Zobacz podgałęzie
 

Protokół z nadzwyczajnej XXIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni


odbytej w dniu 04 mają 2009 roku w sali konferencyjnej


Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani


Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w DzierzążniPorządek obrad


 1. Otwarcie nadzwyczajnej XXIII Sesji Rady Gminy.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia woli podjęcia Uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni.

 4. Wolne wnioski i zapytania.

 5. Zamknięcie nadzwyczajnej XXIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.Obrady rozpoczęły się o godzinie 14- tej a zakończyły o godzinie 16.10. Pani Przewodnicząca powitała wszystkich obecnych na dzisiejszych obradach i zaprosiła do obejrzenia krótkiego programu artystycznego z okazji rocznicy 3 Maja przygotowanego przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dzierzążni.

Po występie dzieci Pani Przewodnicząca Agnieszka Harazińska powitała przybyłych

na obrady radnych, Wójta Gminy- Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy- Panią Grażynę Zawłocką, Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni- Pana Franciszka Goszczyńskiego pełniącego jednocześnie funkcję radnego Powiatu Płońskiego, Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, Panią Danielę Nastaszyc- radce prawnego Urzędu Gminy, Panią Kierownik SG ZOZ w Dzierzążni- Aleksandrę Paszkowską, przedstawicielkę Płońszczaka -Panią Olszewską, Kierownik GBP Jolantę Gzylewską, która protokołowała przebieg obrad oraz sołtysów przybyłych na dzisiejsze obrady, osoby zainteresowane problematyką sesji.

Na stan 15 radnych obecni byli wszyscy wg listy obecności załączonej do protokołu.

Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie Pani Przewodnicząca odczytała porządek obrad sesji i zapytała zgromadzonych, czy mają uwagi lub wnioski odnośnie przedstawionego porządku, ale takich nie było. Dalej poinformowała radnych, że 27 kwietnia wpłynął wniosek do Przewodniczącej Rady Gminy o zwołanie sesji nadzwyczajnej, do którego dołączono projekt Uchwały Rady Gminy Dzierzążnia w sprawie wyrażenia woli podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni oraz Uchwałę( stanowiącą załącznik do Uchwały ) w sprawie likwidacji Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni. Pod wnioskiem podpisali się radni: Alina Braulińska- Korycka, Wiesława Jankowska, Renata Sadkowska, Iwona Kawecka, Dariusz Skrzyński, Paweł Traczyk. Pani Przewodnicząca odczytała wniosek. W związku z tym w ustawowym trybie 7 dni Przewodnicząca Rady Gminy zwołała posiedzenie sesji nadzwyczajnej.


Ad pkt 3

W tym punkcie Pani Przewodnicząca otworzyła dyskusję nad Uchwałą Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie wyrażenia woli podjęcia Uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni.

Jako pierwszy o głos poprosił sołtys wsi Dzierzążnia- Pan Fotek. Powiedział, że rozmawiał z mieszkańcami swojej wsi o przekształceniu SG ZOZ w Dzierzążni. Około 80% wypowiedziało się przeciw przekształceniu a 20% nie miało zdania na ten temat. Zaapelował, żeby radni nie podejmowali decyzji pochopnie. Kilka osób nie powinno decydować za 4000 mieszkańców gminy. Powinno się najpierw sporządzić listy w poszczególnych wsiach z nazwiskami mieszkańców będących za lub przeciw przekształceniu i dopiero na ich podstawie podjąć ostateczną decyzję.

Następni Pani radna Braulińska- Korycka poprosiła, żeby poszczególni radni wypowiedzieli się na temat przeprowadzonych konsultacji w ich wsiach.

Głos zabrał Pan radny Jerzy Pomianowski. Powiedział, że uczestniczył w dwóch zebraniach z Panem Wójtem: w Sadkowie i Wierzbicy Pańskiej. Na zebrania te Pan Wójt nie zaprosił Pani doktor, ale uczynił to on jako radny. Na zebraniu w Sadkowie Pan Wójt powiedział mieszkańcom, że Pomianowski i Braulińska- Korycka chcą zamknąć ośrodek i przekształcić go. Według niego stwierdzenie to było nie na miejscu. W Sadkowie wszyscy mieszkańcy jednogłośnie poparli pomysł przekształcenia na niepubliczny dotychczas działający Publiczny ZOZ.

