Uchwała Nr 103/ XVI/ 2004

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 30 września 2004 roku

w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6, art. 18 ust. 2 pkt. 9, litera h, art. 40 ust. 2 pkt. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z póżn. zm /. oraz art. 16 i art. 110 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej / Dz. U. Nr 64, poz. 593 z 2004 r. z póżn. zm/ Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

§ 1

Nadaje Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społęcznej w Dzierzążni w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 12/IV/91 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 4 listopada 1991 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni i Uchwała Nr 143/ XXII/2001 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni zatwierdzonego Uchwałą Nr 12/IV/91 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 4 listopada 1991 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu GOPS w Dzierzążni.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dzierzążni.

uzasadnienie

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska 

 

Uchwała Nr 102/ XVI /2004

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 30 września 2004 roku

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm/ w związku z art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / Dz. U. Nr 64, poz. 593 / Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Usługi opiekuńcze przysługują:

 1. Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

 2. Osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

§ 2

Ustala się następujące zasady odpłatności:

 1. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom samotnym / nie mającym rodziny zobowiązanej do alimentacji/, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

 2. Osoby nie spełniające warunku wymienionego w ust. 1 mogą korzystać z usług opiekuńczych za częściową lub całkowitą odpłatnością na warunkach określonych w tabeli:

Dochód na osobę w rodzinie , % dochodu ustalony w/g art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Osoby samotne / nie mające rodziny zobowiązanej do alimentacji/.

Osoby samotnie gospodarujące.

Osoby w rodzinie.

Powyżej

100% - 125%

10%

15%

50%

Powyżej

125% - 150%

15%

20%

60%

Powyżej

150% - 200%

20%

25%

90%

Powyżej

200% - 300%

25%

30%

100%

§ 3

 1. Osoby zamieszkujące samotnie, posiadające pełnoletnie dzieci lub wnuki niepracujace, zdrowe, zamieszkujące na terenie gminy Dzierzążnia mogą korzystać z usług opiekuńczych za całkowitą odpłatnością tj. 100 % kosztów 1 godziny usług opiekuńczych.

 2. Osobom samotnie gospodarującym, posiadającym małżonka, lub wstępnych i zstępnych, którzy nie są w stanie zapewnić opieki ze względu na ich stan zdrowia lub pozostawania w stosunku pracy, odpłatność będzie naliczana zgodnie z tabelą wymienioną w § 2 pkt. 2 niniejszej uchwały.

§ 4

Koszt rzeczywisty jednej godziny usług opiekuńczych ustala się na podstawie poniesionych kosztów usług opiekuńczych w roku poprzednim.

§ 5

Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze stanowią dochód budżetu Gminy.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi GOPS w Dzierzążni.

§ 7

Traci moc Uchwała Nr 12/III/97 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 26 maja 1997 roku w sprawie zasad przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania i Uchwała Nr 16/II/98 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 20 listopada 1998 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 12/III/97 Rady Gminy w Dzierzązni z dnia 26 maja 1997 roku w sprawie zasad odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienia

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 101/ XVI / 2004

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 30 września 2004 roku

w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy w formie dożywiania uczniów

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z póżn. zm/ oraz art. 17 ust. 1 pkt. 14, art. 48 ust. 4 i 5, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej / Dz. U. Nr 64 z 2004 r. poz. 593 z póżn. zm/, Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

§ 1

Zapewnia się świadczenia w formie gorącego posiłku dzieciom i młodzieży w okresie nauki, zamieszkującym na terenie Gminy Dzierzążnia.

§ 2

Świadczenie przyznaje Kierownik GOPS na wniosek rodziców, opiekunów prawnych, faktycznych opiekunów, Dyrektora szkoły i z urzędu.

§ 3

Wydatki poniesione na przyznany posiłek podlegają zwrotowi w zależności od dochodu rodziny ucznia ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej/ Dz. U. Nr 64,z 2004 r. ,poz. 593 z póżn. zm/ :

- dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % w/w dochodu - nieodpłatnie,

- dochód na osobę w rodzinie powyżej 150 % w/w dochodu - zwrotowi podlega 100 % kosztów posiłku.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi GOPS.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 100/XVI/2004

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 30 września 2004

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym / tj. Dz.U.Nr 142 poz, 1591 z 2001r. z póź. zm./ oraz art. 109.art. 111 ust 2 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / tj. Dz. U.Nr 15 poz.148 z 2003r z póź.zm./ Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3

Budżet po zmianach :

- po stronie dochodów 5.711.336

- po stronie wydatków 6.489.686

§ 4

Dochody ustalone w § 3 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 421.204zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 5

Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 421.204zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 6

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2004 w wysokości 1.195.533 zł nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym wg załącznika Nr 5

§ 7

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy Dzierzążnia, który poinformuje Radę Gminy o wykonaniu uchwały łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2004.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku kalendarzowym 2004 i podlega ogłoszeniu.

 

 

                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 99/XVI/2004

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 30 września 2004

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z póź. zm./ oraz art. 109,art. 124 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998roku o finansach publicznych / DzU. Nr 15 poz 148 z 2003r. z póź.zm./ Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje :

§ 1

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 84.000 zł zgodnie z załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet po zmianach

- po stronie dochodów - 5.626.447

- po stronie wydatków - 6.404.797

§ 3

 1. Z dochodów spłaca się pożyczkę w wysokości 87.610zł
 2. Źródłem pokrycia faktycznego deficytu tj. różnicy między dochodami pomniejszonymi o spłatę pożyczki a wydatkami są przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 665.960zł oraz planowane do zaciągnięcia pożyczki długo terminowe krajowe w kwocie 200.000zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4

 1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2004 w wysokości 1.144.760 zł nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym wg załącznika Nr 5 do Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni Nr 89/XIV/2004 z dnia 30 czerwca 2004r.oraz określa limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 2.163.139 zł

  w roku 2004 w wysokości 522.986

  w roku 2005 w wysokości 1.474.153

  w roku 2006 w wysokości 166.000

  zgodnie z załącznikiem Nr 3

 2. Łącznie wydatki inwestycyjne na 2004 rok ustala się w wysokości 1.667.746

§ 5

Prognoza długu na dzień 31.12.2004 rok i lata następne przedstawia

załącznik Nr 4.

§ 6

Za wykonanie uchwały czyni się odpowiedzialnym Wójta Gminy Dzierzążnia, który złoży sprawozdanie z wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu za rok 2004.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym

2004 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-10-14 14:31:17
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-10-20 08:15:47
 • Liczba odsłon: 1090
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276860]

przewiń do góry