Uchwała Nr 94/XIV/2004

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 30 czerwca 2004 roku

w sprawie zgłoszenia kandydatów na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z późn. zm./, art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych /Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej /Dz. U. Nr 130, poz. 1396/ - Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje :

§ l

  1. Na kandydatów na stanowisko pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z miejscem pełnienia obowiązków w Zespole Zamiejscowym w Ciechanowie zgłasza się :

1/ Krzysztofa Polensa, zam. 06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 6/34,

2/ Ireneusza Kołakowskiego, zam. 06-400 Ciechanów, ul. Pułtuska 62/48

2. Oferty kandydatów zostaną zgłoszone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Uchwała Nr 93/XIV/2004

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 30 czerwca 2004 roku

w sprawie przyjęcia darowizny od Społecznego Komitetu Telefonizacji Gminy Dzierzążnia pod nazwą:” Grupa Kontrahencka”

Na podstawie art. 18 ust 1, art. 44 pkt 5 i art. 54 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z póź.zm.) oraz art. 888 § 1 KC, Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na przyjęcie na rzecz Gminy Dzierzążnia darowizny pieniężnej w wysokości 44 500,00 zł ( słownie: czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych) od Społecznego Komitetu Telefonizacji Gminy Dzierzążnia pod nazwą: „Grupa Kontrahencka”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Uchwała Nr 92/XIV/2004

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 30 czerwca 2004 roku

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Planu Rozwoju Gminy Dzierzążnia

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

§ 1

Przystąpić do opracowania Lokalnego Planu Rozwoju Gminy Dzierzążnia na lata 2004 - 2013.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 91/XIV/2004

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 30 czerwca 2004 roku

w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Dzierzążnia”

 

Na podstawie art 7 ust 1 pkt 18 i art 18 ust 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 z póżń. zm) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

§ 1

Przyjąć do realizacji „Strategię Rozwoju Gminy Dzierzążnia” w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i zostanie podana do publicznej wiadomości.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 90/XIV/2004

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 30 czerwca 2004 roku

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dzierzążnia na 2004 rok z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 19, art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm. ) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

§ l

Zatwierdza się Program współpracy Gminy Dzierzążnia na 2004 rok z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Celem wprowadzenia Programu współpracy Gminy Dzierzążnia na 2004 rok z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zwanego dalej programem jest:

- umacnianie w świadomości społecznej poczucia, odpowiedzialności za

wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,

- zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Dzierzążnia,

- pomoc mieszkańców gminy w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 89/ XIV/2004

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 30 czerwca 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 r z póź. zm./ oraz art. 109, art. 111 ust 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / tj. Dz.U.Nr 15 poz.148 z 2003r z póź zm. / Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3

Budżet po zmianach :

- po stronie dochodów 5.593.309

- po stronie wydatków 6.287.659

§ 4

Dochody ustalone w § 3 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wys. 497.208 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 5

Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wys.497.208 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 6

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2004 w wysokości 1.144.760zł nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym wg załącznika Nr 5.

§ 7

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy Dzierzążnia, który poinformuje Radę Gminy o wykonaniu uchwały łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2004.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku kalendarzowym 2004 i podlega ogłoszeniu .

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 88/ XIV / 2004

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 30 czerwca 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z póź.zm./ oraz art. 109,art.124 ust 1 pkt.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych / tj. Dz.U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r. z póź. zm./ Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje :

§ 1

Zwiększa się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet po zmianach :

- po stronie dochodów 5.263.568

- po stronie wydatków 5.957.918

§ 3

Ustala się wydatki inwestycyjne na 2004 rok w wysokości 1.060.760 nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym wg załącznika Nr 4.

§ 4

1. Prognoza długu gminy na dzień 31 grudnia 2004 r. i lata następne przedstawia załącznik Nr 3 .

2. Przychody i rozchody budżetu gminy na 2004r. przedstawia załącznik  Nr 2.

§ 5

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy Dzierzążnia,który poinformuje Radę Gminy o wykonaniu uchwały łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2004.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku kalendarzowym 2004 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-07-01 09:58:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-08-02 09:42:07
  • Liczba odsłon: 1125
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276887]

przewiń do góry