Zobacz podgałęzie

Protokół z XXII   sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 27 stycznia  2017 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni  pod przewodnictwem Pana

Mariusza Wróblewskiego – Przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

 

 

Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 12 .00 a zakończyły o godzinie 13.30.

 Pan Przewodniczący otworzył obrady XXII sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy- Pana mgr inż. Witolda Pająka ,  Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, Skarbnik Gminy- Grażynę Zawłocką, Kierownik  GOPS Panią Reginę Sobczeńską i wszystkich przybyłych na sesję.

Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy i umożliwia  podejmowanie prawomocnych uchwał. 

            Pan Przewodniczący odczytał   porządek obrad, który radni przyjęli jednogłośnie

 14 głosami.

1.      Otwarcie XXII Sesji Rady Gminy

2.      Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy

3.      Interpelacje i zapytania

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.      Podjęcie Uchwały Nr 154/XXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia projektu uchwały dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

6.      Podjęcie Uchwały Nr 155/XXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017,

7.      Podjęcie Uchwały Nr 156/XXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury na rok 2017,

8.      Podjęcie Uchwały Nr 157/XXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo -Gospodarczej na rok 2017,

9.       Podjęcie Uchwały Nr 158/XXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska na rok 2017 rok,

10.  Podjęcie Uchwały Nr 159/XXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

11.  Podjęcie Uchwały Nr 160/XXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

12.  Wolne wnioski i zapytania

13.  Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

    Ad pkt 2

            Pan Przewodniczący poinformował Radę, że zapoznał się z protokołem z XXI sesji Rady Gminy, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji. Uwag nie zgłoszono

i Pan Przewodniczący wystąpił z wnioskiem o przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddał pod głosowanie. Głosowało 14  radnych obecnych na sali.  Protokół z XXI sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez czytania  14

 głosami.

 

Ad pkt 3

            Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.

 

Ad pkt 4

            Pan Wójt przedstawił informację z działalności międzysesyjnej w okresie  

od   29 grudnia 2016 roku do  27 stycznia  2017 roku.

W okresie od 29 grudnia 2016 roku Urząd Gminy realizował zadania ustawowe
w sposób sprawny oraz podejmował działania w wykonywaniu następujących zadań:

1.      w dniu 3 stycznia 2017 roku podpisano umowy na dostawę oleju opałowego na potrzeby Urzędu Gminy, budynku Ośrodka Zdrowia w Kucicach, Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach z firmą Tankpal z Cekanowa koło Płocka oraz na dostawę oleju napędowego dla potrzeb autobusów szkolnych i samochodów strażackich z terenu gminy z firmą „PAL-BUD” Marian Serwach Ilinko.

2.      W dniu 17 stycznia 2017 roku  dokonano na gruncie podział nieruchomości gminnej we wsi Podmarszczyn z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy budynku OSP

 w ramach Lokalnej Grupy Działania.

3.      W dniu 23 stycznia zostały złożone dwa wnioski o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Nowe Sarnowo i Podmarszczyn do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w tamach FOGR.

4.      W dniu 25 stycznia 2017 roku zaistniała konieczność przekazania dwóch psów do schroniska w Napierkach koło Mławy.

 

Ad pkt 5

            W tym punkcie Pan Sekretarz omówił  Uchwałę Nr 154/XXII/2017 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie przyjęcia projektu uchwały dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Pan Sekretarz przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

W związku ze zmianą prawa oświatowego jesteśmy zobowiązani dostosować sieć szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Na naszym terenie funkcjonują dwie szkoły podstawowe i jedno gimnazjum, które ulegnie likwidacji.

Procedura uchwalania zmian przebiega następująco: przedstawiamy projekt uchwały Kuratorium Oświaty, Kuratorium na 21 dni na zaopiniowanie tej uchwały. Jeśli w tym czasie nie prześle żadnych uwag możemy Rada Gminy może podjąć tę uchwałę.

Pan Sekretarz przygotował projekt takiej uchwały w oparciu o wzór znajdujący się na stronie internetowej Ministerstwa Oświaty.

Trzeba ujednolicić nazewnictwo szkól znajdujących się na terenie naszej gminy.

            Według sugestii Pana dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni,  nazwa gimnazjum- Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II pozostała bez zmian. Jeśli chodzi o Szkołę Podstawową w Dzierzążni- była to Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej- będzie  Szkoła Podstawowa. Po przekształceniu będzie można zastanowić się nad patronem dla ośmioklasowej szkoły.

            Pan Sekretarz omówił załączniki do uchwały: Załącznik Nr 1 zawiera  Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia, a także inne organy na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r;

 Załącznik Nr 2 zawiera Plan sieci prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia, publicznych gimnazjów oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

a Załącznik Nr 3 -  Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia, a także inne organy, od dnia 1 września 2019 r.

Radni nie mieli pytań do uchwały.

