Zobacz podgałęzie

PROTOKÓŁ XXV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 28 maja 2021 roku

 

Obrady XXV  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbyły się w dniu 28 maja 2021 roku  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni, rozpoczęły się o godzinie 10:00, a zakończyły o godzinie 13:00.     

W obradach Sesji Rady Gminy udział wzięli: Radni Rady Gminy w Dzierzążni – lista obecności jako załącznik do protokołu, Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki, Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz, Sekretarz Gminy - Pani Monika Konczewska, Radny Powiatowy – Mirosław Opolski.

Na ustawowy stan Rady Gminy w Dzierzążni 15 osób, w obradach udział wzięło 13 osób, czyli liczba odpowiednia do podejmowania prawomocnych uchwał. Głosowanie odbyło się za pomocą elektronicznego systemu.

 

Ad 1.  Otwarcie XXV Sesji Rady Gminy

Otwarcia obrad XXV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny, który powitał przybyłych na Sesję.

Poinformował, że zgodnie z podpisami na liście obecności, na sali obrad obecnych jest 13 radnych. Przewodniczący stwierdził, że jest quorum i Rada Gminy może podejmować prawomocne uchwały.

Stan na 15 radnych - obecnych 13 według listy obecności załączonej do protokołu.

Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny poinformował, że radni otrzymali porządek obrad wcześniej, następnie odczytał  porządek obrad i wobec braku uwag przeszedł do jego realizacji bez odczytania.

 1. Otwarcie XXV Sesji Rady Gminy
 2. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy
 3. Wystąpienia i zapytania
 4. Podjęcie Uchwały Nr 183/XXV/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej
 5. Podjęcie Uchwały Nr 184/XXV/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody  na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Dzierzążnia
 6. Podjęcie Uchwały Nr 185/XXV/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia trybu  i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Dzierzążnia do roku 2030, w tym trybu jej konsultacji
 7. Przedstawienie Raportu o stanie gminy Dzierzążnia za 2020 rok
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Dzierzążni za 2020 rok zgodnie z art.110 ust 9 ustawy  o pomocy społecznej
 9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zgodnie z ustawą zawartych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny za rok 2020
 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzierzążni
 11.  Przedstawienie  Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok
 12. Wolne wnioski i informacje
 13. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

Ad 2. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy

Prowadzący obrady - Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że osobiście zapoznał się z protokołem XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Dzierzążni oraz oznajmił, że w jego ocenie całkowicie odzwierciedla on przebieg Sesji i zawnioskował o przyjęciu go bez odczytania. Przewodniczący Rady zapytał czy Radni mają jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji.      

Radni nie zgłaszali uwag, więc Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Dzierzążni z dnia19 kwietnia 2021 Radni Przyjęli protokół z XXIV Nadzwyczajnej Sesji jednogłośnie.

Ad 3. Wystąpienia i zapytania

Wobec braku pytań przystąpiono do dalszej części obrad.


Wójt Gminy Dzierzążnia - Pan Adam Sobiecki przedstawił informację z pracy i prowadzonej działalności międzysesyjnej. Przedstawił najważniejsze działania od ostatniej sesji, jakie uczyniono  w urzędzie:

