UCHWAŁA Nr   26/IV/2007                                   

Rady Gminy Dzierzążnia

z dnia   8 marca   2007 roku

 

  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierzążnia 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15   ustawy z dnia   8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.   z 2001 r.   Nr 142 poz. 1591 ,Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568,   Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2004 Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2004 r.    Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1457,Dz.U. z 2006 r. Nr.17 poz. 128, Nr.175. poz.1457,Nr. 181 poz.1337) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 1996 r. Nr 132 poz. 622, Dz. U. z 1997 r. Nr 121 poz. 770, Dz. U. z 1997 r. Nr 60 poz. 369, Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 272, Dz. U. z 2001 r. nr 100 poz. 1085, Dz. U. z 2001 r. Nr 154 poz. 1800, Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz.984, Dz. U. z 2003 r. Nr 7 poz. 78, Dz. U. z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Dz. U. z 2004 r. Nr 173 poz. 1808,        Dz. U. z 2005 r. Nr 85 poz. 729,   Dz. U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1458, Dz. U. z 2005 Nr 180 poz. 1495 ), w związku z art. 10 pkt 1   ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku, Rada Gminy Dzierzążnia   u c h w a l a   Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dzierzążnia, zwany dalej regulaminem, w następującej treści:

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1  

1.   Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dzierzążnia , zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dzierzążnia , a w szczególności:

1)   wymagania w zakresie   utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;

3)   częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych             z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4)   maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów;

5)   inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami;

6)   obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;

7) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

 

2.       Postanowienia Regulaminu są   interpretowane   i stosowane zgodnie   z obowiązującymi przepisami a w szczególności   z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r   o utrzymaniu   czystości i porządku   w gminach ( Dz. U. Nr 132 , poz. 622 , z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27   kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U.                     Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

3.       Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie gminy Dzierzążnia .

 

§ 2

1. Ilekroć w Regulaminie   jest mowa o:

 

1)       ustawie u.c.p – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r.   o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami)

2)       ustawie o odpadach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r, o odpadach ( Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami)

3)       odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające  w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych

4)       odpadach komunalnych wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć   jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczane w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,

5)       odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady kuchenne, odpady zielone, papier i makulaturę nieopakowaniowe, opakowania                   z papieru i tektury, tekstylia, oraz część z drewna, odpadów wielkogabarytowych              i budowlanych, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne,

6)       odpadach zielonych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych,

7)       odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć opakowania z papieru  i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne,

8)       odpadach budowlanych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących   z remontów i budów wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne,

9)       odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne, a więc np.: eternit,baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki.  

10)    nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo   w zbiornikach bezodpływowych,

11)    stacjach zlewnych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia,

12)    nieruchomości – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub część takich budynków,

13)    właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością,

14)    najemcach/właścicielach lokalu – należy przez to rozumieć najemców lub właścicieli lokali mieszkaniowych lub użytkowych,

15)    górnych stawkach opłat – należy przez to rozumieć zgodnie z treścią art. 6 ust 2 ustawy u.c.p. górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości lub najemców/właścicieli lokali za usługi, podmiotów uprawnionych, w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych,

16)    Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO) – należy rozumieć przez to dokument przyjęty przez radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust 4 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628) i ogłoszony             w Monitorze Polskim z 2003 r. Nr 11, poz. 159 z dnia 28 lutego 2003 r.,

17)    zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania,

18)    przedsiębiorstwie wywozowym – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo upoważnione, w rozumieniu przepisów u.c.p. do świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

19)    chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania  i użytkowania,

20)    zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze towarzysza,                             w szczególności: psy, koty, i.t.p oraz inne zwierzęta   uznane za nadające się do trzymania w mieszkaniach w celach nie hodowlanych,

21)    zwierzętach gospodarskich – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji i hodowli zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 ze zm.)

22)    zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka,  a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale pozostawały.

2. Pojęcia inne od zdefiniowanych w ust.1 są zgodne z przepisami ustaw o których mowa w ust. 1 pkt 1-2.

 

§ 3

Regulamin obowiązuje :

1.   właścicieli nieruchomości,  

2.   kierowników budów,

3.   jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej,

4.   wszystkich korzystających z terenów do których tytuł prawny posiada   gmina.

