Uchwała   Nr   52/IX/2007

Rady Gminy w Dzierzążni

  z dnia 27 września 2007 roku  

w sprawie wyboru   ławników   do Sądu Okręgowego w Płocku i Sądu Rejonowego  w Płońsku.

 

         Na podstawie art 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U Nr 142 ,poz.1591 z 2001roku z póź. zm.) oraz art.160 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku   - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98 ,poz.1070 z 2001 roku z późn. zm.)   Rada   Gminy   w Dzierzążni   uchwala, co następuje :

                                                                         & 1

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym na ławników do Sądu Okręgowego w Płocku i Sądu Rejonowego w Płońsku wybiera   osoby   wymienione   w załączniku   Nr 1 i   Nr 2 do uchwały.

                                                                        & 2

Wykonanie uchwały powierza   się Wójtowi Gminy.

 

& 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

 

 

                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                               mgr   Agnieszka   Harazińska

                                      

 

Uchwała Nr 51/IX/2007

Rady Gminy w   Dzierzążni

z dnia 27 września2007r.

 

w   sprawie   wprowadzenia   zmian   w   regulaminie   dostarczania    wody .

 

         Na podstawie art. 15 ust. 1, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity – Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/   oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków   (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 123, poz.858) w związku z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. nr 61 poz. 417)   -   Rada Gminy w Dzierzążnia uchwala co następuje:

 

§ 1

W „ Regulaminie dostarczania wody   obowiązującym   na   terenie   gminy Dzierzążnia, uchwalonym w dniu 15 marca 2006r. uchwałą nr 154/XXVI/2006   Rady Gminy   w   Dzierzążni     w p r o w a d z a     s i ę    następujące zmiany:

1.      W   rozdziale I Postanowienia ogólne. Minimalny poziom usług świadczonych    przez   Zakład   Usług   Wodnych   w   Mławie   w   zakresie   dostarczania   wody,   w   §   3   pkt. 2 dodaje   się   podpunkty   „a,b,c”             w   następującym   brzmieniu:

          a)   ustalanie harmonogramu pobierania próbek wody do badań,                  z częstotliwością i w uzgodnieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, tak aby terminy badania przeprowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną i   przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne były równomiernie rozłożone w czasie    (§ 4   pkt.3   w/w rozporządzenia),

           b)   wykonanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne stałych punktów czerpalnych służących do pobierania próbek wody (§ 4 pkt 4 w/w rozporządzenia),

  c)    niezwłoczne informowanie właściwego państwowego inspektora sanitarnego o pogorszeniu jakości wody ( § 4 pkt 2 w/w rozporządzenia).  

 

§ 2

W pozostałej części „Regulamin   dostarczania wody” obowiązuje bez    zmian.

 

§ 3  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§   4  

Uchwała wchodzi w życie   po   upływie 14   dni od   dnia jej ogłoszenia   w Dzienniku Urzędowym   Województwa   Mazowieckiego.

uzasadnienie

 

                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                    mgr Agnieszka Harazińska

 

   Uchwała Nr 50/IX/2007

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 27 września 2007 r.

 

w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U.   Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz   art. 198 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)   oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr 18/III/2006 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 grudnia 2006 roku,    Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zwiększenie i zmniejszenie   dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§ 2  

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 3  

Budżet po zmianach:

- po stronie dochodów    - 7 676 777,00

- po stronie wydatków    - 8 219 232,00

§ 4

Dochody ustalone w § 3 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

 

§ 5  

Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

 

§ 6  

Ustala się wydatki inwestycyjne nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym wg załącznika Nr 5 .

 

§ 7  

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

-     Przychody –   3 251,00

-     Wydatki       6 251,00

Plan po zmianach określa załącznik Nr 6 .

 

§ 8  

Zwiększa się dotację dla gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9

Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4 500,00 zgodnie z załącznikiem Nr 8 .

 

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 11  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2007, podlega ogłoszeniu.

 

                                                                        Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                                  mgr Agnieszka Harazińska

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-11-07 15:33:48
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-04 10:50:39
  • Liczba odsłon: 982
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269937]

przewiń do góry