 • Dniu 29 kwietnia została podpisana umowa na wykonanie zadanie inwestycyjnego - przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stare Gumino – Kucice, prace zostały rozpoczęte,
 • Wójt Gminy przypomniał o obowiązku spisania się Narodowym Spisie Powszechnym Ludności  i Mieszkań 2021 i zwrócił się z prośbą do Radnych o rozpowszechnienie wśród mieszkańców gminy tej informacji. Istnieje kilka możliwości spisania się : samospis przez internet, telefon od rachmistrza lub jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, kontakt bezpośredni z rachmistrzem. Dla osób, które nie mają możliwości spisania się samodzielnie został uruchomiony punkt umożliwiający spisanie się w Urzędzie Gminy,
 • Zakończono prace związane ze żwirowaniem i profilowaniem dróg gminnych,
 • W dniu 13 maja Wójt Gminy uczestniczył w obradach Rady Społecznej Szpitala w Płońsku  gdzie omawiana była sytuacja finansowa i problemy kadrowe tej placówki,
 • W dniu 14 maja  w Naruszewie odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów z powiatu płońskiego, gdzie omawiane były problemy płońskiego szpitala oraz lotniska w Modlinie. Podjęto również dyskusję nad problemami sąsiedniej gminy tj. Baboszewa w związku z przebudowa drogi krajowej nr 7,
 • W dniu 22 maja została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  w Warszawie na utworzenie punktu konsultacyjnego w programie ,,Czyste Powietrze”, punkt będzie wspierał mieszkańców w inwestycje związane z proekologicznymi źródłami ogrzewania  czy pozyskiwania energii,
 • Trwają prace malarskie i remontowe w OSP Dzierzążnia i OSP Kadłubowo,
 • Zostały przyznane dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  w Warszawie na zakup wyposażenia strażackiego na zadanie OSP-2021 w z OSP Podmarszczyn oraz OSP Kucice oraz dla OSP Starczewo Wielkie w ramach programu ,,MAZOWIECKIE STRAŻNICE” OSP-2021,
 • Została przyznana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na remont drogi w miejscowości Błomino Gumowskie,
 • Została przyznana dotacja w ramach Mazowieckiego  instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021, po 10 tysięcy złotych na miejscowości :
 • Podmarszczyn - zagospodarowanie terenu wokół remizy, planowane jest ogrodzenie budynku,
 • Wierzbica Pańska – wykonanie podwieszane sufitu i założenie ogrzewania w remizie ,
 • Nowe Gumino – remont świetlicy z wyposażeniem, zrobienie oczyszczalni ścieków i pobudowanie szamba za budynkiem,
 • Wilamowice - budowa energooszczędnego oświetlenia,
 • Błomino-Jeże – założenie 5 lamp energooszczędnych.
 • Dostało przyznane dofinansowanie na budowę drogi Stare Gumino-Kucice w ramach rządowego Programu Rozwoju Dróg,
 • Został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na usuwanie azbestu z terenu gminy Dzierzążnia,
 • Trwa przyjmowanie wniosków na usuwanie folii rolniczych z terenu gminy Dzierzążnia,
 • Została podpisana umowa na tzw. objazdy przy remoncie drogi powiatowej Ilinek-Kucice-Bodzanów.

Ad 4. Podjęcie Uchwały Nr 183/XXV/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na początku głos zabrała Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz przedstawiła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Szczegółowo przedstawiła plan dochodów budżetu gminy, którego kwota ogółem wynosi 18 048 828,97 . zaś plan wydatków 9 994 617,97 zł.

 

Następnie Pani Skarbnik poinformowała, że w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej Rada Gminy w Dzierzążni dokonuje następujących zmian:

DOCHODY

750        Administracja publiczna

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 2440   Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – Umowa nr UmKszUstKFS/2021/0028 o sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z dnia 13.04.2021– wartość umowy 3 189,60 zł

900       Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

90002      Gospodarka odpadami komunalnymi

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów i upomnień – przeniesienie kwoty 500,00 zł do rozdziału 90026

 § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - przeniesienie kwoty 1 000,00 zł do rozdziału 90026

90026      Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 0640  Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów i upomnień – przeniesienie kwoty 500,00 zł z rozdziału 90002 i zwiększenie o kwotę 500,00 zł

 § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - przeniesienie kwoty 1 000,00 zł z rozdziału 90002 i zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł

WYDATKI

700       Gospodarka mieszkaniowa

70005     Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4210    Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie w kwocie 10 000,00 zł

Zakup energii - zwiększenie w kwocie 10 000,00 zł

750        Administracja publiczna

75023       Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 4040     Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zmniejszenie  o kwotę 4 622,60 zł

§ 4260  Zakup energii - zwiększenie w kwocie 18 458,77 zł

§ 4700      Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej–zwiększenie w kwocie  3 189,60 zł

75095       Pozostała działalność

§ 4040     Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zmniejszenie  o kwotę 3 780,46 zł

754       Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75404   Komendy wojewódzkie Policji

Przeniesienie kwoty 2 000,00 zł z § 2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy do  § 6170 -   Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

75412      Ochotnicze straże pożarne

§ 2820     Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zwiększenie w kwocie 11 000,00 zł

§ 4210     Zakup materiałów i wyposażenia – zmniejszenie  o kwotę 16 000,00 zł

§ 4270     Zakup usług remontowych  –zwiększenie  w kwocie  5 000,00 zł

801       Oświata i wychowanie

80101   Szkoły podstawowe

§ 4040     Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zmniejszenie  o kwotę 21 834,59 zł

§ 4210     Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie  o kwotę 32 324,00 zł

§ 4260     Zakup energii  –zwiększenie  w kwocie  2 000,00 zł

§ 4270     Zakup usług remontowych  –zwiększenie  w kwocie  10 000,00 zł

§ 4710     Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – zmniejszenie w kwocie  31 000,00 zł

80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4040     Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zmniejszenie  o kwotę 4 235,98 zł

§ 4210    Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie w kwocie 1 593,00 zł

§ 4710     Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – zmniejszenie w kwocie  1 500,00 zł

 

80148   Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4040     Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zmniejszenie  o kwotę 1 233,43 zł

80150   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

§ 4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników – zwiększenie wydatków w kwocie 16 320,18 zł

§ 4040     Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zmniejszenie  o kwotę 3 255,18 zł

