Zobacz podgałęzie

Protokół z VIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbytej w dniu 28 października 2003 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

Obrady rozpoczęły się o godzinie 9.00, a zakończyły o godzinie 12.00. Na stan 15 radnych, obecnych było 15 radnych według listy obecności załączonej do protokołu. Przewodnicząca otworzyła obrady VIII Sesji Rady Gminy, powitała wszystkich obecnych biorących udział w obradach: radnych, Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, radnego Powiatu Pana Franciszka Goszczyńskiego oraz Sołtysów. Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Poinformowała Radę, że zapoznała się z protokołem z VII Sesji Rady Gminy z dnia 29 sierpnia 2003 roku, który w całości odzwierciedla przebieg obrad, następnie wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu bez odczytywania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na obradach. Protokół z VII Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Przewodnicząca zatem przystąpiła do realizacji porządku obrad, który radni otrzymali wraz z zawiadomieniem i materiałami na sesję. Radni do otrzymanego porządku nie wnieśli żadnych uwag.

Ad pkt 3 W tym punkcie Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy. Przedstawił on Radzie informację z działalności międzysesyjnej tj. od 29 sierpnia do 28 października 2003 roku, która dotyczyła przebiegu i wykonania zadań inwestycyjnych. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 4 Zanim przystąpiono do przyjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok, Przewodnicząca poinformowała Radę, że w dniu 15 października 2003 roku Komisja Budżetowo-Gospodarcza na swym posiedzeniu rozpatrywała przedstawione zmiany, które powinny być wprowadzone do budżetu gminy. Komisja nie wniosła żadnych uwag i jednogłośnie zaakceptowała konieczność ich wprowadzenia do budżetu gminy na 2003 rok. Następnie poprosiła o zabranie głosu Panią Krystynę Jarosławską - Skarbnika Gminy, która przedstawiła szczegółowo konieczność dokonania zmian w budżecie tak po stronie dochodów jak i wydatków. W pierwszej kolejności Skarbnik omówiła Załącznik Nr 1 do projektu uchwały obrazującej zwiększenie dochodów na podstawie otrzymanego pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatura – Placówka Zamiejscowa w Ciechanowie dotyczącego zwiększenia dochodów w opiece społecznej o 21 000zł. Załącznik Nr 2 dokładnie przedstawia zmniejszenie i zwiększenie wydatków. Ze względu na to, że zaistniała pomyłka w zakwalifikowaniu wydatków na wyposażenie stołówki w Kucicach należy dokonać zmian na paragrafach w dz.853 Opieka społeczna.

Zmian w wydatkach należy również dokonać w administracji samorządowej przerzucając środki finansowe na wydatki Rady Gminy, ponieważ zabrakło by na wypłaty diet dla radnych. Dokładnie to obrazuje dz. 750 rozdz.75022 § 3030 i rozdz. 75023 § 3030 załącznika Nr 2 do projektu uchwały. Ogółem zwiększenie wydatków wg uchwały następuje o kwotę 47 700zł, a zmniejszenie o kwotę 26 700zł.

Po przedstawieniu wyjaśnień przez Panią Skarbnik radni nie wnieśli do nich żadnych uwag. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zmian budżecie gminy na 2003 rok i poddała ją pod głosowanie. Głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr 51/VIII/2003 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 5 Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Płońsku poprzedziła wypowiedź Przewodniczącej Rady, która poinformowała radnych, że zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku, Rada Gminy w głosowaniu tajnym wybiera 3 ławników.

Nadmieniła, że zespół opiniujący po dokonaniu analizy zgłoszeń kandydatur – biorąc pod uwagę wydana opinię organu policyjnego i niekaralność 4 kandydatów – wydał pozytywna opinię o wszystkich 4 kandydaturach; natomiast Rada Gminy dokonuje wyboru tylko 3 kandydatów spośród 4 zgłoszonych. Dlatego należy powołać skład Komisji Skrutacyjnej. Poprosiła o zgłaszanie kandydatur.

Zgłoszono następujące osoby:

 1. Wiesława Jankowska
 2. Zofia Krysiewicz
 3. Stanisław Marszał

Komisja Skrutacyjna ze swojego grona na przewodniczącą komisji wybrała Panią Zofię Krysiewicz, a na sekretarza – Panią Wiesławę Jankowską.

Przed przystąpieniem do przeprowadzenia glosowania tajnego, przewodnicząca wyjaśniła procedurę głosowania. Wyboru dokonuje się poprzez skreślenie co najmniej 1 kandydata. Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Komisji – Pani Zofia Krysiewicz odczytała protokół z wynikami glosowania. Były następujące:

 1. Jarosławska Krystyna – 14 głosów
 2. Koper Maria Lilla – 14 głosów
 3. Opolska Ewa – 14 głosów
 4. Walczak Krystyna – 2 głosy

Jak wynika z powyższego głosowania na ławników zostały wybrane następujące osoby:

 1. Jarosławska Krystyna
 2. Koper Maria Lilla
 3. Opolska Ewa

Przewodnicząca zatem odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Płońsku i poddała ją pod głosowanie. Uchwała Nr 52/VIII/2003 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Płońsku została przyjęta jednogłośnie przez 15 radnych i wraz z protokołem Komisji Skrutacyjnej i kartami stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 6 Zanim przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przekazania w drodze darowizny na rzecz Powiatu Płońskiego nieruchomości w miejscowości Nowe Kucice, Przewodnicząca poprosiła o wyjaśnienie Wójta Gminy. Wójt poinformował Radę, że nieruchomości te stanowią grunty, które są własnością gminy, a na których jest usytuowana droga powiatowa zgłoszona wnioskiem do przebudowy w ramach programu SAPARD przez Powiat. Pozytywne rozpatrzenie wniosku może nastąpić tylko w sytuacji przejęcia od Gminy w/w nieruchomości przez Powiat i dlatego podjęcie powyższej uchwały wiąże się z pozytywnym załatwieniem wniosku w sprawie dofinansowania z programu SAPARD tej inwestycji.

