Zobacz podgałęzie

Protokół z VII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbytej w dniu 29 sierpnia 2003 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

Obrady rozpoczęły się o godzinie 9.00, a zakończyły o godzinie 14.00. Na stan 15 radnych, obecnych było 13 radnych według listy obecności załączonej do protokołu. W sesji uczestniczyli również sołtysi wsi oraz zaproszeni goście. Przewodnicząca otworzyła obrady VII Sesji Rady Gminy, powitała wszystkich obecnych biorących udział w obradach: radnych, Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, radnego Powiatu Pana Franciszka Goszczyńskiego - a zarazem Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni, Panią Sławę Augustynowicz – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kucicach, Kierownika GOPS w Dzierzążni – Panią Reginę Sobczeńską oraz przedstawiciela SP ZZOZ w Płońsku – Panią Elżbietę Dłabik. Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Poinformowała Radę, że zapoznała się z protokołem z VI Sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2003 roku, który w całości odzwierciedla przebieg obrad, następnie wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu bez odczytywania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 13 radnych obecnych na obradach. Protokół z VI Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Ad pkt 3 Przewodnicząca stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali zawiadomienia na sesję wraz z porządkiem obrad i materiałami i zapytała czy radni wnoszą do niego jakieś uwagi? Radni uwag nie zgłosili, zatem przystąpiła do realizacji porządku obrad. Udzieliła głosu Wójtowi Gminy – Panu Mirosławowi Opolskiemu, który przedstawił informację z działalności międzysesyjnej. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 4 i 5 Następnym punktem porządku obrad było przyjęcie informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku. Przewodnicząca poprosiła Wójta o zabranie głosu. Wójt szczegółowo przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Po przedstawieniu sprawozdania radni zostali zapoznani z Uchwałą Nr 258/C/2003 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2003 roku wyrażającą opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Dzierzążnia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2003 roku.

Po wysłuchaniu sprawozdania i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, przewodnicząca poprosiła o zabieranie głosu i zgłaszanie uwag do przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku. Radni nie wnieśli żadnych uwag, zatem przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Przewodniczących Komisji odnośnie sprawozdania, które szczegółowo było omawiane na posiedzeniach komisji w dniu 18 i 19 sierpnia 2003 roku. Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej – Pan Ryszard Piórkowski podkreślił, że na posiedzeniu wspólnym z Komisją Rewizyjną członkowie jednogłośnie przyjęli przedłożone sprawozdanie nie wnosząc do niego żadnych poprawek ani uwag.

Po wypowiedzi Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej, Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały 45/VII/2003 Rady Gminy w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku i poddała ją pod głosowanie. Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwała 45/VII/2003 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu. Radni do sprawozdania i uchwały nie wnieśli żadnych uwag.

Ad pkt 6 Przed przystąpieniem do przyjęcia Uchwały Nr 46/VII/2003 Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok, Przewodnicząca rady poprosiła o zabranie głosu Panią Krystynę Jarosławską – Skarbnika Gminy, która wyjaśniła, że koniecznością podjęcia powyższej uchwały jest wprowadzenie do budżetu gminy na 2003 rok otrzymanych dotacji celowych i tym samym zwiększenie i zmniejszenie dochodów i wydatków w następujących działach:

  • w dz. 600 – wprowadzenie dotacji w wysokości 45 000zł na remont drogi gminnej na odcinku Wierzbica Pańska-Sadkowo,
  • w dz.801 – zwiększenie funduszu socjalnego dla emerytowanych nauczycieli o kwotę 5 118zł,
  • w dz.853 – zwiększenie o kwotę 30 000zł na obligatoryjne zasiłki z pomocy społecznej i zmniejszenie o 720zł wydatków na zakup plecaków z wyposażeniem.

Ogółem zwiększenie o 80 118zł i zmniejszenie o 720zł.

Radni do wyjaśnień Pani Skarbnik nie wnieśli żadnych uwag i zapytań. Przewodnicząca oddała głos Wójtowi Gminy, który poinformował radnych że przy tworzeniu budżetu w dz.600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano więcej środków finansowych na asfalt na drodze gminnej w Podmarszczynie. Po wykonaniu tej inwestycji powstały oszczędności, jak również powstały oszczędności po odbytym przetargu na przebudowę drogi gminnej Nowe Gumino-Sarnowo Góry. Środki te można by przeznaczyć na dalszą przebudowę dróg gminnych. Ze względu na to, że dokumentacja kosztorysowa na drogę Kucice-Chrościn jest na ukończeniu – Wójt zaproponował, by te środki finansowe przeznaczyć właśnie na częściowe wykonanie tej drogi. Propozycje swoją poddał pod rozwagę Radzie. Przewodnicząca zarządziła 15-minutową przerwę na rozważenie podanej przez Wójta propozycji wykorzystania środków finansowych.

