Zobacz podgałęzie
 

Protokół z XXX sesji Rady Gminy w Dzierzążni


odbytej w dniu 03 grudnia 2009 roku w sali konferencyjnej


Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani


Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w DzierzążniPorządek obrad


 1. Otwarcie XXX Sesji Rady Gminy,

 2. Przyjęcie protokołów z XXVIII i XXIX Sesji Rady Gminy,

 3. Interpelacje i zapytania,

 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej,

 5. Podjęcie Uchwały Nr 156/XXX/2009 w sprawie zmiany rodzaju i zniesienia urzędowej nazwy miejscowości,

 6. Podjęcie Uchwały Nr 157/XXX/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

 7. Podjęcie Uchwały Nr 158/XXX/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku
  od nieruchomości,

 8. Podjęcie Uchwały Nr 159/XXX/2009 w sprawie określenia wzorów deklaracji
  i informacji w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości,

 9. Podjęcie Uchwały Nr 160/XXX/2009 w sprawie ceny skupu żyta stanowiąca podstawę do obliczenia podatku rolnego,

 10. Podjęcie Uchwały Nr 161/XXX/2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok,

 11. Przedłożenie informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dzierzążnia,

 12. Przedłożenie informacji o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2008 rok złożonych przez radnych Gminy Dzierzążnia, pracowników Urzędu miny oraz kierowników jednostek organizacyjnych,

 13. Wolne wnioski i zapytania,

 14. Zamknięcie XXX sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 13-tej a zakończyły o godzinie 17.20.

Pani Przewodnicząca otworzyła obrady XXX sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy- Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy- Panią Grażynę Zawłocką, Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, Pana Grzegorza Matusiaka- wiceprzewodniczącego Rady Gminy, Panią Reginę Sobczeńską- Kierownika GOPS, Panią mecenas Danielę Nastaszyc, Pana Franciszka Goszczyńskiego- Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni i radnego powiatowego, Panią Bożenę Nowakowską- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach, przedstawicieli mediów, oraz sołtysów przybyłych na dzisiejsze obrady i osoby zainteresowane problematyką sesji.

Na stan 15 radnych obecni byli wszyscy wg listy obecności załączonej do protokołu. Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Pani Przewodnicząca odczytała porządek obrad XXX sesji Rady Gminy i zapytała, czy są do niego uwagi.

O głos poprosiła Pani radna Alina Braulińska- Korycka, która złożyła wniosek formalny

o wprowadzenie jako pkt 3a do porządku obrad Uchwały w sprawie powołania Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni. Pani radna zaapelowała do Wójta

o zażegnanie trwającego od kilku miesięcy konfliktu dotyczącego przekształcenia SG ZOZ

w Dzierzążni w niepubliczny zakład. Pan Wójt wykorzystał wszystkie dostępne środki prawne aby nie dopuścić do przekształcenia. Pani radna stwierdziła, że za chwilę dojdzie do kolejnego konfliktu, gdyż Pan Wójt chce powołać kierownika SG ZOZ w Dzierzążni w ramach konkursu bez zgody Rady. Zgodnie ze statutem SG ZOZ Rada Gminy powołuje kierownika placówki i konkurs na to stanowisko jest niepotrzebny. Jeśli Pan Wójt miał zamiar wyłonić kierownika w ramach konkursu to najpierw trzeba było zmienić statut SG ZOZ w Dzierzążni aby wszystko przebiegało prawidłowo. W dniu 16 listopada Pani doktor Paszkowska złożyła do Pana Wójta stosowne pismo, w którym wyraziła chęć pozostania na stanowisku kierownika. Pan Wójt nigdy nie podważał kompetencji Pani doktor, ale nie chce przedłużyć jej umowy o pracę. Rozpisując konkurs na kierownika ośrodka pominięto kwestię pracowników. Co się z nimi stanie, gdy placówką będzie zarządzał ktoś inny.

Pani radna Braulińska- Korycka zaapelowała do Wójta, aby nie pozbawiał społeczeństwa dobrego lekarza i unieważnił ogłoszony konkurs a przyjął przygotowaną przez radnych uchwałę powołującą na kierownika Panią Aleksandrę Paszkowską.

Pani Przewodnicząca poprosiła, aby głosowanie nad proponowaną uchwałą umieścić jako pkt 11. Chodzi o zmianę numeracji uchwał podejmowanych we wcześniejszych punktach.

Pani Braulińska- Korycka stwierdziła, żeby uchwałę umieścić w pkt 4, gdyż na sesję przyszło dużo osób zainteresowanych właśnie tą uchwałą, toteż należy ją przegłosować na początku, aby ludzie mogli iść do domu.

Pani Przewodnicząca Agnieszka Harazińska poprosiła Panią mecenas Nastaszyc

o wyjaśnienie kwestii, czy można podjąć uchwałę w sprawie powołania Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni, jeśli jest ogłoszony konkurs na to stanowisko.

Pani radczyni wyjaśniła, że stanowisko kierownika jednostki może być obsadzone bez konkursu, ale to nie oznacza, że podmiot właściwy takiego konkursu ogłosić nie może. To, w jaki sposób nawiązuje się stosunek pracy jest zależne od woli podmiotu do tego uprawnionego. Mimo że w statucie SG ZOZ w Dzierzążni jest napisane, że kierownika powołuje i odwołuje Rada Gminy to art. 30 ust.1 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym upoważnia do tej decyzji Wójta.

Zasada prawna jest taka, że jeśli akt prawa miejscowego jest sprzeczny z przepisami wyższego rzędu, to stosuje się przepisy ustawy. Podejmując taką uchwałę radni muszą liczyć się że będzie wystosowany wniosek o jej unieważnieniu, gdyż postępowanie Pana Wójta w tej sprawie jest zgodne z prawem. Dlatego należy się zastanowić nad zasadnością jej podejmowania.

Następnie o głos poprosiła Pani radna Wiesława Jankowska. Zapytała, jak to się stało, że dotychczas kierowników SG ZOZ w Dzierzążni powoływano na podstawie przepisów zawartych w statucie SG ZOZ. Radca prawny podpisywał się pod tymi decyzjami i były one zgodne z prawem.

Pani Daniela Nastaszyc odpowiedziała, że nawet Sąd Najwyższy się myli a prawnicy też mają prawo do błędu. Są przepisy prawne nie budzące wątpliwości, ale są i inne, które trzeba gruntownie sprawdzić. Tak było w tym przypadku. Nie można powielać błędu w nieskończoność, trzeba go w pewnym momencie poprawić i tak stało się w tym przypadku.

Pani radna Braulińska- Korycka stwierdziła, że powinno się najpierw zmienić zapisy

w Statucie SG ZOZ w Dzierzążni a dopiero potem ogłaszać konkurs na kierownika tej jednostki i wtedy nie byłoby żadnych wątpliwości i nieporozumień.

