejskiej w Starczewie w ramach projektu „Remont połączony z modernizacją łącznie z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w miejscowości Starczewo Wielkie”.

Podpisaliśmy również  umowę z Wojewodą Mazowieckim na  dofinansowanie

 z budżetu państwa zakupu pomocy dydaktycznych dla szkół w Gminie Dzierzążnia: ( Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach – 6 000zł,  Szkoła Podstawowa w   Dzierzążni – 12 000 zł- razem 18 000 zł). Środki pieniężne zostały przekazane na konto Gminy.

Ponadto został ogłoszony przetarg na sprzedaż działek gminnych, w tym działki w miejscowości Gumowo. Przetarg odbędzie się w dniu 6 września 2012 roku.

Przygotowano i przekazano do RIO w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dzierzążnia za I półrocze 2012 roku.

 

Ad pkt 5, 6

            W tym punkcie Pani Skarbnik omówiła dwie uchwały: Uchwałę Nr 107/XV/ 2012

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 oraz  Uchwały

Nr 108/XV/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Uchwały były szczegółowo omawiane na komisjach i Pani Skarbnik wskazała tylko najważniejsze zmiany.

            W Wieloletniej Prognozie Finansowej lata 2012 – 2015   dokonano zmian:

- zmiana WPF – zmniejszono dochody o kwotę 74  295 zł, z czego:dochody bieżące zwiększono o kwotę 22 248 zł a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 96 543 zł.

Wydatki zmniejszono o kwotę 74 295 zł w tym:wydatki bieżące zmniejszono o kwotę

9 425 zł (z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę zmniejszono o kwotę 3 000 zł) a  wydatki majątkowe zmniejszono  o kwotę 98 200 zł.W załączniku inwestycyjnym w wykazie przedsięwzięć w WPF dokonano zmian  w wydatkach o kwotę 98 200 zł w rozdziale 60016:

a)      „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korytowo –Nowe Kucice”– zmniejszono o kwotę 5 000 zł,

b)     „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowice” – zmniejszono o kwotę 10 000 zł,

c)     Przebudowa drogi gminnej– opracowanie dokumentacji na drogę w miejscowości Sarnowo Góry  – zmniejszono dotację celową o kwotę 125 500 zł zabezpieczając wkładem własnym w wysokości 41 800 zł,

d)     Przebudowa drogi gminnej– opracowanie dokumentacji na drogę w miejscowości Gumino – zwiększono o kwotę 500 zł.

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 506 430 zł.

W uchwale budżetowej natomiast dokonano zmian:

W dochodach:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40001 – dostarczanie ciepła- z działu 700, rozdział 70005 – wpłaty z tyt. czynszów –wyodrębniono dochody z tytułu dostarczania ciepła, występujące w jednej pozycji z opłatami czynszowymi, w wysokości 4 000 zł.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne – zmniejszono dotację celową w wysokości 125 500zł zastępując wkładem własnym.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszono dochody z tyt. opłat czynszowych o kwotę 5 000 zł, z których kwotę 4000 zł przeniesiono do nowo utworzonego działu 400.

W dziale 750 administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostałą działalność - zmniejszono dochody o kwotę  1 000 zł (wpłaty z tyt. zatrudnianych pracowników interwencyjnych, otrzymywane z Powiatowego Urzędu Pracy).

Dział 754 Ochotnicze Straże Pożarne, rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne- wprowadzono dotację celową z województwa mazowieckiego w wysokości 16 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego  dla 4 jednostek OSP.

 Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, leśnego…- wprowadzono plan w wysokości 2000 zł, z tytułu uzyskanych wpłat - odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych.    

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 pozostała działalność – wprowadzono dotację w wysokości 6 200 zł na podstawie decyzji MUW Warszawa.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów  – wprowadzono dotację w wysokości 9 800 zł na podst. Decyzji MUW z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność – wprowadzono do budżetu dochody w wysokości 19 205 zł, - koszty refundacji z 2011 roku świetlicy wiejskiej w miejscowości Starczewo Wielkie, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych  strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007- kwota 6 248 zł stanowi refundacje poniesionych wydatków bieżących, natomiast kwota 12 957 zł to koszty refundacji wydatków majątkowych.

Plan dochodów po zmianach wynosi  11 357 031,46 zł.

W wydatkach:

 W załączniku inwestycyjnym w wykazie przedsięwzięć w WPF dokonano zmian  w wydatkach o kwotę 94 470 zł  rozdział 60016:

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korytowo –Nowe Kucice”– zmniejszono o          kwotę 5 000 zł. 

