Zobacz podgałęzie

PROTOKÓŁ XXI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 18 grudnia 2020 roku

 

Obrady XXI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbyły się w dniu 18 grudnia 2020 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni, rozpoczęły się o godzinie 10.00, a zakończyły o godzinie 13:30.

W obradach Sesji Rady Gminy udział wzięli: Radni Rady Gminy w Dzierzążni – lista obecności jako załącznik do protokołu, Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki, Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz, Sekretarz Gminy – Pani Monika Konczewska, Kierownik GOPS – Pani Katarzyna Włodarska, Radny Powiatowy – Mirosław Opolski, Radca Prawny - Pani Daniela Nastaszyc. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierzążni – Pani Beata Garlej oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach – Pani Joanna Opolska – Lisińska.

Na ustawowy stan Rady Gminy w Dzierzążni 15 osób, w obradach udział wzięło  15 osób, czyli liczba odpowiednia do podejmowania prawomocnych uchwał. Głosowanie odbyło się za pomocą elektronicznego systemu.

 

Ad 1.  Otwarcie XXI Sesji Rady Gminy

Otwarcia obrad XXI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni dokonał Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Zimny, który powitał przybyłych na Sesję.

Poinformował, że zgodnie z podpisami na liście obecności, na sali obrad obecnych jest 15 radnych. Przewodniczący stwierdził, że jest quorum i Rada Gminy może podejmować prawomocne uchwały.

Stan na 15 radnych - obecnych 15 według listy obecności załączonej do protokołu.

Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny poinformował, że radni otrzymali porządek obrad wcześniej, następnie odczytał  porządek obrad i wobec braku uwag przeszedł do jego realizacji.

 1. Otwarcie XXI Sesji Rady Gminy
 2. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy
 3. Wystąpienia i zapytania
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
 5. Podjęcie Uchwały Nr 151/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2021-2029
 6. Podjęcie Uchwały Nr 152/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy Dzierzążnia na rok 2021
 7. Podjęcie Uchwały Nr 153/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia
 8. Podjęcie Uchwały Nr 154/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej
 9. Podjęcie Uchwały Nr 155/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej  na rok 2021
 10. Podjęcie Uchwały Nr 156/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na rok 2021
 11. Podjęcie Uchwały Nr 157/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska                                 na rok 2021
 12. Podjęcie Uchwały Nr 158/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw  Socjalnych, Oświaty i Kultury na rok 2021
 13. Podjęcie Uchwały Nr 159/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2021
 14. Podjęcie Uchwały Nr 160/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad ponoszenia kosztów przez Gminę Bulkowo za zużytą energię elektryczną
 15. Podjęcie Uchwały Nr 161/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok na terenie Gminy Dzierzążnia
 16. Podjęcie Uchwały Nr 162/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok  na terenie gminy Dzierzążnia
 17. Podjęcie Uchwały Nr 163/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Uchwały                                Nr 197/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 24 października 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,                    jak również trybu ich pobierania
 18. Podjęcie uchwały Nr 164/XXI/2020 Rady Gminy Dzierzążni w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Dzierzążnia za pomocą instrumentu płatniczego.
 19. Wolne wnioski i informacje
 20. Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

Ad 2. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy

Prowadzący obrady - Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że osobiście zapoznał się z protokołem XX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni oraz oznajmił, że w jego ocenie całkowicie odzwierciedla on przebieg Sesji i zawnioskował o przyjęciu go bez odczytania. Przewodniczący Rady zapytał czy Radni mają jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji.      

Radni nie zgłaszali uwag, więc Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 16 listopada 2020 roku. Radni Przyjęli protokół z XX Sesji jednogłośnie.

Ad 3. Wystąpienia i zapytania

Wobec braku pytań przystąpiono do dalszej części obrad.