W Wierzbicy natomiast 1 rodzina wypowiedziała się za pozostawieniem formy takiej jaka jest, 1 osoba nie miała zdania na ten temat, chociaż nie jest pacjentem tutejszego ośrodka.

Wszyscy jednak przyznali, że Pani Paszkowska jest dobrym lekarzem.

Poparcie udzielone Pani doktor ze strony radnego Pomianowskiego jest wyrazem woli większości wyborców z jego terenu. Mimo rozbieżności zdań w tej sprawie z Panem Wójtem Pan Pomianowski wyraził nadzieję, że w przyszłości będzie będzie panowała jednomyślność przy podejmowaniu decyzji w różnych ważnych sprawach między Wójtem a radnymi. W każdej gminie potrzebny jest dobry gospodarz i dobry lekarz. My mamy to szczęście, że jest jedno i drugie dlatego nie pozwólmy tego zniszczyć.

Dalej wypowiedziała się Pani radna Jankowska. Powiedziała, że na spotkanie

do Podmarszczyna zaprosiła Panią Paszkowską. Mieszkańcy wsi wypowiedzieli się

za przekształceniem ośrodka na niepubliczny i ona jako radna wypowie się tak samo. Mamy dobrego Wójta i dobrego lekarza i nie możemy tego zniszczyć.

Jako następny wypowiedział się radny Kosudziński, który po spotkaniu z mieszkańcami Nowych Kucic poparł pomysł przekształcenia istniejącej placówki z publicznej na niepubliczną.

Pani sołtys Pomianowa Zofia Marcinkowska w imieniu swoich mieszkańców wypowiedziała się przeciw przekształceniu ośrodka zdrowia na niepubliczny.

Pan radny Grzegorz Matusiak powiedział, że po spotkaniu z mieszkańcami Kucic i Nowych Kucic okazało się, że nikt nie ma zastrzeżeń co do fachowości Pani doktor, jednak większość mieszkańców Kucic woli, żeby pozostał zakład publiczny.

Następnie głos zabrała Pani Paszkowska, która powiedziała, że na wspólnym spotkaniu mieszkańców Kucic i Nowych Kucic nie była przeprowadzona dyskusja na temat przekształcenia ośrodka zdrowia w niepubliczny zakład. W jej odczuciu mieszkańcy poparli jej wniosek, gdyż spotkanie zakończyło się aplauzem. Nie usłyszała żadnej wypowiedzi przeciw przekształceniu, co może potwierdzić radna Sadkowska obecna na tym spotkaniu. Poprosiła radnego Matusiaka o nazwiska osób przeciwnych według niego przekształceniu.

Pan radny Matusiak powiedział, że nazwisk nie ujawni, ale większość opowiedziała się przeciw przekształceniu.

Pani radna Sadkowska powiedział, że na zebraniu mieszkańcy jednogłośnie poparli pomysł przekształcenia placówki w niepubliczną.

W dalszej części o głos poprosiła radna Alina Braulińska- Korycka. Zapytała, dlaczego

na dzisiejszą sesję nie zaproszono Pani doktor. Temat przekształcenia ośrodka w niepubliczny zakład jest bardzo trudny. Jeśli Pani Paszkowska nie zmieniła zdania, to jeśli nie dojdzie do podjęcia uchwały o przekształceniu mieszkańcy gminy pozostaną bez lekarza. Wystąpił konflikt Wójt- lekarz a podjęcie uchwały o przekształceniu przyczyni się do wyciszenia go. Pani radna poprosiła o wypowiedź Panią Siedlecką- sołtysa Wilamowic oraz Panią Lewandowską- żonę sołtysa z Sarnowa-Góry.

Następnie Pani Przewodnicząca przeprosiła Panią Paszkowską za nie otrzymała

ona zaproszenia na sesję pomimo że Pani Harazińska zaproszenie podpisywała.

