Zobacz podgałęzie
 

Protokół z XXXVI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 23 sierpnia 2010 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani

Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni
Porządek obrad

 1. Otwarcie XXXVI Sesji Rady Gminy.

 2. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy.

 3. Interpelacje i zapytania.

 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

 5. Podjęcie Uchwały Nr 185/XXXVI/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

 6. Podjęcie Uchwały Nr 186/XXXVI/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni za I półrocze.

 7. Podjęcie Uchwały Nr 187/XXXVI/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni za I półrocze.

 1. Podjęcie Uchwały Nr 188/XXXVI/2010 w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego.

 2. Podjęcie Uchwały Nr 189/XXXVI/2010 w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Wilamowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 3. Podjęcie Uchwały Nr 190/XXXVI/2010 w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Wilamowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 4. Podjęcie Uchwały Nr 191/XXXVI/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

 5. Wolne wnioski i zapytania.

 6. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.


Obrady rozpoczęły się o godzinie 9 30 a zakończyły o godzinie 11-tej.

Pani Przewodnicząca otworzyła obrady XXXVI Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy- Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy- Panią Grażynę Zawłocką, Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, Pana Grzegorza Matusiaka- wiceprzewodniczącego Rady Gminy, sołtysów przybyłych na dzisiejsze obrady i osoby zainteresowane problematyką sesji oraz przedstawicielkę prasy.

Na stan 15 radnych obecnych było 13 wg listy obecności załączonej do protokołu. Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Pani Przewodnicząca odczytała porządek obrad XXXVI sesji Rady Gminy.


Ad pkt 2

Przewodnicząca poinformowała Radę, że zapoznała się z protokołem z XXXV Sesji Rady Gminy , który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji i zapytała radnych, czy nie mają uwag do niego. Uwag nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy bez odczytania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Protokół z XXXV Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.


Ad pkt 3

Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.


Ad pkt 4

W tym punkcie Pan Wójt przedstawił informację z działalności międzysesyjnej

od 24 czerwca do 23 sierpnia 2010 roku.

Pan Wójt powiedział, że w okresie sprawozdawczym na bieżąco realizowane były zadania administracyjne.

Zadania inwestycyjne:

 • kontynuowane są prace przy budowie 3 odcinków dróg gminnych w Guminie, Korytowie i Nowej Dzierzążni o łącznej długości 2 700 mb;


 • zakończono budowę świetlicy wiejskiej w Guminie, inwestycja jest odebrana pod względem technicznym i rozliczona z wykonawcą;

 • trwają prace porządkowe działki, na której wybudowana jest świetlica ostateczne uroczyste oddanie świetlicy do użytku nastąpi 29 sierpnia 2010 roku;

 • na ukończeniu jest budowa placu z kostki brukowej przy kościele parafialnym w Skołatowie w ramach PROW poprzez Lokalną Grupę Działania „Przyjazne Mazowsze”;

 • Zostały złożone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego dwa wnioski o płatność:

 • za drugi etap budowy świetlicy w Guminie – 113 000zł

 • za zamontowanie 100 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków - 872 000zł

Łącznie 985 000zł

 • została rozliczona budowa drogi w Kadłubowie dofinansowana w ramach TFOGR;

 • wykonano naprawę dachu na budynku Urzędu Gminy poprzez położenie papy termoizolacyjnej;

 • zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych przy przyszłym punkcie aptecznym w Dzierzążni;

 • aktualnie trwają prace nad przygotowaniem map do celów projektowych i prace projektowo- kosztorysowe dotyczące dróg w miejscowościach: Nowe Gumino, Wilamowice, Nowe Kucice- Korytowo, Sarnowo– Góry;

 • została przygotowana wycena działek gminnych w Wilamowicach przeznaczeniem ich do sprzedaży;

 • 26 sierpnia 2010 roku zostanie przeprowadzony przetarg na sprzedaż działek gminnych w Dzierzążni i w Kucicach;

 • trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia w Gminie Narodowego Spisu Rolnego;

 • Sołtysi z Gminy Dzierzążnia oraz pracownicy Urzędu Gminy zorganizowali zbiórkę pieniężną na pomoc powodzianom poszkodowanym z Gminy Gąbin. Łącznie zebrano i przekazano kwotę 16 000zł;

 • została powołana przez Wojewodę Mazowieckiego komisja ds. wyszacowania szkód spowodowanych klęską huraganu w dniu 15 sierpnia 2010 roku.