-„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowice” – zmniejszono o kwotę

    10 000 zł.

- Przebudowa drogi gminnej– opracowanie dokumentacji na drogę w miejscowości Sarno  wo Góry  – zmniejszono dotację celową o kwotę 125 500 zł zabezpieczając wkładem własnym w wysokości 41 800 zł.

- Przebudowa drogi gminnej– opracowanie dokumentacji na drogę w miejscowości Wierzbica Pańska – zwiększono o kwotę 3 730 zł.

- Przebudowa drogi gminnej– opracowanie dokumentacji na drogę w miejscowości

   Gumino – zwiększono o kwotę 500 zł.

- Wydatki rzeczowe w tym dziale zmniejszono o kwotę 20 815 zł, celem przesunięcia do działu 80113 i 90015.

Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejszono wydatki na o kwotę 5 000 zł. 

Dział 750 Administracja publiczna , rozdział 75023 zmniejszono  środki o kwotę 40 000 zł na wydatkach rzeczowych o kwotę 35 000 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – zmniejszono o kwotę 1 000 zł celem przesunięcia na szkolenia oraz wydatki majątkowe (zakup komputerów i licencji dla potrzeb UG) zmniejszono o kwotę 5 000 zł.  W tym samym dziale rozdział 75095 wyodrębniono środki na opłatę kosztów upomnienia podatków ściągniętych przez Urząd Skarbowy, zaplanowane w roku 2012 w rozdziale 75023

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększono środki na zakup paliwa o kwotę 4 000 zł, oraz wprowadzono otrzymaną dotację z województwa mazowieckiego w wysokości 16 000 zł + wkład własny 18 600 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla 4 jednostek OSP: Kadłubowo, Starczewo Wielkie, Wierzbica Pańska, Podmarszczyn,

Dział 801 Oświata i wychowanie dokonano zmian między paragrafami:

W rozdziale  80101 Szkoły Podstawowe – zwiększono o kwotę 41 155 zł,   z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do remontu szkoły oraz opłatę za energię elektryczną, zmniejszono natomiast o kwotę 35 255 zł na pozycji zakup usług remontowych i pomocach dydaktycznych.

W rozdziale 80110 Gimnazja dokonano przesunięć między paragrafami a w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zwiększono o kwotę 15 000 zł na pozycji zakup materiałów, z przeznaczeniem na zakup paliwa do autobusów szkolnych oraz zabezpieczono środki na remont autobusu i szkolenia specjalistyczne dla kierowców.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 pozostała działalność – świadczenia społeczne zwiększono o kwotę 6 200 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wprowadzona dotacja w wysokości 9 800 zł zostanie przeznaczona na wyprawkę szkolną – dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku w wysokości 9 800 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększono środki na oświetlenie dróg w wysokości 7 000 zł.

Wydatki po zmianach  wynoszą 11 863 461,46 zł.

Pytań do przedstawionych przez Panią Skarbnik nie zgloszono i Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała Uchwałę Nr 107/XV/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Za przyjęciem uchwały było 14. Uchwałę

Nr 107/XV/2012 przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

            Następnie Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 108/XV/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami  i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7, 8

            W tym punkcie głos zabrała Pani Kierownik GOPS i omówiła dwie uchwały:

Uchwałę Nr 109/XV/2012 w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej jako właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny

Oraz Uchwałę Nr 110/XV/2012 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni.

Pani Kierownik wyjaśniła, że godnie z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, organ stanowiący gminy wyznacza podmiot do realizacji zadań własnych gminy. Podstawowym celem ustawy, jaki przyświecał ustawodawcy, jest kompleksowe uregulowanie problematyki  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej nad dziećmi pozbawionymi prawidłowej opieki  rodzicielskiej.  Nowy system ma za zadanie wzmocnić rodzinę przeżywającą kryzys dotyczący opieki i wychowania dzieci, a w konsekwencji w przyszłości ograniczyć liczbę dzieci objętych pieczą zastępczą. Wprowadza ona bowiem nowe instytucje wsparcia rodziny na poziomie gminy m.in.: asystent rodziny, rodzina wspierająca. Przekazanie tych działań ośrodkowi pomocy społecznej wydaje się zasadne z racji doświadczenia w realizacji tego typu działań. Konsekwencją podjęcia tej uchwały jest podjęcie następnej dotyczącej zmian w Statucie GOPS w Dzierzążni.

