Zobacz podgałęzie

Protokół  V sesji  Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 13 marca  2019 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pana

Krzysztofa Zimnego – przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

 

Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 13.00 a zakończyły o godzinie 15.20.

Pan przewodniczący otworzył obrady V sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy-  Pana Adama Sobieckiego, Skarbnika Gminy – panią Grażynę Zawłocką, Sekretarza Gminy- panią Monikę Konczewską,  wszystkich radnych, panią Reginę Sobczeńską - Kierownika GOPS,   panią mecenas Danielę Nastaszyc , pana Mirosława Opolskiego- radnego Powiatu, panią dyrektor SP w Nowych Kucicach Bożenę Nowakowską, Kierownika ARiMR oddział w Płońsku  Marcina Malatyńskiego, Naczelnika Wydziału Płatności Bezpośrednie Andrzeja Ziółkowskiego, pana Jarosława Wiśniewskiego- dzielnicowego, sołtysów oraz wszystkich przybyłych na sesję.

            Stwierdził quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał- na stan 15 radnych obecni było 14  według listy obecności załączonej do protokołu.

             Pan Zimny odczytał porządek obrad i poddał go pod głosowanie.

1.      Otwarcie V Sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy.

3.      Wystąpienia i zapytania.

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.      Podjęcie Uchwały Nr 39/V/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

6.      Podjęcie Uchwały Nr 40/V/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

7.      Podjęcie Uchwały Nr 41/V/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.                                                          

8.      Podjęcie Uchwały Nr 42/V/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie w sprawie wyrażenia zgody / nie wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

9.      Podjęcie Uchwały Nr 43/V/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia w 2019 roku”.

10.  Podjęcie Uchwały Nr 44/V/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  wyznaczenia przedstawiciela Gminy Dzierzążnia do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku .

11.  Podjęcie Uchwały Nr 45/V/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  powołania Zespołu do opracowania Statutu Gminy.

12.  Wolne wnioski i informacje.

13.  Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

       1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Turkowska Teresa- jestem za

13. Wróblewski Mariusz- jestem za

14. Zimny Krzysztof- jestem za

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie 14 głosami.

 

Ad pkt 2

            Pan przewodniczący RG powiedział, że z protokołem z IV sesji Rady Gminy

w Dzierzążni zapoznał się w całości, odzwierciedla on przebieg sesji  i zawnioskował

o przyjęcie go bez odczytania .

 

     1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Turkowska Teresa- jestem za

13. Wróblewski Mariusz- jestem za

14. Zimny Krzysztof- jestem za

Protokół z IV sesji przyjęto jednogłośnie 14 głosami bez czytania.


Ad pkt 3

            W tym punkcie pan Malatyński przybliżył działania ARiMR. Jest to największa agencja płatnicza w Europie. W powiecie płońskim rozdysponowano 117 mln zł. Ze względu na trwające kontrole wypłaty dopłat są opóźnione. Obsługa wniosków 2019 rok trwa do 14 marca. Składamy oświadczenia a od 14 marca składamy wnioski przez platformę e-wniosek.

            Pan Andrzej Ziółowski poinformował, że w 2018 roku w Gminie Dzierzążnia przeprowadzono kontrolę foto 1800 gospodarstw. Otrzymaliśmy 1000 raportów pokontrolnych, czekamy na kolejne 800. Wdrażamy 16 działań a mamy 15 pracowników. Termin 15 maja jest dniem wydania decyzji. Po wydaniu decyzji czas oczekiwania wynosi 3-4 tygodnie.

Do listopada 2018 roku przyjęto 2000 wniosków o stratach powyżej 30 % spowodowanych suszą. Zwiększono pomoc de minimis- limit 270 mln euro.

Do końca marca każdy rolnik powinien otrzymać pomoc suszową.

Jeśli chodzi o płatności bezpośrednie czekamy na oświadczenia rolników. Na 8500 gospodarstw złożono 2000 wniosków.

Zasady przyznawania płatności nie są duże:

- ugory- rośliny miododajne- obszar proekologiczny wg rozporządzenia;

- grunty zalesione nie są proekologiczne. Nie są to zadrzewienia grupowe a lasy;

- płatność z ONW- delimitacja, wiele obszarów z powiatu wypada z ONW- wynika to ze struktury upraw- w Dzierzążni zostało 5 okręgów z ONW. Po roku 2020 ONW nie będzie. Każdy wniosek będzie rozpatrywany odrębnie. Przyznawane są płatności do bydła.