Ad pkt 5, 6, 7

W tym punkcie głos zabrała Pani Skarbnik Grażyna Zawłocka i omówiła projekty trzech uchwał:

- w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

-w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni za I półrocze,

- w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni za I półrocze.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że obowiązek określenia przez Radę Gminy zakresu i formy informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy wynika z art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Obowiązująca wcześniej ustawa o finansach publicznych z 2005 roku określała minimalną szczegółowość powyższej informacji.

W związku z powyższym wskazane jest uprzednio, przed złożeniem sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze – na podstawie art. 266 ustawy o finansach publicznych podjęcie uchwały przez organ stanowiący określającej zakres i formę o:

- O przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za

I półrocze ,

-O kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 ust.3 ustawy o finansach publicznych – która składana będzie po raz pierwszy od 2011 roku po uchwaleniu tej prognozy.

Wraz z podjęciem uchwały wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego należy podjąć również następujące uchwały:

 • O przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze samorządowych instytucji kultury,

 • O przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej a tym samym uchylić uchwały podjęte w 2007 roku, w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.

Pani Przewodnicząca Agnieszka Harazińska odczytała Uchwałę Nr185/XXXVI/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 185/XXXVI/2010 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Pani Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr 186/XXXVI/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni za I półrocze.

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 186/XXXVI/2010 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Pani Agnieszka Harazińska odczytała Uchwałę Nr 187/XXXVI/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni za I półrocze.

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 187/XXXVI/2010 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 8

W tym punkcie głos zabrał Pan Wójt i omówił projekt Uchwały Nr 188/XXXVI/2010 w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego. Pan Wójt poinformował, że pismem Nr PZD T-04/221-2/10/2010 z dnia 15.07.2010r. Starosta Płoński wystąpił o pomoc finansową w roku 2011 na realizację zadania pn: „Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Płońskiego z drogami krajowymi poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 3041W i Nr 3036W przejście przez m. Sochocin, Nr 3030W Wierzbica Szlachecka – Starczewo – Arcelin, odcinek Wierzbica Szlachecka – Zbyszyno, Nr 3058W Brody – Pilitowo – Siedlin i Nr 3057W Płońsk – Wichorowo odcinek Płońsk - Brody” inwestycja planowana do realizacji w ramach Programu Wieloletniego pn. NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH W LATACH 2008 – 2011. Zgodnie z § 1 w/w uchwały Gmina dofinansuje udział własny Powiatu. Według montażu finansowego wysokość tych kosztów wyniesie 670 000zł. co stanowi 50% udziału Powiatu w przebudowie drogi Nr 3030W Wierzbica Szlachecka – Starczewo odc. Wierzbica Szlachecka – Zbyszyno przebiegającej przez teren Gminy Dzierzążnia. Przebudowa w/w dróg będzie miała znaczący wpływ na usprawnienie ruchu i bezpieczeństwo na drogach oraz poprawi spójność komunikacyjną Powiatu Płońskiego i Gminy Dzierzążnia z drogami krajowymi. Powyższe środki finansowe znajdą się w budżecie Gminy Dzierzążnia na rok 2011.

Remont tej drogi jest niezbędny, bo korzystają z niej rolnicy odwożący zboże do punktu skupu u Państwa Gadomskich.

Pani radna Alina Braulińska- Korycka przypomniała, że na komisjach ustalono, że uchwała zostanie uzupełniona a tak się nie stało. Pani radna zaproponowała, aby w uzasadnieniu była procentowa wartość naszego odcinka drogi ( 50 %), gdyż wartość może się zmniejszyć. Jeśli będzie wartość kwotowa, to kwota nie ulegnie zmianie.