 

Rozdział II

 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach   i   terenach użytku publicznego.

 

§ 4

 

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku, oraz należytego stanu sanitarno - higienicznego nieruchomości poprzez:

1)       wyposażenie nieruchomości w urządzenia   służące do zbierania odpadów komunalnych   oraz utrzymywanie tych urządzeń   w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

2)       wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone                w przepisach odrębnych,

3)       gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych,

4)       oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy,

5)       prowadzenie w opisanym niżej zakresie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru następujących strumieni odpadów komunalnych:

a) papier,

b) szkło,

c) tworzywa sztuczne,

d) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych,

e) odpady wielkogabarytowe,

6)       przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych podmiotowi uprawnionemu do odbioru, w terminach wyznaczonych harmonogramem,

7)       uprzątnięcie z powierzchni nieruchomości i z wnętrza budynków każdej substancji lub przedmiotu należących do jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), których posiadacz pozbywa się lub zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia się jest obowiązany i przekazania ich podmiotowi uprawnionemu,

8)       uprzątnięcie przez właścicieli nieruchomości położonych wzdłuż ulicy niezwłocznie po opadach   śniegu, lodu z powierzchni nieruchomości, chodników   podwórzy, przejść, bram   itp. oraz posypywanie piaskiem chodnika,(przy czym należy to realizować w sposób   nie zakłócający ruchu pieszych i pojazdów).

9)       piasek użyty do ograniczenia śliskości chodnika należy usunąć z chodnika na pobocze niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego stosowania,

10)   zakazuje się usuwania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię,

11)   usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości,

12)   oznakowanie nieruchomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu tablic informacyjnych z numerem porządkowym nieruchomości oraz nazwą miejscowości , oraz zadbanie o ich estetyczny i czytelny wygląd,

13)   utrzymanie nieruchomości niezabudowanych w stanie wolnym od zachwaszczenia,

14)   niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali   i budynków,

15)   selektywne zbieranie odpadów innych niż komunalne, powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, np. medycznych, weterynaryjnych, i postępowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, 628    z późn.zm),

16)  przekazywania padłych zwierząt do zakładów utylizacyjnych,

17)   przekazywanie opakowań po środkach ochrony roślin do punktów sprzedaży zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638),

18)   spalenie, w przypadku podejrzenia wystąpienia organizmów kwarantannowych, roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, w wyniku decyzji podjętej przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin na podstawie art.8 ust 1 pkt b, ustawy  z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin (Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94).

 

§ 5  

Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:

a)      na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone   w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  

b)        na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych,

c)       właściciel   samochodu może dokonać dorażnych napraw związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu w obrębie nieruchomości   pod warunkiem ,że czynności te nie będą powodować zanieczyszczenia wód i gleby   oraz uciążliwości dla sąsiadów,a powstające odpady będą   gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości   i porządku w gminach.

 

§ 6  

1.      Właściciele nieruchomości, na których znajdują się   obiekty służące do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia   koszy   na śmieci i systematycznego ich opróżniania, w sposób nie dopuszczający do przepełnienia .

2.      Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także zarządzającego drogą publiczną, znajdującą się na obszarze zabudowanym w rozumieniu przepisów ustawy z 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. Nr 98 , poz.602, z   późn. zm.).

3.      Przedsiębiorca użytkujący przystanki komunikacji publicznej zobowiązany jest do :

a)   oczyszczania terenu przystanków - zatok, chodników i skarp - na długości zatok autobusowych.

b) wyposażenia przystanków autobusowych w uliczne pojemniki na odpady   oraz ich opróżniania z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu.

4.      Organizatorzy imprez masowych są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, w   pojemniki na odpady oraz w szalety , organizatorzy imprez są zobowiązani do uprzątnięcia terenu   lub   zlecenia wykonania powyższych czynności   podmiotam uprawnionym do wykonania prac porządkowo- sanitarnych po zakończeniu imprezy.

