Zobacz podgałęzie
 

Protokół z V Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 15 marca 2011 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani

Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni


Porządek obrad:

 1. Otwarcie V Sesji Rady Gminy.

 2. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy.

 3. Interpelacje i zapytania

 4. Podjęcie Uchwały Nr 36/V/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej

  w Dzierzążni

 5. Podjęcie Uchwały Nr 37/V/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Dzierzążnia w drodze przetargu

 6. Podjęcie Uchwały Nr 38/V/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych, w związku z inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 300308 W, 300313 W w miejscowości Wierzbica Szlachecka”

 7. Wolne wnioski i zapytania.

 8. Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.


Obrady rozpoczęły się o godzinie 13.00 a zakończyły o godzinie 15.00.

Pani Przewodnicząca otworzyła obrady V Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy- Pana Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy- Panią Grażynę Zawłocką, Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, Kierownika GOPS- Panią Reginę Sobczeńską, przedstawicielkę ,, Płońszczaka” oraz osoby zainteresowane problematyką sesji.Na stan 15 radnych obecnych było 14 według listy obecności załączonej do protokołu. Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.


Pani Przewodnicząca odczytała porządek obrad V sesji Rady Gminy. Następnie poprosiła radnych o zgodę na rozszerzenie porządku obrad i przyjęcie jako pkt 7 uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Radni taką uchwałę otrzymali wcześniej, jednak ze względu na wpływ dotacji uległa ona zmianie. Punkt ten nie został ujęty w porządku obrad dlatego poprosiła radnych o wprowadzenie go. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Jednogłośnie poszerzono porządek obrad o pkt 7- Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany

w uchwale budżetowej.


Ad pkt 2

Przewodnicząca poinformowała Radę, że zapoznała się z protokołem z IV Sesji Rady Gminy , który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji i zapytała radnych, czy nie mają uwag do niego. Uwag nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Protokół z IV Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.


Ad pkt 3

Pani radna Braulińska- Korycka zapytała, czy prawda jest, że poczta w Dzierzążni zostanie zamknięta. Jeśli tak się stanie, to czy mieszkańcy będą musieli wymienić dowody osobiste.


Ad pkt 4

W tym punkcie Pan Wójt przedstawił uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni.

Pan Wójt poinformował, że trwają starania o utworzenie filii SG ZOZ w Dzierzążni w Nowych Kucicach. W związku z tym powstał Statut SG ZOZ w Dzierzążni wraz ze schematem Struktury Organizacyjnej SG ZOZ oraz Regulamin Porządkowy dla tej placówki. Dokumenty te powstały po konsultacjach z Centrum Zdrowia Publicznego w Ciechanowie oraz z NFZ w Ciechanowie. Rada Społeczna na posiedzeniu przyjęła dwie uchwały: w sprawie uchwalenia Statutu SG ZOZ w Dzierzążni oraz w sprawie przyjęcia Regulaminu Porządkowego dla tej jednostki organizacyjnej. Komisja Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury zaakceptowała obydwa dokumenty i Pan Wójt poprosił radnych o ich przyjęcie.

Pani radna Jankowska zapytała, czy statut był redagowany przez Radę Społeczną i czy Pani mecenas zapoznała się z nim.

Pani radca Nastaszyc wyjaśniła, że nie była przy tworzeniu Statutu, ale zapoznała się z nim, sprawdziła i zaakceptowała uchwały przygotowane na sesję.

Pani radna Braulińska- Korycka zapytała, co oznacza zapis w statucie, że zakład może pozyskiwać środki finansowe z prowadzonej działalności gospodarczej.

Pani Kierownik SG ZOZ w Dzierzążni wyjaśniła, że chodzi tu o wydawanie płatnych zaświadczeń lekarskich oraz wykonywanie zastrzyków na zlecenie prywatnych gabinetów lekarskich.

Pani radna Braulińska- Korycka stwierdziła, że nie jest to działalność gospodarcza. Dodała, że podejmując decyzję o utworzeniu filii SG ZOZ

w Dzierzążni w Nowych Kucicach powinniśmy wziąć pod uwagę skutki ekonomiczne. W 2010 roku otrzymaliśmy sprawozdanie półroczne z działalności SG ZOZ z którego wynikał, że w ciągu pół roku z oszczędności wydano na bieżącą działalność 50 tys. zł. Nie znamy jeszcze wyniku finansowego za II półrocze 2010 roku. Powstaje pytanie czy stać nas na utworzenie filii. Z decyzją taką wiążą się wydatki- zatrudnienie lekarza, dostosowanie budynku do wymogów unijnych. Pani radna poprosiła też o przedstawienie stanu konta SG ZOZ w Dzierzążni. Wydatki są duże, połowa oszczędności została już skonsumowana a pacjentów ubywa. Należy do takiej decyzji podejść ekonomicznie- może zamiast tworzenia filii lepiej będzie dowieźć pacjentów do Dzierzążni. Sytuacja niepokoi bo środków na koncie ubywa.