Po przerwie jako pierwsza zabrała głos Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Wiesława Jankowska i stwierdziła, że wszyscy radni powinni poprzeć wniosek Wójta, by pozostałe środki finansowe przeznaczyć na położenie dywanika asfaltowego na drodze w Chrościnie.

Radny Marszał Stanisław zgłosił uwagę, by w pierwszej kolejności były asfaltowane drogi tam gdzie jeździ autobus szkolny. Wójt odpowiedział, że właśnie tą drogą jeździ autobus szkolny. Innych propozycji i wniosków co do przeznaczenia tych środków radni nie zgłosili, zatem Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek Wójta o przeznaczenie pozostałych środków finansowych na położenie asfaltu na drodze Kucice-Chrościn.

Rada wniosek przyjęła jednogłośnie. Głosowało za nim 13 radnych.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 46/VII/2003 Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok i poddała go pod głosowanie. Głosowało 13 radnych. Uchwała Nr 46/VII/2003 została przyjęta jednogłośnie.

Ad pkt 7 Podjęcie Uchwały Nr 47/VII/2003 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie współdziałania z Zarządem Powiatu Płońskiego w zakresie realizacji zadań dotyczących dróg publicznych poprzedziła wypowiedź Wójta Gminy, który wyjaśnił Radzie, że Powiat zgłosił we wniosku do SAPARD przebudowę drogi powiatowej Nr 786 Kozarzewo-Gumino-Kucice na odcinku dł.1988,80 mb. Otrzymanie dofinansowania z programu SAPARD wiąże się z wyrażeniem woli współfinansowania i określenia wysokości własnych środków przez Radę Gminy w drodze uchwały. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, inwestycja ta może być dofinansowana do 50% jej wartości. Działając wspólnie z Zarządem Powiatu należy zabezpieczyć w budżecie gminy kwotę 200 000zł, a pozostała kwotę 100 000zł zabezpieczyć na Powiat. Całość inwestycji oszacowano na 600 000zł dlatego kwota 300 000zł jest zabezpieczeniem i jednocześnie warunkiem otrzymania dofinansowania z programu SAPARD.

Poinformował również, że Powiat zamierza także wykonać droge powiatową Przemkowo-Gumino. Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej zaplanowane jest jeszcze w tym roku.

Radni do wypowiedzi Wójta nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 47/VII/2003 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie współdziałania z Zarządem Powiatu Płońskiego w zakresie realizacji zadań dotyczących dróg publicznych i poddała go pod głosowanie. Głosowało 13 radnych. Uchwała Nr 47/VII/2003 została przyjęta jednogłośnie.

Ad pkt 8,9,10 Powyższe punkty porządku obrad dotyczą podjęcia uchwał w sprawie sprzedaży dwóch zabudowanych nieruchomości i jednej niezabudowanej w miejscowościach Nowe Kucice i Kadłubowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Zanim Rada podjęła powyższe uchwały, Przewodnicząca oddała głos Wójtowi Gminy z prośba o udzielenie informacji w powyższych sprawach.

Na wstępie Wójt zapoznał Radę z wynikiem poprzedniego przetargu na zbycie zabudowanych nieruchomości w Sadkowie, Nowym Sarnowie i w Nowym Guminie w dniu 27 sierpnia 2003 roku. Wynik był niezadowalający, gdyż żadna nieruchomość nie została sprzedana, a zarządzeniem został odwołany przetarg na zabudowaną nieruchomość w Nowym Guminie (gdzie znajdował się sklep Gminnej Spółdzielni), gdyż Zarząd Gminnej Spółdzielni złożył do Sądu Rejonowego w Płońsku wniosek o wykup tej nieruchomości po cenie wyceny. W najbliższym czasie odbędzie się ponownie II przetarg na sprzedaż powyższych nieruchomości. Wracając do obecnych nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży Wójt nadmienił, że dwie nieruchomości położone są w Kadłubowie. Jedna z nich jest zabudowana budynkiem szkoły, a druga nieruchomość jest położona przy szkole. Nieruchomość zabudowana wyceniono na kwotę 91,168zł, a rolna o pow.0,65 ha na kwotę 4 760zł. Trzecią nieruchomość stanowią zabudowania po byłym SKR w Nowych Kucicach wraz z działką o pow. 0,7492 ha wyceniono na kwotę 103 000zł.

Po złożonych wyjaśnieniach przez Wójta radni nie wnieśli żadnych uwag i zapytań do przedstawionych do zbycia nieruchomości.

