Zobacz podgałęzie

Protokół XXXIV   sesji Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 12 marca  2018 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pana

Mariusza Wróblewskiego – przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 10.00 a zakończyły o godzinie 12.00.

Pan przewodniczący otworzył obrady XXXIV sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy- Pana Witolda Pająka , Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, Skarbnik Gminy- Grażynę Zawłocką,, Kierownik GOPS Reginę Sobczeńską, dyrektora Szkoły Podstawowej w Dzierzążni i jednocześnie radnego powiatowego Franciszka Goszczyńskiego, dyrektora Szkoły Podstawowej panią Bożenę Nowakowską,pana Włodzimierza Czyżewskiego- doradcę Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Płońsku, pana Arkadiusza Kleniewskiego- mistrza Polski ortografii- mieszkańca naszej gminy oraz przybyłych na sesję.

            Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W sesji uczestniczyło 12 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy i umożliwia podejmowanie prawomocnych uchwał.

Pan przewodniczący odczytał porządek obrad, który radni przyjęli jednogłośnie.

1. Otwarcie XXXIV Sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy.

3. Interpelacje i zapytania.

4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5. Podjęcie Uchwały Nr 227/XXXIV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podmarszczynie.

6. Podjęcie Uchwały Nr 228/XXXIV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

7. Podjęcie Uchwały Nr 229/XXXIV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

8. Podjęcie Uchwały Nr 230/XXXIV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie podziału Gminy Dzierzążnia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

9. Podjęcie Uchwały Nr 231/XXXIV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie funduszu sołeckiego.

10. Podjęcie Uchwały Nr 232/XXXIV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia w 2018 roku.

11. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia w 2017 roku.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

     Ad pkt 2

            Pan Przewodniczący poinformował Radę, że zapoznał się z protokołem z XXXIII sesji Rady Gminy, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji. Uwag nie zgłoszono i Pan Przewodniczący wystąpił z wnioskiem o przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddał pod głosowanie. Głosowało 12 radnych obecnych na sali.  Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez czytania  12 głosami.

 

            Następnie Pan Przewodniczący Rday Gminy odczytał list gratulacyjny dla pana Arkadiusza Kleniewskiego- wywodzącego się z naszej gminy mistrza IV Dyktanda Krakowskiego.

Pan Wójt pogratulował panu Kleniewskiemu sukcesów i wręczył drobny upominek.

            Pan Arkadiusz Kleniewski podziękował za gratulacje i powiedział, że zawsze podkreśla że pochodzi z Dzierzążni.

W dalszej części głos zabrał  doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego

w Płońsku- pan Włodzimierz Czyżewski, który poprosił sołtysów i radnych o przekazanie zaproszenia rolnikom na szkolenie, które odbędzie się 16 marca w sali konferencyjnej UG w Dzierzążni.

 

Ad pkt 3

Nie zgłoszono interpelacji ani zapytań.

 

Ad pkt 4

            Pan Wójt przedstawił informację z działalności międzysesyjnej.

W okresie od 30 stycznia 2018 roku Urząd Gminy realizował zadania ustawowe
w sposób sprawny oraz podejmował działania w wykonywaniu następujących zadań:

-  W dniu 14 lutego odbyła się kontrola byłego wysypiska śmieci w Pomianowie przez pracownika Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z Delegatury w Ciechanowie.

- Dnia 15 lutego otwarto oferty na wykonanie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Pomianowo i Nowe Kucice-Korytowo. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma WAPNOPOL Adam Nowakowski za kwotę 452 739,68 złotych za przebudowę drogi w Pomianowie i 604 071,13 złotych za przebudowę drogi Nowe Kucice - Korytowo termin wykonani 30 czerwca 2018 rok.

- W dniu 20 lutego odbył się konkurs wiedzy pożarniczej dla uczniów ze szkół z terenu Gminy Dzierzążnia.

- Dnia 22 lutego odbył się przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnych. Sprzedano  dwie nieruchomości z Podmarszczyna za kwotę 42 500 zł, oraz w miejscowości Pomianowo za kwotę 13 800 zł plus podatek Vat.

-  W dniu 2 marca 2018 roku miało miejsce spotkanie z przedstawicielami dyrekcji oddziału mazowieckiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie w celu omówienia możliwości podniesienia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej i krajowej w Dzierzążni. Na skrzyżowaniu tym corocznie dochodzi do wypadków drogowych, niebezpiecznych kolizji. Mimo, że jest to skrzyżowani drogi powiatowej i krajowej zdecydowaliśmy podjąć działania w celu wprowadzenia rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, a w szczególności mieszkańców Gminy Dzierzążnia

- Dnia  6 marca  zburzono dwa budynki na terenie po byłej szkole w Cuminie. Gruz został przewieziony do skruszenia i zostanie wykorzystany do utwardzenia dróg gminnych. Koszt operacji to 20 tysięcy złotych.