 

§ 7  

Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

1) spalania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (na powierzchni ziemi) z wyjątkiem spalania zgromadzonych pozostałości roślinnych, których spalanie jest dopuszczalne jeśli nie narusza odrębnych przepisów,

2) spalania odpadów w instalacjach grzewczych budynków za wyjątkiem odpadów dopuszczonych do termicznego przekształcania w tych instalacjach zgodnie                             z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r.  w sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji                        i urządzeń, w których dopuszcza się termiczne ich przekształcanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 18, poz. 176 z późn. zm.) w szczególności: papieru, tektury oraz drewna nie zawierających substancji niebezpiecznych,

3) stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska w celu usunięcia śniegu  lub lodu,

4) niszczenia lub uszkadzania   urządzeń do zbierania odpadów, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, transformatorów, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat przystanków, roślinności,

5) umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, ogłoszeń itp.,

6) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt,

     7) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości   

        ciekłych i wód opadowych.

 

Rozdział III

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości

 

§ 8

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości:

1.      Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki, kontenery i worki o pojemności dostosowanej do indywidualnych potrzeb, uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych poniżej zasad.

2.        Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie następowało wg potrzeb   bez dopuszczenia do przepełnienia, podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi być dostosowana do ilości mieszkańców     w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych,

3.      Zabrania się   wylewania zawartości zbiorników bezodpływowych na teren nieruchomości do rowów melioracyjnych , odwadniających , innych zbiorników wodnych i.t.p.

4.      Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:

a)      pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l,

b)      worki,

c)       pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki szkła, makulatury….

d)      kontenery przeznaczone dla zabudowy wielorodzinnej

e)      kosze uliczne ,

 

5.      Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić  w pojemnikach lub kontenerach o odpowiedniej pojemności, uwzględniającej następujące normy:

a)      częstotliwość wywozu zmieszanych odpadów komunalnych wg potrzeb   minimum raz w miesiącu,

b)      do zbierania zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników, mogą   być używane worki udostępniane przez podmiot uprawniony,   do odbióru odpadów komunalnych,

 

6.      Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się:

a)      pojemniki do segregacji   oznakowane i utrzymane w odpowiedniej   kolorystyce:

Ø       niebieski    - z przeznaczeniem na papier,

Ø       biały         - z przeznaczeniem na szkło białe,

Ø       zielony      - przeznaczony na szkło kolorowe

b)      worki   odpowiednio opisane zgodnie z przeznaczeniem.                 

 

7.      Pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych udostępnia właścicielom nieruchomości przedsiębiorstwo wywozowe na zasadach określonych               w umowie.

8.      Właściwie posegregowane surowce wtórne będą odbierane od mieszkańców przez przedsiębiorstwo zajmujące się selektywną zbiórką odpadów.

9.      Selektywna zbiórka odpadów powinna być prowadzona z zachowaniem ogólnych warunków usuwania odpadów określonych w niniejszym Regulaminie.  

10. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby i podmioty do tego uprawnione i usuwane jak najszybciej, w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym.

11. Odpady medyczne i weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną na terenie danej nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów komunalnych. Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają odrębne przepisy.

12. Odpady budowlane składowane winny być do kontenera dostarczonego przez podmiot uprawniony do ich   odbioru.

 

§ 9

Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości płynnych

 

1.      Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie                          z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu   uprawnionego             w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;

2.      Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia;

3.      Pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym,   oznaczonym,

4.      Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystości, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania;

5.      Wyselekcjonowane odpady budowlane muszą być złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości                          

 

§ 10

Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych:

1.      Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej;

2.      Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów;

3.      Do pojemników na papier, tekturę opakowaniową i nieopakowaniową zabrania się wrzucać:

Ø       opakowania z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem i.t.p

4.      Do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać:

Ø       szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości,

Ø       szkło budowlane ( szkło zbrojone),

5.      Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.

