Protokół z II Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 5 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni   pod przewodnictwem Pana

Mariusza Wróblewskiego – Przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

Porządek obrad:

1.                  Otwarcie II Sesji Rady Gminy.

2.                  Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy.

3.                    Interpelacje i zapytania.

4.                    Wystąpienie Wójta Gminy mgr inż. Mirosława Opolskiego.

5.                    Złożenie ślubowania przez mgr inż. Witolda Pająka.

6.                    Wystąpienie Wójta Gminy mgr inż. Witolda Pająka.

7.                  Wolne wnioski i zapytania.

8.                    Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 14.00 a zakończyły o godzinie 15.20.

  Pan Przewodniczący otworzył obrady II Sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych oraz Pana mgr inż. Mirosława Opolskiego – Wójta Gminy, Pana mgr inż. Witolda Pająka – Wójta Elekta, Przewodniczącego Rady Powiatu Płońskiego Pana Jana Mączewskiego, Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Pana Andrzeja Kamasę i Przewodniczącą Rady Gminy w Dzierzążni w latach 2010 – 2014 Panią Agnieszkę Harazińską, Sekretarza Gminy- Adama Sobieckiego, Skarbnika Gminy – Panią Grażynę Zawłocką,   Kierownika GOPS – Panią Reginę Sobczeńską, Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni – Pana Franciszka Goszczyńskiego,Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach – Panią Bożenę Nowakowską, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Panią Bożennę Markowską, Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej – Panią Jolantę Gzylewską, Panią mecenas Danielę Nastaszyc.

Powitał również Państwa Sołtysów,   przedstawicieli gazet „Płońszczaka” i   ,,Tygodnika Ciechanowskiego” oraz wszystkich przybyłych na   sesję.

Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad rady gminy w Dzierzążni i umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał.

Pan Przewodniczący odczytał porządek obrad II sesji Rady Gminy i przystąpił do jego realizacji.

 

Ad pkt 2

            Przewodniczący poinformował Radę, że zapoznał się z protokołem z I Sesji Rady Gminy, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji i zapytał radnych, czy nie mają uwag do niego. Uwag nie zgłoszono i Pan Przewodniczący wystąpił z wnioskiem

o przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddał pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali.   Protokół z I Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

 

Ad pkt 3

            Nie zgłoszono interpelacji ani zapytań.     

           

Ad pkt 4

            W tym punkcie Pan Wójt Mirosław Opolski przedstawił informację o stanie Gminy za okres   15 lat i 6 miesięcy tj. czas pełnienia funkcji Wójta Gminy Dzierzążnia.

Porównał istniejący porządek w gminie w dniu przyjęcia za nią odpowiedzialności tj. na dzień 1 czerwca 1999 roku z sytuacją i jej kondycją w dniu zakończenia pełnienia funkcji Wójta Gminy tj. 5 grudnia 2014 roku.

Gmina Dzierzążnia jest jedną z dwunastu jednostek administracyjnych w powiecie płońskim. Powierzchnia jej wynosi    102 km², tworzy ją 30 wsi, w których znajduje się 987 gospodarstw domowych zamieszkałych przez 3824 osoby. Gmina jest typowo rolnicza.

W Gminie poza Urzędem Gminy funkcjonują podległe jej 4 jednostki organizacyjne: Zespół Szkół w Dzierzążni, Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na terenie Gminy przebiegają drogi:krajowe długości 9,9 km, powiatowe długości 49,9 km oraz gminne długości 149,9 km.

Sieć wodociągowa wynosi 136,80 km -przyłącza do ponad 900 gospodarstw domowych, sieć gazociągowa na odcinku 4800 km oraz sieć chodników o długości 4700 mb.

    Na terenie gminy funkcjonuje 8 jednostek OSP

W dniu objęcia urzędu wójta tj. 1 czerwca 1999 roku   naczelnym   zadaniem dla rady gminy i dla   wójta było zażegnanie sporów i zasypanie przysłowiowego rowu, który wtedy dzielił Gminę na dwa obozy. To był warunek, bez jego rozwiązania funkcjonowanie gminy nie było możliwe. Na szczęście ten spór szybko został zażegnany, a gmina wróciła na drogę normalnego rozwoju –a była wtedy w grupie gmin zaniedbanych i odstających.

Jak było wtedy a jak jest obecnie?

       Drogi gminne:

Na stan 149,9 km nie było ani jednego m² drogi asfaltowej- stan obecny - 75 km dróg asfaltowych średnio w roku wybudowano około 5 km. W rekordowym 2005 roku   wybudowaliśmy 9,8 km .Ponadto własnych środków wybudowaliśmy ponad 8 km dróg asfaltowych należących do Powiatu ( Wierzbica Pańska-Pomianowo, Sarnowo-Wilamowice, Gumino- Zaborowo, Gumino- Kucice)   oraz 4700 mb chodników.