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni został uchwalony 29 października 2008 roku. Od tego roku nastąpiły zmiany w zakresie zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Podejmowanie oraz realizacja przez Ośrodek Pomocy Społecznej nowych zadań i programów pomocowych wymaga dokonywania zmian w strukturze organizacyjnej Ośrodka. Projekt niniejszej uchwały zakłada dostosowanie treści Statutu do zadań realizowanych przez Ośrodek zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa a zatem proponuje się dokonanie zmian w dotychczas obowiązującym Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Radni nie mieli pytań do przedstawionych uchwał.

Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 109/XV/2012 w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej jako właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami  i stanowi ona załącznik do protokołu.

Następnie Pani Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr 110/XV/2012 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami  i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9

            W tym punkcie Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 111/XV/2012 w sprawie podziału Gminy Dzierzążnia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Pan Wójt wyjaśnił, że w związku z art. 13 ust. 1 i art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz.21, poz 113 z poźn. zm) zachodzi potrzeba nowego podziału gminy Dzierzążnia na okręgi wyborcze. Konieczność dostosowania dotychczas obowiązujących okręgów wyborczych do wymogów ustawy Kodeksu wyborczego polegać będzie na likwidacji dwu mandatowych okręgów wyborczych i utworzeniu trzech nowych okręgów wyborczych. W związku z tym zasadnym jest podjęcie uchwały Rady Gminy zatwierdzającej nowy podział gminy na okręgi wyborcze.

Pytań do uchwały nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca RG odczytała Uchwałę

Nr 111/XV/2012 w sprawie podziału Gminy Dzierzążnia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami

 i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10

            W wolnych wnioskach i zapytaniach o głos poprosiła pani radna Alina Braulińska- Korycka. Wyjaśniła, że na ulicy Płockiej mieszkańcy nie respektują zakazu parkowania. Po odebraniu inwestycji będzie tam nie tylko zakaz parkowania ale też zatrzymywania się i wtedy problem z przejazdem ulicą  zostanie rozwiązany. Pani radna złożyła też ustną interpelację w imieniu mieszkańców miejscowości Sarnowo-Góry o poprawienie drogi, która jest w bardzo złym stanie.

            Pan Wójt wyjaśnił, że droga w Sarnowie- Górach nie jest w gorszym stanie niż inne i na razie nie będzie remontowana bo nie ma na razie na to środków a żwirowanie jest drogie. Dodał, że Pani radna zna budżet, niech wskaże źródła finansowania tego remontu. Liczyliśmy na otrzymanie dofinansowania na budowę odcinka drogi w tej miejscowości, nie otrzymaliśmy go i inwestycję wykonano ze środków własnych. W pierwszej kolejności robimy odcinki dróg przy których mieszka więcej mieszkańców a odległość do drogi asfaltowej jest duża.

W dalszej części Pan Wójt zaprosił na gminno- parafialne dożynki, które odbędą się

 16 września.

Początek roku szkolnego odbędzie się 3 września- szkoły są przygotowane na przyjęcie uczniów.

W dniu 15 września upływa termin składania wniosków na stypendia socjalne a także termin raty podatku rolnego.

Rolnicy, którym uznano straty w wyniku wymarznięcia mogą korzystać z preferencyjnych kredytów.

Do końca sierpnia można składać wnioski o zwrot akcyzy na paliwo.

Droga powiatowa od Zbyszyna przez Błomina, Starczewo do Wierzbicy jest w bardzo złym stanie. Nie wiadomo, jakie byłyby koszty jej remontu. Wojewoda daje małe środki na ten cel, Powiat nie dysponuje środkami a chciałby pewnie tę inwestycję przeprowadzić. Jeśli koszt remontu drogi będzie tak naliczany jak koszt budowy przepustu w Starczewie to nasza gmina nie dysponuje takimi środkami, aby uczestniczyć w tej budowie. Poza tym nikt ze Starostwa nie rozmawial z Wójtem na temat wkładu naszej gminy w budowę drogi. Najwięcej dróg Starostwo robi w gminach Załuski i Naruszewo pomijając inne gminy powiatu.

            Na koniec Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo SG ZOZ w Płońsku informujące o zmianach numerów telefonów pomocy medycznej.

 

Ad pkt 11

            Innych uwag nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca Rady Gminy     podziękowała  za przybycie i zamknęła obrady XV sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

   Protokołowała  

 

Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-11-08 10:22:05
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-08 10:22:05
  • Liczba odsłon: 804
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181300]

przewiń do góry