Ad pkt 5

            Pani Skarbnik omówiła Uchwałę Nr 227/XXXIV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podmarszczynie.

            Ochotnicza Straż Pożarna w Podmarszczynie złożyła wniosek w ramach poddziałania 19.2 ,, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 201-2020 na operację pod nazwą ,, Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Podmarszczyn”. W ramach programu OSP przyznano kwotę 128 tys. zł.

            Strażacy otrzymali przedpłatę w kwocie 47821,83 zł. Do zrealizowania operacji potrzeba jeszcze  80 178,18 zł. Po realizacji inwestycji OSP w Podmarszczynie wystąpi z wnioskiem o płatność w celu otrzymania zwrotu dotacji. OSP nie posiada takich środków w związku z tym zwróciła się o udzielenie bezprocentowej pożyczki długoterminowej. Realizacja zadania zakończy się 30 września 2018 roku i wtedy OSP Podmarszczyn wystąpi z wnioskiem o zwrot dotacji. Kiedy dotacja trafi do OSP Podmarszczyn jednostka spłaci pożyczkę, jakiej udzieli jej Gmina Dzierzążnia.

Radni zgodzili się na udzielenie nieoprocentowanej długoterminowej pożyczki.

            Pan Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr 227/XXXIV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podmarszczynie.

            Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6, 7

            Pani Skarbnik omówiła dwa projekty uchwał: Uchwałę Nr 228/XXXIV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz  Uchwałę Nr 229/XXXIV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Pani Skarbnik poinformowała, że radni otrzymali załączniki do uchwały budżetowej ze zmianami i omówiła zmiany w uchwale budżetowej.

W uchwale budżetowej dokonano następujących zmian:

W dochodach:

Dochody zmniejszono o kwotę 26 236zł.

1.Administracja publiczna – zmniejszono środki o kwotę 826 zł  na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

2.Administracja publiczna, część oświatowa subwencji ogólnej – zwiększono o kwotę

12 779 zł na podstawie pisma MF;

3. Pomoc społeczna – zmniejszono o kwotę 3 300 zł na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zmniejszono o kwotę 300 zł;

-  Zasiłki i pomoc w naturze- zwiększono o kwotę 1 000zł;

- Zasiłki stałe – zmniejszono o kwotę 4 000zł.

4. Rodzina – zmniejszono o kwotę 34 889 zł:

1) rozdział 85501 – zmniejszono o kwotę 13 000 zł;

2) rozdział 85502 – zmniejszono o kwotę 22 000 zł;

3) rozdział 85503 – zwiększono o kwotę 111 zł.

Dochody po zmianie  wynoszą 14 740  525zł.

W wydatkach dokonano następujących zmian:

       Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 46 650 zł.:

- „Budowa drogi gminnej Pomianowo Dzierki” – zmniejszono o  kwotę

52 427 zł (wynika to z wartości poprzetargowej inwestycji) - WPF;

-„Budowa drogo Korytowo Kucice” - zmniejszono o kwotę 55 923 zł (wynika to z wartości poprzetargowej inwestycji) - WPF;

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Gumino - Kucice – zmniejszono o kwotę

50 000 zł celem przesunięcia na inne inwestycje (WPF);

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Kucice – zwiększono o kwotę 25 000 zł (WPF);

- „Opracowanie dokumentacji technicznej pod budowę drogi gminnej w miejscowości Sarnowo Góry” – zwiększono o kwotę 25 000 zł (jednoroczna);

- Urządzenie siłowni i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzierzążnia - zwiększono o kwotę 5 000 zł;

-Wprowadzono środki na budowę sygnalizacji świetlnej przy drodze krajowej Dzierzążnia – Kucice na podstawie porozumienia z GDDKiA – 150 000 zł.

 

Wydatki bieżące:

1) Administracja publiczna, Urzędy Wojewódzkie- zmniejszono środki o kwotę 826 zł na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

2) Administracja publiczna, Urzędy gmin- dokonano zmian między paragrafami- przesunięto środki z pozostałej działalności;

3) Bezpieczeństwo publiczne- zwiększono o kwotę 20 000 zł celem zabezpieczenia zadania „Remont i wyposażenie obiektu strażnicy OSP w miejscowości Nowe Sarnowo” środki na realizację tego zadania będą pochodzić z budżetu Województwa Mazowieckiego.