Dalej głos zabrała Pani Przewodnicząca Rady Gminy w Dzierzążni i poddała pod głosowanie wniosek formalny Pani radnej Braulińskiej- Koryckiej w sprawie wprowadzenia do porządku obrad jako pkt 4 Uchwały w sprawie powołania Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Za rozszerzeniem porządku obrad głosowało 8 radnych, przeciw głosowało 5 radnych, 2 nie głosowało. Wniosek o rozszerzenie porządku obrad został przyjęty zwykłą większością głosów.

Następnie Pani Przewodnicząca odczytała nowy zmieniony porządek obrad i ogłosiła głosowanie nad jego przyjęciem. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Nowy porządek obrad zatwierdzono jednogłośnie.

Ad pkt 2

Przewodnicząca poinformowała Radę, że zapoznała się z protokołami XXVIII i XXIX z sesji Rady Gminy , które w całości odzwierciedlają przebieg odbytych sesji i zapytała radnych, czy nie mają uwag do nich.

O głos poprosiła Pani radna Jankowska. Zapytała, czy do protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy w Dzierzążni będzie podpięte pismo odczytane na tejże sesji przez Pana Wójta.

Pani Przewodnicząca odpowiedziała, że pismo to za zgodą Pana Wójta będzie podpięte pod protokół. Więcej uwag nie wniesiono.

Pani Przewodnicząca wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy bez odczytania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali.

Protokół z XXVIII Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Następnie Pani Przewodnicząca zapytała radnych, czy nie wnoszą uwag do protokołu

z XXIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni. Uwag nie wniesiono .Protokół z XXIX Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.


Ad pkt 3


W tym punkcie nie zgłoszono żadnych interpelacji i zapytań.


Ad pkt 4

W tym punkcie Pani Przewodnicząca rady Gminy otworzyła dyskusję w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie powołania Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni.

Jako pierwszy głos zabrał Pan radny Jerzy Pomianowski. Stwierdził, że jest bardzo wzburzony i dlatego odczyta z kartki to, co ma do powiedzenia. Zapytał Pana Wójta jaki to jest majątek gminny, którego Wójt nie chce oddać Pani doktor. Dla niego największym majątkiem jest zdrowie, które powierza Pani Paszkowskiej a nie gminie. Przytoczył słowa sąsiada, który przed śmiercią powiedział mu, że gdyby wcześniej trafił do doktor Paszkowskiej, to by jeszcze pożył. Trzeba walczyć o dobrego lekarza, bo argumenty nie trafiają do Wójta. Pan Pomianowski powiedział, że na ostatnim posiedzeniu komisji doszło do konfliktu między nim i Wójtem. Pan Wójt wykrzyczał, że mu nie daruje i niech zbiera rachunki. Pan radny nie wie, czego Pan Wójt mu nie daruje i jakie rachunki ma zbierać. Jeśli coś mu się stanie, to będzie wiadomo, kto jest w to zamieszany. Pan Pomianowski zapytał Panią mecenas Nastaszyc jakie kroki ma podjąć, aby zrezygnować ze sprawowania funkcji radnego, gdyż po wyborze Pani Paszkowskiej na kierownika takie kroki podejmie, bo obiecał służyć ludziom sumiennie a uniemożliwia mu się to.

Następnie głos zabrał Pan Krokwa, który stwierdził, że Pani doktor jest bardzo dobrym lekarzem a jeśli Wójt chce zatrudnić innego lekarza, który nie zna pacjentów i będzie na nich eksperymentował, to bardzo dziękuje za taką osobę.

Dalej głos zabrała Pani Markowska, która przyłączyła się do wypowiedzi poprzednika. Stwierdziła, że Pani Paszkowska jest sprawdzonym lekarzem i chce, aby nadal u nas pracowała. Jest jej bardzo przykro, że radny, który wyraża stanowisko mieszkańców swojej wsi musi znosić takie upokorzenia.

Pani Liberadzka powiedziała, że jej niepełnosprawne dziecko trzy tygodnie temu miało atak padaczkowy. Wezwała karetkę a Pani doktor dzwoniła na pogotowie, aby dowiedzieć się o stan zdrowia jej córki. W niedzielę wieczorem o 23.30 Pani Liberadzka zadzwoniła do Pani doktor, bo córka miała gorączkę i spytała, czy może przyjechać z dzieckiem do niej. Pani doktor przyjechała sama bezinteresownie do domu chorego dziecka. Na drugi dzień przyjechała znów, aby sprawdzić stan chorej. Takiego lekarza trzeba bronić i dziwi stanowisko Wójta w tej sprawie. Ludzie będą walczyć, bo ośrodek i Pani doktor są dla nich. Powierzamy Pani Paszkowskiej życie, ratuje nas przed najgorszym, przyjeżdża bezinteresownie do chorych do domu i dlatego ludzie chcą, aby pozostała na tym stanowisku.

Pani Kamińska powiedziała, że leczy się u Pani Paszkowskiej i życzy sobie, by inny lekarz do nas nie przychodził. Wcześniej inny lekarz przepisał jej lekarstwo, które mogło ją zabić. Zapytała, od kiedy to Wójt wybiera lekarza pacjentom. Jeśli będzie obstawał przy swoim stanowisku, to ludzie mu tego nie zapomną.

Pani Pomianowska stwierdziła, że Panią doktor powinni wspierać ludzie, którzy się u niej leczą. Ona sama od 5 lat leczy się na onkologii. Pani doktor opiekuje się nią oraz jej chorymi teściami. Jest wspaniałym lekarzem i dlatego powinna dalej u nas pracować.

Pani Monika Nowak zapytała Pana Wójta, dlaczego powiedział, że Pani doktor nie chce u nas pracować a jest to nieprawdą.

Pani Lidia Kaczyńska powiedziała, że do tej pory nikt nie spytał pracowników ośrodka zdrowia jak im się pracuje z takim kierownikiem. Jest to najlepszy kierownik jaki był do tej pory, najlepszy lekarz dla pacjentów. Jeszcze nigdy nie wydawano tyle skierowań na badania co teraz.

W czasie, gdy byli inni lekarze pacjentom ciężko było doprosić się o jakiekolwiek skierowania.

Pani Kaczyńska będzie bronić Pani doktor. Prosi radnych, którzy nie głosują za Panią Paszkowską, aby się zastanowili nad swoim postępowaniem. Lekarz nie jest dla Wójta ale dla pacjentów.

Pan Karwowski powiedział, że on i jego żona leczą się u Pani doktor. Jeśli Wójt sam dobiera lekarzy, to może niech sam zacznie leczyć.