Pani Lewandowska poinformowała, że zbierała podpisy w sprawie przekształcenia osobiście w swojej wsi. Wszyscy mieszkańcy Sarnowa- Góry jednogłośnie opowiedzieli się

za przekształceniem ośrodka w niepubliczny.

Pani sołtys siedlecka powiedziała, że we wsi Wilamowice tylko 10 rodzin należy do ośrodka w Nowych Kucicach. Rozumieją oni proces przekształcenia i popierają go.

Następnie Pani radna Braulińska- Korycka zapytała Panią Przewodniczącą Rady Gminy,

do jakiej przychodni należy i czy płaci za usługi zdrowotne.

Pani Harazińska wyjaśniła, że należy do Poradni Eskulap w Płońsku, o czym wie Pani radna. Ale również Pani Braulińska- Korycka nie korzysta z usług tutejszego ośrodka zdrowia. Również większość mieszkańców Siekluk, Rakowa i Gumowa jest zapisana do przychodni płońskich.

Dalej o głos poprosiła Pani doktor Paszkowska. Powiedziała, że nie musimy sobie wytykać, kto jest czyim pacjentem a intencją Pani radnej Braulińskiej- Koryckiej było udowodnienie, że zakład niepubliczny w niczym nie jest gorszy od publicznego.

W dalszej części zabrała głos Pani Przewodnicząca Rady Gminy. Stwierdziła, że chciała stać z boku i nie wypowiadać się na temat przekształcenia. Jeśli jednak doszło do sytuacji, że Pani Braulińska- Korycka odpytuje po kolei kto jest za a kto przeciw przekształceniu to Pani Przewodnicząca jest stanowczo przeciw ,,dzikiej” prywatyzacji w ogóle. ,, Dzikiej” bo przeprowadzonej w taki sposób. Jeśli chcemy sprywatyzować placówkę, to zróbmy to w inny sposób. Co trzyma lekarza, który przejmuje cały majątek nie dając nic w zamian, nie wnosząc żadnego majątku. Co się stanie za rok lub dwa, gdy trzeba będzie zainwestować środki w celu przystosowania do wymogów unijnych. Czy Pani doktor nie zrezygnuje wtedy z działalności na naszym terenie. Tworzą się placówki niepubliczne, ale tam lekarze własnym majątkiem gwarantuje długotrwałość świadczenia przez siebie usług na danym terenie.

Pani Braulińska- Korycka stwierdziła, że przekształcane w ten sam sposób jaki ona proponuje były placówki w sąsiednich gminach. To pacjenci będą trzymać Panią doktor u nas. Od ich ilości będzie zależało, czy będą funkcjonować oba obiekty na naszym terenie.

Następnie o głos poprosił Pan Wójt. Powiedział, że powinniśmy uczyć się od naszych dzieci, które poprzez przygotowany program artystyczny wykazały, że zgoda i spokój są najważniejsze. Od 10 lat staramy się zlikwidować podział gminy, jaki pozostał po poprzednim wójcie. Dzisiejszy rozłam jest pretekstem do podziału Rady przed wyborami samorządowymi. Wójt nie występuje przeciw Pani Paszkowskiej. Chce, aby pracowała ona na przyjętych przez siebie warunkach do końca trwania umowy, a potem złożyła ofertę działalności. Za radą Wójta Rada Gminy podjęła decyzję o powierzeniu Pani doktor funkcję kierownika a po 2 miesiącach Pani Paszkowska złożyła ustny wniosek o przekształcenie zakładu publicznego w niepubliczny i podwyżkę wynagrodzenia do 12 tys. zł na co nie wyrazili zgody członkowie Rady Społecznej a wśród nich radna Jankowska i radny Skrzyński.

