Zobacz podgałęzie

Protokół z I Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 19 listopada 2018 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni

 

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 10.00 a zakończyły o godzinie 12.00.

 Pierwszą sesję Rady Gminy zwołuje Komisarz Wyborczy z Ciechanowa. 

            Otwarcia I Sesji Rady Gminy dokonał radny senior Pan Ryszard Piórkowski – najstarszy wiekiem radny obecnej  kadencji. Stwierdził quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał-  na stan15 radnych obecni byli wszyscy według listy obecności załączonej do protokołu. Następnie powitał przybyłych na obrady: Pana Witolda Pająka –  Wójta Gminy, wszystkich radnych, Sołtysów, Skarbnika Gminy – Panią Grażynę Zawłocką, Sekretarza Gminy – Pana Adama Sobieckiego, Panią Reginę Sobczeńską - Kierownika GOPS,  Panią Jolantę Gzylewską- Dyrektora GBP, Panią Bożennę Spodobalską - Kierownika USC,  Pana Franciszka Goszczyńskiego – Dyrektora  Szkoły Podstawowej w Dzierzążni, Panią Bożenę Nowakowską- Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach, oraz wszystkich przybyłych na sesję.

             Następnie oddał głos Pani Krystynie Marszał-  która wręczyła nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze dokonanym w dniu  21 października 2018 roku .

            W dalszej części radny senior  przystąpił do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Odczytywał z listy kolejno z imienia i nazwiska radnych gminy. Następnie poprosił o powstanie i potwierdzenie woli złożenia ślubowania przez każdego wyczytywanego radnego słowem „ślubuję”. Odczytał rotę ślubowania. Każdy z odczytanych radnych złożył ślubowanie wypowiadając słowo „ślubuję”.

            Po złożonym ślubowaniu przez radnych, radny senior Pan Ryszard Piórkowski pogratulował wszystkim i stwierdził, że radni objęli mandat radnego Rady Gminy  Dzierzążnia.

            W dalszej kolejności przystąpił do ustalenia porządku obrad I Sesji Rady Gminy przygotowanego przez zwołującego sesję Komisarza Wyborczego.

Odczytał proponowany porządek obrad, który wszyscy radni otrzymali w zawiadomieniu na sesję i poprosił o zgłaszanie uwag.

Nikt z radnych nie zgłosił uwag. Radny senior stwierdził, że Rada Gminy będzie obradować na I Sesji w dniu 19 listopada 2018 roku według przedstawionego porządku obrad:

1. Otwarcie I Sesji przez Radnego Seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Złożenie ślubowania przez radnych.

3.  Przyjęcie porządku obrad.

4.  Wybór Przewodniczącego Rady.

5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.

6. złożenie ślubowania przez wójta.

7.   Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy.

 

Ad pkt 4

            Po zrealizowaniu punktu 1,2,3 porządku obrad radny senior poprosił o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego Rady Gminy wg następujących podpunktów:

Wybór Przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni.

      a)     powołanie Komisji Skrutacyjnej,

b)  zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,

c)   przeprowadzenie głosowania (tajnego),

d)  przedstawienie uchwały stwierdzającej wybór.

Radny senior poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej informując,

że członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować na Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujących radnych:

1. Kawecka Iwona

2. Bartold Krzysztof

3. Turkowska Teresa

 

Radni wyrazili zgodę na pracę komisji. Odbyło się głosowanie jawne. Radni jednogłośnie 15 głosami przyjęli skład Komisji Skrutacyjnej.

            Następnie radny senior poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Gminy. Pani radna Turkowska zgłosiła kandydaturę radnego Mariusza Wróblewskiego.,  Pani radna Siedlecka zgłosiła kandydaturę radnego Zimnego. Zarówno radny Wróblewski jak

 i radny Zimny wyrazili zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego RG.

Ogłoszono 10 minutową przerwę na przygotowanie przez Komisję Skrutacyjną kart do glosowania.

            Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania tajnego, sprawdziła że urna jest pusta i podała sposób głosowania tajnego, który również był umieszczony w informacji na karcie głosowania.

            Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono przerwę na zliczenie głosów.

            Po przerwie Przewodnicząca  Komisji Skrutacyjnej Pani Iwona Kawecka odczytała protokół z przeprowadzonego głosowania. W wyniku głosowania tajnego Przewodniczącym Rady Gminy został wybrany Pan Krzysztof Zimny  otrzymując 9 głosów za wyborem  na powyższą funkcję, Pan Wróblewski otrzymał 6 głosów, 0 głosów przeciw, wstrzymało się od głosu- 0.