Pani doktor Paszkowska stwierdziła, że jest wzruszona tym, jak ludzie bronią swojego interesu. Chce zdementować słowa Pana Wójta, że nie chce ona u nas pracować. Gdyby nie chciała pracować, to złożyłaby wypowiedzenie a nie wniosek o przedłużenie pełnienia funkcji. Pani Paszkowska powiedziała, że Pani mecenas powołuje się na art. 30 ustawy samorządowej a przecież nigdzie nie jest napisane, że Rada Gminy nie może powołać kierownika jednostki. Nowelizacja przepisów była w 2002 roku więc było 7 lat na zmianę statutu SG ZOZ w Dzierzążni. Statut ten był między w Krajowy Rejestrze Sądowym i nigdzie nie podważono jego zgodności z prawem. Jeśli Pan Wójt zaskarży uchwałę w sprawie powołania Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni, którą podejmą dzisiaj radni, to będą jej bronić. W realizowaniu zadań własnych gminy Pan Wójt podlega Radzie Gminy, a zadaniem gminy jest też opieka zdrowotna. Jeśli większość Rady Gminy oraz społeczeństwo popiera Panią doktor, to jak jest realizowany ten punkt. Powstały konflikt ma charakter czysto personalny gdyż Pani doktor dyskutowała z Wójtem na różne tematy. Wygrała w sprawie prądu- inspektor nadzoru budowlanego w Płońsku pomógł tę sprawę załatwić. Pani doktor stwierdziła, że chce remontować lokal, ale Wójt nie wyraża zgody. Ale potrafi ona wstać i walczyć o swoje, dlatego doszło do konfliktu. Pani Paszkowska podziękowała wszystkim pacjentom za przybycie. Powiedziała, że wielu ludziom leży ta sprawa na sercu i ich zdanie zostanie uwzględnione, gdyż trzeba szanować decyzje ludzi.

Pani Radca Prawny wyjaśniła, że art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy o samorządzie to forma nawiązania stosunku pracy z kierownikiem SG ZOZ. Nie można czytać łącznie wszystkich punktów, gdyż każdy punkt jest odrębny i określa, co należy do jakiego organu. To, co robi Pan Wójt jest zgodne z przepisami. Jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie zadane przez Pana radnego Pomianowskiego, to aby zrzec się pełnienia funkcji radnego należy złożyć pisemne zrzeczenie się mandatu a Rada Gminy ma 3 miesiące na podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu.

Pani Nastaszyc dodała, że projekt uchwały przedstawiony przez radnych w sprawie powołania kierownika SG ZOZ w Dzierzążni w podstawie prawnej zawiera wady.

Pani radna Braulińska- Korycka przyznała, że radni mają świadomość, że Wójt zaskarży przedstawioną przez nich uchwałę, ale ją podejmą. Do jutra mają wpływać oferty na kierownika SG ZOZ w Dzierzążni. Pani Paszkowska złoży też swoją ofertę. Jeśli Pan Wójt w ciągi tygodnia podpisze z Panią doktor umowę, to na następnej sesji uchwała dziś podjęta zostanie uchylona.

Następnie głos zabrał Pan Wójt. Powiedział, że nie spodziewał się, że będzie ściągnięta na sesję taka grupa ludzi, on sam by czegoś takiego nie zrobił. Pan Wójt dodał, że od początku nie miał zastrzeżeń personalnych do Pani doktor. To nie był jego pomysł, aby konflikt powstał. Pani doktor i grupa radnych rozpoczęli batalię o przekształcenie SG ZOZ w Dzierzążni w zakład niepubliczny. Ale to nie przekształcenie ale likwidacja dotychczas istniejącej placówki gminnej. Wójt jako gospodarz gminy od początku chciał przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie takiej zmiany. Jeśli większość opowiedziałaby się za tym pomysłem, to następcę istniejącej placówki wyłoniono by w ramach konkursu. Jednak uchwalano kolejne uchwały zawierające wady prawne. W uchwale w sprawie likwidacji SG ZOZ w Dzierzążni podjętej w sierpniu opiekę nad pacjentami przekazano firmie ANEST- MED z siedzibą w Baboszewie, jednak pod podanym adresem taka firma nie funkcjonuje. We wrześniu wnioskodawcy uchwały dopatrzyli się, że jest ona wadliwa i na sesji nadzwyczajnej wprowadzili uchwałę poprawiającą tę podjętą miesiąc wcześniej. Wskazują w niej, że likwidacji placówki gminnej dokona Pani Paszkowska i ona też będzie likwidatorem, zaś komisję likwidacyjną tworzy ośmioro radnych popierających likwidację. Po zlikwidowaniu istniejącego zakładu został on by przekazany Pani Paszkowskiej. W tej sytuacji Pan Wójt nie mógł nie zareagować i złożył protest do Wojewody. Pan Wójt przypomniał, że 30 września otrzymano decyzję Wojewody w sprawie nieważności uchwały a 2 października wnioskodawcy złożyli doniesienie na Wójta do Sądu na bezczynność- nie realizowanie przez niego uchwał podjętych przez radnych ( chociaż uchwała ta była nieważna). Kiedy w październiku wnioskodawcy zorientowali się, że wszystkie podjęte przez nich uchwały w sprawie likwidacji SG ZOZ w Dzierzążni okazały się niemożliwe do wprowadzenia na nadzwyczajnej sesji podęli uchwałę o unieważnieniu ich.

Dalej Pan Wójt powiedział, że gdyby doszło do powstania nowego zakładu leczniczego, to od 1 stycznia byłby on bez środków finansowych z NFZ, gdyż NFZ ze względu na kryzys nie będzie podpisywał umów z nowymi podmiotami. Jeśli Pani Paszkowska zostanie kierownikiem SG ZOZ, to będą składane kolejne wnioski o likwidację placówki gminnej i powstanie w jej miejsce zakładu niepublicznego.

Pan Wójt powiedział, że po 16 października było wiadome, że pozostał zakład leczniczy gminny, a Pani doktor wielokrotnie podkreślała, że w gminnym pracowała nie będzie. Gdy Wójt zaproponował pensję w wysokości 10 tys. zł również powiedziała, że społecznie pracować nie będzie. W tej sytuacji Wójt nie mógł czekać, aż wygaśnie umowa z Panią doktor a ta nie wyraziła chęci pracy na zajmowanym stanowisku. Pan Wójt ogłosił konkurs na kierownika- do czego miał prawo, aby nikt mu nie zarzucił, że zatrudnił swojego człowieka. Powołana komisja miała sprawdzać kompletność wymaganych dokumentów a Rada Społeczna pomogłaby wybrać najlepszą ofertę. Pan Wójt zamierzał przedstawić radnym na sesji wszystkie złożone oferty i wspólnie zastanowić się nad wyborem. Jednak grupa radnych złożyła donos do prokuratury na działania Wójta.

Kiedy Pan Wójt zapytał Panią doktor, czy złożyła wniosek do NFZ o przyznanie środków na działalność w 2010 roku a Pani Paszkowska odpowiedziała, że swoje obowiązki zna.