§ 4710     Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – zmniejszenie w kwocie  1 400,00 zł

80195   Pozostała działalność

§ 4170      Wynagrodzenia bezosobowe -wprowadzenie kwoty 1 000,00 zł w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego dla ekspertów z listy MEiN

§ 4440 Odpisy na ZFŚS  – zwiększenie w kwocie 2 222,00 zł

80113   Dowożenie uczniów do szkół

§ 4040     Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zmniejszenie  o kwotę 5 055,71 zł

§ 4210    Zakup materiałów i wyposażenia – zmniejszenie w kwocie 1 000,00 zł

§ 4300    Zakup usług pozostałych  –zmniejszenie  w kwocie  25 000,00 zł

852        Pomoc społeczna

85219    Ośrodki pomocy społecznej

§ 4040     Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zmniejszenie  o kwotę 5 224,44 zł

§ 4120  Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - zwiększenie  w kwocie 470,00 zł

§ 4170      Wynagrodzenia bezosobowe -zwiększenie w kwocie 9 000,00 zł

§ 4210  Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie w kwocie 254,44 zł

§ 4710     Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – zmniejszenie w kwocie  3 000,00 zł

855        Rodzina

85504   Wspieranie rodziny

§ 4040     Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zmniejszenie  o kwotę 1 500,00 zł

900       Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

90002      Gospodarka odpadami komunalnymi

W związku z korektą niewykorzystanych środków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2020 roku w kwocie 2 861,93 zł (wprowadzono kwotę 17 766,24 zł , powinno być 14 904,31 zł) dokonuje przesunięć między działami i paragrafami

§ 4210  Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie w kwocie 2 000,00 zł

§ 4300    Zakup usług pozostałych  –zmniejszenie  w kwocie  2 861,93 zł

§ 4610    Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego –przeniesienie do rozdziału 90026 kwoty 1 000,00 zł

90003     Oczyszczanie miast i wsi

§ 4300    Zakup usług pozostałych  –zwiększenie w kwocie  1 000,00 zł

90019     Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 4210  Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie w kwocie 861,93 zł

§ 4300    Zakup usług pozostałych  –zwiększenie w kwocie  1 000,00 zł

90026    Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 4610    Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego –przeniesienie z rozdziału 90026 kwoty 1 000,00 zł

 

Komisja Rady Gminy jednogłośnie, przy obecności 15 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Pawlak Radosław         - jestem za
 8. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 9. Siedlecka Janina          - jestem za
 10. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 11. Turkowska Teresa        - jestem za
 12. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 13. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 13 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 183/XXV/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad 5. Podjęcie Uchwały Nr 184/XXV/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody  na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Dzierzążnia

Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki poinfomował, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących między innymi wynajmowania nieruchomości, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Wójt może wynająć lokal użytkowy wyłącznie za zgodą rady gminy.

Przepis art. 37 ust. 4 cytowanej ustawy wskazuje, iż zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

Przedmiotowe lokale użytkowe położone w budynku ośrodka zdrowia na działce gruntu nr ewid. 86/1 w miejscowości Dzierzążnia nr 58 oraz w budynku ośrodka zdrowia na działce gruntu nr ewid. 169/3 w miejscowości Nowe Kucice nr 47 stanowią własność Gminy Dzierzążnia, dla których w Sądzie Rejonowym w Płońsku, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta o numerze PL1L/00017647/0 i o numerze PL1L/00006333/6.

Umowa najmu przedmiotowych lokali użytkowych ma zostać zawarta na okres dłuższy niż 3 lata, co wiąże się z zawarciem umowy w trybie przetargu, jednakże mając powyższe na uwadze, rada gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Pawlak Radosław         - jestem za
 8. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 9. Siedlecka Janina          - jestem za
 10. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 11. Turkowska Teresa        - jestem za
 12. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 13. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 13 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 184/XXV/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Dzierzążnia

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 6. Podjęcie Uchwały Nr 185/XXV/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Dzierzążnia do roku 2030, w tym trybu jej konsultacji

 

Wójt Gminy poinformował zebranych, że w dniu 13 listopada 2020 r. w życie weszły nowe przepisy prawne definiowane Ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1378). Ustawa po raz pierwszy w ustawodawstwie krajowym wprowadziła podstawę prawną wprost dla „strategii rozwoju gminy”.

Nowelizacją wprowadza się również nowe uregulowania, co do procedury jej opracowania, m.in.:

 1. wymagana jest uchwała rady gminy, określająca szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb jej konsultacji,
 2. wymagane jest konsultowanie projektu strategii z sąsiednimi gminami i ich związkami oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
 3. wymagane jest opiniowanie przez zarząd województwa w zakresie zgodności z zasadami regionalnej polityki przestrzennej określonej w strategii rozwoju województwa,
 4. wymagana konieczność przeprowadzenia ewaluacji ex-ante.