Minimalna liczba głosów do dokonania wyboru na Przewodniczącego Rady Gminy wynosiła 8.

Protokół wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do protokołu.

            Przewodniczący obrad odczytał Uchwałę Nr 1/I/2018 Rady Gminy w Dzierzążni

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy stwierdzając, że w głosowaniu tajnym większością głosów na Przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni został wybrany Pan Krzysztof Zimny. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

            Radny senior złożył gratulacje Panu Krzysztofowi Zimnemu i poprosił ją o dalszą realizację porządku obrad.

            Pan Zimny podziękował za wybór jego osoby na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy, powiedział, że postara się nie zawieść zaufania jakim został obdarzony.

            Pan Mariusz Wróblewski podziękował radnym, którzy na niego głosowali.

 

Ad pkt 5

            Przewodniczący Rady Pan Krzysztof Zimny  przystąpił do realizacji punktu

 5 dotyczącego wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Poprosił o zgłaszanie kandydatów. Padła kandydatura Pani radnej Janiny Siedleckiej,  która została zgłoszona przez radną Panią  Iwonę Kawecką, Pan radny Wróblewski zgłosił kandydaturę pana radnego Radosława Pawlaka. Zgłoszeni radni  wyrazili zgodę  na kandydowanie.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

            W głosowaniu tajnym brało udział 15 radnych. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej stwierdziła, że urna jest pusta , karty zostały przygotowane i rozdane do przeprowadzenia głosowania.  Po odbytym głosowaniu tajnym, przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół.

            Za wyborem Janiny Siedleckiej na funkcję wiceprzewodniczącego głosowało 9 radnych za wyborem pana Radosława Pawlaka 6 radnych, 0 głosów przeciw, wstrzymało się od głosu- 0. 

             Maksymalna liczba głosów dla dokonania wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy stanowiła 8, zgodnie z wynikiem głosowania na wiceprzewodniczącego Rady Gminy została wybrana Pani Janina Siedlecka.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr 2/I/2018 Rady Gminy w Dzierzążni

w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego  Rady Gminy stwierdzając, że większością głosów w głosowaniu tajnym została wybrana Pani Janina Siedlecka.

Protokół wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Załącznik do protokołu stanowi również uchwała o wyborze wiceprzewodniczącego.

Pan Przewodniczący Rady Gminy pogratulował nowemu wiceprzewodniczącemu

RG wyboru. Pani Siedlecka podziękowała radnym za wybór i zaufanie.

 

 

Ad pkt 6

            W tym punkcie nowo wybrany wójt pan Adam Sobiecki odczytał rotę ślubowania

 i złożył ślubowanie wypowiadając słowo „ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.

            Następnie podziękował za zaufanie, jakim został obdarzony. Zapewnił, że postara się jak najlepiej zarządzać gminą,  oraz  pozyskiwać środki na inwestycje.

Pogratulował radnym wyboru. Wyraził nadzieję, że będą pracować zgodnie na rzecz gminy.

 

Ad pkt 7

            Ustępujący wójt Witold Pająk pogratulował wyboru wójtowi Adamowi Sobieckiemu oraz radnym. Powiedział, że zostawia gminę w dobrej kondycji finansowej. W czasie sprawowania kadencji pozyskał środki unijne na inwestycje. Wszystkie złożone przez gminę wnioski uzyskały dofinansowanie. Przeprowadzono remonty dróg gminnych

 i powiatowych, remonty świetlic wiejskich, szkół, hydroforni i budynku urzędu gminy.

Zakupiono samochód strażacki dla OSP Dzierzążnia, zamknięto wysypisko w Pomianowie. Dokonano przekazania chodnika biegnącego wzdłuż DK 10 w Dzierzążni GDDKiA, która będzie odpowiadać za stan techniczny i utrzymanie chodnika. Uregulowano prawo własności działki znajdującej się za budynkiem urzędu gminy. Zbudowano też wodociąg

 Sieklukach.

            Ustępujący wójt powiedział, że odchodzi z podniesioną głową.

Życzył nowo wybranemu wójtowi sukcesów w urzeczywistnianiu planów i zamierzeń.

            Pan Przewodniczący RG podziękował ustępującemu wójtowi za współpracę

i działania dla wspólnego dobra.

            Pan Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Zimny  zakończył obrady I sesji RG

w Dzierzążni.

 

 

Protokołowała                                                     

 

Jolanta Gzylewska                                                             

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-07 12:12:05
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-07 12:12:05
  • Liczba odsłon: 930
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174459]

przewiń do góry