      Wodociągi:

Była stacja uzdatniania wody z wyposażeniem w Sarnowie ( 67 km głównej sieci wodociągowej, do której podłączono 400 gospodarstw domowych)- obecnie: wybudowano drugą stację z wyposażeniem i zapasową studnia głębinową w Nowych Kucicach

- 70 km głównej sieci   dla następnych ponad 500 gospodarstw domowych.Gmina w pełni zwodociągowana w roku 2002.

Kanalizacja:

Był stan zerowy- obecnie 233 sztuki oczyszczalni przydomowych oraz   dwie oczyszczalnie zbiorowe dla wspólnot mieszkaniowych. Wszyscy chętni zostali objęci montażem oczyszczalni.

Oświetlenie dróg:

Wszystkie lampy wyłączone z sieci w roku 1990 i taki stan był do roku 1999- obecnie   ponad 200 lamp oświetla główne ciągi drogowe.

Bezpieczeństwo, w tym przeciwpożarowe:

Było 8 jednostek OSP, 7 remiz wiejskich w złym stanie technicznym, OSP w Guminie bez remizy, niedostatek wyposażenia w sprzęt techniczny   i umundurowanie.

Obecnie: wybudowana nowa świetlica dla potrzeb mieszkańców i OSP Gumino,

nowa sala i garaż dla OSP Kucice, przeprowadzono remonty świetlic w pozostałych sześciu sołectwach, w których są OSP z wyposażeniem stołowym, pełne wyposażenie w sprzęt techniczny niezbędny w prowadzeniu akcji ratowniczych ( głównie motopompy),   pełne wyposażenie w umundurowanie strażaków,   zakupiono dwa lekkie samochody przeciwpożarowe dla OSP Starczewo i OSP Dzierzążnia.

Poprawa stanu parkingów i placy:

Wszystkie place były o nawierzchni gruntowej- obecnie wszystkie 6 placy ( przy szkołach w Nowych Kucicach i Dzierzążni, przy Urzędzie Gminy i Ośrodku Zdrowia w Dzierzążni oraz przy kościołach parafialnych w Guminie   i Skołatowie) utwardzono głownie kostka brukową.

            Oświata i wychowanie:

Były   cztery szkoły podstawowe ( Kadłubowo, Siekluki, Nowe Kucice, Dzierzążnia oraz filia w Sarnowie), budynki szkolne w złym stanie technicznym wymagające generalnych remontów oraz nowa sala gimnastyczna   przy szkole Podstawowej w Dzierzążni – budowana przez 2 kadencje.

Obecnie po reorganizacji pozostały 2 placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach oraz Zespół Szkół   w Dzierzążni.

Wykonano: generalny remont obydwu budynków szkolnych w Nowych Kucicach i Dzierzążni, wybudowano nowy obiekt dla potrzeb Gimnazjum w Dzierzążni, wybudowano 2 boiska sportowe z pełnym wyposażeniem przy obydwu szkołach, wybudowano salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach. Powstały ogródki jordanowskie i place zabaw przy obydwu szkołach, zakupiono 3 samochody

  z przeznaczeniem na dowożenie dzieci do szkół, uruchomiono stołówkę przy Zespole Szkół w Dzierzążni, w której zabezpiecza się obiady dla dzieci z obydwu szkół, zakupiono dla potrzeb szkół wiele pomocy dydaktycznych.

Z powyższych porównań wynika, że w gminie w tym czasie zmieniło się zdecydowanie na lepsze. Średnio na inwestycje w okresie sprawozdawczym przeznaczono ponad 26% środków budżetowych, a w najkorzystniejszych latach ponad 37%.

Wartość mienia komunalnego Gminy Dzierzążnia wzrosła do 31 mln zł.

  Na koniec 2014 roku gmina posiada zadłużenie z tytułu trzech   zaciągniętych kredytów: na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 1 350 000 zł zaciągnięty na 10 lat tj. do roku 2024, na zakup autobusu do przewozu dzieci do szkół 194 000 zł – spłata do roku 2018 oraz kredyt na spłatę zaciągniętych zobowiązań – 550 000 zł spłata do roku 2018.

Gmina zachowuje pełną płynność finansową.

Pan Wójt stwierdził ,że   przekazuje Gminę nowemu Wójtowi w dobrej kondycji z dwoma lokatami każda po 300 000 zł- łącznie 600 000 zł oraz złożony wniosek o płatność za wyremontowane świetlice w Dzierzążni, Kadłubowie i Wierzbicy Pańskiej w kwocie 50 000 zł.

Pan Wójt Opolski wyraził nadzieję, że zgodnie z projektem budżetu na 2015 rok cała ta kwota w postaci wolnych środków przejdzie do budżetu gminy na rok 2015 z przeznaczeniem na przygotowaną drogę w Nowych Kucicach.

Przekazał budżet gminy na rok 2015, a przede wszystkim Strategię Rozwoju Gminy na lata 2014-2020.

