Regulamin Organizacyjny Urzędu gminy w Dzierzążni zatwierdzony Zarządzeniem Nr 4/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia  20 stycznia  2014 roku


 

§ 15


Strukturę organizacyjną urzędu tworzą:


  1. Wójt:

         Stosunek pracy nawiązuje się z chwilą złożenia ślubowania.

      Zakres zadań i kompetencji Wójta:

 1. kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz,

 2. wydaje, w przypadku nie cierpiącym zwłoki, przepisy porządkowe w formie zarządzenia,

 3. przygotowuje projekty uchwał  Rady Gminy,

 4. określa sposób wykonywania uchwał,

 5. wykonuje uchwały Rady Gminy,

 6. gospodaruje mieniem komunalnym,

 7. przygotowuje projekt budżetu,

 8. wykonuje budżet,

 9. ogłasza sprawozdanie z wykonania budżetu,

 10. wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

 11. upoważnia Sekretarza lub innych pracowników urzędu do wydawania decyzji
  w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

 12. składa oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy,

 13. przyjmuje ustne oświadczenia ostatniej woli spadkobiercy,

 14. przedkłada uchwały Rady Gminy organom nadzoru

 15. odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy,

 16. reprezentuje gminę w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także przed Trybunałem konstytucyjnym i organami administracji rządowej,

 17. odpowiada za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składa w tych sprawach wnioski i propozycje Radzie Gminy,

 18. koordynuje działalność służb użyteczności publicznej ,

 19. wydaje zarządzenia wprowadzające w życie regulamin organizacyjny urzędu i inne regulaminy oraz instrukcje obowiązujące w urzędzie,

 20. koordynuje pracę komórek organizacyjnych urzędu i rozpatruje spory,

 21. uczestniczy w pracach związków międzygminnych oraz wykonuje zadania wynikające
  z porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

 22. nadzoruje realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i pozostaje
  w kontakcie z terenowymi organami tej władzy,

 23. udziela pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,

 24. podejmuje decyzje majątkowe dotyczące zwykłego zarządu mieniem gminy,

 25. podpisuje umowy i porozumienia w imieniu gminy,

 26. zwołuje okresowo narady z udziałem kierowników komórek organizacyjnych w celu omówienia realizacji zdań,

 27. gospodaruje funduszem płac i innymi funduszami urzędu w ramach uchwalonego budżetu,

 28. występuje z wnioskiem do Rady Gminy o powołanie  Skarbnika,

 29. wykonuje funkcję pracodawcy wobec pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

 30. jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy,

 31. opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie
   i alarm przeciwpowodziowy,

 32. kompetencje i zadania Wójta w zakresie zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:


 1. kieruje wykonaniem zadań obronnych, kwalifikacji wojskowej i zarządzania kryzysowego,

 2. wykonuje zadania wynikające z funkcji Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dzierzążnia,

 3. w czasie stanu klęski żywiołowej kieruje działaniami prowadzonymi na obszarze gminy w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia,


 1. zarządza ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych, jeśli w inny sposób nie można uniknąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub mienia,

 2. powołuje pełnomocnika odpowiedzialnego za realizację gminnego programu profilaktyki
  i rozwiązywania problemów alkoholowych,

 3. powołuje pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych,

 4. podejmuje i inicjuje działania w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie
  są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,

 5. określa politykę kadrową i płacową w Urzędzie,

 6. dokonuje ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych, wg zasad ustalonych przez Radę Gminy,

 7. zatwierdza zakresy czynności i odpowiedzialności pracowników samorządowych,

 8. pełni nadzór nad pracą tajnej kancelarii,

 9. wykonuje czynności związane z promocją gminy,

 10. wykonuje inne zadania zastrzeżone do kompetencji Wójta przepisami prawa i uchwałami Rady Gminy.

