Zobacz podgałęzie

Protokół XXXVIII  sesji Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 23 lipca  2018 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pana

Mariusza Wróblewskiego – przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 13.00 a zakończyły o godzinie 15.30.

Pan przewodniczący otworzył obrady XXXVIII sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy- Pana Witolda Pająka , Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, Skarbnik Gminy- Grażynę Zawłocką,, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy,   oraz przybyłych na sesję.

            Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy i umożliwia podejmowanie prawomocnych uchwał.

Pan przewodniczący odczytał porządek obrad, który radni przyjęli jednogłośnie 13 głosami radnych obecnych na sali.

 

1.     Otwarcie XXXVIII sesji Rady Gminy.

2.     Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy.

3.     Interpelacje i zapytania.

4.     Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.     Podjęcie Uchwały Nr 248/XXXVIII/2018 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

6.     Podjęcie Uchwały Nr 249/XXXVIII/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

7.     Podjęcie Uchwały Nr 250/XXXVIII/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dzierzążnia.

8.     Wolne wnioski i zapytania.

9.     Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

Ad pkt 2

                        Pan Przewodniczący poinformował Radę, że zapoznał się z protokołem

 z XXXVII sesji Rady Gminy, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji.

 Uwag nie zgłoszono i Pan Przewodniczący wystąpił z wnioskiem o przyjęcie protokołu

z XXXVII sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddał pod głosowanie. Głosowało 13 radnych obecnych na sali.  Protokół z XXXVII sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez czytania  13 głosami.

 

Ad pkt 3

            Nie zgłoszono interpelacji ani zapytań.

 

Ad pkt 4

            W tym miejscu Pan Wójt przedstawił informację z działalności międzysesyjnej.

W okresie od 27 czerwca 2018 roku Urząd Gminy realizował zadania ustawowe
w sposób sprawny oraz podejmował działania w wykonywaniu następujących zadań:

- W dniu 30 czerwca pracownicy Starostwa Powiatowego w Płońsku przeprowadzili wizję na terenie po byłym wysypisku w Pomianowie.  Z wyników oględzin można wnioskować, że otrzymamy pozytywna opinie i wysypisko oficjalnie zostanie zamknięte.

-  Trwają prace przy remoncie świetlicy wiejskiej w Podmarszczynie.

- W dniu 9 lipca podpisano  dwie umowy na dofinansowanie po 10 tys. złotych dla OSP

 w Sarnowie oraz na urządzenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dzierzążni.

-  W dniu 10 lipca  dokonano odbioru dróg gminnych w miejscowościach Pomianowo i Nowe Kucice-Korytowo. Roboty wykonała firma WAPNOPOL Adam Nowakowski, prace  wykonywano zgodnie z ofertą.

- Podpisano akt notarialny na sprzedaż nieruchomości gminnej w miejscowości Podmarszczyn.

-  Trwa szacowanie strat przez komisję powołaną przez wojewodę mazowieckiego do spraw szacowania strat spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi – suszą. Do urzędu wpłynęło 280 wniosków od rolników.

                         Pani radna Jankowska zapytała, na jakim etapie jest obecnie remont świetlicy w Podmarszczynie. Z otrzymanych pieniędzy zrobiono dach, ścianki – czy jakieś środki jeszcze zostały na dalsze prace.

      Pan wójt powiedział, że trzeba zrobić tynki, malowanie, kafle oraz biały montaż. Pozyskaliśmy sponsora, który wpłacił na ten cel 10 tys. zł.

      Pani radna Jankowska zapytała pani mecenas, czy Rada Gminy może umorzyć strażakom 80 tys. pożyczki, jakiej udzieliła. Sprzedano działkę za 48 tys. zł, pieniądze te wpłynęły do budżetu gminy.

Pani mecenas zobowiązała się zapoznać z ustaleniami zawartymi w umowie i wtedy odpowie na to pytanie.

Pani Skarbnik powiedziała, że gmina nie może umorzyć pożyczki udzielonej strażakom. Jest zapis, że inwestycja nie może być finansowana z 2 źródeł. Jeśli gmina umorzy pożyczkę, to nie dostaną dofinansowania.

      Pani radna Jankowska powiedziała, że następna Rada Gminy będzie miała związane ręce i nie będzie mogła pomóc finansowo w remoncie świetlicy w Podmarszczynie.