            Następnie głos zabrał pan Jarosław Wiśniewski- dzielnicowy. Przedstawił się obecnym na sesji. Poinformował, że od 15 lat pracuje w policji, od 12 lat jest dzielnicowym w Płońsku. Zachęcił wszystkich do współpracy. Podał telefon kontaktowy- w razie nieobecności poprosił o napisanie sms-a.

 

Ad 4

Pan wójt przedstawił informację z działalności międzysesyjnej.

 W okresie od 31 stycznia 2019 roku Urząd Gminy realizował zadania ustawowe oraz podejmowano następujące działania  :

1.      W dniach 6 – 27 lutego uczestniczyłem w wyborach sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Dzierzążnia. W każdym sołectwie został wybrany sołtys i rady sołeckie. 

2.      W dniu 14 lutego podpisano wstępny akt na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości Dzierzążnia. Otrzymaliśmy pozytywną opinię z KOWR na zawarcie ostatecznego aktu sprzedaży, który nastąpi w dniu 19 marca 2019 roku.

3.      W dniu 5 marca wójt uczestniczył w przekazaniu przez Wojewodę Mazowieckiego promesy na kwotę 108 tys. złotych na inwestycję Klub Seniora  Senior+. Środki zostały pozyskane na dokończenie inwestycji w Podmarszczynie. W ramach wniosku przewidziane jest wykonanie termomodernizacji budynku, wykonanie ogrzewania oraz wyposażenie. Warunkiem jest utrzymanie działalności klubu przez okres 3 lat.

4.      W dniu 6 marca odbył się turniej wiedzy pożarniczej uczestniczyło w nim 8 uczniów z terenu Gminy Dzierzążnia

5.      W dniu 7 marca odbyło się  spotkanie w Urzędzie Gminy z Kierownikiem Rejonu GDDKiA w Poczerninie oraz przedstawicielem firmy TEL-BUD Wołomin, która będzie wykonywać w Dzierzążni siec gazową. Wykonawca poinformował, że jest na etapie uzyskania koniecznych dokumentów celem wykonania zadania. Prace będą wykonywane metodą wykopu i w 90% będą przebiegać w chodniku , który zostanie przełożony. Czas trwania prac to około 1 miesiąca, o terminie rozpoczęcia robót wójt zostanie poinformowany.

6.      W dniu 7 marca  złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Ciechanowie na utylizację wyrobów zawierających azbest. Do Urzędu Gminy wpłynęło 16 wniosków od mieszkańców gminy, prawdopodobna kwota dofinansowania wyniesie 50%

7.      W dniu 12 marca odbyła się kontrola SANEPIDU w świetlicy w Podmarszczynie.  Zostały wykonane prace glazurnicze, montaż umywalek, toalet, montaż oświetlenia. Prace te są konieczne celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Pozwoli to wystąpić z wnioskiem o płatność.

8.      Trwają nabory do projektu grantowego „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych ”.W ramach projektu przewidzianych jest siedem modułów szkoleniowych.

 

Ad 5

            Pan przewodniczący RG udzielił głosu pani Skarbnik, która omówiła  Uchwałę Nr 39/V/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

Uchwałą Nr 39/V/2019 Rady Gminy W Dzierzążni z dnia 13 marca 2019 roku dokonano następujących zmian:

1. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 418 055 zł.

1) subwencja została zwiększona o kwotę 77 960 zł,

2) dotacje dla GOPS zwiększono o kwotę 211 095 zł,

3) dochody z tytułu wpłat za wywóz nieczystości zwiększono o kwotę 20 000 zł (są to zaległości z lat ubiegłych, które zostały wpłacone w styczniu 2019 r.)

4) koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz nieczystości zwiększono o 1 000 zł,

5) W dziale 754 zmniejszono dochody majątkowe z projektu „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie płońskim” o kwotę 15 805 zł. Dochody po zmianie ww. projektu będą wynosić 16 688 zł,

6) W dziale  Pomoc społeczna,  Pozostała działalność – wprowadzono środki nowe zadanie inwestycyjne „ Utworzenie Klubu Seniora + w miejscowości Podmarszczyn” realizowany w ramach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 20 000zł.na wydatki bieżące oraz 88 000zł. na wydatki majątkowe. Na powyższe zadanie gmina otrzymała promesę na kwotę 108 000 zł.

Dochody po zmianie wynoszą 15 278 450,00 zł.