   

  2. Sekretarz:

  Stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę, pełniący równocześnie obowiązki Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, wykonuje następujące zadania Zakres zadań i kompetencji Sekretarza:


 1. zapewnia warunki efektywnego funkcjonowania, sprawnego działania i prawidłowego wykonywania zadań urzędu,

 2. nadzoruje gospodarkę mieniem urzędu i środkami budżetowymi przeznaczonymi
  na funkcjonowanie urzędu,

 3. wykonuje czynności urzędnika wyborczego,

 4. wykonuje czynności jako administrator danych osobowych,

 5. realizuje zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów i referendów,

 6. nadzoruje przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej,

 7. nadzoruje przestrzeganie zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,

 8. zapewnia skuteczny sposób publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,

 9. odpowiada za udostępnianie informacji publicznej – zgodnie z ustawą o dostępie
  do informacji publicznej,

 10. sprawuje kontrolę wewnętrzną dotyczącą działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy,

 11. inicjuje i tworzy warunki do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,

 12. prowadzi sprawy osobowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

 13. organizuje pracę podległym pracownikom,

 14. ustala szczegółowe zakresy czynności podległym pracownikom oraz prowadzi sprawy związane z realizacją zadań i kompetencji Wójta,

 15. wydaje zaświadczenia i poświadczenia urzędowe wynikające z obowiązującego zakresu czynności,

 16. kieruje pracą urzędu podczas nieobecności Wójta w ramach udzielonych upoważnień,


  1. opracowywanie projektów zmian Regulaminu,

  2. opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy,

  3. opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,

  4. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych
   z doskonaleniem kadr,

  5. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu

  6. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady Gminy,

  7. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych

  8. przyjmuje ustne oświadczenia ostatniej woli spadkobiercy,


 1.  nadzorowanie i koordynowanie spraw związanych z Biuletynem Informacji Publicznej,

 2. uczestniczy w posiedzeniach Rady Gminy,

 3. koordynuje działania w zakresie kontrolo zarządczej,

 4. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

   

  3. Skarbnik

  Skarbnik Gminy (główny księgowy budżetu) pełni równocześnie obowiązki Kierownika Referatu Finansowego. Stosunek pracy nawiązuje się z chwilą powołania.

  Zakres zadań i kompetencji Skarbnika:


 1. sprawuje funkcję głównego księgowego budżetu gminy,

 2. opracowuje projekt budżetu,

 3. kontrasygnuje czynności prawne powodujące powstanie zobowiązań pieniężnych
  dla gminy,

 4. informuje Radę o odmowie złożenia kontrasygnaty lub o sytuacji, która taką odmowę może spowodować,

 5. opiniuje decyzje wywołujące skutki finansowe dla budżetu,

 6. wykonuje budżet i organizuje gospodarkę finansową gminy,

 7. czuwa na prawidłowym wykonywaniem budżetu pod względem finansowo-księgowym,

 8. zapewnia przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w Urzędzie,

 9. opracowuje okresowe analizy i sprawozdania o sytuacji finansowej gminy, zgłasza swoje propozycje Radzie Gminy,

 10. kontroluje gospodarkę finansową urzędu, jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy,

 11. kontroluje legalność dokumentów finansowo-księgowych dotyczących realizacji budżetu,

 12.  ponosi odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie księgowości i ewidencji majątku gminy,

 13. opracowuje projekty zmian instrukcji i regulaminów dotyczących gospodarki finansowej gminy,

 14. przekazuje poszczególnym komórkom organizacyjnym urzędu i jednostkom organizacyjnym gminy wytyczne do opracowania niezbędnych informacji związanych
  z projektowaniem budżetu,

 15. opracowuje projekty uchwał w sprawach dotyczących budżetu oraz podatków i opłat lokalnych,

 16. dokonuje kontroli finansowej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy,

 17. współpracuje z RIO, Urzędami Skarbowymi, Bankami, ZUS i innymi instytucjami,

 18. nadzoruje wykonywanie obowiązków przez podległych pracowników,

 19. jest kierownikiem Referatu  Finansowego,

  udziela instruktażu pracownikom Referatów Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie finansów,

 20. kontroluje podległych pracowników w zakresie właściwości rzeczowej Referatu,

 21. uczestniczy w posiedzeniach Rady Gminy,

 22. współpracuje w przygotowaniu wniosków o uzyskanie środków z funduszy pomocowych,

 23. sprawuje nadzór i dokonuje kontroli dokumentów pod względem formalno - prawnym, zatwierdza je do wypłaty, podpisuje polecenia przelewu i czeki,

 24. sprawuje nadzór w zakresie kontroli zarządczej dotyczącej wydatków i dochodów Gminy.

 25. sprawuje nadzór nad zamówieniami publicznymi w zakresie zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych,

 26. dokonuje kontroli wewnętrznej w referacie planowania i finansów oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych w zakresie ustalonym w zarządzeniami Wójta,

 27. wykonuje inne prace zlecone przez Wójta.Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-23 14:19:16
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-21 14:03:11
 • Liczba odsłon: 1406
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269862]

przewiń do góry