Pan Wójt przypomniał też, że Pani doktor w lipcu wypowiedziała użytkowanie zajmowanego przez SG ZOZ lokalu. Nie zgadzała się na opłacanie czynszu za zajmowany lokal. Gmina ponosi koszty związane z utrzymaniem tego lokalu. Pan Wójt przygotował nową umowę użyczenia- zakład leczniczy będzie ponosił koszty za energię elektryczną, telefon a po sezonie grzewczym zostanie naliczona należność za pobór ciepła. Od 17 listopada Pani Paszkowska nie pojawiła się w celu podpisania tej umowy.

Pan Wójt podkreślił, że wypełnia obowiązki nałożone na niego przez społeczeństwo. Od początku nie chodziło o konflikt między lekarzem a Wójtem. Pielęgniarka Pani Kaczyńska też bardzo żałowała, kiedy odchodziła doktor Sieklucka i obawiała się współpracy z nowym kierownikiem. Wszyscy pracownicy SG ZOZ w Dzierzążni podpisali się pod pismem zawierającym wolę likwidacji zakładu. Pan Wójt szuka osoby, która od stycznia poprowadzi zakład leczniczy, aby dobrze funkcjonował bo Pani doktor wielokrotnie podkreślała że w zakładzie gminnym pracować nie będzie. Pan Wójt powiedział, że nie ma żadnych uwag do obecnie pracującego personelu.

Pan Wójt stwierdził, że jeśli wpłyną oferty, to wszystkie będą rozpatrzone. Podkreślił, że jeśli sam chciałby stworzyć zakład prywatny, to zrobiłby to w swoim budynku. Dopóki jest Wójtem to zakład pozostanie gminny.

Pan Wójt wyjaśnił także, że po ostatnich obradach komisji Pan Pomianowski oskarżył Wójta, że w latach 80-tych przekazał przyznany mu ciągnik Panu Obrębskiemu. W tej sytuacji Wójt nie mógł nie zareagować. Poprosił, żeby wstała osoba, od której Wójt przyjął kiedykolwiek łapówkę za przydział maszyny.

Pan radny Pomianowski zarzucił Wójtowi, że odczytał anonim w którym opisane było, że Pomianowski był w Rzymie na wycieczce oraz że dostał pieniądze na wesele córki.

Pan Krokwa powiedział, że należy odejść od komunizmu kiedy sekretarz przyznawał ciągnik.

Następnie Pan Wójt zapewnił, że wszystkie oferty na kierownika SG ZOZ zostaną rozpatrzone, bo od stycznia musi być kierownik zakładu i opieka a nie jeden lekarz na godziny. Bardzo prosi o nie podejmowanie uchwały, bo będzie ona oprotestowana.

Pani Przewodnicząca Agnieszka Harazińska zaapelowała o nie przedłużanie dyskusji i nie wdawanie się w kłótnie.

Dalej głos zabrała radna Wiesława Jankowska. Wyjaśniła, że nie chodziło o stworzenie zakładu prywatnego ale o niepubliczny. Sprawa likwidacji została zakończona. Przypomniała, na jednej sesji radni otrzymali uchwałę o likwidacji Szpitala w Ciechanowie. Nie podejmowano dyskusji na ten temat, co było jednoznaczne z poparciem tego pomysłu. Radni nie chcą rewolucji, został ośrodek gminny ale teraz walczą o Panią doktor. Powiedziała, że Pan Wójt podkreśla, że nie ma nic do Pani Paszkowskiej jako do lekarza a nie pamięta jak w prasie było napisane,że uprawia ona chałturę, jest taśmociągiem na co on jako gospodarz nie pozwala.

Pani radna Alina Braulińska- Korycka powiedziała, że Wójt podkreśla że uchwały

o przekształceniu to wielki bubel prawny a uchwały te miały tylko dwie nieduże usterki prawne.

Pani Kaczyńska stwierdziła, że Wójt wkłada w jej usta kłamstwo, gdyż ona nigdy nie mówiła, że będzie płakać na Paszkowską.

Pan Sobolewski Grzegorz zapytał, dlaczego Wójt oszukuje ludzi, że miała być likwidacja zakładu a przecież chodziło o przekształcenie. On sam leczy się od wielu lat w takiej ,,zlikwidowanej” klinice i jest tam traktowany z szacunkiem.

Pani Bożena Pomianowska zażądała, aby wszyscy radni nie popierający podjęcia uchwały powołującej na kierownika Panią Paszkowską wypowiedzieli się, dlaczego są przeciwni. Poprosiła też, aby Pani Przewodnicząca, która należy do niepublicznego Eskulapu wydała opinię na temat zakładów niepublicznych.

Pani Aleksandra Paszkowska oświadczyła, że nigdy nie otrzymała propozycji pensji w wysokości 10 tys. zł. Nowa umowa najmu na lokal będzie obowiązywała od 1 stycznia 2010 roku, więc jest jeszcze czas na jej podpisanie. Zadała też pytanie Pani mecenas dotyczące nieodpłatnego użytkowania lokalu. Pani doktor od dwóch lat powoływała się na przepis pozwalający na nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń na działalność ośrodka zdrowia i było to niemożliwe a teraz opierając się na tym samym przepisie nieodpłatne użytkowanie jest możliwe.

Pan Wójt obciążył też Panią Paszkowską zaległościami które pozostały po doktor Siekluckiej. Pani Paszkowska zapytała też Pana Wójta skąd wie, że NFZ nie będzie podpisywał umów z nowymi podmiotami, bo jej na ten temat nic nie wiadomo i jest przekonana, że jest to nieprawda. Poprosiła Panią mecenas i Pana Wójta o odpowiedź.

Pani Przewodnicząca odpowiedziała Pani Pomianowskiej, że ani radni ani ona sama nie mają obowiązku wyjaśniać podjętych przez siebie decyzji, a to gdzie leczy się ona sama jest jej osobistą sprawą.

Pani mecenas poprosiła o szacunek do swojej osoby ze strony Pani doktor, bo ona sama ją szanuje więc oczekiwałaby tego samego dla siebie. Pani mecenas Nastaszyc wyjaśniła, że art.53 nie zmienił się i stanowi, że samodzielne ZOZ-y samodzielnie gospodarują posiadanymi składnikami mienia. Taką opinię od początku Pani mecenas wydała. W tym przypadku chodziło o fakt, że w budynku, w którym działa przychodnia są lokale mieszkalne. Jeśli byłby akt notarialny , gdzie potrzeba zaświadczenia o samodzielności lokalu, wtedy można przekazać nieodpłatnie. Pani doktor kwituje wszystko ironicznym uśmieszkiem więc Pani Nastaszyc jeszcze raz apeluje o wzajemny szacunek. Każdy jest fachowcem w swojej dziedzinie.

Pani doktor zapytała, czy Pani mecenas uczestniczyła w sporządzaniu umowy o najem lokalu, bo nie jest to akt notarialny.

Pani Nastaszyc odpowiedziała, że nie brała udziału w tworzeniu tej umowy.