 

1. W wydatkach dokonano następujących zmian:

1)  Transport i łączność , rozdział 60016 dokonano przesunięć między paragrafami, zwiększając środki na żwirowanie dróg;

2)  Informatyka, projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych woj. mazowieckiego” dokonano przesunięć miedzy paragrafami. Utworzono paragraf 4530 celem zapłaty vat za faktury za komputery (odwrotne obciążenie);

3) Administracja publiczna. Rozdział 75023 zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 5 000 zł., celem przesunięcia do działu 754;

4)  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – dokonano przesunięć między paragrafami z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodu OSP;

5) W tym samym dziale, rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe dokonano zmian w projekcie pod nazwą „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie płońskim” zmniejszono o kwotę 15 805 zł środki unijne, zastępując wkładem własnym. Wartość projektu po zmianie wynosić będzie 41 719 zł.

6) Dział 801 wprowadzono subwencję na wynagrodzenia, na pozostałych paragrafach dokonano przesunięć a szkolenia i umowy zlecenia;

7) Dział 852 wprowadzono dotację w wysokości 10 000zł., z przeznaczeniem na zasiłki okresowe i stałe.

8) W tym samym dziale, rozdział 85295 Pozostała działalność – wprowadzono środki na nowe zadanie inwestycyjne „ Utworzenie Klubu Seniora + w miejscowości Podmarszczyn” realizowany w ramach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Na powyższe zadanie gmina otrzymała promesę na kwotę 108 000 zł (wydatki bieżące 20 000 zł oraz majątkowe 88 000zł) a także wprowadzono wkład własny w wysokości 27 000 zł ogółem wartość zadania wynosić będzie 135 000 zł (22 000 zł majątkowe; 5 000 zł bieżące);

9) Dział  Rodzina- wprowadzoną dotację w wysokości 201 095 zł przeznaczono na:

a) Świadczenia 500+ w wysokości 113 000 zł,

b) Świadczenia rodzinne , w wysokości 86 000 zł,

c) Karta dużej rodziny – 95 zł.,

d) Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2 000 zł.

10) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wprowadzone dochody w wysokości 20 000 zł przeznaczono na wydatki w ramach gospodarki odpadami ;

11) Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wyodrębniono paragraf 4610, z dochodów z rozdziału 90026 celem opłaty kosztów komorniczych.

 

Wydatki po zmianach wynoszą 16 778 450 zł

Przychody i rozchody:

1.Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie

 1 500 000,00 zł który zostanie pokryty przychodami, pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 1 500 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie 263 708,00 zł (spłata udzielonej pożyczki w wysokości 80 178,17 i nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 183 529,83) przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1 763 708,00 zł i rozchody

 263 708,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały budżetowej.

Wskaźniki zadłużenia w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2019 – 2,05%; 2020 – 2,21%; 2021 – 2,19%; 2022 – 2,18%; 2023 –2,17%; 2024- 1,22%; 2025 – 1,20%; 2026 – 1,19%; 2027 – 1,18%; 2028 – 1,15%; 2029 – 1,12%

Pytań nie zgłoszono. Pan przewodniczący RG poddał pod głosowanie omówiła  Uchwałę Nr 39/V/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

     1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Turkowska Teresa- jestem za

13. Wróblewski Mariusz- jestem za

14. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6

W tym punkcie pani Skarbnik omówiła Uchwałę Nr 40/V/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

 

 1. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 418 055 zł.

1) subwencja została zwiększona o kwotę 77 960 zł,

2) dotacje dla GOPS zwiększono o kwotę 211 095 zł,

3) dochody z tytułu wpłat za wywóz nieczystości zwiększono o kwotę 20 000 zł.(są to zaległości z lat ubiegłych, które zostały wpłacone w styczniu 2019r)

4) koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz nieczystości zwiększono o 1 000zł.

5) W dziale 754 zmniejszono dochody majątkowe z projektu „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie płońskim” o kwotę 15 805 zł dochody po zmianie ww. projektu będą wynosić 16 688 zł.

6)  Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność – wprowadzono środki nowe zadanie inwestycyjne „ Utworzenie Klubu Seniora + w miejscowości Podmarszczyn” realizowany w ramach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 20 000 zł na wydatki bieżące oraz 88 000 zł na wydatki majątkowe. Na powyższe zadanie gmina otrzymała promesę na kwotę 108 000 zł.

Dochody po zmianie wynoszą 15 278 450,00 zł.

1. W wydatkach dokonano następujących zmian:

1)  Transport i łączność , rozdział 60016 dokonano przesunięć między paragrafami, zwiększając środki na żwirowanie dróg;

2) Informatyka, projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych woj. mazowieckiego” dokonano przesunięć miedzy paragrafami. Utworzono paragraf 4530 celem zapłaty vat za faktury za komputery (odwrotne obciążenie);

3)  Administracja publiczna. Rozdział 75023 zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 5 000 zł, celem przesunięcia do działu Zarządzanie kryzysowe;

4)  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonano przesunięć między paragrafami z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodu OSP;

5) W tym samym dziale, rozdział  zarządzanie kryzysowe dokonano zmian w projekcie pod nazwą „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie płońskim” zmniejszono o kwotę 15 805 zł środki unijne, zastępując wkładem własnym. Wartość projektu po zmianie wynosić będzie 41 719 zł.

