Zobacz podgałęzie

Protokół z XXII sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 09 lipca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

 

1.                 Otwarcie XXII Sesji Rady Gminy.

2.                 Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.

3.                 Interpelacje i zapytania.

4.                 Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.                 Podjęcie Uchwały Nr 155/XXII/2013 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Kadłubowo w drodze przetargu.

6.                 Podjęcie Uchwały Nr  156/XXII/2013 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego  kredytu w roku budżetowym 2013.

7.                 Podjęcie Uchwały Nr  157/XXII/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

8.                 Podjęcie Uchwały Nr  158/XXII/2013 w sprawie  zmiany uchwały budżetowej.

9.                 Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych radnych Gminy Dzierzążnia za 2012 rok.

10.             Informacja Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych Wójta, Skarbnika                   i Sekretarza Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Dzierzążnia za 2012 rok.

11.             Wolne wnioski i zapytania.

12.             Zamknięcie obrad XXII  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Obrady rozpoczęły się o godzinie 10.00 a zakończyły o godzinie 12.00

        Pani Przewodnicząca otworzyła obrady XXII Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy- Pana Mirosława Opolskiego, Panią Skarbnik Grażynę Zawłocką, Sekretarza Adama Sobieckiego, dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni Franciszka Goszczyńskiego, Panią dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach Bożenę Nowakowską, Panią kierownik GOPS Reginę Sobczeńską, przedstawicielkę Płońszczaka oraz osoby zainteresowane problematyką sesji.

Na stan 15 radnych obecni byli wszyscy według listy obecności załączonej do  protokołu. Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał i zapytała, czy radni mają uwagi odnośnie porządku obrad. Uwag nie zgłoszono.

 

   Ad pkt 2

                      Przewodnicząca poinformowała radnych, że zapoznała się z protokołem

z XXI Sesji Rady Gminy , który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji   i zapytała czy radni nie mają uwag do niego. Uwag nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca wystąpiła       z wnioskiem  o przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało  15 radnych obecnych na sali.  Protokół z XXI  Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

 

    Ad pkt 3

          Nie zgłoszono interpelacji ani zapytań.

 

Ad pkt 4

          W tym punkcie Pan Wójt przedstawił informacje z działalności międzysesyjnej   tj. od 15 maja   do 9 lipca 2013 roku

                 Zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy ,,Regulaminem utrzymania czystości

i porządku na terenie Gminy’’ został rozstrzygnięty  przetarg   na wyłonienie wykonawcy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w  dniu 17 maja br. Z dwóch zgłoszonych ofert najkorzystniejszą złożyło MPGKiM w Płońsku. Całkowity koszt obsługi za okres od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku ( 18 miesięcy) wynosi 424 008zł brutto co na jednego mieszkańca gminy wynosi 6,10 zł. Mieszkańcy zostali zaopatrzeni w niezbędne pojemniki. Zostali również poinformowani na piśmie  o formie uiszczania opłat, terminie odbioru odpadów, wszelkich regulacjach wynikających z w/w regulaminu utrzymania czystości w Gminie.

W Urzędzie Gminy dokonano zmiany w Regulaminie Organizacyjnym – stworzono stanowiska administracyjne  do spraw merytorycznych oraz spraw księgowych.

            W ramach LGD „Przyjazne Mazowsze” w Poświętnem złożono 2 wnioski z programu „Odnowa i Rozwój Wsi” - zostały ocenione pozytywnie, tj. „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Dzierzążnia, Kadłubowo i Wierzbica Pańska” oraz „ Budowa placu z kostki brukowej przy ZOZ w Dzierzążni”.

Aktualnie oczekujemy na podpisanie umów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Zostały przeprowadzone dwa przetargi. W dniu 12.06. br.  na budowę placu przy ZOZ w Dzierzążni- z siedmiu ofert najkorzystniejszą złożyła firma „ARBET- Jakubiak”                      z Jońca za kwotę 77 431,55zł brutto. Zadanie zostanie wykonane do końca sierpnia br.

Drugi przetarg dnia 28.06 br. na budowę drogi gminnej Nowe Kucice dł. 1696 mb. Z czterech ofert najkorzystniejszą złożyła firma PTH Wapnopol z Glinojecka za kwotę 509 024zł brutto.

