Zobacz podgałęzie

Protokół z IX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbytej w dniu 5 grudnia 2003 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej -Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

Obrady rozpoczęły się o godzinie 900, a zakończyły o godzinie 12°°. Na stan 15 radnych, obecni byli wszyscy według listy obecności załączonej do protokołu. Przewodnicząca otworzyła obrady IX Sesji Rady Gminy, powitała wszystkich obecnych: Wójta Gminy, radnych, Sołtysów, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy, przedstawicieli prasy lokalnej i inne zaproszone osoby na obrady sesji. Nadmieniła jednocześnie, że w obradach sesji nie uczestniczą Skarbnik Gminy i Sekretarz Gminy, ponieważ tego dnia biorą udział w szkoleniu organizowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie – Delegatura Ciechanów.

Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Poinformowała Radę, że zapoznała się z treścią protokołu z VIII Sesji Rady Gminy, który w całości odzwierciedla przebieg obrad. Wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu bez odczytywania. Wniosek poddała pod głosowanie. Głosowało 15 radnych, protokół z VIII Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Następnie przystąpiła do realizacji porządku obrad, który został przesłany radnym wraz z materiałami i zawiadomieniem o terminie sesji.

Ad pkt 3 W tym punkcie zabrał głos Wójt Gminy – Mirosław Opolski, który przedstawił informację z realizacji zadań Gminy w okresie międzysesyjnym tj. od 29 października 2003 roku do 5 grudnia 2003 roku. Powyższa informacja stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 4 Przed przystąpieniem do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok, wyjaśnienia do projektu uchwały przedstawił Wójt Gminy. W kolejności omówił załączniki do projektu uchwały.

Omówił on konieczność dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 rok na podstawie projektu uchwały w tej sprawie. Wprowadzenie zmian dotyczyło zmniejszenia i zwiększenia dochodów (załącznik Nr 1 do projektu uchwały) oraz zwiększenie i zmniejszenie wydatków (załącznik Nr 2 do projektu uchwały) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok. W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększenie dochodów wynosi 49 584zł, a zmniejszenie dochodów 50 625zł.

Natomiast w załączniku Nr 2 zwiększono wydatki o kwotę 100 546zł, a zmniejszono o kwotę 101 587zł. Budżet po zmianach wynosi po stronie dochodów 5 190 480zł, po stronie wydatków 5 543 355zł.

Wójt nadmienił, że poszczególne załączniki do uchwały były dokładnie omawiane na posiedzeniach stałych komisji rady gminy i radni wówczas nie wnieśli do nich żadnych uwag.

Po wyjaśnieniu konieczności wprowadzenia zmian w budżecie gminy, radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt Uchwały Nr 55/IX/2003 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 55/IX/2003 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 5 Przystępując do dalszej realizacji porządku obrad, Przewodnicząca oddała głos Wójtowi Gminy, który przedstawił propozycję wysokości ceny skupu żyta na 31,00zł/1 q. Stwierdził, że w chwili obecnej są duże zaległości w spłacie podatku rolnego od mieszkańców gminy, więc podniesienie tej kwoty spowodowało by jeszcze większe zaległości. Po wypowiedzi Wójta Przewodnicząca Rady zapytała przewodniczących poszczególnych komisji rady gminy, jakie stawki ustalili na posiedzeniach komisji? Wszyscy przewodniczący byli za wprowadzeniem kwoty 31,00zł/1 q żyta jako kwoty stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego Przewodnicząca Rady Gminy odczytała zatem projekt Uchwały Nr 56/IX/2003 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego i poddała go pod głosowanie.

Głosowało za jej przyjęciem 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 56/IX/2003 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 6 Przed podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok, Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy. Wójt poinformował, że wszystkie propozycje stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok mieszczą się w granicach 50% stawek podanych przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 31 października 2003 roku (MP Nr 51, poz.804). Nawiązał również do zastosowania w projekcie ustawy (tj. punkt 2 lit.c w § 2) zwolnień dotyczących pozostałych budynków lub ich części od 1 m² powierzchni użytkowej, a których posiadaczami są renciści lub emeryci pobierający renty i emerytury rolnicze; pozostali uiszczaliby podatek od nieruchomości w wysokości 2,91zł. Przewodnicząca również nadmieniła, że na poszczególnych posiedzeniach komisji rozpatrywano wysokość podatku od nieruchomości. Komisje jednogłośnie przyjęły wysokość podatku od nieruchomości w wysokości 2,00zł, co na obradach sesji jednogłośnie potwierdzili przewodniczący poszczególnych komisji. Innych zmian radni nie zgłosili.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 57/IX/2003 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na 2004 rok i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr 57/IX/2003 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 7 W tym punkcie również jako pierwszy zabrał głos Wójt Gminy nadmieniając, że wszystkie propozycje wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok były rozważane w poszczególnych komisjach. Zaproponowane stawki podatku od środków transportowych tj. utrzymane na poziomie roku ubiegłego - komisje przyjęły jednogłośnie bez żadnych uwag .