Pan Wójt powiedział, że w przyszłym roku będzie nabór wniosków i strażacy złożą wniosek o dofinansowanie.

Pani radna Kawecka powiedziała, że przy realizacji tej inwestycji wybraliśmy zły program. Mamy zablokowane gminne środki.

Pan radny Zimny zapytał, czy zamknięto wysypisko w Pomianowie.

      Pan Wójt powiedział, że wysypisko śmieci w Pomianowie zostało oficjalnie zamknięte.

 

Ad pkt 5, 6

            W tym punkcie Pani Skarbnik omówiła 2 uchwały:Uchwałę Nr 248/XXXVIII/2018 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz  Uchwałę Nr 249/XXXVIII/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

            WPF dostosowano do uchwały budżetowej.

W uchwale budżetowej dokonano następujących zmian:

Dochody:

1. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 40 182 zł ( Dotacje dla OSP na remont strażnicy

 w kwocie 10 000 zł, na podstawie umowy 480/UMWM/07/2018 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 09.07.2018r na realizację zadania ”Remont i wyposażenie obiektu OSP Nowe Sarnowo” ;  Dotacja dla Szkół w wysokości 30 182 zł (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników) na podstawie decyzji MUW

nr 216/2018 z dnia 04.07.2018r.

2. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 10 000 zł. Jest to dotacja na realizację zadania pn „ Urządzenie siłowni i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dzierzążni” na podstawie umowy 479/UMWM/07/2018 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 09.07.2018r.

Dochody po zmianie wynoszą 15 433 400,34 zł

Wydatki:

 W wydatkach bieżących dokonano następujących zmian:

1.Transport i łączność,  zwiększono o kwotę 15 000zł.  Zwiększono wydatki bieżące na pozycji materiałów o kwotę 5000zł.

2. Działalność usługowa , zmniejszono o kwotę 5000 zł celem przesunięcia do działu 600;

3. Oświata i wychowanie- zwiększono o kwotę 40 182 zł ( Rozdział 80106 zwiększono o kwotę 10 000 zł; Rozdział 80153 otrzymaną dotację przeznaczono na zakup środków dydaktycznych oraz 1% obsługi.

4. Pomoc społeczna – zwiększono o kwotę 100 zł (wprowadzenie nowego rozdziału 85278- usuwanie klęsk żywiołowych);

5. Rodzina – zmniejszono o kwotę 100 zł ( Rozdział 85503 –zmniejszono o kwotę 100zł celem przesunięcia do rozdziału 85278;  Rozdział 85504 dokonano przesunięć między paragrafami na realizację rządowego programu „Dobry start”).

6. Gospodarka komunalna – zmniejszono o kwotę 5000 zł celem przesunięcia do rozdziału 80106.

         Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 15 000zł.

1) Opracowanie dokumentacji kosztorysowej pod przebudowę drogi w miejscowości Pomianowo o długości około 230 mb. – działka nr 37 i 100- 10 000 zł.

2) „Urządzenie siłowni i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dzierzążni” – zwiększono o kwotę 5 000 zł.

Wydatki po zmianach wynoszą 16 926 572,10 zł.

            Pani radna Turkowska poprosiła, aby w planach budżetu zabezpieczyć środki na drogę w Pomianowie.

            Pan Wójt powiedział, że robimy drogi, ale niektórzy mieszkańcy blokują te inwestycje. Na spotkaniach wyrażają zgodę na przekazanie gruntów a potem się wycofują.

            Więcej uwag nie zgłoszono.

Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwałę Nr 248/XXXVIII/2018 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

            Następnie Pan Wróblewski odczytał   Uchwałę Nr 249/XXXVIII/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7

            W tym punkcie Pan Przewodniczący RG powiedział, że uchwała odnośnie wynagrodzenia wójta była omawiana i przystąpił do jej odczytania i poddał pod głosowanie.

Pan Wróblewski odczytał Uchwałę Nr 250/XXXVIII/2018 Rady Gminy w Dzierzążni

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dzierzążnia.

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Za przyjęciem uchwały głosowało12 radnych, jeden radny nie wziął udziału w głosowaniu.

Uchwałę przyjęto większością głosów i stanowi ona załącznik do protokołu.