Ponadto trwają prace przy  realizacji dwóch inwestycji:

ü  budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy. (wykonano ponad 80 z planu 118 sztuk).  Zakończenie prac nastąpi do 15 sierpnia br.

ü  budowa drogi gminnej w Wierzbicy Pańskiej dł. 821 mb. - według wykonawcy zakończenie prac nastąpi w lipcu br.

Zakończył się rok szkolny 2012/2013. Wypłacono wszystkim zakwalifikowanym uczniom stypendia socjalne w kwocie 46 500 zł w tym 9 300 zł to udział własnych środków Gminy.

W dniach 1.08 – 14.08. 2013 roku  37 dzieci z obydwu szkół tj. Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach i Zespołu Szkół w Dzierzążni wyjedzie  na kolonie do Jastrzębiej Góry.

Łączny koszt kolonii około 27 000 zł finansowany jest ze środków własnych Gminy.

W tym punkcie Pan Wójt poinformował o konflikcie ze Starostwem. Starostwo nie wyraziło zgody na budowę drogi w Nowych Kucicach przez co przetarg na tę inwestycję odbył się 28 czerwca a nie w marcu. Złożyliśmy pismo do Starostwa o wyrażenie zgody na budowę drogi w Nowych Kucicach. Starostwo po pięciu tygodniach wydało decyzję, w której nie wyraża zgody na realizację tej inwestycji ze względu na zbyt wąską drogę– Starostwo nie dotrzymało terminu wydania decyzji. Drogi gminne jednopasmowe muszą mieć minimalną szerokość 3 metry- nasza droga ten warunek spełniła. Odnosi się wrażenie, że Starostwo podejmuje dla nas decyzje blokujące inwestycje abyśmy w tym roku nie robili w naszej gminie dróg. W maju na sesji Rady Powiatu Pan Wójt poprosił, aby komisja rewizyjna sprawdziła, czy decyzja Starostwa była zgodna z prawem. Członkowie komisji odmówili podjęcia działań  w tej sprawie. W tym czasie Pan Wójt złożył odwołanie do wojewody mazowieckiego na decyzję wydaną przez Starostwo. Wojewoda w całości uchylił decyzję wydaną przez Starostwo, w związku z tym ze znacznym opóźnieniem ogłosiliśmy przetarg na budowę drogi. Do zimy budowa zaplanowanych dróg zostanie ukończona.

 

Ad pkt 5

            W tym punkcie Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 155/XXII/2013 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Kadłubowo w drodze przetargu.

Proponowana do zbycia nieruchomość znajduje się w zasobach komunalnych Gminy Dzierzążnia,  położona we wsi Kadłubowo, oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów nr 51 o pow. 0.09 ha . Powyższa nieruchomość jest niezabudowana.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej uchwały. Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała omówioną uchwałę. Głosowało 15 radnych obecnych na sali.

Uchwałę Nr 155/XXII/2013 przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6

            Następnie Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 156/XXII/2013 w sprawie zaciągnięcia

i zabezpieczenia długoterminowego  kredytu w roku budżetowym 2013.

 Autobus szkolny jest w bardzo złym stanie i musimy koniecznie zakupić nowy. W związku z brakiem możliwości sfinansowania tego zakupu z własnych środków musimy  zaciągnąć kredyt w kwocie  250 000,00 zł w Banku Ochrony Środowiska S.A., ze spłatą przez okres 5 lat, począwszy  od 2014 roku. Uzasadnieniem wyboru Banku jest fakt, iż bank ten oferuje szczególnie korzystne warunki w przypadku kredytów, przeznaczonych na inwestycje

 z zakresu ochrony środowiska. Wymiana autobusu szkolnego jest tego typu inwestycją.

  Są to kredyty preferencyjne, charakteryzujące się niższym od komercyjnego oprocentowaniem i możliwością zastosowania karencji w spłacie.

Bank Ochrony Środowiska SA. jest jedynym Bankiem w Polsce oferującym kredyt finansowany łącznie z linii Banku Rozwoju Rady Europy oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Linia ta dotyczy współfinansowania inwestycji infrastrukturalnych mających na celu poprawę jakości życia w obszarach zaniedbanych urbanistycznie.