Zebrania zwołane na wsiach przez Wójta nie były konsultacjami ale spotkaniami z mieszkańcami mającymi na celu wyjaśnienie wszystkim zainteresowanym procesu przekształcenia placówki publicznej w niepubliczną. Na spotkanie w marcu z radnymi Pani doktor nie zaprosiła Pana Wójta. Sam Wójt nie podejmuje decyzji o zatrudnieniu lekarza a robi to Rada Gminy. Na komisjach uzgodniono, że sprawa przekształcenia będzie rozstrzygnięta do końca sierpnia. Radni pytają, jaki interes ma Wójt przeciwstawiając się przekształceniu. Pytanie można też zadać w drugą stronę- jaki interes w tak szybkim przekształceniu mają radni popierający ten projekt. Jeśli mieszkańcom odpowiada sposób i godziny przyjęć ustalone przez Panią doktor, to on nie ma nic przeciwko. Wójt nie chce skłócić mieszkańców gminy. Nie chce tylko brać na siebie odpowiedzialności, jeśli niepubliczny zakład upadnie a ludzie pozostaną bez opieki medycznej. Co będzie, jeśli Pani doktor zmieni zdanie i odejdzie. Gdy sytuacja taka ma miejsce w placówce publicznej to Wójt ma w obowiązku zapewnić opiekę innego lekarza. Ludzie powierzyli Wójtowi kierowanie gminą i chce się z tego wywiązać jak najlepiej. Czemu tak się spieszyć do przekształceń. Za plecami Wójta i sołtysów tworzy się wniosek o przekształcenie w placówkę niepubliczną i żąda się natychmiastowego podjęcia decyzji.

W całym przekształceniu nie chodzi o dobro pacjenta ale o sprawy finansowe. W placówce niepublicznej Pani doktor może sobie ustalić pensję według własnego uznania, nie musi się przed nikim rozliczać a ewentualne nadwyżki przeznaczyć dla siebie. Pani radna Braulińska- Korycka nie należy do naszej przychodni a nawet nie podpisała się na listach mieszkańców gminy popierających proces zmian. Pani radna wykorzystuje zaistniałą sytuację do własnych celów, co jest godne potępienia. W kampanii wyborczej radna Braulińska- Korycka powinna wykazać się czymś dobrym a nie przyczyniać się do podziału gminy. Jeśli radni podejmą decyzję o prywatyzacji, to będą odpowiadać przed swoimi wyborcami. Mamy czas na takie zmiany. Należy skonsultować się

z ludźmi, spytać wszystkich o zdanie na ten temat. Czy stać nas na to, aby zaspokoić ambicje jednej osoby dzieląc w ten sposób gminę. Dlaczego dajemy pożywkę prasie, sprowadzamy telewizję kablową aby oczernić Wójta i część radnych będących przeciwko przekształceniu.

Powinniśmy wstrzymać się z podjęciem ostatecznej decyzji.

W maju będzie zwołana sesja w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej inwestycji w Guminie.

Czy nie można było poczekać do tego czasu, a nie zwoływać sesję nadzwyczajną. Wójtowi lekarz nie przeszkadza a jeśli chce odejść, to tylko z przyczyn finansowych. W placówce publicznej wynagrodzenia są ustalane przez wójta a w niepublicznym lekarz ustala sobie sam bez ograniczeń.

Niech pani doktor otworzy własny zakład na naszym terenie. W maju będzie przetarg na sprzedaż nieruchomości w Dzierzążni po dawnej lecznicy zwierząt więc Pani doktor może obiekt kupić i tam rozpocząć działalność. Do tej pory na naszym terenie pracowało kilku lekarzy i żaden nie chciał otwierać działalności w budynku gminnym. Dla gminy ośrodek jest ciężarem, bo musimy dokładać do jego utrzymania.

Jak można wytłumaczyć poparcie udzielone Wójtowi przez radnych na sesji absolutoryjnej a za chwilę winienie go za powstanie konfliktu lekarz- wójt? Nie ma potrzeby podejmowania nagłych decyzji. Sprawa przekształcenia została mocno nagłośniona w terenie i spływają oferty

na świadczenie usług medycznych. Ofertę taką złożyła firma Gajda- Med z Pułtuska. Proponuje ona znacznie szerszy zakres usług niż Pani Paszkowska.

Pan Wójt zaapelował do radnych o odłożenie decyzji o przekształceniu. Ona sam jest mieszkańcem tej gminy od wielu lat i będzie tu mieszkał do końca życia, dlatego stara się podejmować mądre, przemyślane i trafne decyzje. Pani doktor pracuje tu od niedawna i nie mieszka na naszym terenie.