Radni nie wnieśli żadnych pytań do wypowiedzi Wójta.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 53/VIII/2003 Rady Gminy i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych. Uchwałę Nr 53/VIII/2003 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przekazania w drodze darowizny na rzecz Powiatu Płońskiego nieruchomości w miejscowości Nowe Kucice radni przyjęli jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 7 Przed przystąpieniem do podjęcia uchwały dotyczącej wyboru sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dzierzążnia wyjaśnienie konieczności jej podjęcia złożył Wójt Gminy. Powiedział, że jednym z ważnych powodów jest to, że Regionalna Izba Obrachunkowa nie przyjęłaby projektu budżetu gminy na 2004 rok, w którym ujęte zostały by dochody ze sprzedaży wody dla mieszkańców gminy. Takie usługi powinno prowadzić przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, obligują do tego przepisy nowej ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.Nr 72, poz.747 z póź.zm.), która stanowi rozdzielcze funkcje właścicielskie i zarządcze gminy. Jeżeli nastąpi wybór odpowiedniego zakładu, który będzie wykonywał powyższe usługi, zostanie z nim zawarta umowa na prowadzenie działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę ludności gminy.

Po wyjaśnieniu przez Wójta konieczności podjęcia takiej uchwały, radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwałę Nr 54/VIII/2003 Rady Gminy w Dzierzązni w sprawie wyboru sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rada podjęła jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 8 W tym punkcie Przewodnicząca wyjaśniła, że zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, na Wójcie Gminy i Przewodniczącej Rady spoczywa obowiązek przedłożenia Radzie informacji z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu Gminy tj. Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy i Kierownika USC oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy tj. Dyrektorów szkół, Kierownika GOPS, Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni oraz radnych. Obowiązek ten przewidziany jest w art. 24h ust 12 w/w ustawy.

Jako pierwszy informację przedstawił Wójt Gminy. Dotyczyła ona w szczególności terminu złożenia oświadczeń przewidzianych ustawą, stwierdzenie nieprawidłowości w oświadczeniach oraz podjęciu z tego względu działań przewidzianych w/w ustawą. Powyższa informacja stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Przewodnicząca Rady przedłożyła informację dotyczącą złożonych oświadczeń majątkowych przez radnych gminy, wskazując w niej na nieprawidłowości popełnione przez radnych w oświadczeniach majątkowych.

Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Po odczytaniu obydwu informacji, Przewodnicząca poddała je pod głosowanie radnym. W głosowaniu jawnym, Rada jednogłośnie przyjęła przedstawione jej informacje.

Ad pkt 9 Wójt Gminy zabierając głos poinformował Radę, że wpłynęła oferta od Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „SO” w Nowym Miszewie dotycząca nawiązania współpracy w zakresie wprowadzenia systemu selektywnej zbiórki odpadów z opakowań u źródła metodą trzech worków za cene 1,50zł. Firma proponuje by pierwsza partia worków zakupiona została przez gminę. Prowadzenie działalności na terenie gminy, firma potwierdziłaby poprzez zawarcie porozumienia. Pierwsza partia worków kosztowała by 1500zł. W tym miejscu Skarbnik Gminy wyjaśniła, że są fundusze na ochronę środowiska i zamówienie to można zrealizować.

Po przedstawieniu powyższej propozycji Rada Gminy jednogłośnie ją zaakceptowała.

Następnie o głos poprosiła Pani Regina Sobczeńska – Kierownik GOPS w Dzierzążni. W pierwszych słowach podziękowała radnemu Stanisławowi Marszał za osobiste zaangażowanie i przekazanie dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej środków chemicznych dla rodzin najbardziej potrzebujących. Środki te są sukcesywnie przekazywane podopiecznym. Jest to już druga tura tej pomocy. Poinformował, że od listopada zostały do ZUS przekazane renty socjalne, co wiąże się ze zmniejszeniem dotacji dla pomocy społecznej. W tej chwili posiadane środki finansowe na dożywianie dzieci w szkołach są wystarczające, ale kiedy w 2004 roku wejdą w życie dwie nowe ustawy o pomocy społecznej dostosowane do prawodawstwa unijnego, dożywianie będzie w znacznie mniejszym stopniu dotowane – ale zadanie to spadnie na gminy.

Zwróciła się tym samym z prośbą do Rady Gminy, aby przy konstruowaniu projektu budżetu gminy na 2004 rok nie pominąć dofinansowania dożywiania dzieci – gdyż ta pomoc skierowana jest bezpośrednio do potrzebujących dzieci z terenu naszej gminy.

Po wypowiedzi Pani Kierownik GOPS radni nie wnieśli żadnych uwag i zapytań.

Przewodnicząca zamknęła obrady VIII Sesji Rady Gminy.

 

Protokółowała

Barbara Wicińska-Misiowiec

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-11-06 14:46:19
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2003-11-06 14:46:19
 • Liczba odsłon: 1109
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181240]

przewiń do góry