Ad 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

Wójt Gminy Dzierzążnia - Pan Adam Sobiecki przedstawił informację z pracy i prowadzonej działalności międzysesyjnej. Przedstawił najważniejsze działania od ostatniej sesji, jakie uczyniono  w urzędzie:

 • 23 listopada został dokonany odbiór zadania pod nazwą ,,Utwardzonego placu przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach”,
 • 27 listopada został sprowadzony nowy samochód osobowy na potrzeby Urzędu Gminy  w Dzierzążni,
 • 30 listopada odbył się przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  z terenu gminy Dzierzążnia, ofertę złożyła firma obecnie odbierająca odpady z terenu gminy - PGK z Płońska na kwotę 579 tys. zł,  stosowna umowa została podpisana 16 grudnia,
 • 4 grudnia została podpisana umowa na konserwację oświetlenia ulicznego na lata   2021– 2023, roczny koszt samej konserwacji to prawie 62 tys. zł, a należy doliczyć jeszcze koszty energii elektrycznej; z dniem 2 stycznia zostanie wprowadzona przerwa nocna oświetlenia ulicznego, a mianowicie od godziny 2400 do 400  lampy będą  wyłączone, prócz lamp przy drodze krajowej nr 10 ze względów bezpieczeństwa,
 • 15 grudnia Wójt uczestniczył w obradach Rady Społecznej szpitala im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, na której były omawiane bieżące plany i problemy jednostki,
 • Zostały wykonane przeglądy 1-roczne i 5-letnie budynków oraz przeglądy kominiarskie budynków będących w zasobie gminy Dzierzążnia,
 • Zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe na dostawę oleju opałowego na potrzeby 2 budynków gminnych, który będzie dostarczała ta sama firma co w roku 2020,  natomiast zmieniła się firma, która będzie tankowała samochody gminne olejem napędowym - przetarg wygrała firma PAWROL w Baboszewie,
 • Trwają prace końcowe założenia papy na dachu budynku Urzędu Gminy w Dzierzążni,
 • 17 grudnia odbyły się obrady zarządu gminnego OSP, tematem spotkania było podsumowanie 2020 roku oraz plany na  następny rok 2021, który będzie rokiem wyborczym władz OSP z terenu gminy Dzierzążnia. 

 

Ad 5. Podjęcie Uchwały Nr 151/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2021-2029

W pierwszej kolejności głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny, który odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez wójta gminy Dzierzążnia projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

Następnie głos zabrała Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz przedstawiła w formie prezentacji Wieloletnią Prognozę Finansową.  Poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Dzierzążnia została opracowana na lata 2021 – 2029 tj. do roku, w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Pani Skarbnik szczegółowo przedstawiła plan dochodów oraz wydatków :

DOCHODY

Dochody zaplanowano w kwocie              17 332 000,00 zł

z czego: - dochody bieżące –                   16 898 500,00 zł

               - dochody majątkowe –              433 500,00 zł 

w tym: dochody ze sprzedaży majątku –  433 200,00 zł

 

Dochody bieżące planowano zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów  oraz wskaźników inflacji, publikowanych przez GUS.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2029 w dochodach majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży mienia.

Do 2021 roku włączono do sprzedaży nieruchomości, które nie zostały sprzedane w drodze przetargu w 2020 roku.

Rok 2021– sprzedaż mienia – 433 192

Działki :