Przed dziesięciu laty radni wznieśli się ponad podziały i potrafili się zjednoczyć w walce o dobro gminy.

W dalszej części zabrał głos radny Skrzyński zwracając się do państwa sołtysów. Powiedział, że dotychczas podejmowano uchwały jednogłośnie na sesjach. Uchwały te były wcześniej omawiane na posiedzeniach komisji i każdy głosował zgodnie ze swoim sumieniem. Wybrany radny reprezentuje społeczeństwo. Nieeleganckie jest, że wójt oskarża radnych o prywatę bo nikt takiej nie uprawia. Radni podejmują decyzje zgodnie z własnym sumieniem.

Pani radna Sadkowska poinformowała, że aby ośrodek dobrze funkcjonował i spełniał wymogi potrzebne są znaczne nakłady finansowe. W momencie, kiedy Pani doktor przejęła placówkę Sanepid po kontroli nakazał wymalowanie pomieszczeń. Pani Paszkowska zwróciła się do Wójta z prośbą o pomoc w tej sprawie, ale pomocy takiej nie otrzymała.

Następnie głos zabrała Pani Paszkowska. Poinformowała, że jeśli radni nie przegłosują przyjęcia uchwały o przekształceniu składa rezygnację z zajmowanego stanowiska. Nie robi nic złego, chce przekształcić zakład jak wszyscy wokół. To nie kwestia pieniędzy spowodowała taką decyzję ale troska o dobro pacjenta.

Na koniec o głos poprosiła Pani radna Braulińska- Korycka. Powiedziała, że nie odniesie się do zarzutów Pana Wójta pod jej adresem. Złożyła wniosek formalny o:

 • imienny zapis wyników głosowania w sprawie wniosku,

 • o właściwe sformułowanie wniosku,

 • o zamknięcie dyskusji na ten temat.

  Pani Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad wnioskami złożonymi przez Panią radną.

  Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Za imiennym zapisem wyników głosowania głosowało

  11 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu.

  Wniosek o zamknięciu dyskusji na temat przyjęcia uchwały o przekształceniu. Głosowało

  15 radnych obecnych na sali. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

  W dalszej części Pani Przewodnicząca Rady Gminy w Dzierzążni odczytała Uchwałę

  Nr 132/XXIII/09 Rady Gminy Dzierzążnia z dnia 04.05.2009 w sprawie wyrażenia woli podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni

  wraz z załącznikiem ( Uchwała Rady Gminy Dzierzążnia) w sprawie likwidacji Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni dostarczony przez radną Alinę Braulińską- Korycką.

  Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych: Alina Braulińska- Korycka, Dariusz Skrzyński, Jerzy Pomianowski, Janusz Kosudziński, Iwona Kawecka, Paweł Traczyk, Renata Sadkowska, Wiesława Jankowska.

  Przeciw głosowało 7 radnych: Zofia Krysiewicz, Mariusz Wróblewski, Teresa Turkowska, Ryszard Piórkowski, Krzysztof Bartold, Grzegorz Matusiak, Agnieszka Harazińska.

  Uchwała Nr 132/XXIII/09 Rady Gminy Dzierzążnia z dnia 04.05.2009 w sprawie wyrażenia woli podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni wraz z załącznikiem ( Uchwała Rady Gminy Dzierzążnia) w sprawie likwidacji Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni została przyjęta ośmioma głosami i stanowi załącznik do protokołu.

  Po głosowaniu o głos poprosiła Pani doktor Aleksandra Paszkowska. Podziękowała ona radnym za poparcie a w szczególności Pani Braulińskiej- Koryckiej, która wykazała się zaangażowaniem osobistym w sprawie przekształcenia. Pani radna jest osobą zainteresowaną losem gminy a nie własną kampanią wyborczą.

  Innych uwag nie zgłoszono, zatem Pani Przewodnicząca Agnieszka Harazińska zamknęła obrady XXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.Protokołowała


Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-18 13:47:32
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-18 13:47:32
 • Liczba odsłon: 880
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276908]

przewiń do góry