Pan Wójt dodał, że jako mieszkaniec Gminy Dzierzążnia chętnie usłyszy jakimi metodami nowo wybrany Wójt zamierza   realizować zadania wynikające z tej strategii i obietnice własne składane w kampanii wyborczej.

Na koniec Pan Wójt życzył następcy powodzenia w pracy i podziękował   wszystkim za współpracę na rzecz Gminy Dzierzążnia- radnym, sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, Sekretarzowi i Skarbnikowi.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy w Dzierzążni w imieniu radnych podziękował ustępującemu Panu Wójtowi za zaangażowanie w rozwój gminy i życzył powodzenia w dalszym życiu. Następnie radni oraz sołtysi złożyli na ręce Pana Wójta kwiaty wraz z podziękowaniami za wieloletnią współpracę.

 

Ad pkt 5

            Pan Przewodniczący RG Mariusz Wróblewski poprosił Panią Krystynę Marszał Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Dzierzążni o wręczenie zaświadczenia o wyborze na stanowisko Wójta Panu Witoldowi Pająkowi.

Pani Marszał wręczyła nowo wybranemu Wójtowi   zaświadczenie o wyborze na stanowisko Wójta   i złożyła gratulacje.

            Przewodniczący RG poprosił Pana mgr inż. Witolda Pająka o złożenie ślubowania poprzez odczytanie roty ślubowana.

Pan Wójt odczytał treść ślubowania :Obejmując Urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję,  że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy

        

Pan Przewodniczący pogratulował Panu Wójtowi Pająkowi wyboru na stanowisko życząc sukcesów, dobrej współpracy z radą Gminy i podejmowania trafnych decyzji.

 

Ad. 6

            Pan Wróblewski poprosił nowo wybranego Wójta o wystąpienie.

Pan Wójt mgr inż. Witold Pająk podziękował za udział w wyborach i wybranie go na Wójta Gminy Dzierzążnia. Podkreślił, że jest to dla niego zaszczyt i wyróżnienie.

Podziękował ustępującemu Panu Wójtowi za przedstawienie sprawozdania o stanie finansowym Gminy Dzierzążnia. Wyraził zadowolenie, że gmina zachowuje płynność finansową.

            Pan Wójt zapewnił, że będzie się starał zgodnie współpracować z radą Gminy, większość mieszkańców gminy zna i liczy na owocną współpracę.

            Przejrzał budżet gminy na 2015 rok i uważa, że jest on napięty, ale możliwy do zrealizowania. Budżet musimy uchwalić do końca roku.

Jest wiele terminowych spraw do załatwienia, np. stawki podatku rolnego muszą być określone di 16 grudnia 2014 roku, umowa śmieciowa obowiązuje do końca 2014 roku.

Z tego względu posiedzenie komisji zaplanowano na środę zaś sesję na piątek.

Pan Wójt zapewnił, że inwestycje drogowe zaplanowane w budżecie będą realizowane ( drogi w Nowym Guminie, Podmarszczynie, Nowym Sarnowie, Pomianowie Dzierki i Wilamowicach- dokumentacja) oraz przebudowa dróg w Kadłubowie i Kucicach.

            W budżecie Powiatu zaplanowano   do przebudowy drogi na terenie naszej gminy- Wierzbica Szlachecka- Starczewo- Arcelin oraz Dzierzążnia- Kucice.

            W Powiecie przyjęto, że drogi powiatowe będą budowane w 50 % ze środków powiatowych i 50 % środków gminnych.

Pan Wójt podkreślił, że będzie się starał pozyskiwać środki z zewnątrz na inwestycje.

W przyszłym roku będzie brał udział w spotkaniach wyborów na sołtysa na wsiach   naszej gminy. Pragnie też organizować spotkania ze strażakami, aby poznać ich problemy.

Pan Wójt dodał, że liczy na owocną współpracę z Powiatem oraz MODR Poświętne.

Pan Wójt podkreślił, że dzięki mądrości Rady Gminy osiągniemy zamierzone cele.

Po przemówieniu Pana Wójta zaproszeni gości złożyli podziękowania ustępującemu Wójtowi oraz gratulacje nowo wybranemu. Życzyli sukcesów i dobrej współpracy z Powiatem i Radą Gminy.

 

Ad pkt 7

            Pan Wójt Opolski sprostował długość drogi zaplanowanej na 2015 rok do przebudowy we wsi Kadłubowo przedstawionej przez Pana Wójta Pająka i dodał, że przebudowę drogi w Kucicach zaplanowano na 2015 rok a nie 2016.

            Pan Wójt Witold Pająk przeprosił za pomyłkę.

Na koniec Przewodniczący RG poinformował o posiedzeniu komisji w dniu 10 grudnia o godzinie 14.00.

 

Ad pkt 8

   Pan Przewodniczący Rady Gminy    podziękował   za przybycie i zamknął obrady II sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

  Protokołowała    

 Jolanta Gzylewska

Jolan

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-12 15:35:24
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-22 12:38:32
  • Liczba odsłon: 859
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267021]

przewiń do góry