Nowelizacja zdefiniowała ponadto nowe obligatoryjne rozdziały dla strategii, m.in.:

 1. model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy,
 2. ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie,
 3. obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa, obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy,
 4. ramy finansowe strategii.

Opracowanie nowego dokumentu strategii do 2030 r., zgodnie z nowymi wytycznymi, o których mowa z projekcie uchwały - nie tylko pomoże w realizacji szansy, jaką dla gminy stanowią możliwości uzyskania wsparcia z funduszy zewnętrznych oraz skorzystania z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Strategia taka, w odróżnieniu od dotychczasowego dokumentu strategicznego określającego długofalowy rozwój gminy, będzie ściśle wiązać planowanie społeczno-gospodarcze z przestrzennym. Dzięki temu będzie wspierała trwały i zrównoważony rozwój gminy.

Strategia Rozwoju Gminy Dzierzążnia jest dokumentem planistycznym wyznaczającym najważniejsze obszary, cele i kierunki rozwoju gminnego samorządu, ma na celu nakreślić
i usystematyzować obszary i kierunki rozwoju lokalnego samorządu.

Strategia Rozwoju Gminy Dzierzążnia, powinna być powiązana z innymi dokumentami planistycznymi na poziomie krajowym i regionalnym min.: Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027, Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku.

Strategia Rozwoju Gminy Dzierzążnia jest trzecią Strategią opracowywaną w Gminie Dzierzążnia, od 2004 roku

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Pawlak Radosław         - jestem za
 8. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 9. Siedlecka Janina          - jestem za
 10. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 11. Turkowska Teresa        - jestem za
 12. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 13. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 13 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 185/XXV/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Dzierzążnia do roku 2030, w tym trybu jej konsultacji

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad 7. Przedstawienie Raportu o stanie gminy Dzierzążnia za 2020 rok

 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny poinformował, że Raport o Stanie Gminy Dzierzążnia, został sporządzony w ustawowym terminie i przedstawiony Radzie. Podano go również do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

                Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki przedstawił Raport o stanie Gminy Dzierzążnia za 2020 rok. Dokument ten ma na celu przybliżyć aktualne dane dotyczące stanu poszczególnych elementów wpływających na rozwój gminy, a w szczególności wykonania budżetu – dochodów i wydatków. Założeniem raportu jest przedstawienie problemów celem ich przedyskutowania i znalezieniu alternatywnych rozwiązań, by określić nowe kierunku rozwoju Gminy Dzierzążnia.

Wójt Gminy poinformował, że w urzędzie gminy w 2020 roku, następująco kształtowała się struktura zatrudnienia 22 osoby w tym 15 osób z wykształceniem wyższym magisterskim, 1 osoby z wyższym licencjackim, 1 osoba wykształcenie średnie, 5 osób wykształcenie zawodowe i podstawowe. Pracownicy skierowani do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy: wykształcenie wyższe magisterskie 2 osoby, wykształcenie średnie 1 osoba, wykształcenie zawodowe i podstawowe 1 osoba.

Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki oświadczył, że dane Urzędu Gminy Dzierzążni na koniec 2020 roku wykazują 3624 mieszkańców, to jest o 18 osób mniej niż w końcu roku 2019. W populacji mieszkańców w roku 2019 przeważają osoby w wieku produkcyjnym – 1 803 mężczyzn i 1 821 kobiet.  Gmina Dzierzążnia jest rejonem o charakterze typowo wiejskim. Brak w pobliżu zakładów pracy i dość duża odległość od aglomeracji miejskich przyczynia się do wzrostu bezrobocia zwłaszcza wśród ludzi młodych w wieku do 25 lat - 31 osób,  do 30 lat – 58 osób, powyżej 50 lat – 27 osób. Ciągłym zagrożeniem dla naszej Gminy jest ucieczka młodych ludzi, przeważnie wykształconych w poszukiwaniu pracy do miast.

Opiekę medyczną mieszkańcom Gminy Dzierzążnia zapewnia Niepubliczny Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” w Płońsku w zakresie lecznictwa otwartego na który składają się dwa ośrodki zdrowia: Ośrodek Zdrowia w Kucicach i Ośrodek Zdrowia w Dzierzążni.

                Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki podsumował, że na koniec 2020 roku było złożonych 1133 deklaracji i obejmowało 2979 osób. Nieruchomości niezamieszkałe mają obowiązek we własnym zakresie zawrzeć umowę z firmą odbierającą.  Ze sprawozdań wynika, że umów z właścicielami nieruchomości niezamieszkałych było 23. Ilość rocznie zbieranych odpadów komunalnych w poszczególnych latach: 

2020 - 682,89 Mg

2019 - 666,93 Mg

2018 - 687,34 Mg

 

Wszyscy mieszkańcy są zobligowani do segregacji odpadów na podstawowe 4 frakcje: metale  i tworzywa sztuczne, szkło, papier i tektura, odpady zmieszane. Jeśli ktoś zagospodaruje odpady BIO we własnym zakresie (tzn. np. umieści w kompostowniku) przysługuje mu zwolnienie z części opłaty za odpady komunalne. Odpady segregowane i zmieszane są zbierane raz w miesiącu. A od kwietnia do października odpady zmieszane są odbierane dwa razy w miesiącu. Nie rzadziej niż co 2 tygodnie. 

                Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki przedstawił ilość uczniów oraz liczbę zatrudnionych osób  w szkołach działających na terenie Gminy. W Szkole Podstawowej  im. Jana Pawła II  w Dzierzążni 2020 roku w 9 oddziałach uczyło się 175 uczniów i było zatrudnionych 28 nauczycieli, zaś w Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach w 8 oddziałach uczyło się 88 uczniów i było zatrudnionych 29 nauczycieli, Wójt porównał wydatki poniesione na Oświatę z uwzględnieniem środków finansowych  budżetu Gminy.  W 2018 roku wynosiły 4 682 810,44 zł, w 2019 roku - 5 358 733,53, zaś  w 2020 roku - 6 027 177,86 zł. Jednymi z ważniejszych wydarzeń w 2020 roku było nadanie Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach imienia Wandy Chotomskiej oraz wykonanie parkingu przy budynku szkoły.

Użytkowanie gruntów w gminie w 2020 r przedstawia się następująco: grunty rolne w 84,7%  są użytkowane jako pola uprawne. Na terenie gminy znajduje się 731 gospodarstw, średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 11,94 ha . Największy odsetek stanowią gospodarstwa o powierzchni: 5 ha i więcej – 466. Gleby gminy Dzierzążnia zaliczamy do dobrych kompleksów glebowych. Największy udział stanowią gleby klas IV - 51,5% ogółu powierzchni gruntów ornych. W 2020 roku został przeprowadzony Powszechny Spis Rolny 2020.

Sieć dróg Gminy Dzierzążnia wynosi łącznie 203,3 km z czego droga krajowa nr 10 Bydgoszcz-Płońsk stanowi 9,9 km, drogi powiatowe – 49,8 km, drogi gminne – 145 km. Na większości dróg konieczne jest wykonywanie bieżących napraw i modernizacji gdyż stan nawierzchni może być groźny  dla bezpieczeństwa ruchu. Drogi gminne przebiegają przede wszystkim przez wsie o zabudowie rozproszonej, kolonijnej. Nawierzchnia dróg gminnych posiada nawierzchnię nieutwardzoną to  66,24 km (żwirowej i gruntowej). Nieutwardzone drogi gminne, w zależności od potrzeb, są profilowane  i wyrównywane. W 2020 roku było 78,76 km dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej, ilość dróg asfaltowych systematycznie ulega zwiększaniu.

Wójt Gminy poinformował, że  wynik budżetu  na dzień 01.01.2020 r. zamykał się deficytem budżetowym w wysokości 450 000,00 zł,  który planowano pokryć przychodami, pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 450 000,00 zł. 

Gmina Dzierzążnia aktualnie posiada 2 kredyty:

 1. 1 500 000 zł. umowa podpisana w maju 2013 roku (uruchomiony we wrześniu), z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierzążnia – Etap III- kredyt zaciągnięty na 10 lat – roczne spłaty 150 000 zł. Do spłaty pozostało 300 000zł;
 2. 950 000 zł. Kredyt zaciągnięty w lipcu 2019 roku na pokrycie deficytu związanego z realizacją inwestycji drogowych w 2019 roku. Spłata kredytu od 2020 roku. Roczne spłaty - 95 000 zł. Kredyt zaciągnięty na 10 lat. 

 

                Wydatki poniesione na utrzymanie jednostki organizacyjnej gminy – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i realizację różnych form pomocy określonych ustawami wynoszą za 2020 rok  6 218 661,57 zł.  Środki finansowe  wojewody  to kwota – 5 526 645,42 zł która stanowi   88,87 % ogólnych wydatków.  Środki finansowane przez gminę  to kwota – 692 016,15 zł która stanowi – 11,13 % ogólnych wydatków.

                Natomiast wydatki związane z prowadzeniem Klubu Seniora + w Podmarszczynie w 2020 roku wyniosły 2 914,55 zł tj. środki własne. Łączna kwota za rok 2020r. wynosi – 6 221 576,12 zł .

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nad raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę w której mogą brać udział mieszkańcy. Następnie Przewodniczący poinformował, że żaden mieszkaniec nie zgłosił się do udziału w debacie oraz poprosił radnych o zabieranie głosu w sprawie raportu.

