Dzierzążnia, dnia 30 września 2020 r.

PP.6220.5.2019

P  O  S  T  A  N  O  W  I  E  N  I  E

 

            Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
30 września 2020 r. Pana Brudzyńskiego Piotra działającego w imieniu Auto Złom Jolanta Łątkiewicz, ul. Płocka 132, 09-100 Płońsk, o sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej,

p  o  s  t  a  n  a  w  i  a  m

sprostować oczywistą omyłką powstałą w decyzji Wójta Gminy Dzierzążnia
znak PP.6220.5.2019 z dnia 5 sierpnia 2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach
na realizację przedsięwzięcia polegającego na „przebudowa i rozbudowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz realizacji punktu skupu złomu na działce nr ew. 234/8 położonej w Dzierzążni”, polegającą na wpisaniu na stronie 2 akapit 4 punkt 8 oraz na stronie 4 akapit 1 punkt 8 ww. decyzji błędnego rodzaju zbiornika, tj.

strona 2 akapit 4 punkt 8 oraz  strona 4 akapit 1 punkt 8:

- dotychczasowy zapis w brzmieniu:

„budowę szczelnych zbiorników odprowadzających

- zastępuje się zapisem w brzmieniu:

„budowę szczelnych zbiorników odparowujących

u  z  a  s  a  d  n  i  e  n  i  e

            Na wniosek  z dnia 30 września 2020 r. Pana Brudzyńskiego Piotra działającego
w imieniu Auto Złom Jolanta Łątkiewicz, ul. Płocka 132, 09-100 Płońsk, w związku z błędem pisarskim popełnionym omyłkowo przy redagowaniu tekstu w Decyzji Wójta Gminy Dzierzążnia, znak: PP.6220.5.2019 z dnia 5 sierpnia 2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „przebudowa i rozbudowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz realizacji punktu skupu złomu
na działce nr 234/8 położonej w Dzierzążni”, Organ w rozumieniu art. 113 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

            W niniejszej sprawie bez wątpienia zachodzą przesłanki dla sprostowania omyłki pisarskiej, gdyż w decyzji PP.6220.5.2020 błąd powstał przy redagowaniu tekstu
poprzez wpisanie błędnego rodzaju zbiornika. Zgodnie z założeniami planowanej inwestycji planuje się budowę szczelnych zbiorników odparowujących” a nie zbiorników „odprowadzających”.

            Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji.

 

p  o  u  c  z  e  n  i  e

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia
za pośrednictwem Wójta Gminy Dzierzążnia. postanowienie_sprostowanie_omylki_pisarskiej.docx

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-09-30 15:30:57
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-30 15:30:57
  • Liczba odsłon: 822
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2272421]

przewiń do góry