Przewodnicząca odczytała kolejno projekty uchwał tj. Uchwałę Nr 48/VII/2003, Nr 49/VII/2003 i Nr 50/VII/2003 i poddała je pod głosowanie. Głosowało 13 radnych. Powyższe uchwały radni przyjęli jednogłośnie, będąc tym samym za zbyciem tych nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Ad pkt 11 W punkcie 11 porządku obrad dyrektorzy szkół z terenu gminy złożyli informację o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2003/2004. Jako pierwsza zabrała głos Pani Sława Augustynowicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kucicach. Poinformowała, że w czasie wakacji dokonano w szkole szeregu remontów. Wymieniono drzwi wejściowe od strony zachodniej, rozebrano wszystkie piece kaflowe. W trzech salach lekcyjnych dołożono po jednym grzejniku, zaś w dwóch wymieniono na większe. Pomalowano wszystkie pomieszczenia wewnątrz budynku, a także dach na dobudowanej części szkoły tj. nad łazienkami i kotłownią. Wymienione zostały drzwi do wszystkich pomieszczeń na piętrze. Ogrodzono teren szkolny, zamontowano nowe bramy. Urządzono kuchnię i stołówkę. Do stołówki zakupiono nowe meble kuchenne, lodówkę, zmywarkę, kuchnię gazową, pralkę, odkurzacz, zakupiono również zestaw komputerowy ze skanerem.

W roku 2003/2004 naukę w szkole podejmie 119 uczniów klas I-VI oraz 12 dzieci w oddziale przedszkolnym. W szkole zatrudnionych jest 8 pedagogów w pełnym wymiarze i jeden na ½ etatu oraz dwoje pracowników obsługi.

Dyrektor Zespołu Szkół w Dzierzążni – Pan Franciszek Goszczyński stwierdził, że naukę pobierać będzie 500 uczniów w tym 200 uczniów w gimnazjum w 7 oddziałach i 12 oddziałach w Szkole Podstawowej.

Podczas wakacji wykonano następujące remonty: pomalowano starą część szkoły, wymalowano wszystkie klasy, wymieniono meble w pokoju nauczycielskim, zakupiono wyposażenie do oddziału przedszkolnego. W sprawie budowy boiska szkolnego występują trudności w uzyskaniu zezwolenia od Ministra Infrastruktury, gdyż przez wyznaczoną działkę na boisko przechodzi gazociąg. Nadmienił, że dlatego środki finansowe nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym i przejdą na rok następny. Wskazał, że wszyscy wiemy, że na naszym terenie jest brak bazy sportowej, ale możemy o to zabiegać w Urzędzie Marszałkowskim korzystając z dofinansowania na budowę hali sportowej. Nawiązując do tego tematu podał jakie osiągnięcia sportowe wykazali uczniowie jego szkoły np.: w mistrzostwach Mazowsza I miejsce w rzucie dyskiem. Apelował, by radni byli przychylni i pomogli w budowie boiska szkolnego i hali sportowej gdzie młodzież mogłaby rozwijać swoje zainteresowania sportem. Podkreślił też, że w jego szkole jest wielu zdolnych uczniów; podał przykład uczennicy szkoły podstawowej - Karoliny Kierskiej, która zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego.

Po wypowiedzi Dyrektora Goszczyńskiego radny Wiesław Pawlak zwrócił się z zapytaniem, kiedy zostanie rozebrany stary budynek obok szkoły? Dyrektor wyjaśnił, że jest to trudne ponieważ pod budynkiem przechodzi wiele rur gazowych, co przysparza trudności w rozbiórce. Część tego budynku jest nadal wykorzystywana jako zaplecze gospodarcze.

Innych pytań do dyrektorów radni nie zgłosili.

Następnie zabrała głos Pani Regina Sobczeńska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni, która przedstawiła współpracę pomiędzy szkołami a ośrodkiem. Polega ona na udzielaniu pomocy dla dzieci najbardziej potrzebujących np. wyprawki do klasy I i zakup książek. W szkole w Kucicach z tej pomocy skorzystało pięcioro dzieci, a w szkole w Dzierzążni czworo dzieci. Na linii dożywiania wyposażono kuchnie w szkole w Kucicach. Z dożywiania dla najuboższych dzieci korzysta 154 dzieci. W szkole w Kucicach jest ich 31, a w Dzierzązni 114 dzieci; natomiast 9 dzieci korzysta ucząc się poza obwodem naszych szkół. Poinformowała, że został złożony wniosek o dotację, by zapewnić dalszą realizację pomocy społecznej dla dzieci najbardziej jej potrzebujących.

Na zakończenie zabrał głos Wójt Gminy, który poinformował Radę, że od dnia 01 września 2003 roku nie funkcjonuje już filia Szkoły Podstawowej w Sieklukach na wyraźną prośbę rodziców. Od nowego roku szkolnego 2003/2004 na terenie gminy będą funkcjonowały dwie szkoły podstawowe i gimnazjum. Autobusy szkolne są przygotowane technicznie do przewozu uczniów. Nie planujemy zmiany trasy kursów, a tylko w Pomianowie obok posesji Sołtysa zrobić pętlę dla dzieci z tamtego rejonu do okresu zimowego. Stwierdził, że placówki oświatowe są w pełni przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego.