Pani Kierownik Latoszek- Skierkowska wyjaśniła, że utworzenie filii jest zasadne ze względu na wiek pacjentów z terenu Kucic. Taka decyzja wiąże się

z kosztami zatrudnienia lekarza. Z podpisanego kontraktu z NFZ pieniędzy wystarczy na bieżącą działalność. Przystosowanie budynku przychodni do wymogów unijnych ma nastąpić do 2016 roku.

Pan Wójt powiedział, że przez kilka lat funkcjonował ośrodek zdrowia

w Nowych Kucicach i nikt nie wnosił uwag. Od stycznia tego roku do NFZ w Ciechanowie zaczęły napływać skargi, że lekarz z Dzierzążni przyjmuje pacjentów w Kucicach. Czy chodzi tu o zamknięcie tej placówki i wydzierżawienie budynku osobie prywatnej. Pan Wójt dodał, że nie można dłużej czekać z tą decyzją, pacjenci są starsi i wymagają opieki. Jeśli pacjentów będzie dalej ubywało, to wtedy filię zamkniemy, ale powinniśmy dać szansę, żeby filia zafunkcjonowała. Pieniędzy

z NFZ powinno wystarczyć na funkcjonowanie, a zysków nie musimy mieć. Przystosowanie budynków do wymogów unijnych przesunięto do 2016 roku, może uda nam się pozyskać jakieś pieniądze z zewnątrz na ten cel.

Pan Wójt dodał, że dokładamy z gminnych pieniędzy na oświatę, dlatego jeśli zajdzie potrzeba, to dołożymy też pieniądze na leczenie.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 36/V/2011 Rady Gminy w Dzierzążni

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali- 13 radnych było za, 1 osoba się wstrzymała. Uchwała Nr 36/V/2011 została przyjęta zwykła większością głosów i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 5

W tym punkcie Pan Wójt przedstawił projekt Uchwały Nr 37/V/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Dzierzążnia w drodze przetargu. Proponowana do zbycia nieruchomość znajduje się w zasobach komunalnych Gminy Dzierzążnia, położona we wsi Dzierzążnia , oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów nr 233 o pow. 0.0300 ha . Przeznaczenie powyższej nieruchomości do sprzedaży jest zasadne i właściwe

z punktu widzenia ekonomicznego Gminy . Środki finansowe pozyskane ze sprzedaży nieruchomości będą przeznaczone na realizację inwestycji gminnych.

Nie zgłoszono uwag wobec przedstawionej uchwały. Pani Przewodnicząca RG odczytała Uchwałę Nr 37/V/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Dzierzążnia w drodze przetargu.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 37/V/2011 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 6

Pan Wójt przedstawił projekt Uchwały Nr 38/V/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych, w związku z inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 300308 W, 300313 W w miejscowości Wierzbica Szlachecka”.

W celu uregulowania własności gruntów pod inwestycję zachodzi konieczność przejęcia na własność w drodze umowy darowizny na rzecz Gminy Dzierzążnia wydzielonych nieruchomości gruntowych położonych we wsi Wierzbica Szlachecka, przedstawionych w załączniku powyższej uchwały .

Przekazanie gruntów niezbędnych przy realizacji powyższego przedsięwzięcia przyczyni się do dalszej poprawy infrastruktury sieci dróg gminnych oraz bezpieczeństwa i komfortu ruchu. Wobec powyższego zasadne i właściwe z punktu widzenia rozwoju i warunków życia mieszkańców Gminy Dzierzążnia jest przejęcie w formie darowizny przedstawionych w załączniku do uchwały nieruchomości na rzecz Gminy Dzierzążnia .

Uwag do uchwały nie zgłoszono. Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 38/V/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych, w związku z inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 300308 W, 300313 W w miejscowości Wierzbica Szlachecka”. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 38/V/2011 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 7

Pani Skarbnik przedstawiła zmiany w budżecie.