 1. nieruchomość  zabudowana  dz. Nr 11/1 o pow.0.67  ha  położona we wsi   Błomino Gumowskie                           w wysokości –  27 600,00 zł
 2. nieruchomość  niezabudowana  dz. Nr 13/2 o pow.0,45  ha  położona we wsi   Błomino Gumowskie  w wysokości –  24 400,00 zł
 3. nieruchomość  zabudowana  dz. Nr 13/3 o pow.0,16  ha  położona we wsi   Błomino Gumowskie                      w wysokości –  9 900,00 zł
 4. nieruchomość  zabudowana  dz. Nr 26/1 o pow.0,18  ha  położona we wsi   Błomino Gumowskie                      w wysokości –  11 300,00 zł
 5. nieruchomość  niezabudowana  dz. Nr 26/2 o pow.0,16  ha  położona we wsi   Błomino Gumowskie  w wysokości –  25 500,00 zł
 6. nieruchomość  niezabudowana  dz. Nr 23/1 o pow.0,16  ha  położona we wsi   Błomino Gumowskie  w wysokości –  11 300,00 zł
 7. nieruchomość  zabudowana  dz. Nr 23/2 o pow.0,48  ha  położona we wsi   Błomino Gumowskie                     w wysokości –  25 500,00 zł
 8. nieruchomość  zabudowana  dz. Nr  169/15 o pow. 0,74 ha  położona we wsi     Nowe Kucice                            w wysokości –  63 414,00 zł
 9. nieruchomość  niezabudowana  dz. Nr  169/13 o pow. 0,11 ha  położona we wsi  Nowe Kucice                          w wysokości – 7 508,00 zł.
 10. nieruchomość  niezabudowana  dz. Nr  169/14 o pow. 0,05 ha  położona we wsi  Nowe Kucice                         w wysokości – 3 791,00 zł.
 11. nieruchomość  zabudowana  dz. Nr 12 o pow.2,36  ha  położona we wsi    Cumino  w wysokości                         –  150 000  zł
 12. nieruchomość  zabudowana  dz. nr 161/1 o pow. 0,04 ha  położona we wsi   Dzierzążnia  w wysokości 24 426,00 zł
 13. nieruchomość  zabudowana  dz. Nr 161/2 o pow. 0.29 ha  położona we wsi  Dzierzążnia  w wysokości –  48 553,00 zł.
 • Rok 2022 – sprzedaż mienia - 20 000,00 zł. - nieruchomość zabudowana  dz. Nr 97/2    o pow. 0,15 ha  położona we wsi Starczewo Wielkie w wysokości –  20 000,00 zł;
 • Rok 2023 – sprzedaż mienia - 150 000,00zł. Działka- nieruchomość  zabudowana    dz. nr 254 o pow. 0,26 ha  położona we wsi   Dzierzążnia  w wysokości 150 000,00 zł;
 • Rok 2024 – sprzedaż mienia 150 000,00 zł. - Działki;  nieruchomość  zabudowana    dz. Nr 64 o pow. 1,18   ha  położona we wsi   Siekluki  w wysokości – 150 000,00  zł;
 •  Rok 2025 – sprzedaż mienia – 41 704,00zł. Działki : 
 1. nieruchomość  niezabudowana  dz. nr 38  o pow. 0,19 ha  położona we wsi   Pomianowo   w wysokości 20 852,00 zł
 2. nieruchomość  niezabudowana  dz. nr 37/3  o pow. 1,0 ha  położona we wsi   Pomianowo      w wysokości 20 852,00 zł

Na lata 2026 – 2029 nie planowano  majątku gminnego do sprzedaży. 

 

WYDATKI

Wydatki zaplanowano na kwotę   18 101 289,00 zł

z czego: - wydatki bieżące            16 857 000,00 zł

w tym:

 • na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  -   7 844 586,00 zł
 • wydatki związane z funkcjonowaniem JST” –       3 221 914,00 zł
 • dotacje na zadania bieżące –                                394 000,00 zł
 • wydatki majątkowe –                                             1 244 289,00 zł
 • świadczenia na rzecz osób fizycznych –               5 361 500,00 zł
 • wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów  35 000,00 zł

    - wydatki majątkowe – 1 244 289,00 zł

 

Następnie głos zabrała Radna – Pani  Teresa Turkowska, która zwróciła się do Wójta Gminy  z pytaniem dotyczącym budowy boiska piłkarskiego przy szkole podstawowej w Dzierzążni. Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki odpowiedział, że są 2 możliwości rozwiązania problemu (tzn. brak miejsca i zbyt bliska obecność nitki gazowej) przy budowie wyżej wspomnianego boiska oraz linii energetycznej, a mianowicie dokupienie gruntu i budowa boiska trawiastego lub przesunięcie linii wysokiego napięcia.

 

W następnej kolejności głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny, który poinformował, że to on był inicjatorem tego, by powstało boisko pełnowymiarowe, które pozwoli na rozgrywanie meczy. Dodał, że nie jest potrzebne kolejne, trochę większe boisko ze sztuczną trawą, ponieważ jest to zbędny wydatek pieniędzy. Zdaje sobie sprawę, że stoi za tym więcej komplikacji  tj,. zakup gruntu lub wszelkiego rodzaju pozwolenia, lecz boisko pełnowymiarowe służyłoby nie tylko młodzieży szkolnej, ale również do organizowania rozgrywek ligowych i w wielu innych celach np. dożynki gminne.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 151/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2021-2029

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad 6. Podjęcie Uchwały Nr 152/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy Dzierzążnia na rok 2021

W pierwszej kolejności głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny, który odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez wójta gminy Dzierzążnia projekcie uchwały budżetowej na 2021   rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.

Następnie głos zabrała Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz omówiła projekt uchwały  w sprawie podjęcia uchwały budżetowej na 2021 rok. Poinformowała, że budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki budżetowej.