                                                                                                                                                                    

ROZDZIAŁ IV

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

 

§ 11

Obowiązki w zakresie podpisania umów:

1.      Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umów z podmiotami   uprawnionymi do odbiór odpadów komunalnych;

2.      Właściciele , są zobowiązani do podpisania z podmiotem uprawnionym, umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie osadnika oczyszczalni przydomowej;

3.      Dokumentem upoważniającym do podpisania umowy z właścicielem nowo wybudowanych nieruchomości przez podmiot upoważniony jest pozwolenie na użytkowanie obiektu lub zawiadomienie o zakończeniu budowy spełniające wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.);

4.      Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do pobierania, przechowywania przez okres   5 lat i okazywania na zasadach określonych w ustawie u.c.p. dowodów usunięcia określonej ilości odpadów oraz usunięcia ścieków w sposób zgodny z postanowieniami tejże ustawy;

5.      Organizator imprezy masowej, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia, jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o opinię do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 680 z późn. zm.)

 

§ 12

Konsekwencje nie realizowania obowiązków:

1.      Wykonywanie przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich we właściwym stanie sanitarnym,   wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub  w przydomową oczyszczalnię ścieków, uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników podlega kontroli wykonywanej przez upoważnione służby; w przypadku stwierdzenia niewykonywania tych obowiązków wójt wydaje decyzję nakazującą ich wykonanie; jej wykonanie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy   z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji                         (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968);

2.      Wójt dokonuje kontroli wykonywania obowiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomości umów na usługi odbioru odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych,                     

3.      W przypadku stwierdzenia niewykonywania obowiązków opisanych w pkt. 2, wójt wydaje z urzędu decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat, ich wysokość, terminy uiszczania oraz sposób udostępniania urządzeń w celu ich opróżnienia; w takich przypadkach gmina organizuje właścicielom nieruchomości odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych; decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności;   do opłat wymierzonych wyżej wymienioną decyzją stosuje się między innymi przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1999 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.);

4.      W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do natychmiastowego   usunięcia awarii   i powiadomienia o tym gminy.

 

§ 13

Częstotliwość pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1.      Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości minimum raz w miesiącu,

2.      Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu;  

3.      Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróżniać przenośne toalety oraz usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

 

§ 14

Sposób pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1.      Odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, są odbierane od właścicieli nieruchomości zgodnie z Harmonogramem odbioru odpadów   komunalnych w Gminie Dzierzążnia ,  

2.      Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione odpadami  w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodni lub drogę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;

3.      Odpady wielkogabarytowe muszą być wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem na chodnik lub drogę przed wejściem na teren nieruchomości lub na miejsce wyznaczone   do tego celu;

4.        Odpady budowlane muszą być złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz nie utrudniającym korzystania z nieruchomości,  

5.      Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę;      

6.      Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji;

7.      Do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych należy używać samochodów specjalistycznych, a do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – samochodów asenizacyjnych ;

8.      Do odbierania odpadów budowlanych można używać samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów lub skrzyniowych; powinny one być przykryte, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu;

9.      Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć;

10. Podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem;

11. Podmiot uprawniony ma obowiązek umieścić na pojazdach znaki identyfikacyjne.

 

ROZDZIAŁ V

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione

 

§ 15

1.      System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

a)      do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,

b)      do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%,

c)       do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35%,  

 

2.      Obowiązek uzyskania poziomów odzysku określonych w ust. 1 właściciele nieruchomości będą realizowali poprzez wykorzystanie odpadów kuchennych i niektórych pozostałości roślinnych do skarmiania zwierząt oraz kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji w celu ich późniejszego wykorzystania na własne potrzeby.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami

 

§ 16

Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez podmioty uprawnione podlegają unieszkodliwianiu w Regionalnym Zakładzie Gospodarki Odpadami w Dalanówku.

 

§ 17

  1.      Gmina, poprzez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców   systematyczne odbieranie     odpadów.

2.      Gmina podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; w wymaganiach tych szczegółowo określa, w oparciu o niniejszy Regulamin, zasady selekcji odpadów przez właścicieli, zasady ich odbioru oraz dalszego postępowania z nimi przez przedsiębiorców.

3.      Gmina, wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez określenie szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających   w gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych                 z remontów i odpadów niebezpiecznych.

4.      Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, realizowane jest poprzez selektywne zbieranie ich przez właścicieli nieruchomości i selektywny ich odbiór przez przedsiębiorców, a w dalszej kolejności przez właściwe postępowanie z nimi.