Następnie głos zabrał Pan Wójt. Zaznaczył, że SG ZOZ jest zakładem pozabudżetowym

a dysponentem środków jest kierownik tego zakładu. Powinien on tak zarządzać, aby wystarczyło na wszystko. Gmina i tak dokłada do tego zakładu, więc chcemy odzyskać część środków z opłaty czynszu ( są to nieduże kwoty). Pani doktor złożyła pismo, że rezygnuje z lokalu. Pan Wójt podkreślił, że nie widzi powodu, by zlikwidować zakład gminny. Obawia się, że po nowym roku znowu zostaną podjęte działania w sprawie jego likwidacji. Jest lepiej, kiedy samorząd ma wpływ na funkcjonowanie takiego zakładu. Zaapelował o wycofanie się z podjęcia uchwały o powołaniu Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni, aby się dalej nie kompromitować.

Pani Przewodnicząca Agnieszka Harazińska zamknęła dyskusję w sprawie powołania na kierownika SG ZOZ Panią Paszkowską. Poinformowała radnych, że 16 listopada wpłynęło pismo od Pani Paszkowskiej, w którym złożyła ona wniosek o przedłużenie powołania na stanowisko kierownika SG ZOZ w Dzierzążni.

Następnie Pani Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr 156/XXX/2009 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 03 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Za przyjęciem głosowało 9 radnych, 2 wstrzymało się od głosu, 4 radnych nie głosowało. Uchwała Nr 156/XXX/2009 została przyjęta zwykłą większością głosów i stanowi załącznik do protokołu.

Po głosowaniu Pani Przewodnicząca ogłosiła przerwę.


Ad pkt 5

W tym punkcie Pan Wójt przedstawił informację z działalności międzysesyjnej, tj. od dnia 29 września 2009r. do 03 grudnia 2009r.

W okresie sprawozdawczym na bieżąco realizowane były zadania administracyjne.

Z zadań inwestycyjnych zostały wykonane planowane do realizacji
w roku bieżącym między innymi:

 • w ramach PROW I etap zadania pod nazwą „Centrum aktywizacji społeczności lokalnej

  w miejscowości Gumino” tj. utwardzenie placu przy kościele oraz stan surowy świetlicy wiejskiej;

 • 22 października z Urzędem Marszałkowskim została podpisana umowa na dofinansowanie tego zadania;

 • łącznie do dyspozycji otrzymaliśmy kwotę 367 307 zł., w tym
  271 688 zł. w roku bieżącym oraz 95 619 zł. w roku 2010;

 • z inwestycji drogowych wykonano 2 odcinki dróg asfaltowych:

 • Błomino-Jeże 1072 mb dofinansowanie w ramach
  FOGR – 60 000 zł.

 • Błomino Gumowskie 1470 mb dofinansowanie w ramach komponentu C w kwocie

  193 000 zł.;

 • obydwie drogi są już rozliczone;

 • aktualnie ze środków własnych realizowane są 2 odcinki dróg,
  w miejscowości Nowe Kucice, Korytowo i Kadłubowo, łącznie do wykonania 1130 + 750 – razem 1880 mb.

 • 9 października br. został zakupiony samochód dla potrzeb oświaty z dotacją Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 70 000 zł.;

 • 19 października br. został zakupiony samochód dla OSP
  w Starczewie z dotacją Urzędu Marszałkowskiego w kwocie
  66 000 zł.;

 • zostały wykonane 2 oczyszczalnie przydomowe dla wspólnot mieszkaniowych w Nowych Kucicach za sumę zgodnie z umową 158 600 zł.

 • również zamontowano 100 oczyszczalni przydomowych – rozliczenie nastąpi do końca 2009 roku – łączny koszt zgodnie
  z umową 1 371 426 zł.;

 • w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” zostały złożone do Urzędu Marszałkowskiego
  2 wnioski na dofinansowanie (Gumowo I etap oraz Kucice).
  W wyniku oceny komisyjnej obydwa wnioski nie otrzymały akceptacji na dofinansowanie.

Została przygotowana dokumentacja projektowo- kosztorysowa na budowę w roku 2010 dróg gminnych w miejscowościach Nowa Dzierzążnia, Kadłubowo, Gumino.

Ponadto posiadamy pełną dokumentację, łącznie z pozwoleniem na budowę dróg gminnych w miejscowości: Kucice, Korytowo, Kadłubowo, Gumowo.

Są to inwestycje do realizacji w roku 2010.


Ad pkt 6

W tym punkcie Pani Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr 157/XXX/2009 z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany rodzaju i zniesienia urzędowej nazwy miejscowości. Ponieważ projekt tej uchwały został omówiony na posiedzeniach komisji przystąpiono od razu do głosowania. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 157/XXX/2009 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 7

W tym punkcie Pan Wójt przedstawił projekt Uchwały Nr 158/XXX/2009 z dnia 03 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Pan Wójt powiedział, że wysokość tego podatku pozostanie na poziomie roku ubiegłego. Jedynie

w nielicznych przypadkach, gdzie Minister Finansów zarządził wzrost stawek podatek ulegnie koniecznej zwyżce. Pan Wójt poprosił o przyjęcie uchwały.

Pani Przewodnicząca Agnieszka Harazińska odczytała Uchwałę Nr 158/XXX/2009 z dnia 03 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 158/XXX/2009 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 8

W tym punkcie omawiano Uchwałę Nr 159/XXX/2009 z dnia 03 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Do przedstawionej uchwały nie zgłoszono pytań w związku z tym Pani Przewodnicząca odczytała treść Uchwały Nr 159/XXX/2009.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 159/XXX/2009 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 9

W tym punkcie Pan Wójt przedstawił Uchwałę Nr 160/XXX/2009 z dnia 03 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji o podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości. Wzory formularzy zostały przedstawione i zatwierdzone przez Ministerstwo Finansów i obowiązują w całym kraju. Pytań do uchwały nie zgłoszono, Pani Przewodnicząca odczytała jej treść.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 160/XXX/2009 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 10

Pan Wójt omówił projekt Uchwały Nr b161/XXX/2009 z dnia 03 grudnia 2009 r. w sprawie ceny skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego. Na posiedzeniach komisji zdania poszczególnych komisji były podzielone: radni z Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowo- Gospodarczej zaproponowali cenę 33 zł za kwintal żyta a radni z Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury oraz z Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P/poż.

i Ochrony Środowiska cenę 31 zł za kwintal. Pan Wójt pozwolił sobie wpisać w uchwale średnią cenę 32 zł za kwintal żyta. Jest to wartość o 5 zł niższa z porównaniem z zeszłym rokiem a o 2 zł niższa od stawki przedstawionej przez Ministerstwo Finansów. Pan Wójt stwierdził, że w na terenie naszej gminy uprawia się mało żyta, a jeśli ktoś je uprawia to na gorszych ziemiach, od których naliczany jest bardzo niski podatek. Każda złotówka z podatku to 18 tys. na rzecz gminy dlatego też prosi o przyjęcie ceny 32 zł za kwintal żyta.