Pani mecenas Daniela Nastaszyc wyjaśniła, że omawiana uchwała jest uchwałą intencyjną dlatego nie stanowi ona podstawy do udzielenia pomocy. Przy podejmowaniu uchwały właściwej należy wpisać dokładnie kwotę dofinansowania.

Następnie głos zabrał radny powiatowy Pan Franciszek Goszczyński. Powiedział, że na posiedzeniu Komisji Rozwoju Rolnictwa Pani dyrektor Rachocka czytała uchwały podjęte przez inne gminy, w których wpisano wartość inwestycji kwotowo i procentowo.

Pani Przewodnicząca RG zarządziła 10 minut przerwy na przekazanie radnym tekstu poprawionej uchwały z nowym uzasadnieniem.

Po przerwie radni otrzymali poprawione uchwały i Pani Przewodnicząca RG odczytała Uchwałę Nr 188/XXXVI/2010 w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego.

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 188/XXXVI/2010 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 9, 10

Następnie Pan Wójt przedstawił projekt dwóch uchwał:

- Uchwały Nr 189/XXXVI/2010 w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Wilamowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

- Uchwały Nr 190/XXXVI/2010 w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Wilamowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Jako pierwszą Wójt omówił uchwałę w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Wilamowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Proponowana do zbycia nieruchomość znajduje się w zasobach komunalnych Gminy Dzierzążnia, położona we wsi Wilamowice, oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów nr 130 o pow. 0.3600 ha . Powyższa nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym. Stan techniczny budynku mieszkalnego kwalifikuje go do remontu, z uwagi na wysokie koszty finansowe brak jest możliwości odbudowy . Wartość to 50 tys. zł + VAT.

Jeśli Państwo Sobolewscy zamieszkujący budynek nie kupią tej nieruchomości, to gmina będzie musiała dać im mieszkanie.

Druga to uchwała w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Wilamowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Proponowana do zbycia nieruchomość znajduje się w zasobach komunalnych Gminy Dzierzążnia, położona we wsi Wilamowice, oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów nr 73/2 o pow. 0.4400 ha . Wartość to ponad 20 tys. zł.

Pan Wójt dodał, że przeznaczenie tych nieruchomości do sprzedaży jest zasadne i właściwe z punktu widzenia ekonomicznego Gminy . Środki finansowe pozyskane ze sprzedaży będą przeznaczone na realizację inwestycji gminnych.

Pan Wójt poprosił, aby radni nie blokowali podjęcia tych uchwał.

Pytań do przedstawionych uchwał nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca RG odczytała Uchwałę Nr 189/XXXVI/2010 w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Wilamowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 189/XXXVI/2010 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Pani Agnieszka Harazińska Uchwałę Nr 190/XXXVI/2010 w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Wilamowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 190/XXXVI/2010 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 11

W tym punkcie Pani Skarbnik przedstawiła Uchwałę Nr 191/XXXVI/2010

w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

DOCHODY

 1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszono środki zna dofinansowanie inwestycji” Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierzążnia” w wysokości 119 970 zł na podstawie podpisanego aneksu do umowy. Środki te stanowią refundacje do wymienionej inwestycji z 2009 roku

 2. Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75056 Spis powszechny i inne.

Wprowadzono do budżetu dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wydatki związane ze spisem powszechnym.

3. Dział 758 Różne rozliczenia, Rozdział 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Zmniejszono subwencję o kwotę 17 079 zł na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów

4. Dział 852 Pomoc społeczna- zwiększono o kwotę 16 230 zł

1) W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – dokonano zwiększeń o kwotę 1 000 zł.

2) W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze – zwiększono o kwotę 4 000 zł

3) W rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej – zwiększono o kwotę 2 480 zł

4) W rozdziale 85295 pozostała działalność – zwiększono o kwotę 8 750 zł

Środki na powyższą dotację pochodzą z Proakcesyjnego Programu Obszarów Wiejskich, komponentu B2, finansowane w całości z banku światowego

5. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wprowadzono dotację w wysokości 6 340 zł, z przeznaczeniem na wyprawkę dla uczniów.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - zwiększono o kwotę 15 000 zł. z tytułu wpływów osiągniętych na podstawie wystawionych not obciążeniowych za energię elektryczną, telefon oraz refundacja urzędu Pracy Ogółem dochody po zmianach wynoszą 11 547 064 zł.