 

ROZDZIAŁ VII  

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

 

§ 18

1.      Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym  w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia z ogrodzenia .

2.      Właściciel zobowiązany jest w należyty sposób dbać o psa, a w szczególności karmić go i nie stosować przemocy fizycznej.

3.      Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymania tych zwierząt w sposób nie stwarzający uciążliwości między innymi ( hałas, odory, i.tp) dla osób znajdujących się w sąsiedztwie.

4.      Systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625), która nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy i okazywanie na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych zaświadczenia o przeprowadzonym   szczepieniu.

5.      Uzyskanie zezwolenia wójta na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77,  poz. 687).

6.      Zakazuje się szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w którym pies może stać się niebezpieczny dla człowieka lub zwierzęcia.

7.      Na tereny użytku publicznego psy mogą   być wprowadzane tylko na smyczy  i w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

8.        Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach ustalonych przez przewoźnika.

9.      Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt   do obiektów użytku publicznego jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości (placówki lub obiektu).

10. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na terenach użytku publicznego.

11.Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub  

     furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji na której utrzymywane jest zwierze mogące

     stanowić zagrożenie   dla zdrowia i życia ludzkiego.

        

ROZDZIAŁ VIII

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej

§ 20

1.      Utrzymywanie zwierząt gospodarskich powinno być przeprowadzone w taki sposób aby nie pogarszało warunków otoczenia nie powodowało zanieczyszczenia powietrza ,ziemi ,wody oraz nie spowodowało innych uciążliwości dla nieruchomości sąsiedzkich i osób trzecich.

2.      Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, strefy przemysłowe, ogrody działkowe.

3.      Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

a)      posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi   prawa budowlanego.                 

 

4.      Odstępstwa od zakazów wymienionych w ust. 1–3 dopuszczalne są tylko w wypadku,   gdy utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest podstawowym źródłem utrzymania rodziny, a na chów wyrażą zgodę sąsiedzi będący stronami postępowania w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego oraz wójt.

5.      Prowadzący chów zwierząt gospodarskich, zobowiązani są przestrzegać zapisów  § 4 niniejszego Regulaminu, a ponadto:

a)      przestrzegać przepisów sanitarno–epidemiologicznych,

b)      gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków;

c)       składować obornik w miejscach wyznaczonych , na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości;

d)      pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

 

ROZDZIAŁ IX

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 21

1.      Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten będzie realizowany tylko w miarę potrzeby.

2.      Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje wójt w uzgodnieniu  z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomości poprzez zarządzenie.

3.      W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, wójt   w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.

4.      Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

 

  ROZDZIAŁ X

Postanowienia końcowe

§ 22

1.      Naruszenie przepisów regulaminu podlega karze grzywny przewidzianej w ustawie z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. Nr 12, poz. 114 z późn. zm.)

2.      Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy się według przepisów ustawy z 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148 z późn. zm).

3.      Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje wójt.

 

§ 23

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia .

 

§ 24

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc obowiązująca Uchwała nr 125/XX/2001   z dnia 23 lutego 2001 roku Rady Gminy w Dzierzążni.  

§ 25

Uchwała wchodzi w życie w terminie   14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                 Agnieszka Harazińska

 

 

Uchwała Nr   25 / IV / 2007

     Rady Gminy w Dzierzążni

   z dnia   8 marca 2007 roku.

 

    w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania    Problemów Alkoholowych na rok 2007.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t j. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r.ze. zmianami: dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214. poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441. ) oraz art. 4¹ ust.1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 pażdziernika 1982 roku o wychowaniu w trzeżwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj.z 2002 r. Dz. U. Nr 147, poz. 1231 ze zmianami: Dz.U.z 2002 r. Nr 167, poz. 1372; z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122 poz. 1143; z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597; Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110. nr 155, poz. 1298 i Nr 179, poz. 1485; z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225, Nr 220, poz. 1600 )   - Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje :

                                                                                                              § 1

Przyjąć do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Dzierzążnia na 2007 rok w brzmieniu załącznika do uchwały.

 

                                                                                                           § 2

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystuje się w całości dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

                                                                                                         § 3

Zobowiązuje się Wójta Gminy i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do składania corocznych sprawozdań z wykonania zadań programu.