Ponadto tryb zamówienia publicznego przy wyborze Banku Ochrony Środowiska, to tryb

 z wolnej ręki, art. 67 ust. 1 pkt 1, lit. a pkt. 5 lit. a. zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o podobnym charakterze. Do wyliczeń przyjęto proponowane oprocentowanie 3,20% + marża, w skali roku, planowane spłaty 50 000  zł rocznie, płatne w 12 ratach miesięcznych po 4 166 zł.

Pan Dyrektor Zespołu Szkół w Dzierzążni zapytał, czy w uzasadnieniu uchwały jest określone, na ile osób będzie kupowany bus. Podstawa programowa obliguje wyjazdy do kina, teatru całych klas, które liczą najczęściej 24 osoby i dobrze by było zakupić pojazd mogący pomieścić taką liczbę osób.

         Pan Wójt odpowiedział, że kupimy busa z 21 miejscami- większe są niedostępne. W specyfikacji wskażemy minimalną ilość miejsc. Busy będą dowoziły dzieci do szkoły i jeśli zajdzie potrzeba, to wykonają więcej kursów.

Więcej uwag nie zgłoszono i Pani Harazińska odczytała Uchwałę  Nr  156/XXII/2013

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego  kredytu w roku budżetowym 2013.

Głosowało 15 radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7, 8

        Pan Wójt omówił 2 uchwały: Uchwałę Nr 157/XXII/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz  Uchwałę Nr  158/XXII/2013

w sprawie  zmiany uchwały budżetowej.

         W  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata  2013-2023 wprowadzono  zmiany  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu niniejszej uchwały.

 Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, realizowanych w latach 2013-2014, zgodnie z  załącznikiem Nr 2 do projektu niniejszej uchwały. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.                                                        

W uchwale budżetowej dokonano następujących zmian:

W dochodach:

W Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi- wprowadzono do budżetu dochody w wysokości 8 000zł z tytułu wpłat na oczyszczalnie od mieszkańców a w  rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – wprowadzono  dochody majątkowe (dotacje celową otrzymaną z samorządu województwa mazowieckiego)  w wysokości 60 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin – wprowadzono do dochodów środki z funduszu prewencyjnego PZU w wysokości 5 000 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, w rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych- zmniejszono o kwotę 5 000 zł planowane dochody z tytułu wpływów z podatku transportowego od osób prawnych. Dochody z wymienionego tytułu przeniesiono do rozdziału 75616 z uwagi na brak deklaracji od osób prawnych. W rozdziale 75616 wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększono o kwotę 5 000 zł. Kwota ta stanowi planowane dochody z tytułu wpływów z podatku transportowego na podstawie złożonych deklaracji od osób fizycznych. Zwiększeń dokonano na pozycji podatek rolny o kwotę 100 000 zł.

W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 Pozostała działalność – wprowadzono dochody w wysokości 200 zł z tytułu wpłat za wpis do działalności regulowanej.

Plan dochodów po zmianach wynosi  10 652 000,11 zł.

            W wydatkach dokonano zmian w następujących działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – zmniejszono wartość inwestycji o kwotę 50 000 zł przeznaczoną na inwestycję „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierzążnia”. W rozdziale 01030 Izby rolnicze – zwiększono wydatki na rzecz MIR o kwotę 2 000 zł z uwagi na zwiększenie dochodów podatku rolnego. W rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – otrzymaną dotację z Samorządu województwa mazowieckiego przeznaczono na dofinansowanie do drogi gminnej Wierzbica Pańska w wysokości 60 000 zł oraz przesunięto całkowity koszt inwestycji  z działu 600 – kwota 405 000 zł do działu 01042.

W Dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 10 000 zł celem zwiększenia wydatków inwestycyjnych. Dokonano zmian w wydatkach inwestycyjnych: droga Wierzbica Pańska – działka Nr 20 i 31/1  zwiększono o kwotę 320 000 zł, (nowa inwestycja jednoroczna), droga Nowe Kucice  - zmniejszono o kwotę 100 000 zł ( wynika to z wartości poprze targowej inwestycji), opracowanie decyzji na drogę Kucice o dł. ok. 600 mb, –   o kwotę 10 000 zł, opracowanie decyzji na drogę Nowe Kucice o dł. ok. 1100 mb, –  o kwotę 30 000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 gospodarka gruntami  i

nieruchomościami – dokonano zmian miedzy paragrafami na zadaniu ,, Położenie kostki brukowej przed budynkiem Ośrodka Zdrowia w Dzierzążni”   zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz  rozstrzygniętym przetargiem.

Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego, zmniejszono o kwotę 5 000 zł celem przesunięcia na wydatki inwestycyjne.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększono o kwotę 265 750 zł.

W rozdziale 75022 Rady gmin – zwiększono o kwotę 1 000 zł na pozycji zakup usług pozostałych.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin – dokonano zmian w wydatkach bieżących   oraz wprowadzono środki na zakup  autobusu szkolnego   w wysokości 250 000 zł (zaciągnięty kredyt).

 Otrzymane środki z Funduszu Prewencyjnego PZU przeznaczono  na wykonanie podłóg antypoślizgowych w pomieszczeniach Urzędu Gminy, zgodnie z decyzją PZU.

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono o kwotę 12 000 celem zwiększenia środków na promocję gminy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - dokonano zmian w wydatkach   bieżących z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększono środki dla Ochotniczych Straży Pożarnych o kwotę 7 000zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do sam. Strażackich

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększono o kwotę  7 250 zł ( Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – dokonano zwiększeń  o kwotę 5 800 zł na pozycji zakup materiałów do remontu szkoły, Rozdział 80195 –Pozostała działalność zwiększono o kwotę 1450 zł  pozycja wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( egzamin nauczyciela mianowanego).

Dział 852 Pomoc społeczna. Dokonano zmian między paragrafami, z własnych środków.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 stypendia dla uczniów – zmniejszono o kwotę 5 800 zł celem przeniesienia do działu 80101.Rozdział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – pozostała działalność – zabezpieczono środki na zakup materiałów niezbędnych do remontu świetlic w Dzierzążni, Wierzbicy Pańskiej   i Kadłubowie. Zadanie to będzie refundowane ze środków Lokalnej Grupy Działania.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - dokonano zmian w wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  z programu „Aktywność to lepsza przyszłość” – realizowany przez szkoły podstawowe. W tym samym dziale zmniejszono wydatki z zakresu kultury fizycznej o kwotę 5 000 zł celem przesunięcia do innych brakujących paragrafów.

Wydatki po zmianach  wynoszą 13 009 860,11 zł.

Radni nie mieli uwag do przedstawionych uchwał.

            Pani Przewodnicząca RG odczytała Uchwałę   Nr 157/XXII/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia. Głosowało 15 radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu. Następnie Pani Harazińska odczytała   Uchwałę Nr  158/XXII/2013 w sprawie  zmiany uchwały budżetowej. Głosowało 15 radnych obecnych na sali, uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9

        W tym punkcie Pani Przewodnicząca RG przedstawiła informację z analizy oświadczeń majątkowych radnych Gminy Dzierzążnia za 2012 rok.

Analiza oświadczenia majątkowego Pana Wójta i Przewodniczącej RG nie dotarły z Urzędu Skarbowego i zostaną przedstawione w innym czasie. Wszystkie oświadczenia są dostępne w sekretariacie Urzędu Gminy.

Ad pkt 10

        Pan Wojt przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych Wójta, Skarbnika i Sekretarza Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Dzierzążnia za 2012 rok.

Ad pkt 11

            W wolnych wnioskach i zapytaniach Pan Wójt poinformował, że w związku

z przeprowadzaną w urzędzie kontrolą nie możemy zorganizować kilkudniowej wycieczki jak proponowali radni. Dlatego w dniu 21 lipca planujemy wycieczkę jednodniową do Kazimierza Dolnego. Chętni mogą się zapisywać.

Wpływają opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

Przygotowujemy dokumentację na odcinki dróg do wniosków jakie chcemy złożyć  w ramach ,,Schetynówki”.

Ad pkt 12

            Innych uwag nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała  za przybycie i zamknęła obrady XXII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Protokołowała

 

Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-10-24 09:31:30
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-24 09:31:30
  • Liczba odsłon: 848
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267162]

przewiń do góry