Wobec braku dyskusji oraz pytań odnośnie przedstawionego raportu, prowadzący obrady przystąpił do dalszej części obrad.

Ad 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni za 2020 rok zgodnie z art.110 ust 9 ustawy  o pomocy społecznej

 

Kierownik GOPS – Pani Katarzyna Włodarska przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni za 2020 rok. Poinformowała, że celem działalności GOPS jest doprowadzenie do możliwie pełnego życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem oraz umożliwienie  osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych  sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni współpracował z organizacjami pozarządowymi i społecznymi, Kościołem katolickim , osobami fizycznymi  i prawnymi przy realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej.

GOPS w Dzierzążni wykonywał zadania gminy oraz zadania zlecone  przez administrację rządową w zakresie ustawy o pomocy społecznej. Pomoc była udzielana w formie pieniężnej, w naturze  lub usługach. Świadczenia miały charakter stały, okresowy lub jednorazowy. Klientom opłacano bezpośrednio zakup opału, leków. Praca socjalna z klientami nastawiona była na ich usamodzielnienie życiowe oraz integrację ze środowiskiem. Kontynuowano pracę socjalną jak  również  osobom  wymagającym wsparcia w codziennych czynnościach przyznawano usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w domu pomocy lub w zakładzie opiekuńczo - leczniczym. Zapewniano wsparcie osobom będącym w kryzysie.

GOPS w Dzierzążni wykonywał  także zadania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wspierano rodzin  przyznając  asystenta  rodziny oraz monitorując rodzin po powrocie dzieci z placówki opiekuńczo - wychowawczej.

GOPS w Dzierzążni realizował również zadania wynikające z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym  do  alimentów, ustawy o zasiłku dla opiekuna, ustawa ,,Za życiem", ustawa prawo ochrony środowiska, ustawy o dodatku energetycznym, ustawy o świadczeniach wychowawczych 500 + , ustawy o zasiłkach rodzicielskich, ustawy o Karcie Dużej Rodziny, program ,,Dobry start", ustawy,, Posiłek w szkole i w domu".

 

Ad 9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zgodnie z ustawą zawartych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny za rok 2020

Kierownik GOPS – Pani Katarzyna Włodarska przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań  z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zgodnie z ustawą zawartych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny za rok 2020

 

Kierownik GOPS – Pani Katarzyna Włodarska poinformowała, ze zgodnie z art. 176 ustawy na samorząd gminny nałożono następujące zadania:

 1. Opracowanie i realizacja 3 — letnich gminnych programów wspierania rodziny.

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020 — 2022 na terenie Gminy był w 2020 roku realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkołami, Ośrodkiem Zdrowia  i innymi podmiotami mającymi kontakt z dzieckiem i rodziną w ramach swoich kompetencji.

 1. Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystenta rodziny.

Asystent rodziny i pracownicy socjalni uczestniczyli w szkoleniach których tematyką było wsparcie rodziny.

 1. Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo — wychowawczych przez:
  1. zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo  wychowawczych wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa.

Wydatkowana kwota ogółem — 39 937,39 — 100% środki własne gminy.

 1. organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających: Zgodnie  z zapisami zawartymi w art. 29 — 31 ustawy , w celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo — wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej, z którą Gmina zawiera umowę o zwrot kosztów związanych  z udzielaniem pomocy.

W 2020 roku w Gminie Dzierzążnia nie funkcjonowała instytucja” rodziny wspierającej” z uwagi na brak rodzin które chciałyby realizować zadania ustawy .

 1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci:

Placówki wsparcia dziennego mogą być zgodnie z rozdziałem 3 ustawy prowadzone w formie:

 • Opiekuńczej w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych,
 • Specjalistycznej,
 • Pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

Na terenie Gminy Dzierzążnia w 2020 roku nie było placówek wsparcia dziennego dla dzieci w rozumieniu zapisów ustawy.

 1. Finansowanie:
  • Podnoszenia kwalifikacji przez asystenta rodziny,
  • Kosztów związanych z udzieleniem pomocy ponoszonych przez rodziny wspierające.