            Pan Przewodniczący RG odczytał  Uchwałę Nr 154/XXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia projektu uchwały dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

            Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6, 7, 8, 9

            W tym punkcie podejmowano następujące uchwały: Uchwałę Nr 155/XXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017,  Uchwałę Nr 156/XXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury na rok 2017, Uchwałę Nr 157/XXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo- Gospodarczej na rok 2017 oraz  Uchwałę Nr 158/XXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska na rok 2017 rok.

Radni podjęli decyzję, aby nie czytać przygotowanych planów pracy poszczególnych komisji, tylko przystąpić do głosowania nad przyjęciem uchwał w tej sprawie.

            Pan Wróblewski odczytał Uchwałę Uchwałę Nr 155/XXII/2017 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośni 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

            Następnie Pan Przewodniczący RG odczytał  Uchwałę Nr 156/XXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury na rok 2017.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośni 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu

            Dalej Pan Wróblewski odczytał Uchwałę Nr 157/XXII/2017 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo- Gospodarczej

 na rok 2017.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośni 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

            Pan Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 158/XXII/2017 Rady Gminy

w Dzierzążni sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska na rok 2017 rok.

            Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośni 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10, 11

W tym punkcie Pani Skarbnik omówiła 2 uchwały: Uchwałę Nr 159/XXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz  Uchwałę Nr 160/XXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Dochody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 15 002 138 zł.

W wydatkach dokonano następujących zmian:

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 8 000 zł  (WPF)

1) Wykonanie map podziałowych na drogę w Nowych Kucicach – zwiększono o kwotę 4000 zł.

2) Wykonanie map podziałowych na przejście do przystanku autobusowego w miejscowości Gumowo – zwiększono o kwotę 4 000 zł.

- zwiększono środki na ubezpieczenie samochodu strażackiego o kwotę 2 000 zł;

- zwiększono odpisy na ZFŚS z uwagi na zwiększenie odpisu w 2017 z uwagi na wzrost średniej płacy krajowej;

- środki przeciwalkoholowe- dokonano zmian – dotację zmniejszono o kwotę 13 000 zł, zwiększono natomiast środki na zatrudnienie psychologa oraz na programy profilaktyczne, realizowane przez szkoły;

- w dziale edukacyjna opieka wychowawcza, po zmianie ustawy o rachunkowości wprowadzono nowy rozdział. Podzielono stypendia o charakterze socjalnym

i motywacyjnym. O charakterze socjalnym będą wypłacane przez gminę , natomiast motywacyjne przez szkoły.

Dokonano zmian wg nowej klasyfikacji budżetowej;

Zwiększono dotację dla GBP o kwotę 7 000 zł ze względu na zatrudnienie kapelmistrza prowadzącego orkiestrę gminną na umowę zlecenie. Do tej pory kapelmistrz był zatrudniony na umowę od dzieło, od której nie mieliśmy obowiązku odprowadzania składek ZUS.

Wydatki po zmianie wynoszą 15 193 430 zł.

            Pytań do przedstawionych uchwał nie zgłoszono. Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwałę Nr 159/XXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

            Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośni 14 głosami

 i stanowi ona załącznik do protokołu.

            Następnie Pan Wróblewski odczytał  Uchwałę Nr 160/XXII/2017 Rady Gminy

 w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

            Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośni 14 głosami

i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 12

            Pan radny Śmigelski zgłosił problem mieszkańców z Błomina Gumowskiego. Cztery rodziny zamieszkujące w tej wsi posiadają domy mieszkalne pobudowane na gruncie gminnym. Chcą oni uregulować te sprawy i pozyskać grunty od gminy.

            Inspektor do spraw rolnictwa, gospodarki gruntami i działalności gospodarczej Pani Aldona Kowalska wyjaśniła, że działki zostały wydzielone przez RSP i są własnością gminy natomiast budynki pobudowane na tych działkach należą do osób fizycznych. Część dokumentów jest przygotowanych. Działki mają powierzchnię 60 arów i są wycenione na 30 tys. zł. Pomimo zmiany przepisów działki gmina może sprzedać a nie oddać jako darowiznę.

            Pan Wójt powiedział, że trzeba będzie znaleźć rozwiązanie tej trudnej dla mieszkańców sytuacji.

            Pan Przewodniczący RG odczytał Zarządzenie Zastępcze wydane przez Wojewodę Mazowieckiego w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierzążnia.

Zarządzenie to dotyczy żwirowni, która funkcjonuje w Nowym Guminie. Gmina wydała decyzję o warunkach zabudowy na żwirownię. Mieliśmy pół roku na zmianę studium warunków. Nie zrobiliśmy tego, dlatego Wojewoda z mocy ustawy wydał Zarządzenie Zastępcze. Studium jest rozszerzone o to Zarządzenie.

 

Ad pkt 13     

           Pan Przewodniczący Rady Gminy   podziękował  za przybycie i zamknął  obrady XXII sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 Protokołowała   

 

 Jolanta Gzylewska

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-03-07 09:51:52
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-07 09:51:52
  • Liczba odsłon: 1034
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276837]

przewiń do góry