Po wypowiedzi Wójta radni nie zgłosili innych propozycji wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 58/IX/2003 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali.

Uchwała Nr 58/IX/2003 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 8 W tym punkcie ponownie zabrał głos Wójt Gminy, który wyjaśnił, że nadal zwolnienie obowiązuje posiadaczy dwóch psów utrzymywanych do pilnowania gospodarstw rolnych. Podatek w wysokości 30,00zł będzie płacił posiadacz trzeciego psa w gospodarstwie. Nadmienił, że projekt uchwały dotyczący podatku od posiadania psów na posiedzeniach komisji również został przyjęty bez uwag. Po wyjaśnieniach złożonych przez Wójta, radni nie zgłosili innych propozycji. Przewodnicząca odczytała zatem projekt Uchwały Nr 59/IX/2003 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów i poddała go pod głosowanie. Uchwała Nr 59/IX/2003 została przyjęta jednogłośnie przez 15 radnych i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 9 Przed podjęciem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sieklukach, Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Wójtowi Gminy.

Wójt w swej wypowiedzi nadmienił, że z tym zamiarem wystąpili rodzice dzieci uczęszczających do filii Szkoły Podstawowej w Sieklukach uważając, że dzieci będą posiadały lepsze warunki nauki i bardziej nowoczesne metody nauczania w Szkole Podstawowej w Dzierzążni, a jednocześnie będą miały zapewniony dowóz i stołówkę. Od 1 września 2003 roku szkoła de facto nie funkcjonuje. Po wyjaśnieniu Wójta, radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Przewodnicząca odczytała zatem projekt Uchwały Nr 60/IX/2003 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Sieklukach i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 59/IX/2003 została przyjęta jednogłośnie. Stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 10 Przechodząc do projektu uchwały w sprawie powołania Kierownika Samodzielnego Gminnego ZOZ w Dzierzążni, Wójt wyjaśnił, że w dniu 31 grudnia 2003 roku upływa okres, na który była powołana Pani Ewa Sieklucka jako Kierownik Samodzielnego Gminnego ZOZ w Dzierzążni. Pani Sieklucka wyraziła dalsze zainteresowanie pracą w tej placówce i w dniu 17 listopada br. złożyła podanie w sprawie przedłużenia powierzonego jej stanowiska. Wójt ze swej strony wyraził aprobatę dla dotychczasowej pracy i zaangażowanie Pani Siekluckiej, nadmienił jednocześnie. że Rada Społeczna przy SG ZOZ w Dzierzążni na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2003 roku wyraziła również pozytywną opinię proponując powierzenie stanowiska na okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2006 roku.

Wójt poprosił o zabranie głosu Panią Sieklucką i przedstawienie aktualnej sytuacji SG ZOZ w Dzierzążni.

Pani Ewa Sieklucka nadmieniła, że w SG ZOZ zadeklarowanych jest 3672 pacjentów, na dzień dzisiejszy przyjęto 7799 pacjentów, odbyto 63 wizyty domowe. Przedstawiła również plan zatrudnienia na 2004 rok tj. 2 lekarzy na pełnych etatach, 1 lekarz – umowa zlecenie, 2 pielęgniarki na pełnych etatach, 1 pielęgniarka – umowa zlecenie, 2 sprzątaczki – ½ etatu i kierowca ¼ etatu. Radni nie wnieśli żadnych uwag do powyższej wypowiedzi.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 61/IX/2003 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie powołania Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 61/IX/2003 została przyjęta jednogłośnie. Stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca Rady Gminy złożyła gratulacje Pani Ewie Siekluckiej – powołanej na Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni.

Ad pkt 11 W tym punkcie Przewodnicząca oddała głos Wójtowi Gminy, który przybliżył potrzebę podjęcia uchwały w sprawie ustalenia regulaminu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dzierzążnia.

Na wstępie Wójt poinformował, że Gmina Dzierzążnia jest jedną z nielicznych gmin w 100% zwodociągowaną; mamy 136,8 km głównej sieci wodociągowej, 903 przyłącza, 2 hydrofornie i 2 studnie głębinowe. Wszystkie sołectwa są podłączone do wodociągu. Podmarszczyn i Chrościn czerpią wodę z wodociągu z Bulkowa, natomiast z wodociągu Kucice – czerpią wodę mieszkańcy Nacpolska, Sosenkowa i Skarszyna.