Pan radny Pomianowski złożył wniosek formalny o ustalenie 31 zł za kwintal żyta. Wniosek poddała pod głosowanie Pani Przewodnicząca. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Wniosek został przyjęty jednogłośnie 15 głosami.

Następnie Pani Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr 161/XXX/2009 z dnia 03 grudnia 2009 r. w sprawie ceny skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego. Głosowało

15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 161/XXX/2009 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 11

W tym punkcie głos zabrała Pani Skarbnik Grażyna Zawłocka i omówiła zmiany w budżecie na 2009 rok.

W propozycjach zmian do uchwały budżetowej, proponuje się przyjąć następujące zmiany:

DOCHODY

1) W dziale Rozwój obszarów wiejskich w załączniku Nr 1 wprowadzono środki w wysokości 271 688,00 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Budowa świetlicy wiejskiej, jako centrum aktywizacji społeczności lokalnej w miejscowości Gumino ”

2) W dziale Transport zmniejszono środki w kwocie 900 000, z inwestycji na przebudowę drogi gminnej w miejscowości „Nowe Kucice – Korytowo – Kadłubowo”, przesuwając je na 2010 rok.


3) Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów - zlikwidowano w dziale 750 administracja publiczna- dochody pochodzące z opłat za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, w celu umieszczenia ich w dziale 756 „dochody od osób fizycznych”- oraz opłat za dożywianie, zawartych w dziale 80148 (stołówki szkolne) zmiana paragrafu

4) W dziale Oświata i wychowanie, wprowadzono dotację w kwocie 7053,00 z przeznaczeniem na nagrodę dla nauczyciela Gimnazjum, przyznaną przez Mazowieckiego kuratora Oświaty

5) W dziale Opieka społeczna wprowadzono dotację z przeznaczeniem na:

- kwotę 730,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie do składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych realizujących pracę w środowisku w kwocie 2780,00

- dotacja 4700,00 z przeznaczeniem na zwiększenie zasiłków stałych

- dotację w kwocie 5932,00 z przeznaczeniem na dożywianie


6) Program Operacyjny Kapitał Ludzki – realizowany przez GOPS zmniejszono dochody inwestycyjne w kwocie 4 100,00 celem włączenia ich do wydatków bieżących. Wynika to , iż zaplanowane środki nie stanowią zakupów inwestycyjnych , będą to pozostałe środki trwałe , zgodnie z harmonogramem realizowanym w ramach POKL

7) W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadzono dotację w kwocie 21 667,00 na podstawie pisma MUW Warszawa z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów.

WYDATKI INWESTYCJNE

W dziale Rozwój obszarów wiejskich ( Zał. 3, 3a, 2) wprowadzono środki w wysokości 271 688,00 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW ,(Załącznik Nr 2) z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Budowa świetlicy wiejskiej, jako centrum aktywizacji społeczności lokalnej w miejscowości Gumino ”.

W tym samym zadaniu inwestycyjnym zmniejszono wkład własny w wysokości 174 642,00 ( co jest zawarte w załączniku Nr 2 i załączniku inwestycyjnym Nr 3)

2) W dziale Transport zmniejszono środki w kwocie 900 000, z inwestycji Przebudowa drogi gminnej w miejscowości „Nowe Kucice – Korytowo – Kadłubowo”, przesuwając je na 2010 rok. Zabezpieczenie wkładu własnego 650 000zł.(załącznik Nr 2 i 3)

Zwiększono również środki na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kucice. Jako wkład własny zabezpieczono kwotę 232 942,00 (załącznik Nr 2 i 3)

3) W dziale administracja publiczna w wydatkach inwestycyjnych dokonano zwiększeń o kwotę 15 000,00 z przeznaczeniem na zakup programów i licencji dla referatu podatkowego (załącznik Nr 2 i 3a)

WYDATKI BIEŻĄCE

1) W dziale Transport zwiększono środki o kwotę 5000,00 z przeznaczeniem na zakup i transport żwiru na równanie dróg.

W dziale gospodarka mieszkaniowa dokonano zwiększeń, celem opłaty podatku VAT za IV kwartał 2009 od opłat czynszowych.

2) W dziale administracja publiczna dokonano zwiększeń o kwotę 26 850,00 z przeznaczeniem na opłatę za media, diety dla sołtysów za udział w sesji oraz wynagrodzenia pracowników interwencyjnych

3) W dziale Bezpieczeństwo publiczne dokonano przesunięć między paragrafami. Zmniejszono te, gdzie istnieje możliwość ograniczenia wydatku , zwiększono natomiast na zakup paliwa do samochodów strażackich.

4) W dziale Oświata i wychowanie, wprowadzono dotację w kwocie 7053,00 z przeznaczeniem na nagrodę dla nauczyciela Gimnazjum, przyznaną przez Mazowieckiego kuratora Oświaty

W dziale tym dokonano również przesunięć na brakujące paragrafy, zmniejszono natomiast te gdzie istnieje możliwość ograniczenia wydatku - zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych.

5) W dziale Ochrona zdrowia (zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi) dokonano przesunięć na brakujące paragrafy ( wydanie opinii psychiatrycznych)

6) dziale Opieka społeczna wprowadzono dotację z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych realizujących pracę w środowisku w kwocie 2780,00 oraz dotację w kwocie 5932,00 z przeznaczeniem na dożywianie

7) Program Operacyjny Kapitał Ludzki – realizowany przez GOPS zmniejszono wydatki inwestycyjne w kwocie 4 100,00 celem włączenia ich do wydatków bieżących ( omówiony przy zmniejszeniu dochodów).

8) W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadzono dotację w kwocie 21 667,00 na podstawie pisma MUW Warszawa z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów.

9) W dziale Gospodarka komunalna zwiększono wydatki na oświetlenie dróg o kwotę 3000 zł.

Budżet po zmianach wynosi

Po stronie dochodów 10 184 163,15

Natomiast po stronie wydatków 12 786 982,15

Różnica między dochodami i wydatkami 2 602 819,00 – wprowadzenie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych do wydatków budżetu gminy oraz zaciągnięcia kredytu.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała Uchwałę Nr 162/XXX/2009 z dnia 03 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 162/XXX/2009 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 12

W tym punkcie o głos poprosiła Pani Siedlecka- sołtys wsi Wilamowice i poprosiła, aby autobus szkolny dowoził dzieci do sklepu, jest już zrobiona dobra droga a dla dzieci byłoby to ułatwienie.

Następnie Pani Przewodnicząca zapytała radnych, czy mają uwagi do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dzierzążnia, które otrzymali do analizy w domu. Żadnych uwag nie zgłoszono i przyjęto informację jednogłośnie.


Ad pkt 13


Pani Przewodnicząca Agnieszka Harazińska odczytała informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płońsku na temat oświadczeń majątkowych radnych Gminy Dzierzążnia za 2008 rok.