Budżet Gminy Dzierzążnia na 2021 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w kwocie 17 332 000,00 zł  w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie -  5 147 066,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy -              3 132 213,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy –        2 975 041,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy -         23 685,00 zł

- dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych                                               -  1 903 192,00 zł

- dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych  – 7 000,00 zł

- dochody majątkowe – 433 500,00 zł

- pozostałe dochody – 13 624 697,00 zł.

Szczegółową strukturę dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2021 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów.

Projekt wydatków budżetu Gminy na 2021 rok zaplanowano na kwotę  - 18 101 289,00 zł

 • tego: wydatki bieżące  16 857 000,00 zł  z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -                    7 844 586,00

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań -   3 221 914,00

- dotacje na zadania bieżące -                                           394 000,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –                          5 361 500,00

- obsługa długu publicznego –                                           35 000,00

 • wydatki majątkowe –                                      1 244 289,00

 

Wydatki majątkowe stanowią 6,87 % wydatków ogółem. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych nastąpi w trakcie roku budżetowego.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.                                                                        

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - nieobecna podczas głosowania
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 152/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy Dzierzążnia na rok 2021

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad 7. Podjęcie Uchwały Nr 153/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz omówiła projekt uchwały dotyczący zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia. Poinformowała, że zostaną wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2020-2029 orz wyjaśniła, na czym polegają zmiany.  

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.                                                                       

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 153/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad 8. Podjęcie Uchwały Nr 154/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz przedstawiła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Szczegółowo przedstawiła plan dochodów oraz wydatków budżetu gminy.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 154/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad 9. Podjęcie Uchwały Nr 155/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej  na rok 2021

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Pani Wiesława Jankowska odczytała plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 155/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej  na rok 2021

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad 10. Podjęcie Uchwały Nr 156/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na rok 2021

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej – Pan Ryszard Piórkowski odczytał plan pracy Komisji Budżetowo – Gospodarczej na 2021 rok.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 156/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na rok 2021

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad 11. Podjęcie Uchwały Nr 157/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska na rok 2021

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska – Pan Radosław Pawlak odczytał plan pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska na 2021 rok

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 157/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej    i Ochrony Środowiska na rok 2021

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad 12. Podjęcie Uchwały Nr 158/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw  Socjalnych, Oświaty i Kultury na rok 2021

Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw  Socjalnych, Oświaty i Kultury – Pani Iwona Kawecka odczytała plan pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw  Socjalnych, Oświaty i Kultury na rok 2021.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 158/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw  Socjalnych, Oświaty i Kultury na rok 2021

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 13. Podjęcie Uchwały nr 159/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2021,

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Pan Mariusz Wróblewski odczyt plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2021. 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 159/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2021

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad 14. Podjęcie Uchwały Nr 160/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad ponoszenia kosztów przez Gminę Bulkowo za zużytą energię elektryczną

Wójt Gminy Dzierzążnia – Pan Adam Sobiecki poinformował, że na terenie Gminy Dzierzążnia zlokalizowana jest sieć doprowadzająca energię elektryczną wykorzystywaną do oświetlenia ulicznego   w miejscowości Worowice na terenie sąsiedniej Gminy Bulkowo.

Podczas modernizacji sieci na podstawie umowy Nr EOŚ-66/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku zawartej pomiędzy Gminą Dzierzążnia, a Energa Oświetlenie sp. z o. o. z siedzibą 81-855 Sopot, ul. Rzemieślnicza 17/19, spółka energetyczna przedłużyła sieć na teren sąsiedniej gminy i sieć,   o której mowa powyżej, zaopatruje w energię elektryczną wykorzystywaną do oświetlania drogi zlokalizowanej na działce o numerze ewid. 66 w miejscowości Worowice stanowiącej drogę gminną Gminy Bulkowo.