Ad pkt 12 Przewodnicząca poinformowała Radę, że wpłynęła prośba SP ZZOZ w Płońsku o przekazanie mieszkańcom naszej gminy potrzeby zakupu aparatury medycznej – kolonoskopu, który wielu pacjentom może uratować życie. Prośba dyrektora dotyczy zorganizowania zbiórki pieniędzy i przekazania ich na zakup tej aparatury. Wyjaśniła, że był zaproszony pan Paweł Obermeyer ale nie mógł przybyć - z ważnych powodów został wezwany do Starostwa. W jego zastępstwie przybyła pani Elżbieta Dłabik – pracownik SP ZZOZ w Płońsku zajmująca się promocją zdrowia, która przybliżyła w skrócie stadium rozwoju szpitala. Zwróciła się do Rady z prośbą o rozpropagowanie wśród mieszkańców gminy przydatności tej aparatury zwanej kolonoskopem i tym samym o wsparcie finansowe, by można dokonać zakupu tego sprzętu. Nawiązała, że placówki szpitalne borykają się obecnie z trudnościami finansowymi i mogą liczyć na współdziałanie społeczności lokalnych by móc zrealizować właśnie zakup tak drogiego, a niezbędnego sprzętu dla dobra pacjentów. Nadmieniła, że rak jelita grubego występuje w Polsce jako druga choroba najbardziej rozpowszechniona. Zakup aparatu – kolonoskopu zmniejszy ryzyko powikłań i szybsze wykrycie choroby. Z tego dobrodziejstwa będą mogli korzystać pacjenci naszego szpitala i jeżeli chory będzie miał postawioną odpowiednią diagnozę, zwiększy się możliwość szybszego wyleczenia. Na zakończenie jeszcze raz apelowała o poparcie zakupu tego niezbędnego sprzętu medycznego i wsparcie finansowe, które umożliwi jego nabycie.

Po wypowiedzi Pani Elżbiety Dłabik, Przewodnicząca Rady porosiła radnych o wypowiedzenie się w sprawie dofinansowania zakupu kolonoskopu.

Radny Pawlak Wiesław wystąpił z propozycją, by zbiórka pieniędzy zajęli się sołtysi.

Sołtys wsi Przemkowo- Pan Garlej Jerzy zaproponował, by z jednego posiedzenia sesji przekazać diety radnych i sołtysów.

Innych propozycji radni nie zgłosili.

Wójt również zaproponował, że 15 września 2003 roku jest III rata podatku rolnego i można by przy tej okazji dokonać zbiórki pieniędzy na kolonoskop. Sołtysi wyrazili zgodę na powyższą propozycję Wójta.

Następnym głosem w dyskusji był głos sołtysa z Przemkowa Pana Jerzego Garleja, który podziękował Wójtowi Gminy za przekazanie dobrej wiadomości o zamiarze remontu drogi powiatowej Przemkowo-Gumino, o który to remont mieszkańcy ubiegają się od dawna, gdyż droga ta jest nieprzejezdna w porze deszczowej i zimowej.

Sołtys Edward Fotek zabierając głos ponownie zgłosił sprawę podwyższenia prowizji dla sołtysów, sprawę odpadów w Dzierzążni i sprawę zmiany oświetlenia ulicznego na oświetlenie skierowane na chodnik.

Na powyższe zapytania sołtysa Wójt wyjaśnił, że sprawę prowizji należy rozpatrywać przy tworzeniu projektu budżetu na 2004 rok. Co do odpadów, wydano negatywną decyzję o warunkach i zagospodarowaniu terenu dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejących obiektów na działkach Nr 129/6 i 129/7 w Dzierzążni pod produkcję rolniczego nawozu wapniowo-organicznego na rzecz wnioskodawcy – Pana Pawła Jaroszewskiego. Inwestor złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, które w swoim orzeczeniu uchyliło zaskarżoną decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia I instancji. Wójt odczytał w całości decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie informując, że rozpatrując ponownie sprawę wydano pozytywna decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. Dalsze decyzje zostaną podjęte przez Starostwo Powiatowe.

Na zmianę oświetlenia Wójt odpowiedział, że nie może ona nastąpić gdyż wiązałoby się to ze zmianą opłaty za oświetlenia.

Na zakończenie podziękował wszystkim radnym za odpowiednią atmosferę na obradach i podejmowanie trudnych, ale słusznych decyzji dla dobra społeczności gminnej.

Innych pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca zamknęła obrady VII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Protokółowała

Barbara Wicińska-Misiowiec

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-09-17 12:40:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-09-17 12:40:58
  • Liczba odsłon: 1086
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174533]

przewiń do góry