 • Pani Agnieszka Harazińska- w części B oświadczenia adres mieszkania wpisano w mylną pozycję;

 • Pan Bartold Krzysztof Stanisław- nie stwierdzono nieprawidłowości;

 • Pan Skrzyński Dariusz Zbigniew- w części A pkt. VIII oświadczenia nie podano dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej, jak wynika z kopii zeznania rocznego PIT- 28 dołączonego do oświadczenia osoba składająca oświadczenie takie dochody osiągnęła;

 • Pani Jankowska Wiesława Elżbieta- w części A pkt II ust.3 oświadczenia nie podano przychodu osiągniętego z gospodarstwa rolnego;

 • Pani Zofia Krysiewicz- w części A pkt. II ust. 3 oświadczenia nie podano tytułu prawnego, przychodu oraz dochodu osiągniętego z gospodarstwa rolnego; w części A pkt VIII oświadczenia nie podano dochodu osiągniętego z tytułu zatrudnienia, jak wynika z kopii zeznania rocznego dołączonego do oświadczenia osoba składająca oświadczenie takie dochody osiągnęła; w części A pkt VIII oświadczenia wykazano inną kwotę z tytułu emerytury niż wynika to z kopii zeznania rocznego dołączonego do oświadczenia.

 • Pani Kawecka Iwona- w części A pkt II ust. 3 oświadczenia nie podano wartości gospodarstwa rolnego; w części A pkt II ust. 3 oświadczenia nie podano przychodu osiągniętego z gospodarstwa rolnego; w części A pkt VIII oświadczenia nie podano dochodu osiągniętego z działalności wykonywanej osobiście natomiast jak wynika z kopii zeznania rocznego PIT-37 dołączonego do oświadczenia, osoba składająca oświadczenie taki dochód osiągnęła/

 • Pan Matusiak Grzegorz- w części A pkt VIII oświadczenia wykazano inną kwotę z renty niż wynika to z zeznania rocznego dołączonego do oświadczenia; w części A pkt VIII oświadczenia nie podano dochodu osiągniętego z działalności wykonywanej osobiście, jak wynika z kopii zeznania rocznego dołączonego do oświadczenia osoba składająca oświadczenie takie dochody osiągnęła;

 • Pan Kosudziński Janusz- w części B oświadczenia nie podano adresu gospodarstwa rolnego wykazanego w części A pkt II ust.3;

 • Pani Braulińska- Korycka Alina Urszula- w części A pkt V oświadczenia nie podano dokładnej daty nabycia mienia od Skarbu Państwa;

 • Pani Sadkowska Renata Hanna- w części B oświadczenia nie podano adresu domu wykazanego w części A pkt II ust. 1;

 • Pan Piórkowski Ryszard- w części A pkt II ust. 3 oświadczenia nie podano dochodu osiągniętego z gospodarstwa rolnego;

 • Pan Traczyk Paweł Kazimierz- w części A pkt VIII oświadczenia nie podano kwoty z diety radnego;

 • Pani Turkowska Teresa- w części B oświadczenia miejsce położenia domu wpisano w mylną pozycję;

 • Pan Pomianowski Jerzy- nie stwierdzono nieprawidłowości;

 • Pan Wróblewski Mariusz- nie stwierdzono nieprawidłowości.


Następnie Pan Wójt odczytał informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płońsku na temat oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy w Dzierzążni za 2008 rok.

 • Pan Mirosław Opolski- Wójt Gminy- w części B oświadczenia miejsce położenia gospodarstwa rolnego wykazanego w części A pkt II ust. 3 wpisano w mylną pozycję;

 • Pan Adam Sobiecki- Sekretarz Gminy- w części B oświadczenia nie podano adresu gospodarstwa rolnego wykazanego w części A pkt II ust.3;

 • Pani Grażyna Zawłocka- Skarbnik Gminy- w części A pkt II ust. 2 oświadczenia nie podano wartości mieszkania; w części A pkt II ust. 4 oświadczenia nie podano tytułu prawnego innych nieruchomości; w części B pkt II oświadczenia nie podano miejsca położenia mieszkania wykazanego w części A w pkt II ust. 2;

 • Pani Paszkowska Aleksandra Franciszka- Kierownik SG ZOZ w Dzierzążni- w części A

  pkt VI oświadczenia nie podano przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej; w części A pkt VIII nie podano dochodów osiągniętych ze stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście oraz praw autorskich, jak wynika z kopii zeznania rocznego dołączonego do oświadczenia osoba składająca oświadczenie takie dochody osiągnęła;

  w części B oświadczenia adresy mieszkania oraz innej nieruchomości wpisano w mylną pozycję.

 • Pani Bożena Nowakowska- Dyrektor SP w Kucicach- w części B oświadczenia nie podano miejsca położenia gospodarstwa rolnego wykazanego w części A pkt II ust.3;

 • Pan Goszczyński Francziszek- Dyrektor ZS w Dzierzążni- nie stwierdzono nieprawidłowości;

 • Pani Jolanta Gzylewska- Kierownik GBP w Dzierzążni- w części A pkt VIII oświadczenia nie podano dochodu osiągniętego z tytułu zatrudnienia, jak wynika z kopii zeznania rocznego dołączonego do oświadczenia osoba składająca oświadczenie takie dochody osiągnęła.


Ad pkt 14

W tym punkcie Pani radna Alina Braulińska- Korycka złożyła wniosek, aby starać się unikać błędów prawnych i w tym celu wszystkie projekty uchwał powinny być parafowane przez radcę prawnego.

Pan radny Skrzyński zasygnalizował problem z funkcjonującą w Dzierzążni dyskoteką. Ostatnie zdarzenia związane z nią niepokoją mieszkańców, ochronie też można wiele zarzucić.

W związku z taką sytuacją poprosił o zaproszenie na posiedzenia komisji właściciela dyskoteki

w celu przekazania mu obaw mieszkańców.

Pan Franciszek Goszczyński- radny powiatowy zaapelował do radnych o nie robienie przedstawień. Zapytał, dlaczego radni nie dają po podpisu uchwał przez siebie przygotowanych radcy prawnemu zatrudnionemu w gminie. Po to są posiedzenia komisji, aby sprawy sporne na nich wyjaśniać jak to się robi w Starostwie. Nie powodować u ludzi niezdrowych emocji, nie wywlekać spraw osobistych, że ktoś ma chore dziecko. Nie wszyscy muszą o tym wiedzieć. Spory należy załatwiać w zamkniętym gronie a nie publicznie.

Pani sołtys Wilamowic zapytała Pana Wójta czy i jakie będą decyzje w sprawie petycji, jaką złożyli mieszkańcy wsi Wilamowice w sprawie modernizacji drogi gminnej na odcinku 700 m

od szosy Płońsk- Kucice do drogi powiatowej Wilamowice- Wróblewo.

Pani radna Braulińska- Korycka powiedziała, że nie wie kiedy radca prawny jest dostępny

w gminie i poprosiła o podanie terminu spotkań z Panią Nastaszyc.

