Uchwała Nr 38/VII/2007

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia  24 maja 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U.  Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 105, poz.1055, Nr 166, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r.Dz. U.  Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1417, Nr 181, poz. 1337) oraz art.165,  i art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218,  Nr 245, poz.1785, Nr 249, poz.1832 ) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

 

§ 1

Zwiększenie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§ 2

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków budżetu gminy zgodnie

 z załącznikiem Nr 2.

 

§ 3

Budżet po zmianach:

 

- po stronie dochodów   - 7 290 376,00

- po stronie wydatków   - 7 832 831,00

 

§ 4

Dochody ustalone w § 3 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 3.

  

§ 5

Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2007, podlega ogłoszeniu.

 

                                                             Przewodnicząca Rady Gminy

 mgr Agnieszka Harazińska

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-25 13:05:48
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-25 13:05:48
  • Liczba odsłon: 915
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276907]

przewiń do góry