 

                                                                                                       §   4  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

                                                                                                         §   5

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

 

                                                                                                                                                                                    Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                                                                                                                                       mgr   Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 24/IV/2007

Rady Gminy w Dzierzązni

z dnia 8 marca 2007 roku

w   sprawie powołania   Rady   Społecznej    Samodzielnego   Gminnego   Zakładu   Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni

 

Na podstawie art. 18 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym                             (tj. Dz.U.Nr 142, póz.1591 z 2001 roku ; Dz. U. z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz 1806; Dz. U. z 2003r Nr 80, poz 717, Nr 162,     poz 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz 1441, Nr 175, poz 1457; Dz.U. z 2006r.   Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337 ) oraz art. 45 ust l i 8 ustawy    z dnia 30 sierpnia 1991 roku   o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 14 , poz. 89) w związku z §   20 i 21 Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni,   Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje :

§1

Powołać    Radę     Społeczną    Samodzielnego     Gminnego     Zakładu     Opieki    Zdrowotnej

w Dzierzążni w następującym składzie:

1.    Mirosław Opolski - Wójt Gminy - Przewodniczący Rady Społecznej

2.    Dariusz Skrzyński                                        - Przedstawiciel   Wojewody

3.    Zofia Krysiewicz                          -członek

4.    Wiesława Jankowska                                  - członek

5.    Alina Bieglecka                                            -członek

§2

1.     Skład    Rady Społecznej i czas trwania jej kadencji określa Statut Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni.

2.     Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Społecznej.

3.       Od   uchwały Rady Społecznej Kierownikowi Zakładu przysługuje odwołanie do Rady Gminy w Dzierzążni.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 39/VI/2003 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 30 czerwca 2003 roku sprawie powołania Rady   Społecznej   Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Dzierzążni.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 23/IV/2007

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 8 marca 2007 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok

           Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.; z 2002 r.  Dz.U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Dz.U. Nr 105, poz. 1055, Nr 166, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Dz.U. Nr 17 poz. 128, Nr 175, poz. 1417, Nr 181, poz. 1337 ) oraz art. 165 i art. 188 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 245, poz. 1785, Nr 249, poz. 1832 )  Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:  

§ 1  

Zwiększa i zmniejsza dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§ 2  

Zwiększa i zmniejsza wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 3  

Budżet po zmianach:

- po stronie dochodów    - 7 112 121,00

- po stronie wydatków    - 7 112 121,00

 

§ 4  

Dochody ustalone w § 3 obejmują dochody związane z realizacją zadań

  z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

                                                   § 5  

Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości zgodnie   z załącznikiem Nr 4.

 

§ 6  

Ustala się wydatki inwestycyjne nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym wg załącznika Nr 5.

 

§ 7  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2007, podlega ogłoszeniu.

 

                                                                                                                                                                 Przewodnicząca Rady Gminy  

mgr Agnieszka Harazińska

 

 

 

U CHWAŁA   Nr   22/IV/2007

 Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia   8   marca 2007 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Naruszewo   z przeznaczeniem   dla osób poszkodowanych z   przyczyn losowych

Na podstawie art. 10 ust 2 i 18 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, Dz, U. z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz 1806, Dz. U. z 2003r Nr 80, poz 717, Nr 162, poz 1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055,  Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz 1441, Nr 175, poz 1457 z 2006r.   Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337 ) oraz art. 167 ust.2 pkt.5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz 2104, Nr 169 poz.1420; z 2006 roku Nr 45 poz 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 245 poz. 1785, Nr 249 poz. 1832) - Rada Gminy w Dzierzążni, uchwala,   co następuje:

                                     § 1

Udzielić pomocy finansowej Gminie Naruszewo w kwocie 2000,00zł (słownie  dwa tysiące złotych) z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym z przyczyn losowych tj.   w wyniku wichury w dniach 18-19 stycznia 2007 roku we wsi Zaborowo gm. Naruszewo.

§ 2

Szczegółowe warunki pomocy o której mowa w § l określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Dzierzążnia   a Gminą   Naruszewo.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

uzasadnienie

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-21 12:56:06
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-21 12:56:06
  • Liczba odsłon: 867
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181283]

przewiń do góry