WYDATKI

 1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonano przesunięć w wydatkach bieżących o kwotę 10 000 zł, z przeznaczeniem na zakup energii i opłatę za media,

 2. W dziale 750 Administracja publiczna dokonano zwiększeń o kwotę 53 829 zł. oraz zmniejszeń o kwotę 14 700 zł.

  1. Rozdział 75023 Urzędy gmin – zwiększono wydatki bieżące zwiększono o kwotę 20 000 zł. ( PFRON, składki ZUS) zmniejszając o 10 000 zł te paragrafy, na których istnieje możliwość ograniczenia wydatku

  2. Rozdział 75056 Spis powszechny i inne – wprowadzono do budżetu kwotę 14 329 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z finansowaniem spisu powszechnego tj. dodatki dla komisarzy spisowych oraz opłatę zza energie i telefon

  3. Rozdział 75095 pozostała działalność – zwiększono o kwotę 19 500 zł. zmniejszono natomiast o kwotę 4 700 zł

Zwiększeń dokonano na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, zmniejszono natomiast dodatkowe wynagrodzenia roczne

 1. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne – dokonano zmian między paragrafami. Zwiększono wydatki na wynagrodzenia dla kierowców OSP, zmniejszono natomiast te, na których istnieje możliwość ograniczenia wydatku

 2. Dział 801 Oświata i wychowanie , Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zwiększono o kwotę 5 000 zł. z przeznaczeniem na zakup paliwo do autobusów szkolnych

 3. Dział 851 Ochrona zdrowia,

  1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomani – zmniejszono o kwotę 1 000 zł, celem przesunięcia do rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi

  2. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono o kwotę 1 575 zł (niewykorzystane środki w 2009 roku oraz 1 000 zł. z rozdziału zwalczanie narkomanii)

 4. Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększono o kwotę 16 230 zł.

  1. Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zwiększono o kwotę 1 000 zł. na podstawie otrzymanej dotacji

  2. Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększono o kwotę 4 000 zł . na podstawie otrzymanej dotacji

  3. Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej – zwiększono o kwotę 2 480 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników realizujących prace w środowisku

  4. Rozdział 85295 Pozostała działalność – zwiększono o kwotę 8 750 zł. Wymienione środki pochodzą z rezerwy celowej Proakcesyjnego Programu Obszarów Wiejskich, komponent B2, finansowane w całości z kredytu banku światowego. Program ten realizowany będzie przez Ochotnicze Straże Pożarne

 5. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów – zwiększono o kwotę 6 340 zł. z przeznaczeniem na wyprawkę dla uczniów.

 6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono o kwotę 5 00 zł, z przeznaczeniem na oświetlenie dróg.

Ogółem wydatki po zmianach wynoszą 12 975 253 zł.

Pytań do powyższej uchwały nie zgłoszono dlatego Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała Uchwałę Nr 191/XXXVI/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 191/XXXVI/2010 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 12

W tym punkcie głos zabrała Pani radna Alina Braulińska- Korycka

i w imieniu członków Wspólnoty Mieszkaniowej w Nowych Kucicach zgłosiła awarię oczyszczalni ścieków. Poprosiła o interwencję u wykonawcy oczyszczalni, inwestycja ta jest na gwarancji.

Pan Wójt przyznał, że jest problem z oczyszczalniami, ale są one poprawiane na bieżąco.

Pan Wójt zaprosił radnych na uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Guminie 29 sierpnia oraz na dożynki gminno- parafialne w Skołatowie 12 września.

Pan Wójt przypomniał o obowiązku złożenia przez radnych oświadczeń majątkowych.


Ad pkt 11

Innych uwag nie zgłoszono zatem Pani Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXXVI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.Protokołowała


Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-09-29 12:17:04
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-29 12:17:04
 • Liczba odsłon: 906
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276938]

przewiń do góry