4) Oświata i wychowanie – zwiększono o kwotę 12 779 zł – zwiększona subwencja została przeznaczona na wynagrodzenia w szkołach podstawowych oraz dokonano niezbędnych zmian między paragrafami;

5) Pomoc społeczna – zmniejszono o kwotę 3 300 zł na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

- Rodzina – zmniejszono o kwotę 34 889 zł na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

6) Gospodarka komunalna – dokonano przesunięć środków na opłatę energii elektrycznej

    i konserwację – zmniejszając usługi;

 7) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększono środki na zakup energii

      w świetlicach wiejskich o kwotę 3171,83 zł.

Wydatki po zmianach wynoszą 16 033 696,83 zł.

Przychody i rozchody:

Uchwałą Rady Gminy udzielono pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podmarszczynie, w kwocie 80 178,17 zł na realizację zadania „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Podmarszczyn”, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014-2020.

            Pani radna Jankowska zapytała o finansowanie planowanej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Dzierzążni. W tym miejscu przecina się droga krajowa z drogą powiatową. Dlaczego my jako gmina prosimy powiat o udział finansowy w tej inwestycji, chyba powinno być odwrotnie. Zapytała, czy na spotkaniu u Starosty Płońskiego był przedstawiciel GDDKiA. Czy jest pewne, że starostwo dołoży do budowy sygnalizacji

50 tys. o jakie wystąpiła Gmina Dzierzążnia. Poprosiła, aby wójt wyjaśnił sołtysom sprawę z budową chodnika, czego brakuje w dokumentacji.

            Pan Wróblewski powiedział, że Starosta powiedział, że w powiecie jest 12 gmin

 i gdyby wszystkie wystąpiły o dofinansowanie, to powiat nie jest w stanie udzielić dofinansowania. Starosta nie obiecywał dofinansowania do sygnalizacji w Dzierzążni.

            Pan Wójt powiedział, że propozycja GDDKiA jest dla nas bardzo korzystna. Zobowiązali się do wybudowania sygnalizacji świetlnej oraz naprawy chodnika. Nasz wkład to tylko 150 tys.. Uregulowanie spraw odnośnie chodnika ( odszkodowania dla rolników za użytkowanie gruntów, projekt oraz wykonanie to kwota 450 tys. ). Jeśli nie zarezerwujemy tych pieniędzy to w tym roku sygnalizacja nie powstanie. Mieszkańcy zażądają naprawy chodnika więc to też będą koszty, które gmina będzie zmuszona ponieść. Jeśli damy pieniądze w tym roku powstanie sygnalizacja i nowy chodnik, którym będzie zarządzała GDDKiA. Ponadto gmina otrzyma jeszcze starą kostkę pozostałą po zdemontowaniu chodnika.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwałę  Nr 228/XXXIV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami

 i stanowi ona załącznik do protokołu.

Następnie Pan Wróblewski odczytał   Uchwałę Nr 229/XXXIV/2018 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami

 i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8

            W tym punkcie Pan Sekretarz omówił Uchwałę Nr 230/XXXIV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie podziału Gminy Dzierzążnia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Ze względu na zmianę kodeku wyborczego  musimy podjąć uchwałę w sprawie podziału Gminy Dzierzążnia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Konieczność dostosowania dotychczas obowiązujących okręgów wyborczych do wymogów ustawy Kodeksu wyborczego polegać będzie na likwidacji dwumandatowych okręgów wyborczych i utworzeniu trzech nowych okręgów wyborczych.

            Pytań nie zgłoszono. Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwałę

 Nr 230/XXXIV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie podziału Gminy Dzierzążnia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych

 w każdym okręgu wyborczym.

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami

 i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

 

Ad pkt 9

            Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 231/XXXIV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie funduszu sołeckiego.

Na komisjach radni podjęli decyzję o nie wyodrębnianiu funduszu sołeckiego.

Pan Wróblewski odczytał Uchwałę Nr 231/XXXIV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie funduszu sołeckiego.

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami

 i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10

            W tym punkcie Pan Wójt omówił  Uchwałę Nr 232/XXXIV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia w 2018 roku.

 Rada Gminy w głosowaniu przyjmuje program, który jest tworzony w każdej gminie. U nas też mamy taki program i radni podejmują uchwałę w tej sprawie. Mamy podpisaną umowę z lekarzem weterynarii, który odławia bezdomne zwierzęta, mamy też wyznaczone gospodarstwo, w którym można umieścić zwierzęta gospodarskie zaniedbywane przez właścicieli.

            Pytań do uchwały nie zgłoszono. Pan Wróblewski odczytał  Uchwałę

Nr 232/XXXIV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia w 2018 roku.