W 2020 roku rodziny nie otrzymały wsparcia poprzez działania rodzin wspierających

W 2020 roku 11 rodzin o liczbie dzieci 33 przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo — wychowawczych otrzymały wsparcie asystenta rodziny, który posiadał odpowiednie i zgodne z wymogami ustawy wykształcenie. Współfinansowanie pobytu dziecka  w rodzinie zastępczej , placówce opiekuńczo — wychowawczej :

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo  w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki:

 • 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,  30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka  w pieczy zastępczej,  50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 • W 2020 roku 1 dziecko z terenu Gminy Dzierzążnia przebywało w rodzinie zastępczej spokrewnionej za które Gmina ponosi odpłatność w wysokości 50%. W placówkach opiekuńczo — wychowawczych było umieszczonych — 6 dzieci. W związku z powyższym Gmina Dzierzążnia jest zobowiązana pokrywać część kosztów na utrzymanie 1 dziecka w pieczy zastępczej  w wysokości 50 % wydatków na opiekę i wychowanie a także 10% wydatków na opiekę                                i wychowanie w pierwszym roku pobytu dziecka w placówce opiekuńczo — wychowawczej oraz 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Wydatkowana kwota na rodziny zastępcze w 2020 roku — to 4 164,00 zł natomiast na Dom Dziecka — to kwota — 80 376,90 zł.

Sporządzanie sprawozdań rzeczowo — finansowych z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za okresy od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku i od  1 lipca 2020 do 31 grudnia 2020 roku sporządzane na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie sprawozdań rzeczowo — finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

5. Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy:

Pracownicy socjalni GOPS w Dzierzążni we współpracy z asystentem rodziny w 2020 roku jak również na bieżąco monitorują sytuację dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem  lub przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych. Współpracują w tym zakresie z nauczycielami szkół, pracownikami służby zdrowia, policją, kuratorami sądowymi, Zespołem Interdyscyplinarnym Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych innymi przedstawicielami instytucji, które mają kontakt z rodziną.

Ad 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzierzążni

Głównym celem działalności ZI jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenia jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych bądź uwikłanych  w przemoc w rodzinie.

Na posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego omawiano problemy zjawiska przemocy w rodzinie występujące w jednostkach reprezentowanych przez członków Zespołu. Podejmowano działania wynikające z procedury Niebieskiej Karty, ustalono plany działań w indywidualnych przypadkach , dokonywano oceny sytuacji w rodzinach w wyniku prowadzonego monitoringu i podejmowano decyzje o zakończeniu Niebieskiej Karty A. Poza tym omawiano akty prawne które są podstawą pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.

W ramach działań Zespołu Interdyscyplinarnego w Dzierzążni w roku 2020 odbyło się 13 posiedzeń całego Zespołu z których zostały sporządzone protokoły oraz listy obecności.                  

Zespół Interdyscyplinarny w 2020 roku zajmował się 12 procedurami NK - A, w stosunku do 12 rodzin.           

10 formularzy „Niebieskich Kart— A” sporządzonych przez Policję w 2019r. i 2020r;

 • 2 formularze „Niebieska Karta— A ” sporządzone przez jednostkę pomocy społecznej w 2019r.  i 2020r.
 • 8 formularzy „Niebieskich Kart— C” w 2020 roku sporządził Zespół Interdyscyplinarny;
 • 8 formularzy „Niebieskich Kart— D” w 2020 roku sporządził Zespół Interdyscyplinarny.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywały się w obecności osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą — ogółem 13 osób jak również osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc — ogółem 12 osób w innych terminach.                                                                                       

Zespół Interdyscyplinarny w Dzierzążni skierował 3 osoby, wobec których istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Efekty działań Zespołu:

 • 4 osoby objęte pomocą w formie poradnictwa psychologicznego w Urzędzie Gminy Dzierzążnia;
 • 0 osób skorzystało z poradnictwa prawnego;
 • 2 rodziny zostały objęte pomocą socjalną i finansową z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni (zasiłek okresowy, zasiłek celowy, dofinansowanie kosztów dożywiania dzieci);
 • 2 rodziny objęte są pomocą w formie wsparcia asystenta rodziny

W wyniku prowadzonych działań 12 procedur „Niebieska Karta- A” zostało zakończonych w 2020 roku na skutek :

 • 10 procedur „Niebieska Karta— A” zostało zakończonych z uwagi na rozstrzygnięcie o braku zasadności podejmowanych działań

Ad 11. Przedstawienie  Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok

Kierownik GOPS – Pani Katarzyna Włodarska przedstawiła Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok.

Poinformowała, że zgodnie z art. 16a ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej gmina i powiat oraz samorząd województwa zobowiązani są do sporządzenia corocznie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej, która w szczególności obejmuję: sytuację demograficzną, rynek pracy, infrastrukturę społeczną, kadrę pomocy społecznej, nakłady finansowe ponoszone na zadania pomocy społecznej oraz informacje o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej, o środkach finansowych na wydatki w innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, współpracę z organizacjami pozarządowymi. Niniejsza ocena przedstawia ww sytuacje w gminie Dzierzążnia w formie graficznej i tabelarycznej.

Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Dzierzążnia za 2020rok została przygotowana na podstawie danych zebranych przez Ośrodek Pomocy Społecznej za pośrednictwem systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej MRPiPS. Dane  z Oceny umożliwiają analizowanie i monitorowanie występowania problemów społecznych oraz planowanie działań aktywizujących jednostki samorządu terytorialnego w obszarze usług społecznych. Zawarte w niej informacje są materiałem poglądowym mającym ułatwić władzom gminy podejmowanie decyzji związanych z planowaniem budżetu w zakresie polityki społecznej w kolejnym roku i stały się podstawą do sformułowania poniższych wniosków i rekomendacji:

1. Dokonana ocena zasobów pomocy społecznej dowodzi, że działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni przynosi zamierzone efekty.

2. Dane liczbowe ukazują, że zarówno skala potrzeb społecznych jak i skala możliwości ich zaspokajania utrzymuje się w zasadzie na niezmienionym poziomie z lekką tendencją spadkową w 2020roku.

3. Ocena zasobów pomocy społecznej, przedstawiona w prezentowanym kształcie odzwierciedla w sposób analityczny i graficzny wyniki poszczególnych działań.

Rzeczywiste potrzeby i efekty będą podlegały określonym ewaluacjom i weryfikacjom. Niewątpliwy wpływ na to mieć będą także problemy i działania podejmowane w zakresie polityki rynku pracy, ochrony zdrowia, polityki mieszkaniowej i oświatowej a także sytuacja demograficzna.

4. Złożoność i różnorodność potrzeb społecznych przedstawionych w Ocenie, między innymi kwestia bezrobocia pozostają w ścisłym związku z poziomem życia. Niepokojące zjawisko to liczba rodzin długotrwale korzystających z pomocy społecznej powyżej 50% ogółu liczby osób korzystających z pomocy społecznej na przestrzeni 5 lat.

5. Główne powody osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej są związane z ubóstwem ,bezrobociem, długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością, bezradnością rodzin w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i często występują łącznie.

6. Na podstawie przedstawionych w Ocenie danych wyłaniają się zadania dotyczące zabezpieczenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej, szczególnie w odniesieniu do osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych poprzez: zwiększenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zintensyfikowanie działań na rzecz rodziny – (asystent rodziny w 2020 roku zajmował się 11 rodzinami).

7. Pomoc państwa w formie świadczeń wychowawczych (500+) dla rodzin z dziećmi ma ogromny wpływ na poprawę sytuacji finansowej poszczególnych rodzin z terenu gminy Dzierzążnia.

 

Ad 12. Wolne wnioski i informacje

Radny Powiatowy – Pan Mirosław Opolski, który omówił inwestycje drogowe na terenie Gminy. Oznajmił, że mieszkańcy zwracają się do niego z pytaniami czy istnieje szansa na przyspieszenie prac remontowych dróg powiatowych na terenie gminy. Dodał, że powiat nie posiada dużych środków finansowych na drogi (około 7-8%), reszta do dotacje/subwencje, których brakuje. W obecnej chwili powiat jest obarczony dużymi inwestycjami tj. rozbudowa szpitala oraz rozpoczęcie budowy zespołu sportowego przy Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku.

Radny Powiatowy podkreślił, że powiat inwestuje pieniądze w gminę. W 2020 roku został wykonany remont drogi od Kucic w stronę Gumina oraz od Dzierzążni Nowej do Kadłubowa. W sumie  w roku 2020 ponad 4 km dróg zostało zrobionych ze środków powiatowych.

W roku 2021 planowana jest dalsza modernizacja drogi od Kucic, aż po Szasty. Radny Powiatowy podkreślił, że droga w Kucicach musi zostać wykonana, bo jest w fatalnym stanie, ale w chwili obecnej nie ma na ten cel wystarczających środków. Remont został rozpoczęty od strony Ilina, ponieważ takie były wymagania otrzymanej dotacji, by wykonywać drogę od brzegu odcinkami. Dodał, że jest szansa na wykonanie środkowego fragmentu drogi w Kucicach, jeśli zostaną pieniądze poprzetargowe.

Radny Powiatowy – Pan Mirosław Opolski oświadczył, że w 2001 roku został wykonany pierwszy asfalt na terenie gminy Dzierzążnia, od Sarnowa do Wilamowic, co zostało wykonanie tylko ze środków gminnych.

Ad 13. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Krzysztof Zimny podziękował wszystkim za udział w sesji oraz zamknął obrady XXV sesji Rady Gminy w Dzierzążni o godz. 13:00.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Transmisja z sesji Rady Gminy w Dzierzążni dostępna jest w serwisie YouTube

Protokołowała:                                                           

Paulina D.Traczyk                      

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-06-11 11:58:41
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-07-13 10:28:32
 • Liczba odsłon: 806
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269969]

przewiń do góry