Wójt nadmienił, że po zapoznaniu się z ofertą zakładów , które wyraziły zgodę na przekazanie im usług z zakresu zaopatrzenia w wodę gminy Dzierzążnia – bardziej korzystna jest oferta Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie tj. 1,41 zł +VAT = 1,50zł za 1m³ bez uiszczania podatku od nieruchomości; 1,91zł +VAT = 2,09zł płacąc podatek. Oferta dotyczyła również Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku, ale stawka za 1m³ była znacznie wyższa.

Obydwa zakłady wystąpiły o zwolnienie z płacenia podatku od budowli w wysokości 2%.

W tym miejscu Wójt poprosił o zabranie głosu obecnego na obradach sesji Dyrektora Zakładu Usług Wodnych w Mławie – Pana Stanisława Jeżewskiego.

Dyrektor w skrócie scharakteryzował zakres świadczonych usług przez zakład; nadmienił iż jest to jednostka podległa Marszałkowi Województwa Mazowieckiego i nie czerpie dochodów ze świadczonych usług. Jej działalność ma jedynie pokryć koszty eksploatacji wody dla mieszkańców poszczególnych gmin. Nadmienił, że z usług w/w zakładu korzysta w chwili obecnej ponad 35 000 odbiorców, a firma swoim zasięgiem obejmuje 104 wodociągi.

W tym miejscu zabrał głos radny Marszał Stanisław, który zwrócił się z zapytaniem do Dyrektora, czy w roku następnym nastąpi wzrost ceny wody za 1 m³od ceny proponowanej obecnie?

Dyrektor Zakładu Usług Wodnych w Mławie odpowiedział, że prawdopodobnie wzrośnie cena wody, ponieważ od nowego roku nastąpi wzrost ceny energii elektrycznej. Wzrost ceny wody może nastąpić również z powodu ciągłych kradzieży wody i dewastacji urządzeń eksploatujących wodę np. hydrantów. Ponadto nieterminowe wpłaty za pobór wody od mieszkańców mogą spowodować zachwianie sytuacji finansowej zakładu i to również może spowodować wzrost ceny wody. Nadmienił jednak, że cena wody ma jedynie pokryć koszty jej eksploatacji.

W tym miejscu zabrał głos Wójt Gminy, który nadmienił, że na terenie naszej gminy są nowe urządzenia i sieć wodociągowa, a stacje uzdatniania wody są w dobrym stanie technicznym, jednak na terenie gminy zdarzają się kradzieże wody.

Radny Wiesław Pawlak zapytał Dyrektora kto będzie zajmował się konserwacją urządzeń wodociągowych?

Na powyższe Dyrektor odpowiedział, że nadal będzie się tym zajmował dotychczasowy pracownik Urzędu Gminy zatrudniony na stanowisku konserwatora stacji uzdatniania wody, z tym, że od 01.01.2004 roku będzie on pracownikiem Zakładu Usług Wodnych w Mławie. Naprawami awarii od linii wodociągowej do licznika zajmie się w/w zakład.

Innych uwag i pytań radni nie zgłosili, zatem Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 62/IX/2003 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia regulaminu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dzierzążnia i poddała go pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 62/IX/2003 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 12 W tym punkcie zabrał glos Wójt Gminy, który poinformował wszystkich obecnych, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami wyrażona została zgoda na współpracę z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „SO” w Nowym Miszewie powiat płocki w zakresie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych (szkło, plastik i papier) do worków rozprowadzonych w poszczególnych sołectwach.

Dokładny celu i program w/w zakładu przedstawił obecny na obradach sesji Dyrektor - Pan Józefa Sobiesiak. Nadmienił, iż zbiórką objęte są odpady opakowaniowe i niebezpieczne. Jest to metoda 3 worków, tj. worek niebieski – makulatura; worek żółty – szkło opakowaniowe (butelki i słoiki); worek czerwony – plastik i folia. Koszt 3 worków to kwota 1,50zł. Pierwszy komplet worków został zakupiony przez Wójta Gminy w ramach wdrożenia programu.

Dyrektor nadmienił również, że worki z odpadami będą zabierane przez zakład od mieszkańców gminy nieodpłatnie raz w miesiącu po dokładnym ustaleniu daty i miejsca zbiórki odpadów.

W tym miejscu zwrócił się z pytaniem do Dyrektora Sołtys wsi Rakowo – Pan Adam Zmysłowski –co należy robić z workami po nawozach i opakowaniach po środkach ochrony roślin?

Dyrektor odpowiedział, że worki po nawozach należy zbierać do oddzielnego worka, natomiast opakowania po opryskach należy oddać do sprzedawcy lub dystrybutora.