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami

 i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 11

            Radni otrzymali  sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia w 2017 roku.  Nie mieli pytań odnośnie tego sprawozdania.

Ad pkt 12

            W tym punkcie Pan dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzierzążni poinformował, że powstała po reformie z Zespołu Szkół  Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Dzierzążni otrzyma w dniu 18 maja sztandar. Zachęcał do zakupowania gwoździ, które będą umieszczone na drzewcu sztandaru. Koszt gwoździa wynosi 200 zł.

            Następnie Pan Goszczyński, który jest też radnym powiatowym powiedział, że rozmawiał ze Starostą w sprawie dofinansowania skrzyżowania w Dzierzążni.  Starosta nie może zadeklarować pomocy, gdyż powiat ma kredyty na budowę dróg. Zbudowano chodnik wzdłuż DK 10 ale gdyby poczekano pół roku, to nie gmina a GDDKiA Zbudowałaby chodnik na swój koszt i wzięła go na utrzymanie. Gmina się pospieszyła i straciła.

Pani radna Kawecka powiedziała, że wybudowanie chodnika wzdłuż DK 10 na koszt gminy było kampanią wyborczą.

Pan radny Goszczyński zaproponował, żeby w pobliżu skrzyżowania umieścić fotoradar.

            Radny Zimny odpowiedział, że radar nie wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu. Pan Zimny dodał, że powiat chciał, żeby gmina pokryła koszty budowy dróg powiatowych w proporcji 50/50 a teraz nie chce dołożyć do sygnalizacji świetlnej 50 tys. zł.

            Pan radny Goszczyński wyjaśnił, że wszystkie gminy z terenu powiatu dofinansowały budowę dróg powiatowych na ich terenie w proporcji 50/50. Jedynie nasza gmina dała mniej.

            Pani radna Jankowska zapytała, czy na etapie przygotowywania dokumentacji na budowę drogi powiatowej Baboszewo- Kucice uwzględniono budowę ronda lub swiateł.

            Pan radny powiatowy odpowiedział, że rondo można planować przy przebudowie DK 10.

            Pan radny Zimny powiedział,  że w Górze pobudowano rondo.

Pan Wójt powiedział, że rozmawiał z dyrektorem GDDKiA w sprawie fotoradaru. Urządzenie to planuje Inspekcja Transportu  Drogowego. Sygnalizacja ma powstać do końca czerwca 2018 roku. Pan Wójt dodał, że razem z radnym powiatowym postara się pozyskać środki na sygnalizację świetlną.

            Dalej Pan Wójt poinformował radnych, że wpłynęło pismo od Pani Jolanty Mikołajewskiej- właścicielki NZOZ Poradnia Rodzinna ESKULAP, która świadczy usługi na terenie naszej gminy z prośbą o rozwiązanie umowy na świadczenie usług w Nowych Kucicach z dniem 30 czerwca 2018 roku. Powodem decyzji jest mała ilość pacjentów na tamtym terenie.

            Pan wójt powiedział, że nie możemy doprowadzić do funkcjonowania tylko jednej przychodni w naszej gminie. Mieszkańcy korzystają z przychodni w Nowych Kucicach. Trzeba szukać innego lekarza, który zdecyduje się prowadzić obydwie przychodnie.

            Pani radna Siedlecka powiedziała, że dużo pacjentów korzysta z przychodni w Nowych Kucicach i są zaniepokojeni informacjami o jego zamknięciu.

            Pan Wójt poinformował, że z dniem 1 lipca 2018 roku zawiesza działalność firma Mobiles- nie będzie transportu dla młodzieży dojeżdżającej do szkół płońskich.

            Pani radna Siedlecka zapytała, czy strażacy z Kucic podjęli decyzję w sprawie przekazania gminie działek pod studniami w zamian za działkę wyznaczoną po SKR w Kucicach.

Pan Wójt powiedział, że nie strażacy nie doszli do porozumienia w tej sprawie.

            Pan sołtys Kucic powiedział, że mieszkańcy chcą wydzielenia działki pod świetlicę a wójt niech dojdzie do porozumienia ze strażakami w sprawie przekazania przez nich działki pod studniami.

            Pan radny Radosław Pawlak powiedział, że jeśli strażacy nie przekażą działki pod studniami dla gminy to nie będzie wydzielonej działki pod świetlicę w Kucicach.

 

Ad pkt 13

           Pan przewodniczący Rady Gminy   podziękował  za przybycie i zamknął  obrady XXXIV sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 Protokołowała   

 

 Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-04-18 09:35:43
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-18 09:35:43
  • Liczba odsłon: 941
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269877]

przewiń do góry