6) Dział 801- wprowadzono subwencję na wynagrodzenia, na pozostałych paragrafach dokonano przesunięć a szkolenia i umowy zlecenia;

7) Dział 852- wprowadzono dotację w wysokości 10 000 zł, z przeznaczeniem na zasiłki okresowe i stałe.

5) W tym samym dziale, rozdział 85295 Pozostała działalność – wprowadzono środki na nowe zadanie inwestycyjne „ Utworzenie Klubu Seniora + w miejscowości Podmarszczyn” realizowany w ramach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Na powyższe zadanie gmina otrzymała promesę na kwotę 108 000 zł (wydatki bieżące 20 000 zł oraz majątkowe 88 000 zł) a także wprowadzono wkład własny w wysokości 27 000 zł (22 000 zł majątkowe; 5 000 zł bieżące) Ogółem wartość zadania wynosić będzie 135 000 zł.

6) Dział  Rodzina- wprowadzoną dotację w wysokości 201 095 zł przeznaczono na:

a) Świadczenia 500+ w wysokości 113 000 zł,

b) Świadczenia rodzinne , w wysokości 86 000 zł,

c) Karta dużej rodziny – 95 zł,

d) Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2 000 zł.

7) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wprowadzone dochody w wysokości 20 000 zł przeznaczono na wydatki w ramach gospodarki odpadami ;

8)  Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wyodrębniono paragraf 4610 z dochodów z rozdziału 90026 celem opłaty kosztów komorniczych.

Wydatki po zmianach wynoszą 16 778 450 zł.

Pytań nie zgłoszono. Uchwała Nr  40/V/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej została poddana pod głosowanie.

 

     1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Turkowska Teresa- jestem za

13. Wróblewski Mariusz- jestem za

14. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7

           

Pan przewodniczący RG przedstawił Uchwałę Nr 41/V/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.        

Z powodu naruszenia art. 6 unieważniono uchwałę Nr 34/IV/2019. Pan przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 5.72.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 31/IV/2019 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

            Pan Wójt wyjaśnił, że w podjętej uchwale najpierw wymieniono odpady zmieszane a potem segregowane, a powinno być odwrotnie. Wojewoda nie miał uwag do uchwały, jednak RIO zakwestionowało poprawność uchwały, którą musimy podjąć ponownie. Nowe stawki będą obowiązywały od miesiąca kwietnia.

Pytań nie zgłoszono. Uchwała Nr  41/V/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty została poddana pod głosowanie.

 

      1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Turkowska Teresa- jestem za

13. Wróblewski Mariusz- jestem za

14. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

   

Ogłoszono przerwę.

 

Ad pkt 8

            Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 42/V/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie w sprawie wyrażenia zgody / nie wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Na komisjach prowadzono burzliwe dyskusje na temat tej uchwały. Wieś wykorzystując fundusz sołecki powinna realizować zadania gminy. Na 2020 rok fundusz sołecki Gminy Dzierzążnia wynosi 371 000 zł. Gdybyśmy wyodrębnili go z budżetu, to cała kwota byłaby zablokowana i podzielona na 29 sołectw. Jeśli mieszkańcy wsi zadecyduję, że fundusz zostanie wykorzystany na budowę oświetlenia lub drogę, nie oznacza to, ze wójt znajdzie resztę środków na realizację tej inwestycji. We wrześniu Rada Gminy zatwierdza te środki do realizacji.

Na posiedzeniu komisji radni podjęli decyzję o nie wyodrębnianiu funduszu soleckiego.

            Pan radny Maliszewski powiedział, że jeśli wyodrębnimy fundusz sołecki, to z budżetu państwa otrzymamy zwrot od 20% do 40%.

            Pan Wójt powiedział, że zwrot nastąpiłby w 2021 roku.

Odczytano listę sołectw i wysokość funduszu sołeckiego dla poszczególnych wsi.

Pan przewodniczący RG poddał pod głosowanie  Uchwałę Nr 42/V/2019 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie w sprawie wyrażenia zgody / nie wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

 

      1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem przeciw

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Turkowska Teresa- jestem za

13. Wróblewski Mariusz- jestem za

14. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto  13 głosami za i 1 głosem przeciw i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9

            Pan przewodniczący RG omówił  Uchwałę Nr 43/V/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia w 2019 roku”.                 