Dyrektor Zespołu Szkół w Dzierzążni – Pan Franciszek Goszczyński zapytał, co należy robić z puszkami po konserwach i produktach pakowanych w puszki, z których korzysta w stołówce?

Dyrektor Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „SO” odpowiedział, że szkoły zostaną objęte innym programem, natomiast opakowania te należy składać do odrębnego worka i zakład również będzie je odbierał z miejsca.

Sołtys wsi Sadkowo - Pan Ryszard Karwowski zapytał, co mają robić mieszkańcy wsi oddaleni od głównej drogi, czy pracownicy zakładu będą zabierać worki z odpadami bezpośrednio z ich gospodarstw?

Pan Sobiesiak odpowiedział, że należałoby te worki zebrać w jednym punkcie, gdyż dojechanie do każdego gospodarstwa będzie znacznym utrudnieniem dla pracowników zakładu.

Innych pytań i uwag radni i sołtysi nie wnieśli.

Wójt Gminy podziękował za przybycie Dyrektorowi Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „SO”, a następnie zwrócił się o zgłaszanie innych pytań, uwag i wniosków.

Jako pierwszy zabrał głos radny Wiesław Pawlak, który zwrócił się do Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni z uwagą na temat dotychczasowej pracy pielęgniarki zatrudnionej w SG ZOZ w Dzierzążni tj. Pani Lidii Kaczyńskiej. Powiedział, że mieszkańcy skarżą się na to, że jest nieprzyjemna dla pacjentów, opryskliwa i należałoby wpłynąć na zmianę jej zachowania lub zatrudnić inną pielęgniarkę.

Pani Ewa Sieklucka odpowiedziała na powyższe, że Pani Kaczyńska jest wykwalifikowaną pielęgniarką, prawidłowo wywiązuje się z obowiązków służbowych i obiecała, że spróbuje wpłynąć na zmianę jej sposobu zachowania wobec pacjentów.

Radny Wiesław Pawlak zwrócił się z kolejnym pytaniem do Wójta Gminy: czy nadal w Dzierzążni będzie funkcjonować Lecznica Zwierząt i dlaczego w Urzędzie Gminy nie ma apteki ( czy to prawda, że została podniesiona właścicielce opłata za czynsz)?

Na powyższe Wójt odpowiedział, że Lecznica Zwierząt powinna być w gminie, natomiast jej poprzedni lokator – Pan Chodarewicz do chwili obecnej nie oddał kluczy od budynku, nie zapłacił czynszu za lokal, nie uregulował opłat za telefon. W chwili obecnej są złożone w Sądzie Rejonowym w Płońsku 3 pozwy o eksmisję. Po uregulowaniu w/w spraw, Wójt Gminy zajmie się zatrudnieniem lekarza weterynarii i ponownym otwarciem Lecznicy dla Zwierząt.

W sprawie zamknięcia apteki w Urzędzie Gminy, Wójt poinformował wszystkich zebranych, że była to indywidualna decyzja właścicielki apteki, a opłata za czynsz lokalu nie została podniesiona. Była to opłata dość niska tj. 4,00zł + VAT za 1 m². Nadmienił również, że zgłaszają się osoby zainteresowane otworzeniem apteki w Urzędzie Gminy , dlatego być może wkrótce apteka będzie nadal funkcjonować.

Na zakończenie Wójt Gminy poinformował zebranych, że w każdy wtorek w godzinach 9°°-14°° w Urzędzie Gminy będzie pełnił dyżur przedstawiciel PZU w Płońsku – Pan Czyż, który będzie zajmował się sprawami dotyczącymi ubezpieczeń.

Wójt podziękował również Sołtysom za zbiórkę pieniędzy na zakup sprzętu medycznego - kolonoskopu do szpitala w Płońsku.

Poinformował wszystkich zebranych, że na dzień dzisiejszy zaplanowane inwestycje zostały wykonane i zapłacone za wyjątkiem nadzoru nad inwestycjami drogowymi. W przyszłym roku będą nadal realizowane dalsze inwestycje drogowe jak: II etap budowy chodnika w Dzierzążni, dalsze asfaltowanie drogi Kucice-Chrościn. Wykonano również projekty geodezyjne na budowę drogi Wilamowice-Przemkowo.

W budżecie na 2004 rok zostanie ujęta budowa drogi Błomino Jeże - Błomino Gumowskie na odcinku 3200 mb.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca zamknęła obrady IX Sesji Rady Gminy.

Protokółowała

Alina Bielewicz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-12-15 14:32:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-12-15 14:32:20
  • Liczba odsłon: 1275
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276875]

przewiń do góry