            Pan Wójt podziękował radnym za podjęcie uchwały. Rada od początku była zgodna przy podejmowaniu uchwał, na koniec też doszli do porozumienia. Nie powinno się robić podziałów między sobą. Pan Wójt obiecał do końca kadencji wyremontować remizę

 w Podmarszczynie.

 

Ad pkt 8

            W wolnych wnioskach pani radna Kawecka powiedziała, że podjęto uchwałę odnośnie wynagrodzenia wójta, a co z podwyżkami dla pracowników i sołtysów.

            Pan wójt powiedział, że rozmawia się o podwyżkach dla pracowników i sołtysów, ale radnym też należy się podwyżka diet.

            Radni nie chcą podwyżki diet na koniec kadencji.

Pani radna Jankowska zapytała, jakie kroki wójt podjął w sprawie przyznania podwyżek pracownikom.

           Pan wójt [powiedział, że czeka na powrót pani Skarbnik i wtedy podejmą decyzję w tej sprawie.

            Pan radny Zimny powiedział, że radni nie są od tego, aby ustalać podwyżki dla pracowników. Zapytał, czemu pani radca prawny nie zareagowała w sprawie radnej, która nie brała udziału w głosowaniu nad uchwałą o ustalenie wynagrodzenie dla wójta.

            Pan Nastaszyc odpowiedziała, że radnego nie można zmusić do brania udziału

w głosowaniu ma takie prawo.

            Pani radna Siedlecka podziękowała wójtowi za pomoc Spółce Wodnej. Dzięki jego zaangażowaniu ZUS umorzył zaległości i spółka będzie nadal funkcjonować.

            Pan wójt powiedział, że udało mu się pomóc dzięki życzliwym ludziom.

Odnośnie funkcjonowania ,, Zdrowia” pan wójt powiedział, że oryginały dokumentacji medycznej pacjentów znajdują się w Przychodni Eskulap. Żeby korzystać z usług Zdrowia trzeba podpisać deklarację i odebrać ksero dokumentacji z Eskulapu. Zmienił się także numer telefonu do przychodni.

            Pan radny Zimny zapytał, na jakim etapie jest sporządzanie dokumentacji na drogę

 w Kucicach. W tym roku powinno to być zrobione.

            Pan wójt powiedział, że jest kłopot ze zgodą mieszkańców.

Pan radny powiedział, że opieramy się na specustawie i mieszkańcy nie mogą protestować.

            Pan wójt obiecał zorganizować spotkanie w tej sprawie z mieszkańcami.

Pan Zimny zapytał o drogę w Cuminie. Była propozycja z Naruszewa, że wykonają dokumentację na całą drogę, a my pokryjemy koszty. Czemu nie doszło to do skutku.

            Pan wójt powiedział, że Gmina Naruszewo wzięła projektanta z Płocka i postanowili robić dokumentację tylko na swój odcinek.

            Pan radny Zimny powiedział, że przy robieniu dokumentacji drogi w Kucicach można by zrobić dokumentację na odcinek drogi przy ośrodku zdrowia w Kucicach

 o długości 150 mb.

            Pan sekretarz powiedział, że geodeta ma oddać dokumentację do projektu do

20 sierpnia. GDDKiA ma robić chodnik.

            Pan wójt powiedział, że chodnik będzie robiony w przyszłym roku a kostka zostanie zwrócona gminie i będzie ją można wykorzystać.

            Radny Zimny powiedział, żeby nie układać kostki we własnym zakresie.

 W Gumowie nie ma kto zrobić kawałka chodnika, mieli go wykonać pracownicy gminni. Pan radny powiedział, że słyszał o odmownej decyzji odnośnie finansowania drogi Gumino- Przemkowo. Jeśli tak jest, to powinniśmy z własnych środków zrobić kawałek do granicy gminy.

            Pan wójt powiedział, że nie ma jeszcze decyzji wojewody w tej sprawie po proteście mieszkańca.

            Pani skarbnik powiedziała, że jeśli nie planujemy nowych gminnych inwestycji, to powinniśmy na następnej sesji  zrezygnować z zaciągnięcia kredytu.

           

Ad pkt 9

  Pan Przewodniczący Rady Gminy   podziękował  za przybycie i zamknął  obrady XXXVIII sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

   

Protokołowała

 

 Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-10-11 12:21:13
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-11 12:21:13
  • Liczba odsłon: 933
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267130]

przewiń do góry