Każdego roku jest sporządzany taki program i przyjmowany przez Radę Gminy. Określa on sposób postępowania ze zwierzętami bezpańskimi. W 2018 roku na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi wydatkowano 30 000 zł.

Pytań nie zgłoszono. Pan przewodniczący RG poddał Uchwałę Nr 43/V/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia w 2019 roku” pod głosowanie.

       1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Turkowska Teresa- jestem za

13. Wróblewski Mariusz- jestem za

14. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10

      Pan przewodniczący RG omówił  Uchwałę Nr 44/V/2019 Rady Gminy w Dzierzążni

 w sprawie  wyznaczenia przedstawiciela Gminy Dzierzążnia do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku .

Tradycją jest, że przedstawicielem gminy do Rady Społecznej przy szpitalu jest wójt gminy. Pan Adam Sobiecki będzie godnie reprezentował gminę.

Pytań nie zgłoszono. Pan przewodniczący Zimny poddał Uchwałę Nr 44/V/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  wyznaczenia przedstawiciela Gminy Dzierzążnia do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku  pod głosowanie.

 

      1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Turkowska Teresa- jestem za

13. Wróblewski Mariusz- jestem za

14. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 11

      Pan przewodniczący RG omówił  Uchwałę Nr 45/V/2019 Rady Gminy w Dzierzążni

w sprawie  powołania Zespołu do opracowania Statutu Gminy.

Statut Gminy mamy z  2003 roku i należy go zaktualizować. Trzeba powołać zespół

do opracowania nowego statutu. Członkami zespołu zostaną przewodniczący poszczególnych komisji.

Pan Zimny poddał Uchwałę Nr 45/V/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  powołania

Zespołu do opracowania Statutu Gminy pod głosowanie.

            1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Turkowska Teresa- jestem za

13. Wróblewski Mariusz- jestem za

14. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 12

            W sprawach różnych głos zabrał radny powiatowy- Pan Mirosław Opolski. Poinformował, że Starostwo i Powiat przejęło złą sytuację finansową- są duże braki finansowe. To co zaplanowano w obecnej kadencjo zostanie zrealizowane: droga Kadłubowo- Ilinko, dokumentacja projektowo- kosztorysowa na drogę w Kucicach ( na wypadek, gdy będzie możliwe pozyskanie środków z zewnątrz na tę inwestycję). Gmina Dzierzążnia ma zobowiązania finansowe wobec powiatu. Dokumentacja mostu na Żurawiance w Kucicach ma być wykonana.

Kursy autobusowe zostały ograniczone a część zlikwidowana. Rząd planuje dopłacać do autobusów.

            Pan radny Pawlak poprosił o poinformowanie mieszkańców Dzierzążni, gdzie składać dokumenty o przyłącze gazowe.

            Pan Wójt powiedział, że gmina udzieli mieszkańcom pomocy w miarę potrzeb. W ciągu 6 miesięcy od zrobienia przyłącza trzeba pobierać gaz. Nitka gazu przebiegnie pod chodnikiem, 90 % chodnika będzie przełożone i wykonane na podsypce cementowej.

Będzie montowana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu w Dzierzążni.

            Na budynkach szkół w Dzierzążni i Kucicach zostaną zamontowane maszty do odbioru szybkiego internetu.

            Pan sołtys przypomniał, że miała być omawiana kwestia wynagrodzeń dla sołtysów.

Pan wójt powiedział, że będzie posiedzenie komisji na których zaprosimy sołtysów i kwestia ta będzie omawiana. Większość chce podnieść uposażenie dla sołtysów, są to dodatkowe koszty a dodatkowych środków nie ma. Trzeba zbilansować wpływy i wydatki. Sołtysi za zebrany podatek otrzymują prowizję.

            Od 1 kwietnia wprowadzimy płatność kartą.

Pan wójt powiedział, że na stronie internetowej może udostępnić wzór wniosku w sprawie przyłącza gazowego. Może też zaprosić na spotkanie przedstawiciela z Ciechanowa.

            Pan Zimny poinformował, że wpłynął wniosek z OSP Wierzbica Pańska w sprawie zakupu używanego samochodu strażackiego. Odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.

 

Ad pkt 13

              Pan Przewodniczący Rady Gminy   podziękował  za przybycie i zamknął  obrady V sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

 Protokołowała  

 

Monika Konczewska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-05-30 14:43:18
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-30 14:43:18
  • Liczba odsłon: 902
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278490]

przewiń do góry