Dochody:

1. Dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75056 Spis powszechny i inne - wprowadzono do budżetu dotację celową w wysokości 9 346 zł. na podstawie pisma Nr CBS–PK–OL-45-NSP/130/2011 Prezesa GUS Warszawa.

Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 30 695 zł na podstawie pisma ST3/4820/2/2011 Ministerstwa Finansów.

Dział 852 Pomoc społeczna:

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększono dotację o kwotę 20 000zł. na podstawie pisma FIN-I.3111.8.2011 MUW Warszawa.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotneopłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejszono dotację o kwotę 100 zł . na podstawie pisma FIN-I.3111.8.2011 MUW Warszawa.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- – zmniejszono dotację o kwotę 2 400 zł . na podstawie pisma FIN-I.3111.8.2011 MUW Warszawa.

Zasiłki stałe - zwiększono dotację o kwotę 2 200 zł . na podstawie pisma FIN-I.3111.8.2011 MUW Warszawa.


Ogółem dochody po zmianach wynoszą 9 743 321 zł.


WYDATKI

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75056 Spis powszechny i inne - wprowadzona do budżetu dotacja celowa w wysokości 9 346 zł zostanie przeznaczona na dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego wraz ze składkami ZUS w wysokości 8 546 zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 800 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejszono wynagrodzenia o kwotę 15 970 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wynagrodzenia zmniejszono o kwotę 1 140 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja - wynagrodzenia zmniejszono o kwotę 12 455zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – dokonano zmian między paragrafami – utworzono nowe paragrafy rzeczowe (szkolenia i zakup pomocy dydaktycznych).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wynagrodzenia zmniejszono o kwotę 1 130 zł.

Powyższe zmniejszenia spowodowane są obniżeniem subwencji oświatowej o kwotę 30 695 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna:

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wprowadzona dotacja w wysokości 20 000zł zostanie przeznaczona na świadczenia rodzinne.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejszono dotację o kwotę 100 zł – na poz. ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- – zmniejszono zasiłki okresowe o kwotę 2 400 zł .

Zasiłki stałe - zwiększono o kwotę 2 200 zł .

Ogółem wydatki po zmianach wynoszą 9 984 094 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami w wysokości 240 773 zł. stanowi deficyt pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 595 773 zł.

Uwag do przedstawionej uchwały nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały Nr 39/V/2011 w sprawie zmian w budżecie.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 39/V/2011 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 8

W tym punkcie Pani Przewodnicząca A. Harazińska przypomniała radnym o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych do końca kwietnia.

Poinformowała, że wpłynęło pismo ze Starostwa informujące o spotkaniu, które odbędzie się w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku w dniu 23 marca. Spotkanie będzie dotyczyło problemów osób niepełnosprawnych.

Następnie Pan Wójt poinformował możliwości likwidacji poczty w Dzierzążni. Wyjaśnił, że jako gmina nie mamy wpływu na utrzymanie tej placówki, jednak zbieraliśmy podpisy mieszkańców protestujących przeciw likwidacji. Wystąpiliśmy z pismem do Dyrektora placówki pocztowej w Ciechanowie o wyjaśnienie sprawy.

W dniu jutrzejszym o godz. 11 w urzędzie odbędzie się spotkanie z dyrektorem poczty.

Dalej Pan Wójt poinformował o spotkaniu, które odbędzie się w sali konferencyjnej UG w dniu 31 marca o godz. 11. spotkanie ma dotyczyć budowy trzeciej linii gazociągu.

Na naszym terenie pojawiła się ostatnio firma prawnicza oferująca pomoc prawną rolnikom przy uzyskiwaniu odszkodowań. Pan Wójt zaznaczył, że gmina nie ma nic wspólnego z tą działalnością i zalecił daleko idącą ostrożność w kontaktach z tą firmą.

Zbliża się termin rozpoczęcia spisu ludności i mieszkań- od 1 kwietnia

do 30 czerwca.

W dniu 3 kwietnia w godz. 8.00- 18.00 odbędą się wybory do izb rolniczych.

Z naszej gminy mamy zgłoszonych dwóch kandydatów na dwa miejsca.

Wystąpiliśmy do Starostwa o pozwolenie na wycinkę drzew, Starostwo nie wydało jeszcze decyzji w tej sprawie.

Podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dokumentacja ma być wykonana do końca mają.

Ad pkt 9

Innych uwag nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za przybycie i zamknęła obrady V Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.


 

Protokołowała


Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-05-17 14:41:47
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-17 14:41:47
 • Liczba odsłon: 917
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276912]

przewiń do góry