Energa Oświetlenie sp. z o. o. będąca właścicielem punktów świetlnych zrealizowanych na granicy sieci pomiędzy Gminą Dzierzążnia i Gminą Bulkowo zamontowała podlicznik wskazujący pobór energii wykorzystywanej do oświetlenia ulicznego w miejscowości Worowice. Za pobór energii wykorzystywanej do oświetlenia ulicznego w miejscowości Chrościn gm. Dzierzążnia i miejscowości Worowice gm. Bulkowo Energa Oświetlenie sp. z o. o. będzie obciążała Gminę Dzierzążnia. Natomiast Gmina Dzierzążnia będzie każdorazowo obciążała Gminę Bulkowo za ilość pobranej energii według wskazań podlicznika.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 160/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad ponoszenia kosztów przez Gminę Bulkowo  za zużytą energię elektryczną

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad 15. Podjęcie Uchwały Nr 161/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok na terenie Gminy Dzierzążnia    

Kierownik GOPS – Pani Katarzyna Włodarska omówiła Gminny Program Profilaktyki   i Rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Dzierzążnia na rok 2021, którego głównym celem jest ograniczenie skali zjawiska problemów alkoholowych oraz zapobieganie powstawaniu nowych w gminie Dzierzążnia.  Środki pochodzące z opłat są wydzielone w budżecie Gminy Dzierzążnia  w rozdziale 85154 w kwocie 36 700,00zł i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 161/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok na terenie Gminy Dzierzążnia

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad 16. Podjęcie Uchwały Nr 162/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok  na terenie gminy Dzierzążnia               

Kierownik GOPS – Pani Katarzyna Włodarska, która omówiła program przeciwdziałania narkomanii w Gminie Dzierzążnia na 2021 rok, którego głównym celem jest profilaktyka i zapobieganie powstawaniu problemów związanych z używaniem narkotyków i  innych  środków psychoaktywnych  na terenie gminy Dzierzążnia.  Środki pochodzące z opłat są wydzielone w budżecie Gminy w rozdziale 85153 w kwocie 4 000,00 zł.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 162/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok  na terenie gminy

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad 17. Podjęcie Uchwały Nr 163/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Uchwały Nr 197/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 24 października 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Kierownik GOPS – Pani Katarzyna Włodarska omówiła projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania i poinformowała, że koszt jednej godziny za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się w wysokości 18,30 zł.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 163/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Uchwały Nr 197/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 24 października 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia  od opłat, jak również trybu ich pobierania

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad 18. Podjęcie uchwały Nr 164/XXI/2020 Rady Gminy Dzierzążni w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Dzierzążnia za pomocą instrumentu płatniczego

Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz omówiła projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Dzierzążnia za pomocą instrumentu płatniczego. Rada Gminy może w drodze uchwały dopuścić dokonywanie zapłatę podatków stanowiących dochody budżetu gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. Takim instrumentem płatniczym jest np. karta płatnicza. Wprowadzenie możliwości zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody gminy za pomocą karty płatniczej ułatwi podatnikom wykonywanie ich obowiązków.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 164/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Dzierzążnia   za pomocą instrumentu płatniczego

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 19. Wolne wnioski i informacje

Na początku głos zabrał Radny – Pan Radosław Pawlak, który poinformował, że ludzie zgłaszają  do Radnego, że pomiędzy gminą, a mieszkańcami jest mały przepływ informacji. Powiadomienia   są udostępnianie na Facebooku, lecz nie wszyscy mają do niego dostęp. Zasugerował, że dobrym rozwiązaniem było wprowadzenie systemu powiadamiania SMS o tym co dzieję się na terenie gminy  np. awaria wodociągów, czy przypomnienie o racie podatku, czy opłacie za śmieci,

Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki odniósł się do wypowiedzi Radnego i poinformował,że na wprowadzenie takiego systemu potrzeba czasu oraz pieniędzy, gdyż koszt takiego systemu wynosi około 8 tys zł. Dodatkowo, mieszkańcy musieli zgłosić do gminy, że wyrażają na to zgodę, co jest związane z RODO.

Następnie głos zabrał Radny Powiatowy – Pan Mirosław Opolski, który wyraził zadowolenie  z wykonania budżetu za 2020 rok i oświadczył, że jest pewien, iż również zaplanowane zadania w budżecie  w 2021 roku dojdą do skutku. Dodał, że przy współpracy z samorządem powiatowym ma nadzieję na realizację zadań na terenie gminy, głównie dróg.

Ad 20. Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Krzysztof Zimny podziękował wszystkim za udział w sesji oraz zamknął obrady XXI sesji Rady Gminy w Dzierzążni o godz. 13:30.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Protokołowała:                                                           

Paulina D.Traczyk                       

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-11-20 12:58:55
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-10 09:45:23
 • Liczba odsłon: 862
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278404]

przewiń do góry