Pan Wójt wyjaśnił, że radca prawny jest w gminie w czwartki, w wyjątkowych sytuacjach termin ten ulega zmianie. Wystarczy tylko zadzwonić i sprawdzić, czy jest. Od sesji majowej uchwały przygotowane przez grupę radnych były parafowane przez Panią Piskorską lub Pana Gąsiorowskiego. Jeśli chodzi o petycję złożoną przez mieszkańców Wilamowic, to nie wiadomo, jaka będzie decyzja w sprawie złożonych wniosków dotyczących tej drogi. Przy analizie budżetu na rok 2010 nie ma nadwyżki budżetowej. W projekcie uchwały budżetowej ujęto złożone wnioski na drogi, ale brak środków.

Pan Wójt dodał, że obniżając podatek rolny przyczyniono się do zmniejszenia inwestycji.

W budżecie jest zarezerwowane 800 tys. zł na oświatę, chociaż nie zaplanowano żadnych inwestycji.

Pan Wójt wypowiedział się też na temat SG ZOZ w Dzierzążni. Emocje w tej sprawie wzięły górę

a Wójta oskarża się o różne rzeczy. Stwierdził, że nikt nie dał mu przyzwolenia na likwidację ośrodka zdrowia. Rozmawiał z mieszkańcami i na zebraniach ludzie nie chcieli likwidacji a chcieli mieć dobrego lekarza. Radni podjęli kolejną uchwałę niezgodną z prawem. Pan Wójt liczył na to,

że po sesji październikowej sytuacja się wyciszy, że radni przejrzą oferty na kierownika SG ZOZ

i wspólnie podejmą decyzję w tej sprawie. Zaraz jednak złożono donos do prokuratury na Wójta. Wszystkie dotychczas podejmowane przez radnych uchwały upadały, co oznacza, że Wójt ma rację. Nie można robić takich scen na sesjach i udowadniać, że Wójtowi pokażą. Gdyby chciał, to przyjdą ludzie, którzy popierają Wójta.

Pan radny Pomianowski zapytał Pana radnego powiatowego Goszczyńskiego, czy jeśli NFZ nie podpisuje umów z nowymi podmiotami, to czy Szpital w Ciechanowie nie otrzyma środków na działalność?

Pan Goszczyński powiedział, że nie wie, bo się na tym nie zna. Zaznaczył też, że dziwi fakt, że Pani radna Braulińska- Korycka, która należy do PSL tak gorliwie popiera przekształcenie zakładu na niepubliczny podczas gdy starosta płoński- członek tego samego ugrupowania politycznego jest przeciwny takim działaniom ( przeciwny przekształceniu Szpitala

w Ciechanowie).

Pan Fotek- sołtys wsi Dzierzążnia zapytał, jakie działania można podjąć, aby zamknąć działającą u nas dyskotekę.

Pan Wójt wyjaśnił, że musiał wydać decyzję zezwalającą na działanie dyskoteki bo decyzje z Sanepidu i z policji były pozytywne i dlatego nie było podstaw do podjęcia innej decyzji. Pan Wójt obiecał, że zaprosi na posiedzenie komisji właściciela dyskoteki oraz przedstawicieli policji z Płońska i Dzierzążni i sprawa zostanie gruntownie omówiona.

Pan sołtys Śmigielski poinformował, że na dyskotece w Dzierzążni miały miejsce pobicia uczestników przez ochronę dyskoteki.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy Agnieszka Harazińska wyjaśniła, że nie dyskutowano na temat likwidacji Szpitala w Ciechanowie, dyskusja była otwarta ale nikt nie podjął tematu. Poza tym chodziło tylko o wydanie opinii a nie o podjęcie uchwały w tej sprawie.

Pani Przewodnicząca poinformowała też, że wpłynęło drugie pismo w sprawie likwidacji Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, które radni otrzymali w materiałach do sesji. Pani Przewodnicząca otworzyła dyskusję na ten temat, jednak nikt nie zabrał głosu. Jest to jednoznaczne z akceptacją przesłanego projektu.

Następnie Pani Przewodnicząca poinformowała, że wpłynęło pismo z Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie z prośbą o zwolnienie z podatku od nieruchomości obiektów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dzierzążnia.

Wpłynęła też petycja od mieszkańców Wilamowic w sp;rawie modernizacji drogi, ale sprawa ta została wyjaśniona przez Pana Wójta.

Pani Przewodnicząca poinformowała, że do Rady Gminy wpłynęło pismo od Stowarzyszenia Na Rzecz Gminy Dzierzążnia. Stowarzyszenie to złożyło wniosek o dofinansowanie lub finansowanie działalności statutowej organizacji, a w szczególności dzierżawy lokalu wraz z mediami- około

500 zł miesięcznie. Pani Przewodnicząca odczytała treść całego pisma- stanowi załącznik do protokołu. Poprosiła radnych o zastanowienie się nad tą prośbą i omówienie jej na posiedzeniach komisji.

Do Przewodniczącej Rady Gminy wpłynął sprzeciw radnej Braulińskiej- Koryckiej (powołującej się na przepisy zawarte w Statucie Rady Gminy) w sprawie nie uwzględnienia złożonych przez nią wniosków formalnych o uszczegółowienie zapisów protokołów z sesji 14 sierpnia i sesji

z 16 września.

Pani Przewodnicząca wyjaśniła, że zgodnie z brzmieniem & 51 ust. 1 Statutu Gminy w trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu. Pani radna Braulińska- Korycka na sesji w dniu 29 września 2009 r. wystąpiła

z wnioskiem o uzupełnienie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 14 sierpnia 2009 r. o dosłowną wypowiedź Przewodniczącej Rady, której treść zamieszczona została w ,,Tygodniku Ciechanowskim” oraz uzupełnienie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 16 września 2009 r.

o dosłowną wypowiedź sołtysa Dzierzążni Pana Edwarda Fotka, której treść również została zamieszczona w ,,Tygodniku Ciechanowskim”. Wnioski radnej o uzupełnienie treści protokołów

z sesji zostały poddane pod głosowanie i nie uzyskały aprobaty radnych. Protokoły z obydwu sesji przyjęte zostały zwykłą większością głosów.

Zgodnie z brzmieniem & 51 ust.2 Statutu Gminy w sytuacji, gdy wniosek radnego o uzupełnienie protokołu nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady Gminy. Treść tego paragrafu nie znajduje podstaw w obowiązujących przepisach prawa i przy najbliższej nowelizacji statutu powinien być z niego usunięty.

Pani radna Braulińska- Korycka podkreśliła, że wyszła kolejna luka prawna w Statucie Gminy, jednocześnie podziękowała Pani Przewodniczącej za wyjaśnienie.

Innych uwag nie zgłoszono zatem Pani Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.Protokołowała


Jolanta Gzylewska

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-02-03 13:53:53
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-03 13:53:53
 • Liczba odsłon: 668
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902138]

przewiń do góry